346/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

346
ZÁKON
z 21. júna 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 423/2003 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 423/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenami o) a p), ktoré znejú:
„o)
vydáva rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie na autorizačné overovanie vybraných geodetických a kartografických činností podľa § 6 písm. a) až e) na základe uznania dokladu o vzdelávaní podľa osobitného predpisu,2b)
p)
je správcom katastrálneho portálu.“.
2.
V § 4 ods. 5 písmeno e) znie:
„e)
vedie evidenciu leteckých meračských snímok a prvotných materiálov leteckého diaľkového prieskumu Zeme a archivuje ich,“.
3.
V § 4 ods. 7 sa vypúšťajú slová „vodohospodárstva a“.
4.
V § 4 ods. 8 sa za slová „sídelných jednotiek“ vkladá čiarka a slová „vodného hospodárstva“.
5.
V § 7 odsek 6 znie:
„(6)
Konanie o odňatie osvedčenia podľa odseku 5 začne úrad z vlastného podnetu alebo na podnet katastrálneho úradu, ak sa dozvedel o overení vybraných činností, pri ktorých sa nedodržali kvalitatívne podmienky určené technickými predpismi.“.
6.
V § 11 odsek 3 znie:
„(3)
Informácie zo štátnej dokumentácie sa poskytujú a sprístupňujú za odplatu; to sa nevzťahuje na
a)
osoby oslobodené od platenia správnych poplatkov podľa osobitného predpisu,5)
b)
informácie sprístupňované prostredníctvom katastrálneho portálu z informačného systému katastra nehnuteľností, ktorý je spravovaný na centrálnej úrovni; tieto informácie nie sú verejné listiny podľa osobitného predpisu,7)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7)
§ 69 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení zákona č. 173/2004 Z. z.“.
7.
V § 18 odsek 2 znie:
„(2)
Rozhodnúť o štandardizácii názvov vôd, chránených území a krasových javov z územia Slovenskej republiky môže úrad iba so súhlasom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a rozhodnúť o názvoch hradov a zámkov môže iba so súhlasom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.“.
8.
V § 18 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
O štandardizácii vžitých podôb slovenských názvov sídelných a nesídelných geografických objektov z územia mimo Slovenskej republiky rozhoduje úrad v súlade s medzinárodnými zásadami štandardizácie geografických názvov.“.
Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 9.
9.
V § 18 odsek 8 znie:
„(8)
Štandardizované geografické názvy sú záväzné pre vydavateľov kartografických diel, odborných publikácií, na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej komunikácie a v úradnej činnosti orgánov verejnej správy; rovnako to platí pre vydavateľov kartografických diel a odborných publikácií vydávaných v cudzom jazyku a na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej komunikácie šírených v cudzom jazyku.“.
10.
V § 19 odsek 1 znie:
„(1)
Automatizovaný informačný systém geodézie, kartografie a katastra je informačným systémom verejnej správy podľa osobitného predpisu.13a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a)
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 678/2006 Z. z.“.
11.
V § 20a sa slová „Štátne orgány a štátne rozpočtové organizácie“ nahrádzajú slovami „Štátne orgány, štátne rozpočtové organizácie, obce a vyššie územné celky“.
12.
V § 21 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Prevádzkovateľ sprístupňuje a umožňuje vyhľadávanie informácií z katastra nehnuteľností prostredníctvom prístupového miesta v internetovej sieti, ktorým je katastrálny portál.“.
Doterajšie odseky 1 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 8.
13.
V § 21 ods. 2 sa slová „pomocou počítačovej siete“ nahrádzajú slovami „prostredníctvom katastrálneho portálu“.
14.
V § 21 ods. 5 sa slová „k nim pomocou počítačovej siete“ nahrádzajú slovami „prostredníctvom katastrálneho portálu“.
15.
V § 21 ods. 8 sa slová „k nim pomocou počítačovej siete“ nahrádzajú slovami „prostredníctvom katastrálneho portálu“.
16.
V § 28 odsek 2 znie:
„(2)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnejšie upraví
a)
pre potreby obrany štátu
1.
záväzné geodetické systémy a lokalizačné štandardy,
2.
vykonávanie geodetických činností,
3.
vykonávanie kartografických činností a tvorbu kartografických diel,
4.
zloženie geografického informačného systému,
b)
náležitosti žiadosti o vydanie súhlasu na vykonávanie leteckého meračského snímkovania a leteckého diaľkového prieskumu Zeme a postup pri odovzdaní a archivovaní prvotných materiálov leteckého diaľkového prieskumu Zeme a leteckých meračských snímok.“.
17.
Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý znie:
㤠28a
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.“.
18.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha k zákonu č. 215/1995 Z. z. v znení zákona č. 346/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití informácií verejného sektora (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32, Ú. v. EÚ L 345, 31. 12. 2003).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.