317/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.07.2007 do 31.12.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

317
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 4. júla 2007,
ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou
Vláda Slovenskej republiky podľa § 12a ods. 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Základné ustanovenia
§ 1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády ustanovuje pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou pri
a)
pripojení účastníka trhu s elektrinou do sústavy,
b)
prístupe účastníka trhu s elektrinou do sústavy,
c)
prenose elektriny,
d)
cezhraničnej výmene elektriny podľa osobitného predpisu,1)
e)
distribúcii elektriny,
f)
dodávke elektriny vrátane dodávky regulačnej elektriny a dodávky elektriny domácnostiam,
g)
poskytovaní podporných služieb,
h)
poskytovaní systémových služieb,
i)
prevzatí zodpovednosti za odchýlku; vyhodnocovaní, zúčtovaní a vysporiadaní odchýlky účastníka trhu s elektrinou a odchýlky sústavy,
j)
spôsobe predchádzania vzniku preťaženia sústavy a riešení preťaženia sústavy.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
subjektom zúčtovania účastník trhu s elektrinou, ktorý si zvolil režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku a uzatvoril so zúčtovateľom odchýlok zmluvu o zúčtovaní odchýlky,2)
b)
bilančnou skupinou skupina účastníkov trhu s elektrinou a ich odberné miesta, za ktorú prevzal zodpovednosť za odchýlku jeden spoločný subjekt zúčtovania; označuje sa identifikačným číslom bilančnej skupiny,
c)
obchodnou hodinou základný časový úsek, pre ktorý sa dohodne dodávka elektriny alebo odber elektriny; prvá obchodná hodina obchodného dňa sa začína o 00:00:00 h a končí sa o 01:00:00 h a označuje sa číslom jeden,
d)
štvrťhodinovým rozlíšením obchodnej hodiny postupnosť štyroch po sebe idúcich časových úsekov s trvaním 15 minút; ak sa daná hodnota vzťahuje na celú obchodnú hodinu, štvrťhodinovým rozlíšením je postupnosť štyroch rovnakých hodnôt, ktoré v súhrne predstavujú danú hodnotu,
e)
obchodným dňom 24 obchodných hodín okrem prechodu obchodného dňa zo stredoeurópskeho času na letný stredoeurópsky čas a späť; obchodný deň sa začína prvou obchodnou hodinou o 00:00:00 h a končí sa o 24:00:00 h, pri prechode na letný stredoeurópsky čas je obchodným dňom 23 obchodných hodín a pri prechode na stredoeurópsky čas je obchodným dňom 25 obchodných hodín,
f)
denným diagramom postupnosť hodnôt dohodnutého množstva odberu elektriny alebo dodávky elektriny v MW pre každú obchodnú hodinu obchodného dňa,
g)
užívateľom sústavy fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá odoberá elektrinu alebo dodáva elektrinu prostredníctvom prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy, alebo má s jej prevádzkovateľom zmluvný vzťah,
h)
maximálnou rezervovanou kapacitou maximálna hodnota výkonu, ktorý je technicky možné odoberať zo sústavy; na napäťovej úrovni zvn, vvn a vn je maximálnou rezervovanou kapacitou hodnota štvrťhodinového výkonu dohodnutá v zmluve o pripojení do sústavy a určená v pripojovacích podmienkach a na napäťovej úrovni nn sa hodnota maximálnej rezervovanej kapacity rovná hodnote rezervovanej kapacity, určenej menovitou hodnotou hlavného ističa v ampéroch,
i)
cezhraničným profilom súbor vedení, ktoré prepájajú dve susedné prenosové sústavy,
j)
lokálnym vydavateľom identifikačných čísiel prevádzkovateľ prenosovej sústavy, ktorý je na vymedzenom území poverený Asociáciou európskych operátorov prenosových sústav – European Transmission System Operators (ďalej len „asociácia operátorov“) prideľovať a evidovať identifikačné čísla subjektov zúčtovania a bilančných skupín v súlade so štandardom asociácie operátorov; lokálny vydavateľ identifikačných čísiel určuje postup pri stanovovaní identifikačných čísiel odberných miest v súlade so štandardom asociácie operátorov, ktoré prideľujú a evidujú prevádzkovatelia sústav,
k)
zmluvou o združenej dodávke elektriny zmluva uzatvorená medzi dodávateľom elektriny a oprávneným odberateľom, na ktorej základe sa dodávateľ elektriny zaväzuje zabezpečiť distribúciu a dodávku elektriny do odberného miesta oprávneného odberateľa vrátane ostatných regulovaných služieb a prevziať zodpovednosť za odchýlku oprávneného odberateľa,
l)
viacnákladmi dodatočné náklady na obstaranie regulačnej elektriny vyvolané prevádzkovými vlastnosťami výrobných zariadení vyrábajúcich regulačnú elektrinu.
Prístup a pripojenie do sústavy
§ 3
Podmienky pripojenia do sústavy
(1)
Pripojenie nového elektroenergetického zariadenia do sústavy alebo zmena technických parametrov existujúceho elektroenergetického zariadenia sa uskutočňuje na základe zmluvy o pripojení do sústavy3) po splnení technických podmienok4) a obchodných podmienok prevádzkovateľa sústavy s užívateľom sústavy.
(2)
Pripojenie elektroenergetického zariadenia slúžiaceho na pripojenie do sústavy vybuduje príslušný prevádzkovateľ sústavy alebo podnikateľ5) po dohode a podľa požiadaviek užívateľa sústavy v súlade s technickými požiadavkami prevádzkovateľa sústavy.
(3)
Elektroenergetické zariadenie užívateľa sústavy možno pripojiť do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy po splnení technických podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy tak, aby bola zachovaná bezpečnosť, spoľahlivosť a stabilita prevádzky sústavy a po úhrade poplatku za pripojenie do sústavy.6)
(4)
Pri uzatváraní zmlúv o pripojení s užívateľmi sústavy, ktorí nemajú takú zmluvu s prevádzkovateľom sústavy uzavretú, sa za maximálnu rezervovanú kapacitu pripojenia považuje najvyššia nameraná hodnota príkonu za obdobie posledných dvoch rokov. Za maximálnu rezervovanú kapacitu pripojenia existujúcich výrobcov elektriny sa považuje inštalovaný činný výkon existujúceho elektroenergetického zariadenia slúžiaceho na výrobu elektriny. Za takto určenú maximálnu rezervovanú kapacitu existujúcich užívateľov sústavy sa poplatok za pripojenie neúčtuje.
(5)
Prevádzkovateľ sústavy pripojí elektroenergetické zariadenie užívateľa sústavy do piatich pracovných dní po splnení technických a obchodných podmienok prevádzkovateľa sústavy.
§ 4
Podmienky prístupu do sústavy
(1)
Prístup do sústavy sa uskutočňuje na základe zmluvy o prenose a prístupe do prenosovej sústavy alebo zmluvy o distribúcii a prístupe do distribučnej sústavy.3)
(2)
Platba za prístup do sústavy zahŕňa platbu za rezervovanú kapacitu a je súčasťou platby za prenos elektriny alebo distribúciu elektriny. Výrobcovi elektriny pripojenému do sústavy, ktorý vyrába elektrinu na základe povolenia,7) a prevádzkovateľovi sústavy sa v prípade odberu elektriny zo sústavy výlučne na účely vlastnej spotreby platba za prístup do sústavy neúčtuje; vlastnou spotrebou sa rozumie vlastná spotreba na výrobu elektriny vrátane elektriny spotrebovanej v pomocných prevádzkach výrobcu elektriny v rámci výrobného areálu výrobcu elektriny.
(3)
Platba za prístup do sústavy sa neúčtuje výrobcovi elektriny, ktorý odoberá elektrinu zo sústavy na účely čerpania v prečerpávacích vodných elektrárňach.
(5)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy denne uverejňuje na svojej internetovej stránke údaje o celkovej výrobe elektriny a spotrebe elektriny na vymedzenom území, cezhraničné toky výkonov vrátane cezhraničných tokov distribučnou sústavou, plánované a skutočné výmeny; celkovou výrobou elektriny sa rozumie výroba elektriny meraná na svorkách generátorov, spotrebou elektriny na vymedzenom území sa rozumie elektrina dodaná koncovým odberateľom elektriny vrátane elektriny vyrobenej vo vlastnom zariadení.
Prenos elektriny
§ 5
Podmienky prenosu elektriny
(1)
Prenos elektriny zabezpečuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy na základe zmluvy o prenose a prístupe do prenosovej sústavy8) uzatvorenej s užívateľom sústavy.
(2)
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o prenose a prístupe do prenosovej sústavy musí byť doručená prevádzkovateľovi prenosovej sústavy najmenej sedem pracovných dní pred začatím prenosu elektriny do odberného miesta užívateľa sústavy, inak prevádzkovateľ prenosovej sústavy môže odmietnuť prenos elektriny.
§ 6
Cezhraničná výmena elektriny
(1)
Cezhraničnú výmenu elektriny zabezpečuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy na vymedzenom území na základe zmluvy o prenose elektriny cez spojovacie vedenia uzatvorenej so subjektom zúčtovania so zreteľom na bezpečnosť dodávok elektriny na vymedzenom území.
(2)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy na vymedzenom území určí a uverejní na svojej internetovej stránke v termínoch podľa pravidiel aukcií platných na príslušnom cezhraničnom profile voľnú prenosovú kapacitu cezhraničných profilov, ktorá je využiteľná účastníkmi trhu s elektrinou na dovoz elektriny alebo na vývoz elektriny (ďalej len „voľná obchodovateľná kapacita“), a to
a)
ročnú hodnotu,
b)
spresnenú hodnotu na nasledujúci mesiac,
c)
spresnenú hodnotu na nasledujúci kalendárny týždeň,
d)
spresnenú hodnotu na jednotlivé hodiny obchodného dňa.
(3)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy na vymedzenom území určí miesta v prenosovej sústave, kde hrozí nebezpečenstvo nedostatku prenosovej kapacity podľa podmienok prevádzkovateľa sústavy. Zoznam týchto miest uverejní na svojej internetovej stránke.
(4)
Voľná obchodovateľná kapacita sa prideľuje účastníkom trhu s elektrinou transparentným a nediskriminačným spôsobom na základe ich požiadaviek a cenových ponúk v termínoch a podľa pravidiel platných na uskutočňovanie aukcií na príslušnom cezhraničnom profile (ďalej len „aukcia“).
(5)
Aukcie organizuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy na vymedzenom území v súčinnosti s prevádzkovateľmi prenosovej sústavy susediacich členských štátov Európskej únie a tretích štátov. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy uverejňuje na svojej internetovej stránke pravidlá aukcie alebo odkaz na pravidlá aukcie.
(6)
Kapacita pridelená v aukcii je rezervovaná momentom splnenia podmienok určených pravidlami aukcie; pri nákupe elektriny vyrobenej na vymedzenom území na účely jej vývozu musí odberateľ elektriny predložiť dodávateľovi elektriny doklad o rezervovanej kapacite cezhraničných profilov.
(7)
Ak účastník trhu s elektrinou neuhradí cenu za pridelenú voľnú obchodovateľnú kapacitu v termínoch a spôsobom určených pravidlami príslušnej aukcie, voľná obchodovateľná kapacita sa nepovažuje za rezervovanú kapacitu.
(8)
Náklady na zakúpenie rezervovanej kapacity na cezhraničnom profile na účely dovozu podporných služieb sú súčasťou celkových nákladov na nákup podporných služieb.6)
(9)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy uverejňuje na svojej internetovej stránke
a)
informácie o očakávanej voľnej obchodovateľnej prenosovej kapacite na cezhraničnom profile v jednotlivých dňoch a hodinách ponúkaných pre účastníkov trhu s elektrinou,
b)
súhrnné údaje o pridelených kapacitách cezhraničných profilov po hodinách a dňoch a o ich využití, súhrnné údaje o skutočne využitých kapacitách; hodinové merané toky uverejňuje v nasledujúci pracovný deň,
c)
podmienky a pravidlá aukcií najneskôr 14 pracovných dní predo dňom uzávierky na príjem ponúk do aukcie,
d)
podmienky rezervácie kapacít z aukcií a prevodu kapacít,
e)
cenu za rezervovanú kapacitu,
f)
údaje o kapacitách cezhraničných profilov rezervovaných dlhodobými zmluvami.
(10)
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o prenose elektriny cez spojovacie vedenia musí byť doručená prevádzkovateľovi prenosovej sústavy najmenej desať pracovných dní pred začatím prenosu elektriny, inak prevádzkovateľ prenosovej sústavy môže odmietnuť prenos elektriny.
Distribúcia elektriny
§ 7
Podmienky distribúcie elektriny
(1)
Distribúciu elektriny zabezpečuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy na základe zmluvy o distribúcii a prístupe do distribučnej sústavy9) uzatvorenej s užívateľom sústavy, na každé odberné miesto sa uzatvára iba jedna zmluva o distribúcii a prístupe do distribučnej sústavy.
(2)
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o distribúcii a prístupe do distribučnej sústavy príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy musí byť doručená najmenej 14 pracovných dní pred začatím distribúcie elektriny do odberného miesta užívateľa sústavy; inak prevádzkovateľ môže odmietnuť distribúciu elektriny.
(3)
Pre účastníka trhu s elektrinou, ktorý má uzatvorenú zmluvu o distribúcii a prístupe do distribučnej sústavy, sú platby súvisiace s prenosom elektriny súčasťou ceny za distribúciu elektriny.
(4)
Cenu za distribúciu elektriny a informácie o obmedzeniach distribúcie elektriny uverejňuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy na svojej internetovej stránke.
Dodávka elektriny
§ 8
Podmienky dodávky elektriny vrátane dodávky regulačnej elektriny a dodávky elektriny domácnostiam
(1)
Dodávka elektriny odberateľovi elektriny sa uskutočňuje na základe zmluvy o dodávke elektriny;10) dodávka elektriny koncovému odberateľovi elektriny v domácnosti sa uskutočňuje podľa osobitného predpisu.11)
(2)
Ak koncový dodávateľ elektriny pre domácnosť poskytuje odberateľovi elektriny v domácnosti univerzálnu službu, súčasťou ceny za dodávku elektriny odberateľovi elektriny v domácnosti sú aj platby súvisiace s prenosom elektriny, distribúciou elektriny, za poskytovanie systémových služieb a nákladov za prevádzkovanie systému.
(3)
Obstaranie regulačnej elektriny zabezpečuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy na základe zmluvy o dodávke regulačnej elektriny12) uzatvorenej s dodávateľom regulačnej elektriny.
(5)
Množstvo regulačnej elektriny dodanej z prenosových sústav členských štátov Európskej únie a tretích štátov sa určí ako súčin odsúhlaseného dodaného množstva regulačnej elektriny zo zdrojov mimo vymedzeného územia v MW a doby trvania dodávky regulačnej elektriny v hodinách. Elektrina z dovezenej havarijnej výpomoci je účtovaná ako regulačná elektrina obstaraná prevádzkovateľom prenosovej sústavy a náklady za dovoz regulačnej elektriny v rámci havarijnej výpomoci sú súčasťou nákladov na obstaranie regulačnej elektriny.
(6)
Množstvo regulačnej elektriny vyvezenej v rámci havarijnej výpomoci je súčasťou odchýlky prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Veľkosť odchýlky pre potreby určenia platby za viacnáklady prevádzkovateľa prenosovej sústavy je znížená o deklarovaný objem vyvezenej regulačnej elektriny v rámci havarijnej výpomoci.
(7)
Objem elektriny určený na vývoz13) nesmie ohroziť bezpečnosť dodávok elektriny na vymedzenom území.14)
(8)
Vyúčtovanie dodávky elektriny odberateľovi elektriny okrem odberateľa elektriny v domácnosti obsahuje údaje podľa uzatvorených zmlúv súvisiacich s dodávkou elektriny, a to samostatne vyčíslený údaj o cene za poskytnuté služby súvisiace s dodávkou elektriny, distribúciou elektriny spolu s prenosom elektriny, o poskytovaní systémových služieb, nákladoch za prevádzkovanie systému.
(9)
Účastník trhu s elektrinou, ktorý nakupuje elektrinu na pokrytie strát v sústave, môže v rámci krátkodobých alebo vnútrodenných obchodov predať prebytok elektriny alebo nakúpiť chýbajúcu elektrinu na pokrytie strát a vlastnej spotreby, čo sa nepovažuje za obchodovanie s elektrinou.
(10)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy uverejňuje na svojej internetovej stránke pravidlá a podmienky nákupu elektriny potrebnej na krytie strát.
§ 9
Dodávka elektriny
z obnoviteľných zdrojov energie, kombinovanej výroby elektriny a tepla a z domáceho uhlia
(1)
Na pokrytie strát pri distribúcii elektriny v distribučnej sústave, v ktorej ročná distribúcia je vyššia ako 1 500 GWh, sa prednostne nakupuje elektrina vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie a z výrobných zariadení kombinovanej výroby za regulované ceny určené úradom podľa osobitného predpisu.6)
(2)
Výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a z výrobných zariadení kombinovanej výroby so súčtovým výkonom inštalovaných zariadení na výrobu elektriny vyšším ako 5 MW, ktorý v nasledujúcom kalendárnom roku chce využiť svoje právo na dodávku elektriny za regulované ceny, oznámi túto skutočnosť vrátane predpokladaného množstva dodanej elektriny do 15. augusta kalendárneho roka účastníkovi trhu, ktorý nakupuje elektrinu na pokrytie strát.
(3)
Výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a z výrobných zariadení kombinovanej výroby, ktorý dodáva elektrinu za regulované ceny, dodáva celý objem takto vyrobenej elektriny iba jednému účastníkovi trhu s elektrinou okrem regulačnej elektriny dodanej pre potreby prevádzkovateľa prenosovej sústavy.
(4)
Prednostný prenos, distribúcia a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie, z výrobných zariadení kombinovanej výroby a elektriny z domáceho uhlia sa uskutočňujú podľa osobitného predpisu.15)
§ 10
Potvrdenie o pôvode vyrobenej elektriny
(1)
Potvrdenie o pôvode vyrobenej elektriny sa vydá výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie podľa osobitného predpisu16) na jeho žiadosť.
(2)
V žiadosti o vydanie potvrdenia o pôvode vyrobenej elektriny výrobca elektriny uvedie
a)
obdobie, na ktoré sa potvrdenie požaduje,
b)
presné označenie zariadenia na výrobu elektriny a označenie odberného miesta,
c)
plán výroby elektriny z tohto zariadenia na výrobu elektriny za obdobie, na ktoré sa požaduje potvrdenie,
d)
časový harmonogram plánovaných odstávok zariadenia na výrobu elektriny.
(3)
Potvrdenie o pôvode vyrobenej elektriny za uplynulé obdobie sa vydá po splnení týchto podmienok:
a)
výrobca elektriny odovzdal za predchádzajúci kalendárny rok a za uvedené obdobie údaje potrebné na reguláciu cien podľa osobitného predpisu,6)
b)
výroba elektriny bola zabezpečená zo zariadenia na výrobu elektriny, ktoré je obnoviteľným zdrojom energie podľa osobitného predpisu,17) a to v rozsahu skutočnej dodávky elektriny s korekciou objemu výroby zo zariadenia na výrobu elektriny, na ktoré už bolo za uvedené obdobie potvrdenie vydané,
c)
výrobca elektriny mal počas celého uvedeného obdobia uzatvorenú zmluvu o pripojení do sústavy a zmluvu o zúčtovaní odchýlky.
(4)
Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie na nasledujúce obdobie sa vydá po splnení týchto podmienok:
a)
výrobca elektriny odovzdal za predchádzajúci kalendárny rok údaje potrebné na reguláciu cien podľa osobitného predpisu,6)
b)
výroba sa zabezpečí zo zariadenia na výrobu elektriny, ktoré je obnoviteľným zdrojom energie podľa osobitného predpisu15) a zodpovedá očakávaným možnostiam zariadenia na výrobu elektriny uvedeného v žiadosti so zahrnutím korekcie objemu výroby, na ktorý bolo vydané potvrdenie v predchádzajúcom období a ktorý nebol uskutočnený,
c)
výrobca elektriny má uzatvorenú zmluvu o pripojení do sústavy.
(5)
Potvrdenie o pôvode vyrobenej elektriny sa vydá žiadateľovi v lehote do 30 dní po splnení podmienok uvedených v odseku 3 alebo odseku 4; ak žiadateľ nesplní podmienky podľa odseku 3 alebo odseku 4, potvrdenie sa nevydá.
(6)
O vydaných potvrdeniach o pôvode elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov a o skutočnej dodávke elektriny z týchto zdrojov sa vedie evidencia.
(7)
Potvrdenie o pôvode vyrobenej elektriny, ktoré bolo vydané v iných členských štátoch Európskej únie, sa považuje za potvrdenie vydané podľa tohto nariadenia vlády.
Podporné služby a systémové služby
§ 11
Podmienky poskytovania podporných služieb
(1)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy nakupuje podporné služby potrebné na zabezpečenie systémových služieb od poskytovateľov podporných služieb, ktorí spĺňajú technické a obchodné podmienky, s cieľom dosiahnuť minimálne náklady na zabezpečenie podporných služieb za transparentných a nediskriminačných podmienok, a to na základe zmluvy o poskytovaní podporných služieb.18)
(2)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy využíva nakúpené podporné služby prostredníctvom riadiacich informačných systémov a pokynov dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy po zohľadnení ponukových cien za regulačnú elektrinu poskytovateľov podporných služieb na základe ekonomicky efektívneho princípu a v súlade s technickými podmienkami.
(3)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy uverejní na svojej internetovej stránke každoročne do 30. septembra výšku výkonov potrebnú na zabezpečenie jednotlivých druhov podporných služieb na nasledujúci rok podľa technických podmienok, a to v členení na jednotlivé týždne, pracovné dni a dni pracovného pokoja.
(4)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy uverejní požiadavku na podanie ponuky pre poskytovateľov podporných služieb v súlade s prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa prenosovej sústavy.
(5)
Poskytovateľ podporných služieb doručí ponuku v súlade s požiadavkami výberového konania, ktoré sú vyhlásené na základe podmienok uvedených v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy.
(6)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy priebežne vyhodnocuje využitie dodávky, objem a kvalitu nakúpených podporných služieb podľa technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy.
(7)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy uverejňuje na svojej internetovej stránke
b)
objem a vážený priemer cien nakúpených podporných služieb podľa jednotlivých druhov, a to za každú obchodnú hodinu predchádzajúceho dňa,
c)
pravidlá a podmienky nákupu podporných služieb.
§ 12
Podmienky poskytovania systémových služieb
(1)
Systémové služby poskytuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy podľa technických podmienok a pokynov elektroenergetického dispečingu využitím nakúpených podporných služieb.
(2)
Ak je koncový odberateľ elektriny pripojený do prenosovej sústavy, tarifu za systémové služby a tarifu za prevádzkovanie systému uhradí prevádzkovateľovi prenosovej sústavy na základe zmluvy o prenose a prístupe do prenosovej sústavy.
(3)
Ak nie je koncový odberateľ elektriny pripojený do prenosovej sústavy, platbu za systémové služby a platbu za prevádzkovanie systému uhradí prostredníctvom prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je jeho odberné miesto pripojené na základe zmluvy o distribúcii a prístupe do distribučnej sústavy.
(4)
Ak koncový odberateľ elektriny má s dodávateľom elektriny uzatvorenú zmluvu o dodávke elektriny a s tým súvisiacich služieb, tarifa za systémové služby a tarifa za prevádzkovanie systému tvorí súčasť dohodnutej ceny za dodávku elektriny. V takom prípade platbu za poskytovanie systémových služieb a platbu za prevádzkovanie systému uhradí dodávateľ elektriny prevádzkovateľovi sústavy, na ktorého je pripojené odberné miesto koncového odberateľa elektriny.
(5)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorého ročná distribúcia elektriny je nižšia ako 1 500 GWh, uhradí platbu za poskytovanie systémových služieb a platbu za prevádzkovanie systému prevádzkovateľovi prenosovej sústavy prostredníctvom prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je jeho odberné miesto pripojené, vrátane platby za elektrinu vyrobenú vo vlastnom zariadení a dodanú v rámci tejto distribučnej sústavy.
(6)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorého ročná distribúcia elektriny je nižšia ako 1 500 GWh, odovzdá údaje potrebné na fakturáciu za poskytovanie systémových služieb a za prevádzkovanie systému prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je pripojený, a to vždy za príslušný mesiac do siedmeho kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca.
(7)
Výrobca elektriny, ktorý spotrebúva vyrobenú elektrinu vo vlastnom zariadení, s výnimkou elektriny spotrebovanej pre vlastnú spotrebu na výrobu elektriny, platbu za poskytovanie systémových služieb a platbu za prevádzkovanie systému uhradí prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je pripojený. Výrobca elektriny odovzdá údaje potrebné na fakturáciu za poskytovanie systémových služieb a za prevádzkovanie systému prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je pripojený, a to vždy za príslušný mesiac do siedmeho kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca.
(8)
Platba za systémové služby a platba za prevádzkovanie systému sa neúčtuje výrobcovi elektriny, ktorý odoberá elektrinu na účely prečerpania v prečerpávacích vodných elektrárňach a na účely vlastnej spotreby súvisiacej s výrobou elektriny.
(10)
Platba za prevádzkovanie systému sa neúčtuje za elektrinu na účely vývozu elektriny.
Odchýlka účastníka trhu s elektrinou a odchýlka sústavy
§ 13
Zodpovednosť za odchýlku
(1)
Účastník trhu s elektrinou si môže zvoliť režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku alebo prenesenej zodpovednosti za odchýlku.
(2)
Ak si účastník trhu s elektrinou zvolí režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku, stáva sa subjektom zúčtovania a zodpovedá za finančné vyrovnanie odchýlky.
(3)
Vlastná zodpovednosť za odchýlku sa uplatňuje v prípade, ak sa prenos elektriny uskutočňuje cez spojovacie vedenia.
(4)
Podmienkou režimu vlastnej zodpovednosti za odchýlku je uzatvorenie zmluvy o zúčtovaní odchýlky so zúčtovateľom odchýlok. Touto zmluvou sa zúčtovateľ odchýlok zaväzuje zabezpečiť vyhodnocovanie, zúčtovanie a vysporiadanie odchýlky subjektu zúčtovania a jeho bilančnej skupiny.
(5)
Ak si účastník trhu s elektrinou zvolí režim prenesenej zodpovednosti za odchýlku, za finančné vyrovnanie odchýlky na odberných miestach tohto účastníka trhu s elektrinou zodpovedá subjekt zúčtovania, ktorý prevzal túto zodpovednosť.
(6)
Podmienkou režimu prenesenej zodpovednosti za odchýlku je uzatvorenie zmluvy o prenesení zodpovednosti za odchýlku alebo zmluvy o dodávke elektriny, alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny so subjektom zúčtovania, ktorý má uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlky so zúčtovateľom odchýlok. Zodpovednosť za odchýlku určitého odberného miesta účastníka trhu s elektrinou sa môže preniesť len na jedného účastníka trhu s elektrinou.
(7)
Pre účastníka trhu s prenesenou zodpovednosťou za odchýlku je jeho jediným dodávateľom elektriny subjekt zúčtovania, ktorý za neho prevzal zodpovednosť za odchýlku.
(8)
Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktorého ročná distribúcia elektriny je nižšia ako 1 500 GWh, a to v rozsahu odberov elektriny z odberných miest pripojených do tejto distribučnej sústavy.
§ 14
Registrácia účastníkov trhu s elektrinou a odberných miest
(1)
Ak účastník trhu s elektrinou nemá pridelené identifikačné číslo pred uzavretím zmluvy o zúčtovaní odchýlky, požiada lokálneho vydavateľa identifikačných čísiel o pridelenie identifikačného čísla.
(2)
Identifikačné čísla odberných miest účastníka trhu prideľujú príslušní prevádzkovatelia sústav a vedú ich evidenciu. Identifikačné čísla bilančných skupín prideľuje a eviduje lokálny vydavateľ identifikačných čísiel na základe žiadostí prevádzkovateľov sústav. Prevádzkovateľ sústavy informuje zúčtovateľa odchýlok o vzniku a zániku bilančnej skupiny najneskôr desať kalendárnych dní pred jej vznikom alebo zánikom.
(3)
Zúčtovateľ odchýlok zaregistruje subjekt zúčtovania v systéme zúčtovania odchýlky na základe zmluvy o zúčtovaní odchýlky.
(4)
Subjekt zúčtovania po pridelení identifikačného čísla podľa odseku 1 požiada prevádzkovateľa sústavy, do ktorej je nové alebo existujúce odberné miesto subjektu zúčtovania a nové alebo existujúce odberné miesta účastníkov trhu s elektrinou, za ktorých subjekt zúčtovania prevzal zodpovednosť za odchýlku, pripojené, o registráciu príslušných odberných miest, a to najneskôr 40 kalendárnych dní predo dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o zúčtovaní odchýlky alebo zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku.
(5)
Prevádzkovateľ sústavy na základe žiadosti subjektu zúčtovania a po predložení zmluvy o zúčtovaní odchýlky alebo zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku zaregistruje odberné miesta uvedené v odseku 4 a pridelí im identifikačné čísla v súlade s odsekom 2, a to najneskôr sedem kalendárnych dní predo dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o zúčtovaní odchýlky alebo zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku.
(9)
Subjekt zúčtovania oznámi všetkým účastníkom trhu, za ktorých prevzal zodpovednosť za odchýlku, ako aj dotknutým prevádzkovateľom sústav zánik zmluvy o zúčtovaní odchýlky najneskôr 30 kalendárnych dní predo dňom, ktorým jej platnosť zanikne.
(10)
Ak sa subjektu zúčtovania skončí zmluva o zúčtovaní odchýlky, zodpovednosť za odchýlku v odbernom mieste účastníka trhu s elektrinou, za ktorého subjekt zúčtovania prezval zodpovednosť za odchýlku, preberá ku dňu zániku zmluvy príslušný koncový dodávateľ elektriny pre domácnosť, najviac po dobu 90 kalendárnych dní. Koncový dodávateľ elektriny pre domácnosť je takisto povinný ku dňu zániku zmluvy zabezpečiť do dotknutých odberných miest dodávku elektriny a súvisiace služby, najviac však po dobu 90 kalendárnych dní. Zúčtovateľ odchýlok oznámi zmenu príslušnému koncovému dodávateľovi elektriny pre domácnosť, ako aj príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy 30 kalendárnych dní vopred.
(11)
Na základe oznámenia od zúčtovateľa odchýlok zašle príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy koncovému dodávateľovi elektriny pre domácnosť bezodkladne výpis všetkých dotknutých odberných miest, na ktoré sa vzťahuje náhradné prevzatie zodpovednosti za odchýlku a náhradná dodávka elektriny.
(12)
Koncový dodávateľ elektriny pre domácnosť na základe oznámenia od zúčtovateľa odchýlok podľa odseku 10 a výpisu odberných miest podľa odseku 11 upovedomí dotknutých odberateľov elektriny o náhradnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku a náhradnej dodávke elektriny do ich odberných miest. V oznámení koncový dodávateľ elektriny pre domácnosť uvedie, ku ktorému dňu sa náhradné prevzatie za odchýlku a náhradná dodávka elektriny končia, a vyzve dotknutých odberateľov elektriny, aby najneskôr k tomuto dňu uzavreli všetky zmluvy potrebné na dodávku elektriny a súvisiace služby.
(13)
Pri plnení povinností v zmysle odsekov 10 až 12 fakturuje koncový dodávateľ elektriny pre domácnosť dotknutým odberateľom elektriny cenu elektriny, za ktorú ju preukázateľne obstaral na trhu s elektrinou pre potreby krytia náhradnej dodávky elektriny do dotknutých odberných miest vrátane nákladov na odchýlku, oprávnené náklady na dodávku elektriny vrátane primeraného zisku a rizikovej prirážky, ako aj regulované položky za služby súvisiace s dodávkou elektriny v zmysle cenníka daného prevádzkovateľa prenosovej alebo distribučnej sústavy.
(14)
Pri plnení povinností v zmysle odsekov 10 až 12 pre odberateľov elektriny v domácnosti fakturuje koncový dodávateľ elektriny pre domácnosť cenu, ktorá bola určená rozhodnutím úradu pre dané územie koncového dodávateľa elektriny pre domácnosť.
(15)
Počas trvania náhradného prevzatia zodpovednosti za odchýlku a náhradnej dodávky elektriny sú dotknuté odberné miesta u prevádzkovateľa distribučnej sústavy registrované ako súčasť bilančnej skupiny koncového dodávateľa elektriny pre domácnosť.
(16)
Náhradné prevzatie zodpovednosti za odchýlku a náhradná dodávka elektriny sa končia uplynutím 90 kalendárnych dní od jej začatia alebo ak si dotknutý odberateľ elektriny uzatvorí všetky zmluvy potrebné na dodávku elektriny a súvisiace služby. Na tieto prípady sa vzťahuje postup upravený v prílohe č. 2.
(17)
Ak odberateľ elektriny nemá ku dňu uvedenému v oznámení podľa odseku 12 uzatvorené všetky zmluvy potrebné na dodávku elektriny a súvisiace služby, považuje sa jeho odber elektriny po tomto dni za neoprávnený.
(18)
Zúčtovateľ odchýlok uverejňuje denne do 10:00 h na svojej internetovej stránke aktualizovaný zoznam registrovaných subjektov zúčtovania s uvedením termínu platnosti zmluvy o zúčtovaní odchýlky uzatvorenej so subjektom zúčtovania.
§ 15
Registrácia denných diagramov
(1)
Subjekt zúčtovania odovzdá zúčtovateľovi odchýlok na každý obchodný deň denné diagramy za svoju bilančnú skupinu; denné diagramy obsahujú interné realizácie dodávky elektriny a odberu elektriny na vymedzenom území a externé realizácie vývozu elektriny z vymedzeného územia a dovozu elektriny na vymedzené územie prostredníctvom prenosovej sústavy.
(2)
Zúčtovateľ odchýlok denné diagramy odovzdané podľa odseku 1 zaregistruje a zahrnie ich do systému zúčtovania.
(3)
Denný diagram vo formáte podľa štandardu asociácie operátorov subjekt zúčtovania odovzdá v platnom stredoeurópskom čase alebo letnom stredoeurópskom čase do 13:30 h predchádzajúceho kalendárneho dňa.
(5)
Subjekty zúčtovania, ktorých hodnoty v denných diagramoch vyhodnotí zúčtovateľ odchýlok ako nespárované, môžu do uzávierky dennej registrácie diagramov zaslať opravu len tých časových radov, v ktorých zúčtovateľ odchýlok zistil rozdiel. Uzávierka dennej registrácie diagramov je predchádzajúci deň o 15:00 h.
(6)
Zúčtovateľ odchýlok nezaregistruje denný diagram, ak
a)
bol doručený po lehote určenej v odseku 3 alebo po lehote určenej pravidlami vnútrodennej registrácie denných diagramov podľa odseku 10,
b)
subjekt zúčtovania nemá zloženú finančnú zábezpeku podľa zmluvy o zúčtovaní odchýlky,
c)
hodnoty denného diagramu nezodpovedajú aktuálnemu stavu finančnej zábezpeky subjektu zúčtovania,
d)
subjekt zúčtovania má pozastavenú registráciu podľa § 16 ods. 15.
(7)
Zúčtovateľ odchýlok nevyhodnotí ako súčasť dohodnutých hodnôt denný diagram, ak
a)
nie je zaregistrovaný podľa odseku 6,
b)
príslušné subjekty zúčtovania neodovzdajú podľa odseku 5 a ani podľa pravidiel vnútrodennej registrácie denných diagramov podľa odseku 10 zúčtovateľovi odchýlok opravené hodnoty alebo odovzdajú hodnoty, v ktorých neodstránili rozdiel.
(8)
Ak sa hodnoty dodávok elektriny a odberov elektriny na cezhraničných profiloch akceptované systémom prevádzkovateľa prenosovej sústavy odlišujú od hodnôt zadaných do systému zúčtovania odchýlok, do systému zúčtovania odchýlok sa použijú hodnoty zadané na cezhraničných profiloch.
(9)
Odber elektriny bez registrácie denného diagramu sa považuje za neoprávnený odber elektriny.
§ 16
Vyhodnocovanie, zúčtovanie a vysporiadanie odchýlky
(1)
Vyhodnocovanie, zúčtovanie a vysporiadanie odchýlky účastníkov trhu s elektrinou a odchýlky sústavy zabezpečuje zúčtovateľ odchýlok.
(2)
Zúčtovateľ odchýlok na základe registrácie denných diagramov zistí bilanciu dodávok elektriny a odberov elektriny súhrnne za sústavu na vymedzenom území pre každú obchodnú hodinu nasledujúceho dňa v štvrťhodinovom rozlíšení a uverejní ju na svojej internetovej stránke najneskôr do 17:00 h po ukončení registrácie denných diagramov. Tieto údaje denne aktualizuje po ukončení vnútrodenného obchodovania do 10:00 h za predchádzajúci deň.
(4)
Prevádzkovateľ sústavy odovzdá údaje podľa odseku 3 súhrnne podľa jednotlivých bilančných skupín. Údaje zahŕňajú hodnoty odberov elektriny odberateľov elektriny s priebehovým meraním a hodnoty z typových diagramov odberu, a to osobitne za dodávku elektriny a osobitne za odber elektriny.
(5)
Zúčtovateľ odchýlok preverí úplnosť údajov poskytnutých podľa odsekov 3 a 4; ak zistí nedostatky, vyzve prevádzkovateľov sústav na ich odstránenie.
(7)
Platba subjektu zúčtovania sa skladá z
a)
platby za odchýlku,
b)
platby zodpovedajúcej podielu na nákladoch na obstaranie regulačnej elektriny,
c)
platby za vyhodnotenie a zúčtovanie odchýlky.
(9)
Platba zodpovedajúca podielu na nákladoch na obstaranie regulačnej elektriny sa určí ako rozdiel medzi celkovými nákladmi na obstaranie regulačnej elektriny v danej obchodnej hodine a súčinom odchýlky sústavy a zúčtovacej ceny, pričom výsledný rozdiel sa následne rozpočíta na jednotlivé subjekty zúčtovania v súlade s prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa prenosovej sústavy.
(10)
Platba za vyhodnotenie a zúčtovanie odchýlky je regulovaná.
(11)
Ak platba vypočítaná podľa odseku 7 písm. a) a b) je záporné číslo, platbu hradí zúčtovateľ odchýlok subjektu zúčtovania; ak platba je kladné číslo, platbu hradí subjekt zúčtovania zúčtovateľovi odchýlok.
(12)
Zúčtovateľ odchýlok oznámi subjektu zúčtovania vyhodnotenie a vysporiadanie odchýlky, ktoré obsahuje
a)
veľkosť odchýlky subjektu zúčtovania v MWh pre každú obchodnú hodinu,
b)
zúčtovaciu cenu v Sk/MWh pre každú obchodnú hodinu v štvrťhodinovom rozlíšení,
c)
platbu zodpovedajúcu podielu subjektu zúčtovania na nákladoch na obstaranie regulačnej elektriny v Sk/MWh pre každú obchodnú hodinu,
d)
platbu subjektu zúčtovania za odchýlku v Sk,
e)
platbu zúčtovateľa odchýlok subjektu zúčtovania v Sk,
f)
veľkosť odchýlky sústavy v MWh pre každú obchodnú hodinu.
(13)
Zúčtovateľ odchýlok uverejňuje denne do 10:00 h na svojej internetovej stránke
a)
objem obstaranej kladnej regulačnej elektriny a zápornej regulačnej elektriny za každú obchodnú hodinu predchádzajúceho dňa v štvrťhodinovom rozlíšení,
b)
veľkosť odchýlky sústavy a zúčtovaciu cenu za odchýlku za každú obchodnú hodinu predchádzajúceho dňa.
(14)
Ak subjekt zúčtovania neuhradí zúčtovateľovi odchýlok platbu za odchýlku, zúčtovateľ odchýlok je oprávnený použiť finančnú zábezpeku subjektu zúčtovania na uhradenie záväzku, najskôr v prvý pracovný deň po splatnosti neuhradenej faktúry; zároveň bezodkladne vyzve subjekt zúčtovania, aby do troch pracovných dní od prevedenia platby z finančnej zábezpeky doplnil finančnú zábezpeku do výšky určenej v zmluve o zúčtovaní odchýlky.
(15)
Ak subjekt zúčtovania nedoplní výšku finančnej zábezpeky podľa odseku 14, zúčtovateľ odchýlok nasledujúci obchodný deň pozastaví jeho registráciu a oznámi to účastníkom trhu s elektrinou v jeho bilančnej skupine a bilančným skupinám, ktoré oznámili zúčtovateľovi odchýlok v predchádzajúcom obchodnom dni dohodnuté množstvo elektriny so subjektom zúčtovania, ktorému je registrácia pozastavená. Pozastavenie registrácie subjektu zúčtovania uverejní zúčtovateľ odchýlok na svojej internetovej stránke.
(16)
Spôsob určenia náhradných hodnôt odberov elektriny odberateľov elektriny s priebehovým meraním bez diaľkového odpočtu sú uvedené v prílohe č. 3.
(17)
Termíny a podmienky vysporiadania odchýlky sú uvedené v prílohe č. 5.
(18)
Odchýlka od salda dohodnutých cezhraničných výmen sa pri zúčtovaní odchýlky vyhodnotí ako odchýlka prevádzkovateľa prenosovej sústavy.
§ 17
Podmienky použitia typových diagramov odberu elektriny
(1)
Typový diagram odberu je postupnosť hodnôt priemerných hodinových odberov za rok, na ktorého základe sa určuje množstvo odberu elektriny odberateľmi elektriny bez priebehového merania a využíva sa na zúčtovanie odchýlky subjektu zúčtovania.
(2)
Dodávateľ elektriny priradí odbernému miestu odberateľa elektriny typový diagram odberu podľa spôsobu merania, času, charakteru a priebehu spotreby elektriny.
(3)
Typový diagram odberu určený podľa odseku 2 oznámi dodávateľ elektriny príslušnému prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je odberné miesto odberateľa elektriny pripojené.
(4)
Ak prevádzkovateľ sústavy zistí, že odbernému miestu odberateľa elektriny bol priradený nesprávny typový diagram odberu, bezodkladne mu priradí typový diagram odberu zodpovedajúci charakteru a priebehu spotreby elektriny.
(5)
Podmienky na priradenie typových diagramov odberu uverejňuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy na svojej internetovej stránke.
(6)
Druhy typových diagramov odberu, spôsob ich priraďovania a zásady ich používania sú uvedené v prílohe č. 4.
Preťaženie sústavy
§ 18
Spôsob predchádzania vzniku preťaženia a riešenie preťaženia sústavy
(1)
Ak v priebehu prevádzky dôjde v sústave k takým zmenám, ktoré vyvolajú akútne nebezpečenstvo vzniku preťaženia alebo jej náhle preťaženie, prevádzkovateľ prenosovej sústavy s cieľom odstrániť vzniknutý stav
a)
aktivuje nakúpené podporné služby,
b)
využije zmluvne dohodnuté havarijné rezervy,
c)
zmení zapojenie elektroenergetických zariadení prenosovej sústavy a distribučnej sústavy.
(2)
Zmenu zapojenia elektroenergetických zariadení riadi elektroenergetický dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy (ďalej len „dispečing“).
(3)
Ak dôjde k preťaženiu sústavy, dispečing spolupracuje na odstránení preťaženia s príslušným prevádzkovateľom sústavy členského štátu Európskej únie alebo tretieho štátu. V tom prípade dispečing zistí, v ktorom elektroenergetickom zariadení sa má vykonať zmena nasadenia.
(4)
Ak na riešenie preťaženia sústavy nepostačujú opatrenia uvedené v odsekoch 1 a 3, dispečing má právo meniť štruktúru zapojenia výrobných zariadení výrobcu elektriny v nevyhnutnom rozsahu za podmienok uvedených v odseku 5.
(5)
Zmena výkonu súvisiaca so zmenou štruktúry zapojenia výrobných zariadení urobená s cieľom predchádzať vzniku preťaženia alebo riešiť preťaženie je hodnotená ako regulačná elektrina s ponukovými cenami elektriny v Sk/MWh určenými rozhodnutím úradu pre regulačnú elektrinu pri ohrození prevádzkyschopnosti elektrizačnej sústavy. Počas požadovanej zmeny výkonu má výrobca elektriny uhrádzanú dohodnutú podpornú službu, ktorá bola v čase vyhlásenia disponibilná.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 19
Prechodné ustanovenia
(1)
Zmluvy na dodávku elektriny pre odberateľa elektriny v domácnosti uzatvorené podľa doterajších predpisov sa považujú sa zmluvy o združenej dodávke elektriny a zostávajú v platnosti do doby dohodnutej zmluvnými stranami; tým nie je dotknuté právo odberateľa elektriny v domácnosti na zmenu dodávateľa elektriny.19)
(2)
Typový diagram odberu priradí doterajší dodávateľ elektriny odberateľom elektriny, ktorí k 15. júlu 2007 nepožiadali o zmenu dodávateľa elektriny.
(3)
Koeficient prepočtu zaťaženia na zvyškový diagram distribučnej sústavy sa do 31. decembra 2007 určuje vo výške jeden.
§ 20
Záverečné ustanovenie
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 6.
§ 21
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 124/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou.
§ 22
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. júla 2007 s výnimkou § 4 ods. 4, § 8 ods. 4, § 11 ods. 7 písm. a), § 12 ods. 9, § 14 ods. 6, 7 a 8, § 15 ods. 4 a 10 , § 16 ods. 3, 6 a 8 a prílohy č. 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2008.
v z. Dušan Čaplovič v. r.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 317/2007 Z. z.
POSTUP PRI ZMENE DODÁVATEĽA ELEKTRINY A ZMENE BILANČNEJ SKUPINY
A.
Zmeny dodávateľa elektriny a zmeny bilančnej skupiny
(1)
Dodávateľa elektriny a bilančnú skupinu je možné meniť iba jedným z týchto spôsobov:
a)
pri zmene režimu zodpovednosti za odchýlku odberateľ elektriny, ktorý má vlastnú zodpovednosť za odchýlku a sám tvorí bilančnú skupinu, prenáša na základe zmluvy svoju zodpovednosť za odchýlku na svojho dodávateľa elektriny,
b)
pri zmene režimu zodpovednosti za odchýlku odberateľ elektriny, ktorý preniesol svoju zodpovednosť za odchýlku na svojho dodávateľa elektriny, vypovedá zmluvu o prevzatí zodpovednosti za odchýlku s doterajším dodávateľom elektriny a vytvára vlastnú bilančnú skupinu,
c)
pri zmene dodávateľa elektriny a súčasnej zmene bilančnej skupiny odberateľ elektriny, ktorý preniesol svoju zodpovednosť za odchýlku na svojho dodávateľa elektriny a mení dodávateľa elektriny.
(2)
Na spôsoby uvedené v odseku 1 písm. a) a b) sa vzťahuje časť B.
(3)
Na spôsob uvedený v odseku 1 písm. c) sa vzťahuje časť C.
(4)
Odberné miesto účastníka trhu s elektrinou môže byť zásobované súčasne viacerými dodávateľmi elektriny iba v prípade režimu vlastnej zodpovednosti za odchýlku a uzatvorenia samostatnej zmluvy o prenose a prístupe do prenosovej sústavy alebo zmluvy o distribúcii a prístupe do distribučnej sústavy s prevádzkovateľom sústavy.
B.
Postup pri zmene bilančnej skupiny
(1)
Odberateľ elektriny môže zmeniť bilančnú skupinu podľa časti A odseku 1:
a)
mesačne, vždy k prvému dňu v mesiaci, ak jeho odberné miesto je vybavené priebehovým meraním,
b)
štvrťročne, vždy k prvému dňu štvrťroka, ak jeho odberné miesto nie je vybavené priebehovým meraním.
(2)
Zmena sa vykoná k požadovanému dňu k 00:00:00 h.
(3)
Podmienkou na zmenu subjektu zúčtovania je
a)
ukončenie zmluvy o zúčtovaní odchýlky so zúčtovateľom odchýlok, ak má odberateľ elektriny vlastnú zodpovednosť za odchýlku,
b)
vypovedanie zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku odberateľom elektriny doterajšiemu subjektu zúčtovania, ak si odberateľ elektriny zvolil režim prenesenej zodpovednosti za odchýlku.
(4)
Subjekt zúčtovania, na ktorého účastník trhu s elektrinou preniesol zodpovednosť za odchýlku, po uzatvorení zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku podľa odseku 3 požiada prevádzkovateľa sústavy, ku ktorému je odberné miesto účastníka trhu s elektrinou pripojené, o vykonanie zmeny priradenia odberného miesta do jeho bilančnej skupiny, a to najmenej 40 kalendárnych dní pred vykonaním zmeny v súlade s odsekom 1.
(5)
Prevádzkovateľ sústavy preverí úplnosť a správnosť údajov uvedených v požiadavke subjektu zúčtovania a uskutočnenie zmeny oznámi príslušným subjektom zúčtovania. Ak zistí nedostatky, vyzve príslušný subjekt zúčtovania na ich odstránenie. Ak príslušný subjekt zúčtovania neodstráni nedostatky v lehote určenej prevádzkovateľom sústavy, prevádzkovateľ sústavy zmenu nevykoná.
(6)
Pri zisťovaní spotreby elektriny pre odberné miesto sa postupuje podľa časti D.
(7)
Podrobný proces zmeny bilančnej skupiny je uvedený v prevádzkovom poriadku príslušného prevádzkovateľa sústavy.
C.
Postup pri zmene dodávateľa elektriny
(1)
Podmienkou na zmenu dodávateľa elektriny je vypovedanie zmluvy o dodávke elektriny účastníkom trhu s elektrinou doterajšiemu dodávateľovi elektriny a uzatvorenie zmluvy o dodávke elektriny s novým dodávateľom elektriny.
(2)
Na zmenu dodávateľa elektriny sa vzťahujú lehoty uvedené v časti B odsekoch 1, 2 a 4.
(3)
Dodávateľ elektriny, s ktorým účastník trhu s elektrinou uzatvoril zmluvu o dodávke elektriny, oznámi túto skutočnosť prevádzkovateľovi sústavy, ku ktorému je odberné miesto účastníka trhu s elektrinou pripojené.
(4)
Prevádzkovateľ sústavy preverí úplnosť a správnosť údajov oznámených dodávateľom elektriny podľa odseku 3 a uskutočnenie zmeny oznámi dodávateľovi elektriny. Ak zistí nedostatky, vyzve dodávateľa elektriny na ich odstránenie. Ak dodávateľ elektriny neodstráni nedostatky v lehote určenej prevádzkovateľom sústavy, prevádzkovateľ sústavy zmenu nevykoná.
(5)
Pri zisťovaní spotreby elektriny pre odberné miesto sa postupuje podľa časti D.
(6)
Podrobný proces zmeny dodávateľa elektriny je uvedený v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa sústavy.
D.
Zisťovanie spotreby elektriny pre odberné miesto
(1)
Prevádzkovateľ sústavy určí ku dňu vykonania zmeny spotrebu elektriny pre odberné miesto, ktoré je vybavené priebehovým meraním a ktorého sa zmena týka, podľa skutočne nameraných hodnôt.
(2)
Ak odberné miesto, ktorého sa zmena týka, nie je vybavené priebehovým meraním, subjekt zúčtovania určí pre dané odberné miesto typový diagram odberu pri žiadosti o registráciu odberného miesta v súlade s časťou B.
(3)
Prevádzkovateľ sústavy určí spotrebu elektriny pre odberné miesto, ktoré nie je vybavené priebehovým meraním, odpočtom na danom odbernom mieste. Náklady spojené s odpočtom znáša nový subjekt zúčtovania alebo nový dodávateľ elektriny; odpočet na odbernom mieste sa nevyžaduje, ak odberateľ elektriny alebo nový dodávateľ elektriny nahlási prevádzkovateľovi sústavy odčítané hodnoty určeného meradla potvrdené pôvodným dodávateľom elektriny.
(4)
Prevádzkovateľ sústavy odovzdá subjektu zúčtovania údaje o spotrebe elektriny pre odberné miesto zistené podľa odsekov 1 až 3 ku dňu vykonania zmeny do piatich pracovných dní odo dňa jej vykonania.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 317/2007 Z. z.
URČENIE NÁHRADNÝCH HODNÔT NA DENNÉ ZÚČTOVANIE ODCHÝLKY PRI PRIEBEHOVÝCH MERANIACH BEZ DIAĽKOVÉHO ODPOČTU
(1)
Náhradné hodnoty meraní sa použijú pre potreby denného vyhodnocovania odchýlky pri priebehových meraniach, pri ktorých nie je zabezpečený denný zber dát.
(2)
Ak je odberné miesto odberateľa elektriny vybavené priebehovým meraním bez diaľkového denného odpočtu meraných hodnôt, typový priebeh meraných hodnôt sa určí ako
a)
priebeh meraných hodnôt v uplynulom kalendárnom roku alebo predpokladaný denný diagram,
b)
ak ide o nové odberné miesto, ako predpokladaný denný diagram.
(3)
Hodnoty predpokladaného denného diagramu prevádzkovateľ sústavy vypočíta ako priemer nameraných hodnôt aspoň troch posledných porovnateľných dní s dňom, pre ktorý sa predpokladaný denný diagram počíta. Tieto hodnoty sú platné na denné zúčtovanie odchýlky. Prevádzkovateľ sústavy je povinný po skončení mesiaca vykonať odpočet meraných hodnôt z priebehového merania, spracovať ich a odoslať zúčtovateľovi odchýlok podľa odseku 5 ako skutočné merané denné diagramy spotreby.
(4)
Ak odberné miesto nie je vybavené priebehovým meraním, príslušný prevádzkovateľ sústavy zodpovedný za meranie v danej sústave denne určí náhradné hodnoty meraní podľa prílohy č. 4.
(5)
Prevádzkovateľ sústavy zodpovedný za meranie určí skutočné merané denné diagramy spotreby pre všetky odberné miesta s priebehovým meraním bez diaľkového odpočtu odpočtom skutočných hodnôt za uplynulý kalendárny mesiac najneskoršie do piateho kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca a agreguje ich za jednotlivé evidované subjekty zúčtovania.
(6)
Prevádzkovateľ sústavy zodpovedný za meranie určí denné diagramy náhradných hodnôt pre všetky odberné miesta s priebehovým meraním bez diaľkového odpočtu alebo bez priebehového merania, zhromažďuje ich za jednotlivé subjekty zúčtovania a odovzdáva ich zúčtovateľovi odchýlok ako sumárny diagram, ktorý je určený ako postupnosť odberov elektriny alebo dodávok elektriny pre každú obchodnú hodinu obchodného dňa vo štvrťhodinovom rozlíšení a ktorý predstavuje súčet hodnôt všetkých priebežne meraných odberov elektriny s diaľkovým odpočtom a náhradných hodnôt odberných miest priradených danému subjektu zúčtovania, a to odberných miest subjektu zúčtovania a odberných miest účastníkov trhu s elektrinou, za ktorých subjekt zúčtovania prevzal zodpovednosť za odchýlku.
(7)
Zúčtovateľovi odchýlok sa odovzdávajú za každý subjekt zúčtovania najneskoršie do piateho kalendárneho dňa mesiaca skutočné hodnoty odberov alebo dodávok za jednotlivé hodiny uplynulého mesiaca, a to ako sumárny diagram, ktorý predstavuje súčet hodnôt všetkých meraných odberov s diaľkovým odpočtom vrátane zahrnutia prípadných korekcií a opravných hodnôt meraní a všetkých meraných hodnôt odberných miest bez diaľkového odpočtu priradených subjektu zúčtovania a náhradných hodnôt odberných miest bez priebehového merania.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 317/2007 Z. z.
DRUHY TYPOVÝCH DIAGRAMOV ODBERU, SPÔSOB ICH PRIRAĎOVANIA A ZÁSADY ICH POUŽÍVANIA
A.
Priradenie typového diagramu odberu odbernému miestu
Priradenie typového diagramu odberu zahŕňa
a)
priradenie druhu typového diagramu odberu zodpovedajúcemu doterajšiemu typu tarify v odbernom mieste alebo podľa charakteru nového odberu elektriny,
b)
určenie odhadu ročného odberu elektriny v odbernom mieste,
c)
určenie termínov odpočtu meraných hodnôt.
B.
Typy meraní odberu elektriny z odberných miest
(1)
Typy meraní odberu elektriny z odberných miest:
a)
odberné miesto s priebehovým meraním a s diaľkovým odpočtom údajov (ďalej len „meranie typu A“),
b)
odberné miesto s priebehovým meraním bez diaľkového odpočtu údajov (ďalej len „meranie typu B“),
c)
odberné miesto, pri ktorom sa používa iný spôsob odpočtu údajov bez priebehového merania (ďalej len „meranie typu C“).
(2)
Zvyškový diagram ZDh je postupnosť hodnôt hodinových dodávok elektriny označených kladným znamienkom a odberov elektriny označených záporným znamienkom všetkých odberateľov elektriny bez priebehového merania v časti vymedzeného územia a vypočíta sa podľa vzorca
ZDh = Dh + dA,h + oA,h + oB,h – Zh + dB,h + dC,h,
kde
Dh saldo skutočných dodávok elektriny a odberov elektriny na hraniciach distribučnej sústavy v hodine h,
dA,h priebehovo meraná dodávka v hodine h pre meranie typu A,
oA,h odber koncových odberateľov elektriny a ostatná spotreba prevádzkovateľa distribučnej sústavy v hodine h pre meranie typu A,
oB,h odber koncových odberateľov elektriny a ostatná spotreba prevádzkovateľa distribučnej sústavy v hodine h pre meranie typu B,
Zh straty v distribučnej sústave v hodine h vypočítané ako percentuálny podiel z celkovej dodávky do distribučnej sústavy s tým, že percento strát je odsúhlasené pri určení ceny za distribúciu elektriny,6)
dB,h priebehovo meraná dodávka v hodine h pre meranie typu B,
dC,h priebehovo nemeraná dodávka v hodine h vypočítaná podľa tejto prílohy pre meranie typu C).
C.
Spôsob priradenia typového diagramu odberu a údaje charakterizujúce typ odberu
(1)
Dodávateľ elektriny priradí typový diagram odberu odbernému miestu podľa
a)
typov meraní odberu elektriny z odberných miest uvedených v časti B,
b)
spôsobu vykurovania, a to akumulačný alebo priamo výhrevný,
c)
doby a charakteru prevádzky a priebehu spotreby elektriny.
(2)
Výrobcovi elektriny sa typový diagram odberu nepriraďuje.
(3)
Spôsob určenia prepočítaného typového diagramu odberu je upravený v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
(4)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy vypracúva a určuje
a)
normalizované typové diagramy odberu na základe výsledkov merania vzoriek a metodiky priraďovania,
b)
prepočítané typové diagramy odberu, ktoré uverejní na internetovej stránke.
(5)
Dodávateľ elektriny zabezpečí priradenie normalizovaného typového diagramu odberu odbernému miestu svojich koncových odberateľov elektriny bez priebehového merania a odsúhlasí priradenie s príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy.
(6)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy určí spotrebu koncových odberateľov elektriny bez priebehového merania podľa priradených typových diagramov odberu.
D.
Určenie zmluvných diagramov za obchodný deň
(1)
Subjekt zúčtovania oznámi zúčtovateľovi odchýlok zmluvný diagram odberu elektriny alebo dodávky elektriny na obchodný deň.
(2)
Subjekt zúčtovania môže určiť veľkosť odberu elektriny v odbernom mieste s typom merania C, pri ktorom sa používa iný spôsob odpočtu údajov podľa spôsobu uvedeného v časti B odseku 1 písm. c) v odberných miestach, za ktoré prevzal zodpovednosť za odchýlku, na obchodný deň podľa typového diagramu odberu, ktorý odbernému miestu priradil dodávateľ elektriny.
(3)
Subjekt zúčtovania pri určení zmluvného diagramu pre odberné miesta s typom merania C podľa spôsobu uvedeného v časti B odseku 1 písm. c), za ktoré prevzal zodpovednosť za odchýlku, môže využiť prepočítaný typový diagram odberu na očakávanú teplotu, ktorú si určí vlastným postupom.
E.
Zostavenie obchodnej bilancie z nameraných a vypočítaných hodnôt dodávok a odberov elektriny za obchodný deň
(1)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy odovzdá zúčtovateľovi odchýlok skutočné namerané hodnoty spotreby elektriny súhrnne za subjekt zúčtovania vrátane odberných miest účastníkov trhu s elektrinou, za ktoré subjekt zúčtovania prevzal zodpovednosť za odchýlku a ktoré sú pripojené do príslušnej distribučnej sústavy.
(2)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy vypočíta hodinové hodnoty odberu elektriny pre odberné miesta s typom merania C, pri ktorých sa používa iný spôsob odpočtu údajov podľa spôsobu uvedeného v časti B odseku 1 písm. c) súhrnne podľa jednotlivých druhov typových diagramov a podľa subjektov zúčtovania.
(3)
Na výpočet súhrnných hodnôt uvedených v odseku 2 prevádzkovateľ distribučnej sústavy zistí zvyškový diagram distribučnej sústavy.
(4)
Z celkovej plánovanej ročnej súhrnnej spotreby elektriny pre príslušný druh typového diagramu odberu a subjekt zúčtovania určí prevádzkovateľ distribučnej sústavy podľa príslušného typového diagramu hodinovú hodnotu spotreby všetkých odberných miest s typom merania C podľa spôsobu uvedeného v časti B odseku 1 písm. c), za ktoré prevzal zodpovednosť za odchýlku rovnaký subjekt zúčtovania. Takto určenú hodinovú hodnotu vynásobí koeficientom prepočtu zaťaženia na zvyškový diagram distribučnej sústavy pre príslušnú hodinu.
(5)
Za dodávku elektriny výrobcom elektriny do odberných miest s typom merania C, so spôsobom odpočtu údajov podľa spôsobu uvedeného v časti B odseku 1 písm. c), za ktoré prevzal zodpovednosť za odchýlku iný subjekt zúčtovania, odovzdá prevádzkovateľ distribučnej sústavy zúčtovateľovi odchýlok náhradné hodnoty pre každú obchodnú hodinu dňa.
F.
Vysporiadanie zúčtovacieho obdobia
(1)
Na vysporiadanie zúčtovacieho obdobia odovzdá prevádzkovateľ distribučnej sústavy zúčtovateľovi odchýlok skutočné hodnoty odberu a dodávok elektriny alebo náhradné hodnoty.
(2)
Hodnoty sa odovzdávajú ako súhrnné hodinové diagramy podľa subjektov zúčtovania pre tieto skupiny:
a)
oprávnení odberatelia, ktorí zmenili dodávateľa elektriny,
b)
výrobcovia elektriny, za ktorých prevzal zodpovednosť iný subjekt zúčtovania,
c)
ostatní odberatelia elektriny v rámci príslušnej distribučnej sústavy,
d)
ostatní výrobcovia elektriny v rámci príslušnej distribučnej sústavy.
(3)
Za odberateľov elektriny s priradeným typovým diagramom odberu sa poskytujú súhrnné údaje podľa priradenia druhu typového diagramu odberu.
(4)
Hodinové hodnoty odberu elektriny odberateľov elektriny z odberných miest s typom merania C, so spôsobom odpočtu údajov podľa spôsobu uvedeného v časti B odseku 1 písm. c) sa korigujú na hodnotu podielu na zvyškovom diagrame zaťaženia prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Korekcia sa vykonáva úmerne veľkosti príslušného odberu.
G.
Zmeny v priebehu vyhodnocovaného obdobia
(1)
V priebehu vyhodnocovaného obdobia môžu nastať tieto zmeny:
a)
priradenie odberného miesta k druhu typového diagramu odberu,
b)
veľkosť odhadovanej ročnej spotreby jednotlivých odberateľov elektriny,
c)
dodávateľa elektriny pre oprávneného odberateľa,
d)
priradenie k jednotlivým subjektom zúčtovania a k jednotlivým registrovaným účastníkom trhu s elektrinou v reťazci sprostredkovaného prenesenia zodpovednosti za odchýlku.
(2)
Všetky zmeny musia byť evidované prevádzkovateľom distribučnej sústavy a zohľadnené vo výpočte hodinových odberov koncových odberateľov elektriny pre odberné miesta s typom merania C, so spôsobom odpočtu údajov podľa spôsobu uvedeného v časti B odseku 1 písm. c) na základe metodiky typového diagramu odberu.
(3)
Zmenu priradenia odberného miesta koncového odberateľa elektriny s typom merania C, so spôsobom odpočtu údajov podľa spôsobu uvedeného v časti B odseku 1 písm. c) k inému druhu typového diagramu odberu vykonáva dodávateľ elektriny po prerokovaní s príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy, do ktorej je koncový odberateľ elektriny pripojený. Zmena platí od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po odsúhlasení tejto zmeny prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ktorý uskutoční odpočet spotreby elektriny k dátumu zmeny.
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 317/2007 Z. z.
PODROBNOSTI O POSTUPE PRI VYHODNOTENÍ, ZÚČTOVANÍ A VYSPORIADANÍ ODCHÝLKY A REGULAČNEJ ELEKTRINY
(1)
Zúčtovateľ odchýlok vykoná predbežné denné vyhodnotenie odchýlky subjektu zúčtovania a obstaranej regulačnej elektriny do 10:00 h za predchádzajúci deň na základe registrácie denných diagramov podľa § 15.
(2)
Zúčtovateľ odchýlok na svojej internetovej stránke uverejňuje denne do 10:00 h predbežné denné vyhodnotenie odchýlky a obstaranej kladnej a zápornej regulačnej elektriny, veľkosť odchýlky sústavy, súčet kladných a záporných odchýlok, celkové náklady na obstaranie regulačnej elektriny, zúčtovaciu cenu odchýlky a viacnáklady na obstaranie regulačnej elektriny.
(3)
Zúčtovateľ odchýlok vykoná do dvoch pracovných dní od ukončenia prvej dekády a druhej dekády daného mesiaca dekádne vyhodnotenie odchýlky a obstaranej regulačnej elektriny za predchádzajúcu dekádu, ktoré zohľadňujú spresnené denné hodnoty meraní a vyhodnotení obstaranej regulačnej elektriny.
(4)
Zúčtovateľ odchýlok oznámi subjektom zúčtovania a dodávateľom regulačnej elektriny dekádne vyhodnotenie a sprístupní ho na svojej internetovej stránke do 16:00 h v deň vyhodnotenia podľa odseku 3.
(5)
Zúčtovateľ odchýlok vysporiada zálohové platby za odchýlky so subjektom zúčtovania na základe dekádneho vyhodnotenia podľa odseku 3.
(6)
Subjekt zúčtovania a dodávateľ regulačnej elektriny môžu reklamovať denné vyhodnotenie podľa odseku 1, resp. dekádne vyhodnotenie podľa odseku 3 najneskôr do piatich dní po skončení príslušného mesiaca.
(7)
Zúčtovateľ odchýlok vykoná každý mesiac do siedmeho kalendárneho dňa (ďalej len „deň vyhodnotenia“) mesačné vyhodnotenie všetkých hodnôt odchýlky a obstaranej regulačnej elektriny za predchádzajúci mesiac, ktoré zohľadňujú:
a)
opravené hodnoty z merania a vyhodnotenia regulačnej elektriny odovzdané prevádzkovateľmi sústav,
b)
mesačné odpočty skutočných hodnôt odberných miest a hodnoty prepočítaných typových diagramov odberu odovzdané prevádzkovateľmi sústav,
c)
korigované hodnoty, ktoré boli predmetom reklamácie.
(8)
Zúčtovateľ odchýlok oznámi subjektom zúčtovania a dodávateľom regulačnej elektriny mesačné vyhodnotenie a sprístupní ho vo svojom informačnom systéme do 16:00 h v deň vyhodnotenia podľa odseku 7.
(9)
Zúčtovateľ odchýlok vysporiada platby za odchýlky so subjektmi zúčtovania a platby za obstaranú regulačnú elektrinu s dodávateľmi regulačnej elektriny na základe mesačného vyhodnotenia podľa odseku 7.
(10)
Subjekt zúčtovania a dodávateľ regulačnej elektriny môžu reklamovať mesačné vyhodnotenie podľa odseku 7 najneskôr do 20 kalendárnych dní od dátumu prijatia vyhodnotenia od zúčtovateľa odchýlok.
(11)
Zúčtovateľ odchýlok, v prípade uznanej reklamácie mesačného vyhodnotenia podľa odseku 10, vykoná do 30 kalendárnych dní od termínu prijímania reklamácie podľa odseku 10 upravené mesačné vyhodnotenie všetkých hodnôt odchýlky a obstaranej regulačnej elektriny za daný mesiac, ktoré zohľadňujú korigované hodnoty, ktoré boli predmetom reklamácie.
(12)
Zúčtovateľ odchýlok oznámi subjektom zúčtovania a dodávateľom regulačnej elektriny upravené mesačné vyhodnotenie a sprístupní ho vo svojom informačnom systéme do 16:00 h v deň vyhodnotenia podľa odseku 11.
(13)
Na základe upraveného mesačného vyhodnotenia podľa odseku 11 zúčtovateľ odchýlok a subjekt zúčtovania vystavia do piatich kalendárnych dní dobropisy alebo ťarchopisy k vysporiadaným platbám podľa odseku 9 za odchýlky so subjektmi zúčtovania a k platbám za obstaranú regulačnú elektrinu s dodávateľmi regulačnej elektriny.
(14)
Zúčtovateľ odchýlok vykoná na každý kalendárny mesiac, a to najneskôr do 14 mesiacov po jeho skončení, konečný prepočet a konečné vyhodnotenie odchýlky, ktoré zohľadňuje typové diagramy odberov jednotlivých skupín odberateľov elektriny bez priebehového merania opravené o ich skutočnú ročnú spotrebu podľa ročných odpočtov nameraných hodnôt.
(15)
Zúčtovateľ odchýlok oznámi subjektom zúčtovania konečné vyhodnotenie a sprístupní ho vo svojom informačnom systéme v deň vyhodnotenia podľa odseku 14.
(16)
Subjekt zúčtovania môže reklamovať konečné vyhodnotenie podľa odseku 14 do 15 dní odo dňa oznámenia konečného vyhodnotenia, ktoré zúčtovateľ odchýlok vybaví do jedného mesiaca od vykonania konečného vyhodnotenia podľa odseku 14.
(17)
Zúčtovateľ odchýlok uznané reklamácie podľa odseku 16 zapracuje do upraveného konečného vyhodnotenia odchýlky, oznámi to subjektom zúčtovania a sprístupní ho vo svojom informačnom systéme do 16:00 h v deň vyhodnotenia podľa tohto odseku. Reklamácia upraveného konečného vyhodnotenia nie je možná.
(18)
Na základe upraveného konečného vyhodnotenia podľa odseku 17 zúčtovateľ odchýlok a subjekt zúčtovania vystavia do piatich kalendárnych dní dobropisy alebo ťarchopisy k vysporiadaným platbám podľa odseku 9 alebo 13.
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 317/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/77/ES z 27. januára 2001 o podpore elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie na vnútornom trhu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 12/zv. 2) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003) a smernice Rady 2006/108/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú smernice 90/377/EHS a 2001/77/ES v oblasti energetiky (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).
1)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1228/2003 z 26. júna 2003 o podmienkach prístupu do siete pre cezhraničné výmeny elektrickej energie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 12/zv. 2) v platnom znení.
2)
§ 22 ods. 2 písm. k) zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 238/2006 Z. z.
4)
§ 17 zákona č. 656/2004 Z. z.
6)
§ 12 ods. 1 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z.
11)
§ 20 zákona č. 656/2004 Z. z.
16)
§ 32 ods. 5 zákona č. 656/2004 Z. z.
19)