332/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2007 do 31.01.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

332
ZÁKON
z 21. júna 2007,
ktorým sa mení zákon č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami a zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami sa mení takto:
V § 6 ods. 9, § 8 ods. 2 písm. a), § 17 ods. 1 písm. c) a d), § 17 ods. 2 na konci, § 20 ods. 2, § 21 ods. 3 v druhej vete, § 21 ods. 4 písm. b), § 24 písm. f), § 26 v nadpise, úvodnej vete a písmene f), § 28 písm. a) a v § 29 písm. d) a f) sa slová „krajský úrad“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „obvodný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 171/1998 Z. z. a zákona č. 211/2000 Z. z. sa mení takto:
V § 33b ods. 3 sa slová „krajských úradoch a na okresných úradoch“ nahrádzajú slovami „krajských úradoch životného prostredia a na obvodných úradoch životného prostredia“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.