318/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

318
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 4. júla 2007,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite sa mení takto:
1.
V § 4 ods. 2 písm. b) sa slovo „rozsahu“ nahrádza slovom „spektre“.
2.
§ 15 vrátane nadpisu znie:
㤠15
Prechodné ustanovenie
Prístroj, pre ktorý výrobca alebo jeho splnomocnenec vydal pred 20. júlom 2007 ES vyhlásenie o zhode podľa § 10 ods. 1 až 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 245/2004 Z. z. o podrobnostiach o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility, sa môže uvádzať na trh alebo do prevádzky do 20. júla 2009.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 20. júla 2007.
v z. Dušan Čaplovič v. r.