418/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.11.2007 do 31.07.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

418
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 1. augusta 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 538/2006 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 108/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 17a sa vkladá § 17b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠17b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 21. novembra 2007
(1)
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 2 pod referenčnými číslami 1234 až 1243, možno podľa doterajších predpisov umiestniť na trh do 20. novembra 2007 a predávať do 20. februára 2008.
(2)
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 4 pod indexovým číslom CI 45 425 a v prílohe č. 6 pod referenčnými číslami 10 a 56, možno podľa doterajších predpisov umiestniť na trh do 17. októbra 2008 a predávať do 17. apríla 2009.
(3)
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 6 pod referenčnými číslami 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 18 až 22, 24 až 30, 32, 33, 35 až 37, 42, 43 a 47, možno podľa doterajších predpisov umiestniť na trh do 22. marca 2008 a predávať do 22. júna 2008.“.
2.
V prílohe č. 2 referenčné číslo 663 znie:
„663.
(2RS,3RS)-3-(2-chlórfenyl)-2-(4-fluorofenyl)-[1H-1,2,4-triazol-1-yl)metyl] oxirán (epoxikonazol) (CAS 133855-98-8)“.
3.
V prílohe č. 2 sa vypúšťa referenčné číslo 1182.
4.
Príloha č. 2 sa dopĺňa referenčnými číslami 1234 až 1243, ktoré znejú:
„1234 PEG-3,2´,2´-di-p-fenylendiamín ** (CAS 144644-13-3)
1235 6-nitro-o-toluidín (CAS 570-24-1)
1236 HC Yellow No 11 ** (CAS 73388-54-2)
1237 HC Orange No 3 ** (CAS 81612-54-6)
1238 HC Green No 1 ** (CAS 52136-25-1)
1239 HC Red No 8 a jeho soli** (CAS 97404-14-3, 13556-29-1)
1240 tetrahydro-6-nitrochinoxalín a jeho soli (CAS 158006-54-3, 41959-35-7)
1241 Disperse Red 15 ** s výnimkou nečistoty v Disperse Violet 1 ** (CAS 116-85-8)
1242 4-amino-3-fluórfenol (CAS 399-95-1)
1243 N,N´-dihexadecyl-N,N´-bis(2-hydroxyetyl) propándiamid; bishydroxietyl biscetyl malonamid ** (CAS 149591-38-8)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu ** znie:
„** V tejto prílohe je takto označený názov podľa INCI.“.
5.
V prílohe č. 3 v časti 1 sa dopĺňajú referenčné čísla 98 až 101, ktoré znejú:
Ref.
číslo
Látka Obmedzenia Podmienky
použitia
a upozornenia,
ktoré musia
byť uvedené
na obale koz-
metického
výrobku
Oblasť
aplikácie/
použitia
Najvyššia prí-
pustná koncen-
trácia v kozme-
tickom výrobku
v hmotnostných
percentách
Ďalšie obmedzenia
a požiadavky
a b c d e f
98 Kyselina salicylová6)
(CAS 69-72-7)
a)
Kozmetické
výrobky na
starostlivosť
o vlasy, ktoré sa
zmývajú

b)
Ostatné
kozmetické
výrobky
a)
3,0 % hm.

b)
2,0 % hm.
Povolené na iné účely
ako na zabránenie
rozmnožovaniu
mikroorganizmov
v kozmetickom výrobku.
Tento účel musí vyplývať
z prezentácie
kozmetického výrobku.

Zakázané
v kozmetických
výrobkoch pre deti
mladšie ako 3 roky
okrem šampónov.
a), b)
Nepoužívať pre
deti mladšie
ako 3 roky.7)
99 Anorganické siričitany
a hydrogénsiričitany8)
a)
Oxidačné
farbivá na
farbenie vlasov

b)
Kozmetické
výrobky na
narovnávanie
vlasov

c)
Samoopaľovacie
kozmetické
výrobky na tvár

d)
Ostatné
samoopalbvacie
kozmetické
výrobky
a)
0,67 % hm.
vyjadrených ako
voľný SO2

b)
6,7 % hm.
vyjadrených ako
voľný SO2


c)
0,45 % hm.
vyjadrených ako
voľný SO2

d)
0,40 % hm.
vyjadrených ako
voľný SO2
Povolené na iné účely
ako na zabránenie
rozmnožovaniu
mikroorganizmov
v kozmetickom výrobku.
Tento účel musí vyplývať
z prezentácie
kozmetického výrobku.
100 Triklokarbán9)
(CAS 101-20-2)
Kozmetické
výrobky, ktoré
sa zmývajú
1,5 %hm. Povolené na iné účely
ako na zabránenie
rozmnožovaniu
mikroorganizmov
v kozmetickom výrobku.
Tento účel musí
vyplývať z prezentácie
kozmetického výrobku.Kritériá čistoty:
3,3',4,4-tetrachlórazo-
benzén
< 1 ppm
3,3 ',4,4' -tetrachlórazoxy-
benzén < 1 ppm.
101 Zinkium-pyritión10)
(CAS 13463-41-7)
Kozmetické
výrobky, ktoré
sa nezmývajú
0,1 %hm. Povolené na iné účely
ako na zabránenie
rozmnožovaniu
mikroorganizmov
v kozmetickom výrobku.
Tento účel musí
vyplývať z prezentácie
kozmetického výrobku.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6 až 10 znejú:
6) Ako konzervačná látka v prílohe č. 6 referenčné číslo 3.
7) Platí pre kozmetické výrobky, ktoré zostávajú v predĺženom kontakte s pokožkoua ktoré by mohli byť použité pre deti mladšie ako 3 roky.
8) Ako konzervačná látka v prílohe č. 6 referenčné číslo 9.
9) Ako konzervačná látka v prílohe č. 6 referenčné číslo 23.
10) Ako konzervačná látka v prílohe č. 6 referenčné číslo 8.".
6.
V prílohe č. 4 sa vypúšťa farbivo s indexovým číslom CI 45 425.
7.
V prílohe č. 6 referenčné čísla 1, 8 a 56 znejú:
Ref.
číslo
Látka Obmedzenia Podmienky použitia
a upozornenia, ktoré
musia byť uvedené
na obale kozmetického výrobku
Najvyššia prípustná
koncentrácia v kozmetickom výrobku
v hmotnostných
percentách
Obmedzenia a požiadavky
a b c d e
1 Kyselina benzoová
(CAS 65-85-0)
a jej sodná soľ
(CAS 532-32-1)
a)
2,5 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu
a)
Povolené len do kozmetických výrobkov, ktoré sa zmývajú, okrem kozmetických výrobkov na starostlivosť o ústnu dutinu.
b)
1,7 %hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu
b)
Povolené len do kozmetických výrobkov na starostlivosť o ústnu dutinu.
c)
0,5 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu
c)
Povolené len do kozmetických výrobkov, ktoré sa nezmývajú.
8 Zinkium-pyritión*
(CAS 13463-41-7)
a)
1,0 % hm.
a)
Povolené len do kozmetických výrobkov na starostlivosť o vlasy, ktoré sa zmývajú.
b)
0,5 % hm.
b)
Povolené do ostatných kozmetických výrobkov okrem kozmetických výrobkov na hygienu ústnej dutiny.
56 3-jód-2propynyl-butyl-karbamát (IPBC)
3-iodo-2-propynylbutyl-karbamateo
(CAS 55406-53-6)
a)
0,02 % hm.
Zakázané používať do kozmetických výrobkov na starostlivosť o ústnu hygienu a pery.
a)
Povolené len do kozmetických výrobkov, ktoré sa zmývajú.
Zakázané používať do kozmetických výrobkov pre deti mladšie ako 3 roky okrem kozmetických výrobkov do kúpeľa, sprchovacích gélov a šampónov.
a)
Nepoužívať pre deti mladšie ako 3 roky.4)
b)
0,01 % hm.
b)
Povolené do kozmetických výrobkov, ktoré sa nezmývajú, okrem dezodorantov a antiperspirantov.
Zakázané používať do telových lotionov a telových krémov.3)
Zakázané používať do kozmetických výrobkov pre deti mladšie ako 3 roky.
c)
0,0075 % hm.
c)
Povolené len do dezodorantov a antiperspirantov.
Zakázané používať do kozmetických výrobkov pre deti mladšie ako 3 roky.
b)
Nepoužívať pre deti mladšie ako 3 roky.5)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3 až 5 znejú:
3) Platí pre všetky kozmetické výrobky, ktoré sú určené na aplikáciu na väčšiu časť tela.
4) Iba pre kozmetické výrobky iné ako výrobky do kúpeľa, sprchové gély a šampóny, ktoré by mohli byť použité pre deti mladšie ako 3 roky.
5) Iba pre kozmetické výrobky, ktoré by mohli byť použité pre deti mladšie ako 3 roky.".
8.
V prílohe č. 6 sa za referenčné číslo 1 vkladá referenčné číslo 1a, ktoré znie:
Ref.
číslo
Látka Obmedzenia Podmienky použitia
a upozornenia, ktoré
musia byť uvedené
na obale kozmetic-
kého výrobku
Najvyššia prípustná
koncentrácia v koz-
metickom výrobku
v hmotnostných
percentách
Obmedzenia a požiadavky
a b c d e
1a Ostatné soli kyseliny
benzoovej okrem tých,
ktoré sú uvedené pod
referenčným číslom 1,
a estery kyseliny
benzoovej
0,5 % hm.
vyjadrených
v prepočte na
kyselinu".
9.
V prílohe č. 6 v stĺpci b sa vypúšťa symbol „+“ pre referenčné čísla 1, 2, 4, 7, 12, 14, 18,19, 21, 22, 24 až 30, 32, 33, 35, 37, 42 a 47 a dopĺňa sa symbol „+“ pre referenčné čísla 5 a 43.
10.
V prílohe č. 6 sa vypúšťajú referenčné čísla 10 a 36.
11.
Príloha č. 17 sa dopĺňa bodmi 53 až 55, ktoré znejú:
„53.
Smernica Komisie 2007/1/ES z 29. januára 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 76/768/EHS týkajúca sa kozmetických výrobkov s cieľom prispôsobiť technickému pokroku jej prílohu II (Ú. v. EÚ L 25, 1. 2. 2007).
54.
Smernica Komisie 2007/17/ES z 22. marca 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 76/768/EHS týkajúca sa kozmetických výrobkov s cieľom pripôsobiť technickému pokroku jej prílohy II a VI (Ú. v. EÚ L 82, 23. 3. 2007).
55.
Smernica Komisie č. 2007/22/ES zo 17. apríla 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 76/768/EHS týkajúca sa kozmetických výrobkov s cieľom prispôsobiť technickému pokroku jej prílohu IV a VI (Ú. v. EÚ L 101, 18. 4. 2007).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 21. novembra 2007.
Robert Fico v. r.