349/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2008 do 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

349
ZÁKON
z 21. júna 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 536/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „§ 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.“ nahrádza citáciou „§ 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1a sa citácia „§ 10 ods. 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 8 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 3 ods. 1 písm. d) sa slovo „banke“ nahrádza slovami „Štátnej pokladnici“.
4.
V § 3 sa vypúšťa odsek 2.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
5.
V § 4 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
6.
V § 4 odseky 2 až 4 znejú:
„(2)
Rozpočet fondu schvaľuje vláda Slovenskej republiky. Fond je povinný predložiť vláde Slovenskej republiky prostredníctvom ministerstva návrh rozpočtu každoročne do 15. augusta, ak vláda Slovenskej republiky neurčí neskorší termín.
(3)
O zmenách rozpočtu fondu, ktoré majú vplyv na prebytok alebo schodok rozpočtu verejnej správy v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu, rozhoduje vláda Slovenskej republiky. O ostatných zmenách rozpočtu fondu rozhoduje minister na základe odporúčania Rady fondu.
(4)
Prostriedky použité na správu fondu okrem nákladov za vedenie účtov a bankové služby nesmú prekročiť 3 % z ročných zdrojov fondu uvedených v § 3 ods. 1 písm. a) až e). Na odmeňovanie zamestnancov fondu sa vzťahuje osobitný predpis.3)“.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „Zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
7.
§ 5 znie:
㤠5
Účel podpory
(1)
Podporu možno poskytnúť na tieto účely:
a)
obstaranie bytu výstavbou, nadstavbou, vstavbou, prístavbou, dostavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v polyfunkčom dome,
b)
výstavba alebo dostavba zariadenia sociálnych služieb,4) ktoré poskytuje starostlivosť celoročne (ďalej len “zariadenie sociálnych služieb„), alebo prestavba nebytového priestoru na zariadenie sociálnych služieb,
c)
kúpa bytu,
d)
obnova bytovej budovy,5)
e)
výstavba nájomného bytu vrátane bytu, ktorý sa získa nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru,
f)
obnova zariadenia sociálnych služieb.
(2)
Polyfunkčný dom na účely tohto zákona je budova, v ktorej najmenej jedna tretina podlahovej plochy je určená na bývanie a pozostáva najmenej zo štyroch bytov.
(3)
Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na
a)
byt stavebne určený na trvalé bývanie občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý má zdravotné postihnutie uvedené v prílohe č.1,
b)
byt trvale určený na bývanie pestúnov a detí zverených do pestúnskej starostlivosti,
c)
byt určený výlučne na výkon opatrovateľskej služby podľa osobitného predpisu,6)
d)
byt určený pre fyzickú osobu, ktorej sa skončila ústavná starostlivosť v detskom domove alebo v domove sociálnych služieb pre deti alebo ktorej sa skončila pestúnska starostlivosť podľa osobitného predpisu6a) (ďalej len „odchovanec").
(4)
Na účely tohto zákona sa kúpou bytu podľa odseku 1 písm. c) rozumie kúpa bytu od stavebníka uvedeného v kolaudačnom rozhodnutí, od ktorého nadobudnutia právoplatnosti neuplynulo viac ako dva roky.
(5)
Ustanovenie odseku 4 sa nepoužije, ak ide o kúpu bytu žiadateľom, ktorým je odchovanec, ktorý si rieši svoje prvé bývanie.
(6)
Na účely tohto zákona sa obnovou bytovej budovy podľa odseku 1 písm. d) rozumie
a)
tepelná ochrana bytového domu alebo rodinného domu pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov7) a technických špecifikácií8) alebo
b)
obnova alebo modernizácia spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu,9) alebo
c)
odstránenie statických nedostatkov bytového domu, ak sú preukázané oprávnenou osobou.10)
(7)
Na účely tohto zákona sa obnovou zariadenia sociálnych služieb podľa odseku 1 písm. f) rozumie
a)
tepelná ochrana zariadenia sociálnych služieb,
b)
obnova alebo modernizácia obytných miestností, príslušenstva obytných miestností a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb.
(8)
Na účely tohto zákona príslušenstvom obytnej miestnosti zariadenia sociálnych služieb je predsieň, kuchyňa alebo kuchynský kút, komora, WC, kúpeľňa, kúpeľňový kút alebo sprchovací kút, ak sú jej súčasťou alebo ak sú k nej priamo priľahlé. Spoločnými priestormi zariadenia sociálnych služieb sú spoločenská miestnosť, jedáleň, chodba, schodište, pivnica, práčovňa, kotolňa, kuchyňa, WC a kúpeľňa, ak nie je súčasťou obytnej miestnosti zariadenia sociálnych služieb a ak nie je k nej priamo priľahlá.
(9)
Ak ide o služobný byt,11) podporu na účely uvedené v odseku 1 nemožno poskytnúť.“.
V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „§ 18 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 18 ods. 2 písm. b) a c), ods. 3 písm. a) až c) a ods. 4 písm. a) zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„“.
6a)
§ 48 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „Napríklad vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Napríklad zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z.“.
V poznámke pod čiarou k odkazu 10 sa citácia „Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z., zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z. a zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 5 ods. 1 písm. b) bod 1 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 6 odsek 4 znie:
„(4)
Za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpovedá riaditeľ.12)“.
V poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa citácia „§ 46 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 30 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
9.
V § 6 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 6 a 7.
10.
V § 6 odsek 6 znie:
„(6)
Štátna pokladnica na základe príkazu fondu uskutočňuje prevody prostriedkov fondu do banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorá vykonáva finančné operácie súvisiace s použitím prostriedkov fondu podľa § 4 ods. 1 písm. a).“.
11.
V poznámke pod čiarou k odkazu 13 sa citácia „§ 44 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 3a ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z.“.
12.
V poznámke pod čiarou k odkazu 14 sa citácia „Zákon č. 413/2002 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,“ nahrádza citáciou „Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“.
13.
V § 8 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Na účely podľa § 5 ods. 1 písm. a), c) a e) možno súčasne poskytnúť viac druhov podpory.
(3)
Na účely podľa § 5 ods. 1 písm. b) a f) možno poskytnúť podporu len žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. b), ak je žiadateľom obec, vyšší územný celok alebo zariadenie sociálnych služieb s právnou subjektivitou zriadené obcou alebo vyšším územným celkom.“.
14.
V § 8 ods. 4 sa slová „§ 5 ods. 1 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 1 písm. c)“.
15.
V § 8 ods. 5 sa vypúšťajú slová „alebo b)“.
16.
V § 8 ods. 6 sa slová „§ 5 ods. 1 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 1 písm. e)“.
17.
V § 8 ods. 7 písm. b) sa slová „§ 5 ods. 1 písm. a), b) a d)“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 1 písm. a) a c)“.
18.
V § 8 ods. 8 sa slová „§ 5 ods. 1 písm. e)“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 1 písm. d)“.
19.
V § 9 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „ods. 1“ a slová „do výšky základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska platnej k 1. januáru roku podania žiadosti podľa § 11 ods. 1“ sa nahrádzajú slovami „do 6 %“.
20.
V § 9 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
21.
V § 9 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 5 ods. 1 písm. a), b), d) a f)“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 1 písm. a), c) a e)“ a za slová „v prílohe“ sa vkladajú slová „č. 1“.
22.
V § 9 ods. 2 sa vypúšťajú slová „detského domova“ a slová „§ 5 ods. 1 písm. a), b) a d)“ sa nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 1 písm. a) a c)“.
23.
V § 9 ods. 4 prvej vete a tretej vete sa slová „§ 5 ods. 1 písm. a), b), c), e) a f)“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 1 písm. a), b), d), e) a f)“.
24.
V § 9 ods. 5 prvej vete sa slová „§ 5 ods. 1 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 1 písm. c)“.
25.
V § 9 ods. 5 tretej vete sa slová „§ 5 ods. 1 písm. d) a e)“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 1 písm. c) a d)“.
26.
V § 10 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „detského domova“ a slová „§ 5 ods. 1 písm. a), b) a d)“ sa nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 1 písm. a) a c)“.
27.
V § 10 ods. 2 písm. b) sa slová „§ 5 ods. 1 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 1 písm. e)“.
28.
V § 10 ods. 2 písm. c) sa slová „§ 5 ods. 1 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 1 písm. e)“.
29.
V § 10 ods. 4 sa za slová „§ 5 ods. 1“ vkladajú slová „písm. a), c) a e)“.
30.
V § 10 ods. 4 písm. a) sa za slová „v bytovom dome“ vkladajú slová „alebo v polyfunkčnom dome“.
31.
V § 10 ods. 5 sa slová „§ 5 ods. 2 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 3 písm. a)“.
32.
V § 10 ods. 6 sa slová „§ 5 ods. 2 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 3 písm. a)“.
33.
V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa citácia „§ 3 zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok.“ nahrádza citáciou „§ 3 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
34.
V poznámke pod čiarou k odkazu 20 sa citácia „§ 2 zákona č. 125/1998 Z. z. v znení opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 285/2002 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 2 zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
35.
V poznámke pod čiarou k odkazu 21 sa citácia „§ 4 zákona č. 125/1998 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 4 zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
36.
V § 10 ods. 9 sa slová „§ 5 ods. 1 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 1 písm. e)“.
37.
V § 10 odsek 10 znie:
„(10)
Podpora sa neposkytne žiadateľovi, ktorý
a)
neoprávnene používa alebo zadržiava prostriedky fondu,
b)
je v likvidácii, v konkurze, voči ktorému je vedené konkurzné konanie alebo proti ktorému bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
c)
má evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
d)
má evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
e)
neplní záväzky voči iným veriteľom alebo
f)
nespĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom.“.
Súčasne sa vypúšťajú poznámky pod čiarou k odkazom 22 a 23.“.
38.
V § 10 ods. 12 sa slová „§ 5 ods. 1 písm. e)“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 1 písm. d) a f)“ a slová „§ 5 ods. 5 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 6 písm. a) a ods. 7 písm. a)“.
39.
V § 10 ods. 12 písmeno a) znie:
„a)
sa navrhuje uskutočniť tepelnoizolačným systémom na vonkajšiu tepelnú ochranu stien s preukázateľnou zhodou,25)“.
V poznámke pod čiarou k odkazu 25 sa citácia „Príloha č. 1, číslo skupiny 2103 vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 520/2001 Z. z., ktorou sa určujú skupiny stavebných výrobkov a podrobnosti o preukazovaní zhody.“ nahrádza citáciou „§ 7 a 7a zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.“.
40.
V § 10 ods. 12 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
41.
V § 11 ods. 1 sa slová „mestskej časti, v sídle okresu“ nahrádzajú slovami „mestskej časti uvedenej v prílohe č. 2“.
42.
V § 11 ods. 1 sa slová „(ďalej len „obec")“ nahrádzajú slovami „(ďalej len „obec v sídle okresu")“ a za slovo „Obec“ sa vkladajú slová „v sídle okresu“.
43.
V § 11 ods. 3 sa za slovo „obci“ vkladajú slová „v sídle okresu“.
44.
V § 11 odsek 7 znie:
„(7)
Obec v sídle okresu vyznačí overenie úplnosti náležitostí žiadosti podľa odseku 1 odtlačkom úradnej pečiatky a podpisom zamestnanca obce v sídle okresu, ktorý overenie vykonal. Overenú žiadosť obec v sídle okresu v lehote určenej na overenie zašle fondu.“.
45.
V § 11 odsek 9 znie:
„(9)
O poskytnutí podpory rozhodne fond do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti obcou v sídle okresu. Ak je žiadateľom obec alebo nezisková organizácia, môže fond túto lehotu predĺžiť o 60 dní.“.
46.
V § 11 ods. 11 sa slová „§ 5 ods. 1 písm. a), b) a f)“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 1 písm. a) a e)“.
47.
V § 12 ods. 2 písm. j) sa slová „§ 5 ods. 1 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 1 písm. e)“.
48.
V § 13 ods. 4 sa za slovo „Obec“ vkladajú slová „v sídle okresu“.
49.
V § 13 odsek 5 znie:
„(5)
Ak žiadateľ o podporu porušil finančnú disciplínu pri nakladaní s prostriedkami fondu, uplatní sa postup podľa osobitného predpisu.33)“.
V poznámke pod čiarou k odkazu 33 sa citácia „§ 47 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
50.
Za § 18a sa vkladá § 18b, ktorý znie:
㤠18b
(1)
Právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy s bankou vykonávajúcou finančné operácie súvisiace s použitím prostriedkov fondu podľa § 4 ods. 1 písm. a) prechádzajú z fondu na Štátnu pokladnicu.
(2)
O žiadostiach o poskytnutie podpory, ktoré boli podané a boli overené do 31. augusta 2007, rozhodne fond podľa ustanovení tohto zákona účinných do 31. augusta 2007.
(3)
Žiadosti o poskytnutie podpory, ktoré boli podané a neboli overené do 31. augusta 2007, sa posudzujú podľa ustanovení tohto zákona účinných od 1. septembra 2007.“.
51.
Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1 a dopĺňa sa príloha č. 2, ktorá znie:
„Príloha č. 2
k zákonu č. 607/2003 Z. z.
v znení zákona č. 349/2007 Z. z.
Zoznam mestských častí v Bratislave a v Košiciach pre predkladanie žiadostí
1. Bratislava – mestská časť Staré Mesto pre okres Bratislava I
2. Bratislava – mestská časť Ružinov pre okres Bratislava II
3. Bratislava – mestská časť Nové Mesto pre okres Bratislava III
4. Bratislava – mestská časť Karlova Ves pre okres Bratislava IV
5. Bratislava – mestská časť Petržalka pre okres Bratislava V
6. Košice – mestská časť Staré Mesto pre okres Košice I
7. Košice – mestská časť Západ pre okres Košice II
8. Košice – mestská časť Dargovských hrdinov pre okres Košice III
9. Košice – mestská časť Juh pre okres Košice IV.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2007 okrem tretieho bodu a päťdesiateho bodu ustanovenia § 18b ods. 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2008.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.