423/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.09.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

423
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. júna 2007 bola v Kišiňove podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Moldavskej republiky o spolupráci v boji proti organizovanej trestnej činnosti.
Dohoda nadobudne platnosť 16. septembra 2007 v súlade s článkom 13 ods. 1.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.