326/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

326
ZÁKON
z 20. júna 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 539/2005 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 539/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa za slovom „dôvodu“ čiarka nahrádza bodkou a ďalší text sa vypúšťa.
2.
V § 2 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Pri dodržiavaní zásady rovnakého zaobchádzania je potrebné prihliadať aj na dobré mravy na účely rozšírenia ochrany pred diskrimináciou.
(3)
Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva aj v prijímaní opatrení na ochranu pred diskrimináciou.“.
Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 11.
3.
V § 2 odsek 7 znie:
„(7)
Obťažovanie je také správanie, v ktorého dôsledku dochádza alebo môže dôjsť k zastrašeniu, zahanbeniu, pokoreniu, poníženiu alebo urážke fyzickej osoby a ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť zásah do slobody alebo ľudskej dôstojnosti.“.
4.
V § 3 ods. 1 sa za slovom „zákonom“ bodkočiarka nahrádza bodkou a ďalší text sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.
5.
V § 4 ods. 1 písm. a) sa za slovo „predpisy,“ vkladajú slová „okrem občanov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie, osôb bez štátnej príslušnosti a ich rodinných príslušníkov,“.
6.
V § 4 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa slovo „colníkov,“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o zamestnanca, ktorý vykonáva prácu v pracovnoprávnom vzťahu.3a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.“.
7.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „Zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2007 Z. z.“.
8.
V § 5 ods. 2 písm. a) sa za slová „sociálneho poistenia,“ vkladajú slová „starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia,“.
9.
V § 5 sa vypúšťa odsek 4.
10.
V § 7 odsek 1 znie:
„(1)
Na uplatnenie zásady rovnakého zaobchádzania vo vzťahu k osobe so zdravotným postihnutím zamestnávatelia prijmú také opatrenia, ktoré umožnia takej osobe prístup k určitému zamestnaniu, k výkonu určitej činnosti v zamestnaní, k funkčnému či inému postupu v zamestnaní alebo prístupu k odbornému vzdelávaniu; to neplatí, ak by prijatie takých opatrení bolo pre zamestnávateľa neprimerane náročné.“.
11.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Za nedodržanie zásady rovnakého zaobchádzania z dôvodu zdravotného postihnutia sa považuje aj odmietnutie alebo opomenutie zamestnávateľa prijať opatrenia podľa odseku 1.“.
12.
V § 8 odsek 1 znie:
„(1)
Diskrimináciou nie je také rozdielne zaobchádzanie z dôvodu náboženského vyznania alebo viery, zdravotného postihnutia alebo veku, sexuálnej orientácie, rasového pôvodu alebo etnického pôvodu, ktoré je odôvodnené povahou činností vykonávaných v zamestnaní alebo okolnosťami, za akých sa tieto činnosti vykonávajú, ak tento dôvod tvorí skutočnú a rozhodujúcu požiadavku na zamestnanie pod podmienkou, že cieľ je oprávnený a požiadavka primeraná.“.
13.
V § 8 ods. 2 prvá veta znie:
„Ak ide o registrované cirkvi, náboženské spoločnosti a iné právnické osoby, ktorých činnosť je založená na náboženstve alebo viere, nie je diskrimináciou rozdielne zaobchádzanie z dôvodu náboženského vyznania alebo viery, ak ide o zamestnanie v týchto organizáciách alebo vykonávanie činností pre tieto organizácie a podľa povahy týchto činností alebo v kontexte, v ktorom sa vykonávajú, tvorí náboženstvo alebo viera osoby základnú oprávnenú a odôvodnenú požiadavku povolania.“.
14.
V § 8 ods. 3 sa na konci prvej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak to ustanovuje osobitný predpis.“.
15.
V § 8 ods. 4 sa slová „na určitú dávku“ nahrádzajú slovami „na starobný dôchodok a invalidný dôchodok“ a slovo „dávok“ sa nahrádza slovom „dôchodkov“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.