416/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 06.09.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

416
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením č. 380 zo 17. mája 2007 vyslovila súhlas s vypovedaním Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o agentúrach zamestnania za úhradu č. 34 z roku 1933 (oznámenie č. 440/1990 Zb. a oznámenie č. 110/1997 Z. z.) Slovenskou republikou.
Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o vypovedaní dohovoru 16. júla 2007.
Listina o vypovedaní dohovoru bola uložená u generálneho riaditeľa Medzinárodného úradu práce v Ženeve 25. júla 2007.
Platnosť dohovoru pre Slovenskú republiku sa skončí 25. júla 2008 v súlade s článkom 11 ods. 1 dohovoru.