455/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

455
ZÁKON
z 13. septembra 2007,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 260/1999 Z. z., zákona č. 13/2004 Z. z. a zákona č. 633/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
V prílohe č. 1 v I. skupine psychotropných látok sa za riadok, ktorý znie:
„(+)-Lysergid, LSD, LSD-25, chemicky (+)-N,N-dietyllysergamid“ vkladá nový riadok, ktorý znie:
„meta- Chlórfenylpiperazín, mCPP, chemicky 1- (3-chlórfenyl) piperazín“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.