318/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.07.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

318
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 4. júla 2007,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite sa mení takto:
1.
V § 4 ods. 2 písm. b) sa slovo „rozsahu“ nahrádza slovom „spektre“.
2.
§ 15 vrátane nadpisu znie:
㤠15
Prechodné ustanovenie
Prístroj, pre ktorý výrobca alebo jeho splnomocnenec vydal pred 20. júlom 2007 ES vyhlásenie o zhode podľa § 10 ods. 1 až 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 245/2004 Z. z. o podrobnostiach o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility, sa môže uvádzať na trh alebo do prevádzky do 20. júla 2009.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 20. júla 2007.
v z. Dušan Čaplovič v. r.