307/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

307
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 28. júna 2007,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 4 písm. k) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 562/2005 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 49 odsek 4 znie:
„(4)
Ak strešný plášť alebo jeho časť zasahuje do požiarne nebezpečného priestoru iného požiarneho úseku, musí byť vyhotovený tak, aby spĺňal kritérium CROOF (t4).14)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
„14)
STN EN 13 501-5 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 5: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok striech namáhaných vonkajším ohňom.“.
2.
V § 49 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 6 a 7.
3.
Za § 102 sa vkladajú § 102a a 102b, ktoré vrátane nadpisu pod § 102a znejú:
㤠102a
Prechodné ustanovenia účinné od 1. augusta 2007
(1)
Na spracovanie projektovej dokumentácie, ak sa jej spracovanie začalo pred 1. augustom 2007 a ak ju overí stavebný úrad najneskôr do 31. decembra 2007, vzťahujú sa doterajšie predpisy.
(2)
Doterajšie predpisy sa vzťahujú aj na stavby, ak sa ich uskutočňovanie
a)
začalo pred 1. augustom 2007,
b)
začne počas platnosti stavebného povolenia, ktoré nadobudlo právoplatnosť do 31. júla 2007,
c)
začne počas platnosti stavebného povolenia, ktoré nadobudne právoplatnosť najneskôr do 31. decembra 2007.
§ 102b
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev a osobitnými predpismi o poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a technických predpisov.28)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:
„28)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov v znení smernice 98/48/ES.
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 453/2002 Z. z. o postupoch pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a technických noriem.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2007.
Robert Kaliňák v. r.