333/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2007 do 31.12.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

333
ZÁKON
z 22. júna 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení zákona č. 330/2003 Z. z., zákona č. 545/2003 Z. z. a zákona č. 570/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „Zákon č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
§ 6 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
rozhoduje o územiach, ktoré sú potrebné na zabezpečenie úloh obrany štátu.“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia
„Čl. 102 ods. 1 písm. m) a čl. 119 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky.
Čl. 2 a 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
§ 10 zákona č. 321/2002 Z. z.“ nahrádza citáciou
„Čl. 102 ods. 1 písm. m) a čl. 119 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z. z.
Čl. 1 ods. 8, čl. 2 a 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. v znení ústavného zákona č. 566/2005 Z. z.
§ 10 zákona č. 321/2002 Z. z. v znení zákona č. 570/2005 Z. z.“.
5.
§ 7 sa dopĺňa písmenami l) až n), ktoré znejú:
„l)
navrhuje vláde Slovenskej republiky územia potrebné na zabezpečenie úloh obrany štátu,
m)
vykonáva v druhom stupni štátnu správu na úseku obrany vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni konajú obvodné úrady,“.
6.
§ 9 sa vypúšťa.
7.
V § 10 ods. 1 písm. e) sa za slovo „vedie“ vkladajú slová „v spolupráci s územnou vojenskou správou“.
8.
V § 10 ods. 1 písmeno i) znie:
„i)
ukladá na návrh územnej vojenskej správy v čase vojny alebo vojnového stavu7) právnickým osobám, fyzickým osobám oprávneným na podnikanie a fyzickým osobám povinnosť poskytnúť vecné prostriedky na plnenie úloh obrany štátu tak, aby nedošlo k ohrozeniu zásobovania základnými potravinami, vodou, energiami, zdravotníckym zabezpečením a k ohrozeniu základnej veterinárnej ochrany územia,11)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
„11)
Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.“.
9.
V § 10 ods. 1 písm. k) sa nad slovom „stavu“ odkaz 3 nahrádza odkazom 7.
10.
V § 10 odsek 2 znie:
„(2)
Obvodný úrad doručuje rozhodnutie o uložení povinnosti podľa odseku 1 písm. f), h) a i) prostredníctvom pošty, obce alebo fyzických osôb vopred určených obvodným úradom.“.
11.
§ 10 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Proti rozhodnutiu obvodného úradu o uložení povinnosti podľa odseku 1 písm. f), h) a i) nie je prípustné odvolanie a nemožno ho preskúmať súdom.
(4)
Obvodný úrad v sídle kraja okrem pôsobnosti podľa odsekov 1 a 2
a)
koordinuje v súčinnosti s vyšším územným celkom prípravu a zabezpečenie plnenia úloh potrebných na obranu štátu ostatnými obvodnými úradmi v územnom obvode kraja a obcami,
b)
prijíma opatrenia a ukladá úlohy potrebné na obranu štátu ostatným obvodným úradom v územnom obvode kraja a v spolupráci s územnou vojenskou správou koordinuje plnenie týchto úloh.“.
12.
V § 11 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
doručuje povolávacie rozkazy na odvod, povolávacie rozkazy na výkon mimoriadnej služby, povolávacie rozkazy na výkon alternatívnej služby a rozhodnutia obvodného úradu podľa § 10 ods. 1 písm. f), h) a i),“.
13.
V § 12 ods. 1 písm. a) sa slová „krajským úradom“ nahrádzajú slovami „obvodným úradom v sídle kraja“.
16.
V § 14 písm. c) sa vypúšťajú slová „v súčinnosti s krajskými úradmi“.
19.
V § 16 písm. c) sa slová „evidovaných občanov“ nahrádzajú slovom „ich“.
20.
V § 16 písmeno g) znie:
„g)
vedie evidenciu občanov, ktorí vykonali štátnu službu profesionálnych vojakov v ozbrojených silách, po zániku ich brannej povinnosti a poskytuje im informácie a výpisy z tejto evidencie,“.
21.
V § 16 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „a evidenciu právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a fyzických osôb, ktoré majú k vecným prostriedkom a nehnuteľnostiam vlastnícke právo, právo správy, sú ich oprávnenými držiteľmi alebo k nim majú iné obdobné užívacie práva,“.
22.
V § 16 písm. j) sa za slová „právnických osôb,“ vkladajú slová „fyzických osôb oprávnených na podnikanie a fyzických osôb,“ a slovo „období“ sa nahrádza slovom „čase“.
23.
Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý znie:
§ 16a
Evidencia právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a fyzických osôb podľa § 16 písm. h) a j) obsahuje tieto údaje:
a)
obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie,
b)
meno a priezvisko, miesto pobytu a rodné číslo fyzickej osoby.“.
24.
V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa citácia „§ 4 zákona č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti.“ nahrádza citáciou „§ 6 zákona č. 570/2005 Z. z.“.
25.
V poznámke pod čiarou k odkazu 17 sa citácia „§ 31 zákona č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti.“ nahrádza citáciou „§ 17 zákona č. 570/2005 Z. z.“.
26.
V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa citácia „Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 33 písm. d) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
27.
V § 25 ods. 4 sa slová „s výhľadom na 4 až 6 rokov“ nahrádzajú slovami „s výhľadom na 3 až 6 rokov“.
29.
Za § 35a sa vkladá § 35b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠35b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008
(8)
O prechode správy majetku štátu, prechode práv a povinností z majetkovoprávnych a iných vzťahov, o prechode záväzkov a pohľadávok je Vyššia vojenská správa povinná spísať s ministerstvom písomné protokoly.“.
Čl. V
Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
1.
V § 11 ods. 5 sa slová „Krajský úrad“ nahrádzajú slovami „Obvodný úrad v sídle kraja“.
2.
V § 17 ods. 1 písm. k) sa vypúšťajú slová „prednostu krajského úradu a“.
3.
V § 17 ods. 7 písm. a) sa vypúšťajú slová „krajským úradom a“.
4.
V § 17 ods. 7 písm. c) sa slová „krajský úrad“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad v sídle kraja“.
5.
V § 17 ods. 7 písm. d) sa slová „krajský úrad“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad v sídle kraja“.
Čl. VI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2007 okrem čl. I bodov 4, 5 § 7 písm. n), bodov 14, 15, 17, 18, 28, 29 § 35b ods. 1 až 7 a čl. II, III a IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.