392/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

392
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 15. augusta 2007,
ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Turčianskych Tepliciach
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 53 písm. f) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1)
Územie ochranného pásma I. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Turčianskych Tepliciach je v okrese Turčianske Teplice, v katastrálnom území Turčianske Teplice. Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Územie ochranného pásma II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Turčianskych Tepliciach je v okrese Turčianske Teplice, v katastrálnych územiach Turčianske Teplice, Diviaky, Háj a Dolná Štubňa. Ochranné pásmo II. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Popis hraníc ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2 je uvedený v prílohe č. 3.
(4)
Popis hydrogeologickej štruktúry prírodných liečivých zdrojov v Turčianskych Tepliciach je uvedený v prílohe č. 4.
(5)
Mapové podklady, v ktorých sú zakreslené hranice ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2, sú uložené na Inšpektoráte kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“), na Krajskom úrade životného prostredia v Žiline, na Úrade Žilinského samosprávneho kraja, na Obvodnom úrade životného prostredia v Martine, stálom pracovisku v Turčianskych Tepliciach a na Mestskom úrade v Turčianskych Tepliciach.
§ 2
Druhy činností zakázaných v ochranných pásmach uvedených v § 1 ods. 1 a 2 sú uvedené v prílohe č. 5.
§ 3
Zrušuje sa vyhláška ministerstva zdravotníctva č. 23/2000 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Turčianskych Tepliciach.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.
Ivan Valentovič v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 392/2007 Z. z.
OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOV V TURČIANSKYCH TEPLICIACH
Obrázek 01
Príloha č. 2 k vyhláške č. 392/2007 Z. z.
OCHRANNÉ PÁSMO II. STUPŇA PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOV V TURČIANSKYCH TEPLICIACH