315/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.07.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

315
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 27. júna 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 15 sa za slová „v Slovenskej republike“ vkladajú slová „a meno a priezvisko osoby alebo osôb zodpovedných za ich udržiavacie šľachtenie“.
2.
V prílohe č. 1 časť B ZELENINY znie:
„1. Allium cepa L.
- Cepa Group- skupina Aggregatum
cibuľa a jej varianty
cibuľa kuchynská nakopenášalotka
2. Allium fistulosum L. cibuľa zimná
3. Allium porrum L. pór pestovaný
4. Allium sativum L. cesnak kuchynský
5. Allium schoenoprasum L. cesnak pažítkový
6. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. trebuľka voňavá
7. Apium graveolens L. zeler voňavý stopkový
zeler voňavý buľvový
8. Asparagus officinalis L. asparágus lekársky (špargľa)
9. Beta vulgaris L. repa obyčajná vrátane cheltenhamskej
repa obyčajná pravá špenátová alebo zeleninová
(mangold)
10. Brassica oleracea L. kel kučeravý
karfiol
brokolica
kel ružičkový
kel hlávkový
kapusta biela
kapusta červená
kaleráb
11. Brassica rapa L. kapusta čínska
okrúhlica
12. Capsicum annuum L. paprika ročná
13. Cichorium endivia L. čakanka štrbáková pravá kučeravá
čakanka štrbáková pravá širokolistá
14. Cichorium intybus L. čakanka obyčajná
čakanka obyčajná siata listnatá
čakanka obyčajná siata cigóriová
15. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai dyňa červená
16. Cucumis melo L. melón žltý
17. Cucumis sativus L. uhorka siata šalátová
uhorka siata nakladačka
18. Cucurbita maxima Duchesne tekvica obrovská
19. Cucurbita pepo L. tekvica obyčajná pravá (špargľová) alebo patizónová
20. Cynara cardunculus L. artičoka kardová
artičoka zeleninová
21. Daucus carota L. mrkva obyčajná
mrkva kŕmna
22. Foeniculum vulgare Mill. fenikel obyčajný
23. Lactuca sativa L. šalát siaty
24. Lycopersicon esculentum Mill. rajčiak jedlý
25. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill petržlen záhradný
26. Phaseolus coccineus L. fazuľa šarlátová
27. Phaseolus vulgaris L. fazuľa záhradná kríčková
fazuľa záhradná tyčová
28. Pisum sativum L. (partim) hrach siaty pravý stržňový
hrach siaty pravý lúskavý
hrach siaty pravý cukrový
29. Raphanus sativus L. reďkev siata pravá
reďkev siata čierna
30. Rheum rhabarbarum L. rebarbora vlnitá
31. Scorzonera hispanica L. hadí mor španielsky
32. Solanum melongena L. ľuľok baklažánový
33. Spínacia oleracea L. špenát siaty
34. Valerianella locusta (L.) Laterr. valeriánka poľná
35. Vicia faba L. (partim) bôb obyčajný
36. Zea mays L. (partim) kukurica siata cukrová
kukurica siata pukancová“.
3.
V prílohe č. 3 časti A bode 1 písmeno b) zeleniny znie:
„cibuľa (syn. Echalion) TP 46/1 zo 14. 6. 2005
šalotka TP 46/1 zo 14. 6. 2005
pór TP 85/1 z 15. 11. 2001
cesnak kuchynský TP 162/1 z 25. 3. 2004
špargľa TP 130/1 z 27. 3. 2002
karfiol TP 45/1 z 15. 11. 2001
brokolica TP 151/1 z 27. 3. 2002
kel ružičkový TP 54/2z 1. 12. 2005
kaleráb TP 65/1 z 25. 3. 2004
kel hlávkový, kapusta biela a kapusta červená TP 48/2z 1. 12. 2005
paprika ročná TP 76/1 z 27. 3. 2002
čakanka štrbáková pravá kučeravá
a širokolistá
TP 118/2 z 1. 12. 2005
čakanka obyčajná siata cigóriová TP 172/2 z 1. 12. 2005
čakanka obyčajná siata šalátová TP 173/1 z 25. 3. 2004
melón žltý TP 104/1 z 27. 3. 2002
uhorka siata šalátová a nakladačka TP 61/1 z 27. 3. 2002
tekvica obyčajná pravá alebo patizónová TP 119/1 z 25. 3. 2004
artičoka kardová a artičoka zeleninová TP 184/1 z 25. 3. 2004
mrkva aj kŕmna TP 49/2z 1. 12. 2005
fenikel obyčajný TP 183/1 z 25. 3. 2004
šalát siaty záhradný TP 13/2 z 1. 12. 2005
rajčiaky TP 44/2z 15. 11. 2001
fazuľa kríčková a fazuľa tyčová TP 12/2 z 1. 12. 2005
hrach stržňový, lúskavý a cukrový TP 07/1 zo 6. 11. 2003
reďkev siata TP 64/1 z 27. 3. 2002
špenát TP 55/1 z 27. 3. 2002
valeriánka poľná TP 75/1 z 27. 3. 2002
bôb obyčajný TP Bôb obyčajný/1 z 25. 3. 2004
kukurica sladká a kukurica pukancová TP 2/2 z 15. 11. 2001“.
4.
V prílohe č. 3 časti A bode 2 písmeno b) zeleniny znie:
„cibuľa zimná (japonská cibuľa zväzková) TG/161/3 z 1. 4. 1998
cesnak pažítkový TG/198/1 z 9. 4. 2003
zeler voňavý stopkový TG/82/4 zo 17. 4. 2002
zeler voňavý bulvový TG/74/4 kor. zo 17. 4. 2002 + 5. 4. 2006
repa obyčajná pravá špenátová alebo
zeleninová (mangold)
TG/106/4 z 31. 3. 2004
repa obyčajná vrátane repy cheltenhamskej TG/60/6 z 18. 10. 1996
kel kučeravý TG/90/6 z 31. 3. 2004
kapusta čínska TG/105/4 z 9. 4. 2003
okrúhlica TG/37/10 zo 4. 4. 2001
čakanka obyčajná siata listnatá (talianska
čakanka)
TG/154/3 z 18. 10. 1996
dyňa červená TG/142/4 z 31. 3. 2004
tekvica obrovská TG/155/3 z 18. 10. 1996
petržlen záhradný TG/136/5 zo 6. 4. 2005
fazuľa šarlátová TG/9/5 z 9. 4. 2003
reďkev siata TG/63/6 z 24. 3. 1999
rebarbora vlnitá TG/62/6 z 24. 3. 1999
hadí mor španielsky TG/116/3 z 21. 10. 1988
baklažán TG/117/4 zo 17. 4. 2002“.
5.
Príloha č. 4 znie:
„Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 50/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1.
Smernica Komisie 2004/29/ES zo 4. marca 2004, ktorou sa stanovujú vlastnosti a minimálne podmienky pre kontrolu odrôd viniča (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 43).
2.
Smernica Komisie 2003/90/ES zo 6. októbra 2003, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v znení
– smernice Komisie 2005/91/ES zo 16. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 331, 17. 12. 2005).
3.
Smernica Komisie 2003/91/ES zo 6. októbra 2003, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd druhov zelenín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v znení
– smernice Komisie 2006/127/ES zo 7. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 343, 8. 12. 2006).
4.
Smernica Rady 2002/53/ES z 13. júna 2002 o spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36) v znení
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32).
5.
Smernica Rady 2002/55/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom zelenín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36) v znení
– smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32),
– smernice Rady 2004/117/ES z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 14, 18. 1. 2005),
– smernice Komisie 2006/124/ES z 5. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 339, 6. 12. 2006).
6.
Smernica Rady 2002/57/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36) v znení
– smernice Rady 2002/68/ES z 19. júla 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36),
– smernice Komisie 2003/45/ES z 28. mája 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),
– smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),
– smernice Rady 2004/117/ES z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 14, 18. 1. 2005).
7.
Smernica Rady 2002/56/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní so sadivom zemiakov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36) v znení
– rozhodnutia Komisie 2003/66/ES z 28. januára 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 38),
– smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),
– rozhodnutia Komisie 2005/908/ES zo 14. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 329, 16. 12. 2005).
8.
Smernica Rady 2002/54/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom repy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36) v znení
– smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),
– smernice Rady 2004/117/ES z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 14, 18. 1. 2005).
9.
Smernica Rady 92/33/EHS z 28. apríla 1992 o uvádzaní do obehu množiteľského a sadivového zeleninového materiálu iného ako osivo (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 12) v znení
– rozhodnutia Komisie 93/400/EHS zo 16. júna 1993 (Ú. v. EÚ L 177, 21. 7. 1993),
– rozhodnutia Komisie 94/152/ES z 15. februára 1994 (Ú. v. EÚ L 66, 10. 3. 1994),
– rozhodnutia Komisie 95/25/ES z 8. februára 1995 (Ú. v. EÚ L 36, 16. 2. 1995),
– rozhodnutia Komisie 97/109/ES zo 17. januára 1997 (Ú. v. EÚ L 39, 8. 2. 1997),
– rozhodnutia Komisie 1999/29/ES z 18. decembra 1998 (Ú. v. EÚ L 8, 14. 1. 1999),
– rozhodnutia Komisie 2002/111/ES z 11. februára 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 35),
– nariadenia Rady (ES) č. 806/2003 zo 14. apríla 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4),
– smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),
– rozhodnutia Komisie 2005/55/ES z 25. januára 2005 (Ú. v. EÚ L 17, 26. 1. 2005),
– smernice Komisie 2006/124/ES z 5. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 339, 6. 12. 2006).
10.
Smernica Rady 68/193/EHS z 9. apríla 1968 o obchodovaní s materiálom na vegetatívne rozmnožovanie viniča (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1) v znení
– smernice Rady 71/140/EHS z 22. marca 1971 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),
– smernice Rady 74/648/EHS z 9. decembra 1974 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 2),
– Prvej smernice Komisie 77/629/EHS z 28. septembra 1977 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 3),
– smernice Rady 78/55/EHS z 19. decembra 1977 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 3),
– smernice Rady 78/692/EHS z 25. júla 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),
– smernice Komisie 82/331/EHS zo 6. mája 1982 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 5),
– nariadenia Rady (EHS) č. 3768/85 z 20. decembra 1985 (Ú. v. EÚ L 362, 31. 12. 1985),
– smernice Rady 86/155/EHS z 22. apríla 1986 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 7),
– smernice Rady 88/332/EHS z 13. júna 1988 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 8),
– smernice Rady 90/654/EHS zo 4. decembra 1990 (Ú. v. EÚ L 353, 17. 12. 1990),
– smernice Rady 2002/11/ES zo 14. februára 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 35),
– smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32),
– smernice Komisie 2005/43/ES z 23. júna 2005 (Ú. v. EÚ L 164, 24. 6. 2005),
– Aktu o pristúpení Dánska, Írska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (Ú. v. EÚ L 73, 27. 3. 1972),
– Aktu o pristúpení Grécka (Ú. v. EÚ L 291, 19. 11. 1979),
– Aktu o pristúpení Rakúska, Švédska a Fínska (Ú. v. EÚ C 241, 29. 8. 1994).
11.
Smernica Rady 66/402/EHS zo 14. júna 1966 týkajúca sa obchodovania s osivom obilnín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1) v znení
– smernice Rady 69/60/EHS z 18. februára 1969 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),
– smernice Rady 71/162/EHS z 30. marca 1971 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),
– smernice Rady 72/274/EHS z 20. júla 1972 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),
– smernice Rady 72/418/EHS zo 6. decembra 1972 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),
– smernice Rady 73/438/EHS z 11. decembra 1973 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 2),
– smernice Komisie 75/444/EHS z 26. júna 1975 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 2),
– smernice Komisie 78/55/EHS z 19. decembra 1977 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 3),
– Prvej smernice Komisie 78/387/EHS z 18. apríla 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 3),
– smernice Rady 78/692/EHS z 25. júla 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),
– smernice Rady 78/1020/EHS z 5. decembra 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),
– smernice Komisie 79/641/EHS z 27. júna 1979 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),
– smernice Rady 79/692/EHS z 24. júla 1979 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),
– smernice Komisie 81/126/EHS zo 16. februára 1981 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 5),
– smernice Rady 81/561/EHS z 13. júla 1981 (Ú. v. EÚ L 203, 23. 7. 1981),
– nariadenia Rady (EHS) 3768/85 z 20. decembra 1985 (Ú. v. EÚ L 362, 31. 12. 1985),
– smernice Rady 86/155/EHS z 22. apríla 1986 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 7),
– smernice Komisie 86/320/EHS z 20. júna 1986 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 7),
– smernice Komisie 87/120/EHS zo 14. januára 1987 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 7),
– smernice Rady 88/332/EHS z 13. júna 1988 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 8),
– smernice Rady 88/380/EHS z 13. júna 1988 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 8),
– smernice Komisie 88/506/EHS z 13. septembra 1988 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 8),
– smernice Komisie 89/2/EHS z 15. decembra 1988 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 9),
– smernice Komisie 90/623/EHS zo 7. novembra 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 11),
– smernice Rady 90/654/EHS zo 4. decembra 1990 (Ú. v. EÚ L 353, 17. 12. 1990),
– smernice Komisie 93/2/EHS z 28. januára 1993 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 13),
– smernice Komisie 95/6/ES z 20. marca 1995 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 17),
– smernice Rady 96/72/ES z 18. novembra 1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 20),
– smernice Rady 98/95/ES zo 14. decembra 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 24),
– smernice Rady 98/96/ES zo 14. decembra 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 24),
– smernice Komisie 1999/8/EHS z 18. februára 1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 24),
– smernice Komisie 1999/54/EHS z 26. mája 1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 25),
– smernice Rady 2001/64/ES z 31. augusta 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 33),
– smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),
– smernice Rady 2004/117/ES z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 14, 18. 1. 2005),
– smernice Komisie 2006/55/ES z 12. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 159, 13. 6. 2006),
– Aktu o pristúpení Dánska, Írska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (Ú. v. EÚ L 73, 27. 3. 1972),
– Aktu o pristúpení Grécka (Ú. v. EÚ L 291, 19. 11. 1979),
– Aktu o pristúpení Rakúska, Švédska a Fínska (Ú. v. EÚ C 241, 29. 8. 1994).
12.
Smernica Rady 66/401/EHS zo 14. júna 1966 o uvádzaní osiva krmovín na trh (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1) v znení
– smernice Rady 69/63/EHS z 18. februára 1969 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),
– smernice Rady 71/162/EHS z 30. marca 1971 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),
– smernice Rady 72/274/EHS z 20. júla 1972 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),
– smernice Rady 72/418/EHS zo 6. decembra 1972 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),
– smernice Rady 73/438/EHS z 11. decembra 1973 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 2),
– smernice Komisie 75/444/EHS z 26. júna 1975 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 2),
– smernice Komisie 78/55/EHS z 19. decembra 1977 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 3),
– smernice Komisie 78/386/EHS z 18. apríla 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 3),
– smernice Rady 78/692/EHS z 25. júla 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),
– smernice Rady 78/1020/EHS z 5. decembra 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),
– smernice Komisie 79/641/EHS z 27. júna 1979 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),
– smernice Rady 79/692/EHS z 24. júla 1979 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),
– smernice Komisie 80/754/EHS zo 17. júla 1980 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),
– smernice Komisie 81/126/EHS zo 16. februára 1981 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 5),
– smernice Komisie 82/287/EHS z 13. apríla 1982 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 5),
– smernice Komisie 85/38/EHS zo 14. decembra 1984 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 6),
– nariadenia Rady (EHS) č. 3768/85 z 20. decembra 1985 (Ú. v. EÚ L 362, 31. 12. 1985),
– smernice Rady 86/155/EHS z 22. apríla 1986 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 7),
– smernice Komisie 87/120/EHS zo 14. januára 1987 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 7),
– smernice Komisie 87/480/EHS z 9. septembra 1987 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 7),
– smernice Rady 88/332/EHS z 13. júna 1988 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 8),
– smernice Rady 88/380/EHS z 13. júna 1988 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 8),
– smernice Komisie 89/100/EHS z 20. januára 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 9),
– smernice Rady 90/654/EHS zo 4. decembra 1990 (Ú. v. EÚ L 353, 17. 12. 1990),
– smernice Komisie 92/19/EHS z 23. marca 1992 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 12),
– smernice Komisie 96/18/ES z 19. marca 1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 18),
– smernice Rady 96/72/ES z 18. novembra 1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 20),
– smernice Rady 98/95/ES zo 14. decembra 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 24),
– smernice Rady 98/96/ES zo 14. decembra 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 24),
– smernice Rady 2001/64/ES z 31. augusta 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 33),
– smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),
– smernice Komisie 2004/55/ES z 20. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 44),
– smernice Rady 2004/117/ES z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 14, 18. 1. 2005),
– Aktu o pristúpení Dánska, Írska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (Ú. v. EÚ L 73, 27. 3. 1972),
– Aktu o pristúpení Grécka (Ú. v. EÚ L 291, 19. 11. 1979),
– Aktu o pristúpení Rakúska, Švédska a Fínska (Ú. v. EÚ C 241, 29. 8. 1994).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. júla 2007.
Robert Fico v. r.