383/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.08.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

383
OZNÁMENIE
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal podľa § 12 ods. 10 a § 14 ods. 3 písm. c) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
výnos z 31. júla 2007 č. 5/2007, ktorým sa ustanovuje rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny za poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s využitím vodného toku.
Výnos ustanovuje rozsah a štruktúru oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny za poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s využitím vodného toku.
Výnos nadobúda účinnosť 23. augusta 2007 s výnimkou § 6, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Výnos je uverejnený v čiastke 48/2007 Vestníka Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a možno doň nazrieť na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví.