430/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

430
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. augusta 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:
㤠3a
(1)
Krmivo obsahujúce mykotoxíny v množstvách presahujúcich najvyššie odporúčané množstvá uvedené v prílohe č. 1 sa nesmie uvádzať na trh.
(2)
Kompletné krmivo obsahujúce mykotoxíny v množstvách presahujúcich najvyššie odporúčané množstvá uvedené v prílohe č. 1 sa nesmie skrmovať.
(3)
Ak kŕmna surovina priamo skrmovaná, kŕmna surovina určená na výrobu kompletného krmiva alebo doplnkové krmivo obsahuje mykotoxíny zearalenon, deoxynivalenol, ochratoxín alebo fumonizíny, ich celkové množstvo v kompletnom krmive alebo v dennej kŕmnej dávke nesmie presiahnuť najvyššie odporúčané množstvá uvedené v prílohe č. 1 ani vtedy, ak obsah týchto mykotoxínov v kŕmnych surovinách alebo v doplnkovom krmive nepresiahne ich najvyššie odporúčané množstvo.
(4)
Pri stanovení kritických limitov v systéme analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov5) (HACCP) sú najvyššie odporúčané množstvá mykotoxínov uvedené v prílohe č. 1 záväzné.
(5)
Ak prevádzkovateľ krmivárskeho podniku6) zistí, že množstvo nežiaducich látok v krmive, ktoré vyrába, uvádza na trh alebo skrmuje, presahuje najvyššie prípustné množstvo nežiaducich látok alebo najvyššie odporúčané množstvo nežiaducich látok uvedených v prílohe č. 1, vykoná monitoring na zisťovanie zdroja nežiaducej látky a bezodkladne o tom informuje kontrolný ústav.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 6 znejú:
„5)
Čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív (Ú. v. EÚ L 035, 8. 2. 2005).
6)
Čl. 3 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 v platnom znení.“.
2.
V prílohe č. 1 položky 17, 18, 22 a 26.2. znejú:
„17. Aldrin
18. Dieldrin

Aldrin a dieldrin jednotlivo alebo
spolu vyjadrené ako dieldrin
Všetky krmivá
okrem
- tukov a olejov
- krmív pre ryby
0,01

0,1
0,02
22. Endosulfán - súčet alfa
a beta izomérov a
endosulfánsíranu,
vyjadrený ako endosulfán
Všetky krmivá
okrem
0,1
kukurice a produktov pochádzajúcich zo spracovania
kukurice,
0,2
olejnatých semien a produktov pochádzajúcich zo
spracovania olejnatých semien okrem surového
rastlinného oleja,
0,5
surového rastlinného oleja, 1,0
kompletných krmív pre ryby 0,005
26.2. Beta izoméry Kŕmne suroviny okrem tukov a olejov
Tuky a oleje
0,01
0,1
Kŕmne zmesi
okrem
kŕmnych zmesí pre dojnice
0,01

0,005"“.
3.
V prílohe č. 1 v časti „Ďalšie odporúčané hodnoty“ nežiaduce látky Zearalenon, Deoxynivalenol, Ochratoxín a Fumonizín znejú:
„Zearalenon Kŕmne suroviny  
Obilniny, výrobky a vedľajšie výrobky z obilnín vrátane
objemových krmovín a vedľajších výrobkov z výroby
potravín určených na kŕmenie okrem vedľajších
výrobkov z kukurice
2
Vedľajšie výrobky z kukurice 3
Doplnkové a kompletné krmivá  
Doplnkové a kompletné krmivá pre prasiatka
cca do 35 kg živej hmotnosti a pre prasničky
0,1
Doplnkové a kompletné krmivá pre prasnice
a na výkrm ošípaných
0,25
Doplnkové a kompletné krmivá pre teľatá, dojnice,
ovce (vrátane jahniat) a kozy (vrátane kozliat)
0,5
Doplnkové a kompletné krmivá pre hydinu 0,5
Deoxynivalenol Kŕmne suroviny  
Obilniny, výrobky a vedľajšie výrobky z obilnín vrátane
objemových krmovín a vedľajších výrobkov z výroby
potravín určených na kŕmenie okrem vedľajších
výrobkov z kukurice
8
Vedľajšie výrobky z kukurice 12
Doplnkové a kompletné krmivá
okrem
5
doplnkových a kompletných krmív pre ošípané 0,9
doplnkových a kompletných krmív pre teľatá (do 4. me-
siaca veku), jahňatá a kozľatá
2
doplnkových a kompletných krmív pre hydinu 1
Ochratoxín A Kŕmne suroviny  
Obilniny a výrobky a vedľajšie výrobky z obilnín vrátane
objemových krmovín a vedľajších výrobkov z výroby
potravín určených na kŕmenie
0,25
Doplnkové a kompletné krmivá  
Doplnkové a kompletné krmivá pre hydinu 0,05
Doplnkové a kompletné krmivá pre ošípané 0,1
Doplnkové a kompletné krmivá pre prežúvavce 0,1
Doplnkové a kompletné krmivá pre ostatné zvieratá 0,025
Fumonizín B1, B2
samostatne alebo v kombinácii
Kŕmne suroviny  
Kukurica a výrobky a vedľajšie výrobky z kukurice
vrátane objemových krmovín a vedľajších výrobkov
z výroby potravín určených na kŕmenie
60
Doplnkové a kompletné krmivá pre  
ošípané, kone a koňovité, králiky a spoločenské
zvieratá,
5
ryby, 10
hydinu, teľatá (do 4. mesiaca veku), jahňatá a kozľatá, 20
prežúvavce (od 5. mesiaca veku) a norky 50"“.
4.
Príloha č. 4 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 438/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES zo 7. mája 2002 o nežiaducich látkach v krmivách pre zvieratá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36) v znení smernice Komisie 2003/57/ES zo 17. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39), smernice Komisie 2003/100/ES z 31. októbra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40), smernice Komisie 2005/8/ES z 27. januára 2005 (Ú. v. EÚ L 27, 29.1.2005), smernice Komisie 2005/86/ES z 5. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 318, 6. 12. 2005), smernice Komisie 2005/87/ES z 5. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 318, 6. 12. 2005), smernice Komisie 2006/13/ES z 3. februára 2006 (Ú. v. EÚ L 32, 4. 2. 2006) a smernice Komisie 2006/77/ ES z 29. septembra 2006 (Ú. v. EÚ L 271, 30. 9. 2006).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2007.
Robert Fico v. r.