3/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.01.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

3
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 18. decembra 2006,
ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Novej Ľubovni
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 53 písm. f) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1)
Územie ochranného pásma I. stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Novej Ľubovni je v okrese Stará Ľubovňa v katastrálnych územiach Nová Ľubovňa, Chmeľnica a Jakubany. Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Územie ochranného pásma II. stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Novej Ľubovni je v okrese Stará Ľubovňa v katastrálnych územiach Nová Ľubovňa, Chmeľnica, Jakubany a Plavnica. Ochranné pásmo II. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Popis hraníc ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2 je uvedený v prílohe č. 3.
(4)
Popis hydrogeologickej štruktúry prírodných minerálnych zdrojov v Novej Ľubovni je uvedený v prílohe č. 4.
(5)
Mapové podklady, v ktorých sú zakreslené hranice ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2, sú uložené na Inšpektoráte kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Prešove, na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, na Obvodnom úrade životného prostredia v Starej Ľubovni, na Mestskom úrade v Starej Ľubovni a na Obecnom úrade v Novej Ľubovni.
§ 2
Druhy zakázaných činností sú uvedené v prílohe č. 5.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2007.1)
Ivan Valentovič v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 3/2007 Z. z.
OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA PRÍRODNÝCH MINERÁLNYCH ZDROJOV V NOVEJ ĽUBOVNI