303/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

303
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 18. júna 2007,
ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:
§ 1
Vydáva sa Štatistický číselník krajín uvedený v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 197/2003 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín v znení vyhlášky č. 316/2004 Z. z. a vyhlášky č. 541/2006 Z. z.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2007.
Ľudmila Benkovičová v. r.
Príloha k vyhláške č. 303/2007 Z. z.
ŠTATISTICKÝ ČÍSELNÍK KRAJÍN