398/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.08.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

398
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 16. augusta 2007 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa z 8. júna 2007 uzavretá medzi Odborovým zväzom baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky
a
Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.
2.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa z 29. júna 2007 pre odvetvie drevospracujúceho priemyslu na Slovensku na rok 2007 uzavretá medzi Zväzom spracovateľov dreva Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
3.
Dodatok č. 3 z 13. augusta 2007 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2006 – 2007 z 15. decembra 2005 uzavretej medzi Združením odborárov jadrovej energetiky Slovenska
a
Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.
4.
Dodatok č. 3 z 15. augusta 2007 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2006 – 2007 z 15. decembra 2005 uzavretej medzi Slovenským odborovým zväzom energetikov
a
Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.