440/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

440
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 19. septembra 2007,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 303/1996 Z. z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu v znení neskorších predpisov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 303/1996 Z. z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 384/1998 Z. z. a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 524/2006 Z. z. sa mení takto:
V § 3 ods. 1 a 2 a § 4 ods. 1 a 2 sa slová „krajský úrad“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „obvodný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2007.
Robert Kaliňák v. r.