464/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.10.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

464
ZÁKON
z 13. septembra 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 18/2007 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z. a zákona č. 330/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Slová „vzdelávacia inštitúcia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „vzdelávacia ustanovizeň“ v príslušnom tvare.
2.
V § 11 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
ambulancie záchrannej zdravotnej služby,14) a to
1.
ambulancie rýchlej lekárskej pomoci,
2.
ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci,
3.
ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky,
4.
ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby,“.
3.
V § 13 ods. 8 písm. d) sa slovo „leteckej“ nahrádza slovom „vrtuľníkovej“.
4.
V § 13 ods. 8 sa vypúšťa písmeno e) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 17a.
5.
V § 14 ods. 4 sa slovo „leteckej“ nahrádza slovom „vrtuľníkovej“.
6.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Pri vydaní povolenia podľa § 17 a § 17b až 17d čas platnosti pôvodného povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby zostáva zachovaný.“.
7.
V § 17b ods. 1 sa slová „tri kilometre“ nahrádzajú slovami „15 kilometrov“.
8.
Za § 17c sa vkladá § 17d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠17d
Zmena typu ambulancie záchrannej zdravotnej služby
(1)
Zmeniť typ ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa § 11 ods. 1 písm. a) prvého až tretieho bodu možno len so súhlasom ministerstva zdravotníctva na základe žiadosti o vydanie povolenia, ak zmenou nedôjde k zníženiu dostupnosti a kvality poskytovania záchrannej zdravotnej služby v zásahovom území. Zmena typu ambulancie záchrannej zdravotnej služby vyžaduje vydanie nového povolenia, ktorým ministerstvo zdravotníctva súčasne zruší pôvodné povolenie.
(2)
V žiadosti o vydanie povolenia podľa odseku 1 žiadateľ uvedie požadovanú zmenu a dôvody požadovanej zmeny. K žiadosti žiadateľ pripojí
a)
čestné vyhlásenie, že sa nezmenili údaje, na ktorých základe sa vydalo pôvodné povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,
b)
stanovisko operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby19a) k požadovanej zmene,
c)
doklady preukazujúce personálne a materiálno-technické vybavenie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, ak predmetom žiadosti je zmena
1.
ambulancie rýchlej lekárskej pomoci na ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky,
2.
ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci na ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci alebo
3.
ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci na ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky.
(3)
Na vydanie povolenia podľa odseku 1 sa nevzťahujú ustanovenia o výberovom konaní (§ 14).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
„19a)
§ 3 zákona č. 579/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2005 Z. z.“.
9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:
„20)
§ 61 Trestného zákona.
§ 50 ods. 2 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 353/2005 Z. z.“.
10.
V § 19 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby používa ambulanciu záchrannej zdravotnej služby bez platného technického osvedčenia vozidla.“.
11.
V § 19 ods. 4 písm. b) sa slová „e) a f)“ nahrádzajú slovami „e) až g)“.
12.
§ 30 vrátane nadpisu znie:
㤠30
Výkon zdravotníckeho povolania občanom členského štátu Európskej únie a občanom Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska
(1)
Občan členského štátu Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska (ďalej len „členský štát"), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v inom členskom štáte, môže vykonávať zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky ako usadená osoba alebo ako hosťujúca osoba.
(2)
Usadená osoba na účely tohto zákona je občan členského štátu, ktorý na území Slovenskej republiky vykonáva zdravotnícke povolanie podľa § 3 ods. 4.
(3)
Hosťujúca osoba na účely tohto zákona je občan členského štátu, ktorý je už usadený na území iného členského štátu a na území Slovenskej republiky vykonáva zdravotnícke povolanie len ojedinele alebo príležitostne.
(4)
Hosťujúca osoba, ktorá prichádza vykonávať zdravotnícke povolanie na územie Slovenskej republiky po prvýkrát, je povinná pred začatím činnosti písomne oznámiť výkon zdravotníckeho povolania ministerstvu zdravotníctva. Oznámenie musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, miesto výkonu zdravotníckeho povolania v inom členskom štáte a informáciu o poistení zodpovednosti za škodu53) spôsobenú osobám v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania. Hosťujúca osoba je povinná k oznámeniu priložiť
a)
doklad o štátnom občianstve,
b)
doklady o vykonávaní zdravotníckeho povolania v inom členskom štáte v súlade s právnymi predpismi tohto členského štátu a doklad o tom, že v čase oznámenia nebol hosťujúcej osobe výkon zdravotníckeho povolania zakázaný, a to ani dočasne,
c)
doklady o vzdelaní alebo ich súbory podľa § 35 a 36.
(5)
Oznámenie je hosťujúca osoba povinná obnoviť do jedného roka od posledného oznámenia, ak mieni zdravotnícke povolanie vykonávať na území Slovenskej republiky ojedinele alebo príležitostne aj v nasledujúcom roku; k oznámeniu nie je povinná predložiť doklady podľa odseku 4.
(6)
Oznámenie možno doručiť osobne, poštou, elektronickými prostriedkami alebo telefaxom. Ak sa oznámenie doručilo elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu,24a) je potrebné ho doručiť aj v papierovej podobe do troch dní od jeho odoslania, inak sa nebude považovať za doručené.
(7)
Hosťujúca osoba bezodkladne informuje ministerstvo zdravotníctva o zmenách v údajoch uvedených v oznámení a v predložených dokladoch.
(8)
Ministerstvo zdravotníctva vedie zoznam oznámení podľa dátumu ich doručenia a údaje z tohto zoznamu sprístupňuje podľa osobitného predpisu.24b)
(9)
Ministerstvo zdravotníctva najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia a dokladov podľa odseku 4 rozhodne, či bude posudzovať doklady uvedené v odseku 4 písm. c); to neplatí, ak ide o doklady, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3, na ktoré sa posudzovanie nevzťahuje. Ak rozhodne, že doklady uvedené v odseku 4 písm. c) bude posudzovať, informuje hosťujúcu osobu o tom, aký čas potrebuje na posúdenie.
(10)
Ministerstvo zdravotníctva si na posúdenie dokladov uvedených v odseku 4 písm. c) môže vyžiadať aj stanovisko Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Po posúdení dokladov ministerstvo zdravotníctva rozhodne, či úroveň nadobudnutých vedomostí a praktických zručností preukázaných dokladmi podľa odseku 4 písm. c) je v súlade s požiadavkami ustanovenými na získanie príslušnej odbornej spôsobilosti na území Slovenskej republiky. Rozhodnutie o posúdení dokladov uvedených v odseku 4 písm. c) sa nesmie vydať neskôr ako dva mesiace od doručenia úplného oznámenia. Ak ministerstvo zdravotníctva nevydá toto rozhodnutie v ustanovenej lehote, hosťujúca osoba môže príslušnú pracovnú činnosť na území Slovenskej republiky vykonávať.
(11)
Ak pri posudzovaní dokladov uvedených v odseku 4 písm. c) ministerstvo zdravotníctva zistí podstatné rozdiely, umožní hosťujúcej osobe vykonať skúšku spôsobilosti podľa § 36 ods. 8 alebo osobitného predpisu28) v lehote 30 dní od vydania rozhodnutia o posúdení dokladov. Do vykonania skúšky spôsobilosti nesmie hosťujúca osoba začať vykonávať príslušnú pracovnú činnosť na území Slovenskej republiky.
(12)
Hosťujúca osoba je povinná pred začatím činnosti preukázateľným spôsobom oznámiť osobe, ktorej poskytne zdravotnú starostlivosť, alebo osobe, pre ktorú bude činnosť vykonávať,
a)
register členského štátu, v ktorom je ako zdravotnícky pracovník registrovaná podľa právnych predpisov príslušného členského štátu, vrátane registračného čísla alebo iného rovnocenného identifikačného údaja uvedeného v tomto registri,
b)
názov a adresu príslušného dozorného orgánu členského štátu, v ktorom je usadená a v ktorom činnosť podlieha povoleniu,
c)
podrobné údaje o poistení zodpovednosti za škodu53) spôsobenú osobám v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania.
(13)
Ak má ministerstvo zdravotníctva pochybnosti o činnosti, ktorú vykonáva hosťujúca osoba na území Slovenskej republiky, môže kedykoľvek požiadať hosťujúcu osobu o vysvetlenie. Ak ministerstvo zdravotníctva zistí, že hosťujúca osoba začala sústavne vykonávať zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky, dá podnet komore na začatie konania o vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo licencie na výkon zdravotníckeho povolania (§ ods. 4).
(14)
Ak má občan členského štátu, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky, zakázaný výkon činnosti20) alebo uloženú inú sankciu v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky, ministerstvo zdravotníctva informuje o tejto skutočnosti príslušný orgán členského štátu najneskôr do troch mesiacov odo dňa oznámenia zákazu výkonu činnosti alebo uloženia inej sankcie v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania, ak môžu mať vplyv na výkon zdravotníckeho povolania tohto občana na území daného členského štátu. Zákaz výkonu činnosti alebo uloženie inej sankcie v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky je povinný oznámiť ministerstvu zdravotníctva poskytovateľ, ktorý je zamestnávateľom takej osoby, alebo komora, ktorá vydala takej osobe licenciu na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, licenciu na výkon zdravotníckeho povolania, licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu alebo licenciu na výkon lekárskej posudkovej činnosti (§ 68 ods. 1) (ďalej len „licencia").
(15)
Komora, ktorá vydala licenciu občanovi členského štátu, oznamuje príslušnému orgánu členského štátu aj vylúčenie takého občana z komory alebo uloženie iného disciplinárneho opatrenia a zrušenie licencie najneskôr do troch mesiacov odo dňa uloženia právoplatného disciplinárneho opatrenia alebo zrušenia licencie, ak tieto skutočnosti môžu mať vplyv na výkon zdravotníckeho povolania tohto občana na území daného členského štátu.
(16)
Ministerstvo zdravotníctva prešetrí na žiadosť iného členského štátu skutočnosti, ktoré vznikli na území Slovenskej republiky, ak sa viažu na výkon zdravotníckeho povolania a ak môžu mať vplyv na výkon zdravotníckeho povolania na území tohto členského štátu. Ministerstvo zdravotníctva o zistených skutočnostiach a prijatých opatreniach informuje tento členský štát najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 24a a 24b znejú:
„24a)
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
24b)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.“.
13.
§ 31 vrátane nadpisu znie:
㤠31
Podmienky na výkon zdravotníckeho povolania
(1)
Podmienky na výkon zdravotníckeho povolania sú:
a)
spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu,
b)
zdravotná spôsobilosť (§ 32),
c)
odborná spôsobilosť (§ 33 až 35),
d)
bezúhonnosť podľa tohto zákona (§ 38) alebo podľa osobitného predpisu.21)
(2)
Podmienkou na výkon zdravotníckeho povolania je aj dôveryhodnosť, ak sa vyžaduje podľa § 12 ods. 6 a § 69 ods. 3.
(3)
Podmienky uvedené v odseku 1 musia byť splnené po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania.
(4)
U cudzinca sa vyžaduje aj ovládanie slovenského jazyka a odbornej terminológie v slovenskom jazyku v rozsahu nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania (§ 3 ods. 4).“.
14.
V § 32 ods. 6 sa za slovo „cudzinca“ vkladajú slová „alebo občana Slovenskej republiky, ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,“.
15.
§ 33 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania sa preukazuje aj dokladom o uznaní dokladov (§ 35 až 37a).“.
16.
V § 35 ods. 1 sa slová „o špecializácii (§ 36)“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 2 a 3“.
17.
§ 35 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Certifikáty, ktoré nemajú charakter dokladu o špecializácii podľa odseku 2, vydané zahraničnými školami alebo inými oprávnenými orgánmi podľa právnych predpisov príslušného štátu uznáva podľa § 37a ministerstvo zdravotníctva.“.
18.
§ 36 vrátane nadpisu znie:
㤠36
Uznávanie dokladov o špecializácii
(1)
Ministerstvo zdravotníctva uzná doklad o špecializácii, ktorý získal žiadateľ v inom členskom štáte, ak
a)
je uvedený v prílohe č. 3,
b)
nie je uvedený v prílohe č. 3, ale je doplnený dokladom príslušného orgánu členského štátu, že sa považuje za doklad rovnocenný s dokladmi o špecializácii, ktorých názvy sú uvedené v prílohe č. 3,
c)
nie je uvedený v prílohe č. 3, ale je doplnený dokladom o uznaní, podľa ktorého sa považuje za doklad rovnocenný s dokladmi o špecializácii, ktorých názvy sú uvedené v prílohe č. 3, od príslušného orgánu iného členského štátu, ako je členský štát, v ktorom doklad o špecializácii získal,
d)
nie je uvedený v prílohe č. 3, ale je doplnený dokladom príslušného orgánu členského štátu, v ktorom sa uvádza, že doklad o špecializácii potvrdzuje úspešné ukončenie špecializačného štúdia, ktoré sa začalo pred dátumom uvedeným v prílohe č. 3 v príslušnom špecializačnom odbore, a že držiteľ tohto dokladu o špecializácii podľa právnych predpisov príslušného členského štátu vykonával príslušné špecializované pracovné činnosti najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto dokladu, alebo
e)
nie je uvedený v prílohe č. 3 ani k nemu nebol doložený doklad podľa písmen b) až d), ale po preskúmaní obsahu a rozsahu získaných odborných vedomostí a zručností Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave alebo inou vzdelávacou ustanovizňou, ktorá uskutočňuje akreditovaný špecializačný študijný program (§ 40) v príslušnom alebo v príbuznom špecializačnom odbore, bolo zistené, že je rovnocenný s dokladom vydávaným na území Slovenskej republiky v príslušnom špecializačnom odbore.
(2)
Ministerstvo zdravotníctva umožní žiadateľovi výber medzi adaptačným obdobím alebo skúškou spôsobilosti, ak nemôže uznať doklad o špecializácii, pretože žiadateľ nepreukázal splnenie žiadnej z podmienok uvedených v odseku 1 písm. b), c) a e), a po preskúmaní obsahu a rozsahu získaných vedomostí a zručností Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave alebo inou vzdelávacou ustanovizňou, ktorá uskutočňuje akreditovaný špecializačný študijný program (§ 40) v príslušnom alebo v príbuznom špecializačnom odbore, na základe predložených dokladov zistilo, že
a)
dĺžka špecializačného štúdia alebo inej odbornej prípravy zodpovedajúcej špecializačnému štúdiu, ktoré absolvoval žiadateľ v inom členskom štáte, bola najmenej o jeden rok kratšia, ako je stanovená dĺžka špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore na území Slovenskej republiky,
b)
špecializačné štúdium alebo iná odborná príprava zodpovedajúca špecializačnému štúdiu, ktoré absolvoval žiadateľ v inom členskom štáte, sa podstatne odlišuje od špecializačného štúdia v príslušnom alebo príbuznom špecializačnom odbore na území Slovenskej republiky alebo
c)
v špecializačnom štúdiu alebo inej odbornej príprave zodpovedajúcej špecializačnému štúdiu, ktoré absolvoval žiadateľ v inom členskom štáte, nie sú obsiahnuté jedna alebo viac špecializovaných pracovných činností, ktoré sa vyžadujú na výkon príslušných špecializovaných pracovných činností na území Slovenskej republiky a vyžadujú osobitné špecializačné štúdium na území Slovenskej republiky, pretože na území členského štátu, v ktorom získal odbornú spôsobilosť, takéto špecializované pracovné činnosti neexistujú.
(3)
Ak ministerstvo zdravotníctva nemôže uznať doklad o špecializácii podľa odseku 1 písm. d) a súčasne zistí niektorú zo skutočností uvedených v odseku 2 písm. a) a c), ministerstvo zdravotníctva neumožní žiadateľovi výber medzi adaptačným obdobím alebo skúškou spôsobilosti, ale výslovne určí jednu z týchto možností.
(4)
Ministerstvo zdravotníctva určí jednu z možností uvedených v odseku 3 aj vtedy, ak nemôže uznať doklad o špecializácii podľa odseku 1 písm. d), pretože žiadateľ vykonával príslušné špecializované pracovné činnosti na území iného členského štátu podľa právnych predpisov príslušného členského štátu menej, ako sú tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto dokladu, a súčasne ide o špecializovanú sestru, ktorá neabsolvovala príslušné štúdium na výkon odborných pracovných činností sestry.
(5)
Ministerstvo zdravotníctva upustí od uplatnenia adaptačného obdobia alebo skúšky spôsobilosti uvedených v odsekoch 2 a 3, ak predložený doklad o špecializácii patrí do systému vzájomného uznávania kvalifikácií na základe spoločnej platformy, v ktorej je zahrnutá aj Slovenská republika. Spoločnou platformou na účely tohto zákona sa rozumie sústava kritérií odbornej kvalifikácie dohodnutá jednotlivými členskými štátmi na kompenzovanie podstatných rozdielov zistených v požiadavkách na odbornú prípravu na dané povolanie v týchto členských štátoch.
(6)
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave alebo iná vzdelávacia ustanovizeň, ktorá posúdila obsah a rozsah získaných vedomostí a zručností, vo svojom posudku pre ministerstvo zdravotníctva uvedie
a)
vedomosti a zručnosti, ktoré by žiadateľ mal preukázať v adaptačnom období, a odporúčanú dĺžku adaptačného obdobia v ustanovenom týždennom pracovnom čase,28a) pričom zohľadní aj jeho osobné predpoklady a skutočnosť, že v inom členskom štáte ide o kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka,
b)
vedomosti a zručnosti zásadného významu na výkon príslušných špecializovaných pracovných činností, ktoré by žiadateľ mal preukázať skúškou spôsobilosti, a odporúčaný termín vykonania skúšky, pričom zohľadní aj jeho osobné predpoklady a skutočnosť, že v inom členskom štáte ide o kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka.
(7)
Adaptačné obdobie nesmie trvať viac ako tri roky. Počas adaptačného obdobia žiadateľ vykonáva zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky v pracovnom pomere pod dohľadom fyzickej osoby, ktorá je odborne spôsobilá na samostatný výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore. Súčasťou adaptačného obdobia môže byť v prípade potreby aj vzdelávanie zamerané na získanie vedomostí a zručností, ktoré by žiadateľ mal preukázať podľa odseku 6 písm. a). Vzdelávacia ustanovizeň, ktorá vydala posudok podľa odseku 6, podá písomné vyjadrenie k rozsahu vykonávaných pracovných činností, úrovni nadobudnutých vedomostí a zručností podľa odseku 6 písm. a), prípadne k vzdelávaniu absolvovanému počas adaptačného obdobia; písomnému vyjadreniu nesmie predchádzať žiadna skúška.
(8)
Skúška spôsobilosti je zameraná na posúdenie odborných vedomostí a zručností vo vzťahu k samostatnému výkonu špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore na území Slovenskej republiky. Žiadateľ musí byť pred vykonaním skúšky spôsobilosti oboznámený s obsahom a rozsahom vedomostí a zručností, ktoré má preukázať, a s formou skúšky. Skúšku spôsobilosti žiadateľ vykoná vo vzdelávacej ustanovizni, ktorá vydala posudok podľa odseku 6. Skúška spôsobilosti sa vykoná v štátnom jazyku a má písomnú, ústnu alebo praktickú časť. Formu skúšky určí vzdelávacia ustanovizeň v závislosti od zistených rozdielov podľa odseku 6 písm. b). Vzdelávacia ustanovizeň vypracuje správu o úspešnom absolvovaní skúšky spôsobilosti.
(9)
Ministerstvo zdravotníctva uzná doklad o špecializácii podľa odsekov 2 až 4 po predložení vyjadrenia podľa odseku 7 alebo správy podľa odseku 8, z ktorých vyplýva, že žiadateľ môže začať samostatne vykonávať pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore.
(10)
Ministerstvo zdravotníctva uzná doklad o špecializácii, ktorý získal žiadateľ v štáte, ktorý nie je členským štátom, ak žiadateľ doložil doklad o vykonávaní príslušných špecializovaných pracovných činností najmenej tri roky na území členského štátu, ktorý jej takýto doklad o špecializácii uznal.
(11)
Ministerstvo zdravotníctva uzná doklad o špecializácii, ktorý získal žiadateľ v štáte, ktorý nie je členským štátom, aj keď žiadateľ nespĺňa podmienku podľa odseku 10, ak žiadateľ po preskúmaní obsahu a rozsahu získaných odborných vedomostí a zručností Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave alebo inou vzdelávacou ustanovizňou uskutočňujúcou rovnaký alebo príbuzný akreditovaný špecializačný študijný program splnil požiadavky ustanovené na získanie príslušnej špecializácie na území Slovenskej republiky.
(12)
Osoba, ktorá má uznaný doklad o špecializácii, môže začať samostatne vykonávať špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o uznaní dokladu o špecializácii.
(13)
Pri uznávaní dokladu o špecializácii žiadateľovi, ktorý je rodinným príslušníkom občana členského štátu,28b) sa postupuje podľa odsekov 1 až 9.
(14)
Ako diplom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore v kategórii lekár a zubný lekár sa podľa tohto zákona neuznáva kvalifikácia felčiar „Фелдшер" získaná v Bulharsku pred 31. decembrom 1999.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 28a a 28b znejú:
„28a)
§ 85 Zákonníka práce.
28b)
§ 45b ods. 2 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
19.
V § 37 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo doklad o odbornej spôsobilosti získaný na území Slovenskej republiky“.
20.
V § 37 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
fotokópiu dokladu preukazujúceho totožnosť a rodinný príslušník občana členského štátu28b) aj doklad potvrdzujúci, že je rodinným príslušníkom občana členského štátu s pobytom na území Slovenskej republiky.“.
21.
V § 37 odsek 4 znie:
„(4)
Ministerstvo zdravotníctva rozhodne o uznaní dokladov o špecializácii podľa § 36 ods. 1 až 5 do troch mesiacov od doručenia žiadosti o uznanie dokladu o špecializácii podľa odseku 1 vrátane lehoty dvoch mesiacov, v ktorej rozhoduje príslušný orgán podľa osobitného predpisu.28) Ministerstvo zdravotníctva rozhodne o uznaní dokladov o špecializácii podľa § 36 ods. 9 až 11 do štyroch mesiacov od doručenia žiadosti o uznanie dokladu o špecializácii podľa odseku 1. Súčasťou rozhodnutia o uznaní dokladu o špecializácii je informácia o platných právnych predpisoch Slovenskej republiky, ktoré upravujú verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, zdravotnú starostlivosť vrátane etiky výkonu zdravotníckeho povolania.“.
22.
§ 37 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave alebo iná vzdelávacia ustanovizeň uskutočňujúca rovnaký alebo príbuzný akreditovaný špecializačný alebo certifikačný študijný program je povinná ministerstvu zdravotníctva poskytnúť potrebnú súčinnosť pri uznávaní dokladov o špecializácii a certifikátov.
(6)
Súčasťou rozhodnutia o uznaní dokladu o špecializácii je aj rozhodnutie o práve používať profesijný titul viažuci sa na príslušnú špecializáciu alebo certifikát alebo jeho skratku podľa § 37b.“.
23.
Za § 37 sa vkladajú § 37a a 37b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠37a
Uznávanie certifikátov
(1)
Ministerstvo zdravotníctva po posúdení Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave alebo inou vzdelávacou ustanovizňou uskutočňujúcou rovnaký alebo príbuzný akreditovaný certifikačný študijný program uzná certifikát, ktorý získal žiadateľ v inom štáte, za rovnocenný s certifikátom vydaným v Slovenskej republike (§ 39 ods. 3), ak je určený pre zdravotníckeho pracovníka.
(2)
Žiadosť o uznanie certifikátu sa podáva v písomnej forme. K žiadosti žiadateľ doloží
a)
úradne osvedčenú fotokópiu certifikátu,
b)
úradne osvedčený preklad certifikátu do štátneho jazyka,
c)
iné doklady, ak sa vyžadujú na posúdenie podľa odseku 1,
d)
fotokópiu dokladu preukazujúceho totožnosť.
(3)
Ministerstvo zdravotníctva rozhodne o uznaní certifikátu do štyroch mesiacov odo dňa podania žiadosti podľa odseku 2.
(4)
Ak má ministerstvo zdravotníctva pochybnosti o pravosti predloženého certifikátu, požiada príslušný orgán dotknutého štátu o potvrdenie pravosti dokladu.
§ 37b
Používanie profesijných titulov
Zdravotnícky pracovník nesmie používať iný profesijný titul alebo skratku, ako je titul alebo skratka vyplývajúca zo získanej odbornej spôsobilosti (§ 33) alebo odbornej spôsobilosti uznanej podľa § 35 až 37a. Používanie profesijných titulov a skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.“.
24.
§ 41 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Vzory diplomov o špecializácii, certifikátov, osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.“.
25.
V § 49 ods. 2 písm. b) sa za slová „v zdravotníctve“ vkladajú slová „a s príslušnými orgánmi členských štátov“.
26.
V § 49 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
oznamuje ministerstvu zdravotníctva a príslušným orgánom členských štátov skutočnosti o disciplinárnom konaní alebo iné skutočnosti, ktoré môžu mať závažný vplyv na výkon zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky, ak tieto skutočnosti môžu mať závažný vplyv na výkon zdravotníckeho povolania tejto osoby aj na území príslušného členského štátu,“.
Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená d) až i).
27.
V § 49 ods. 2 písm. f) sa vypúšťajú slová „pre svojich členov“.
28.
V § 63 ods. 3 sa časť vety za bodkočiarkou vypúšťa.
29.
V § 70 ods. 1 sa slová „(§ 30 ods. 5)“ nahrádzajú slovami „(§ 30 ods. 13)“.
30.
V § 70 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „ak ide o cudzinca doklad o uznaní odbornej spôsobilosti (§ 35),“.
31.
V § 70 ods. 4 sa slová „(§ 30 ods. 5)“ nahrádzajú slovami „(§ 30 ods. 13)“.
32.
Za § 98a sa vkladá § 98b, ktorý znie:
㤠98b
(1)
Povolenia vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za povolenia vydané podľa tohto zákona.
(2)
Zdravotnícki pracovníci sú povinní prispôsobiť doterajšie používanie označenia svojho povolania ustanoveniam o používaní profesijných titulov a ich skratiek podľa tohto zákona najneskôr do 20. októbra 2008.
(3)
Rozhodnutia o uznaní dokladov o špecializácii vydané ministerstvom zdravotníctva podľa doterajších predpisov sa považujú za rozhodnutia o uznaní dokladov o špecializácii vydané podľa tohto zákona.
(4)
Konania o uznaní dokladov o špecializácii, ktoré neboli právoplatne skončené do 20. októbra 2007, sa ukončia podľa tohto zákona.
(5)
Profesijné tituly a ich skratky priznané zdravotníckym pracovníkom v konaniach o uznaní dokladov podľa doterajších predpisov sa považujú za profesijné tituly a ich skratky priznané podľa tohto zákona. Ak v konaní o uznaní dokladov podľa doterajších predpisov nebol zdravotníckemu pracovníkovi v rozhodnutí o uznaní dokladov priznaný žiadny profesijný titul alebo jeho skratka, ministerstvo zdravotníctva mu prizná používanie profesijného titulu alebo jeho skratky na území Slovenskej republiky podľa tohto zákona na základe písomnej žiadosti držiteľa rozhodnutia o uznaní dokladov.“.
33.
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k zákonu č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 464/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/23/ES z 31. marca 2004, ustanovujúca normy kvality a bezpečnosti pri darovaní, odoberaní, testovaní, spracovávaní, konzervovaní, skladovaní a distribúcii ľudských tkanív a buniek (Ú. v. EÚ L 102, 7. 4. 2004).
2.
Smernica Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu osôb (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005) v znení smernice Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).“.
34.
Príloha č. 3 znie:
Príloha č. 3 k zákonu č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 464/2007 Z. z.
UZNÁVANIE DIPLOMOV O ŠPECIALIZÁCII
A.
Uznávanie diplomov o špecializácii v kategórii lekár
a)
Diplom, certifikát a iný doklad o kvalifikácii, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu a obsahuje názov dokladu uvedeného v tabuľke č. 1, sa uznáva ako diplom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore v kategórii lekár získaný v Slovenskej republike podľa tabuľky č. 2:
Tabuľka č. 1
P. č. Krajina Názov dokladu Udeľujúci orgán
1 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre
professionnel particulier de médecin spécialiste
Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique
2 Bulharsko / България Свидетелство за призната специалност Медицински университет, Висш медицински институт или
Военномедицинска академия
3 Cyprus / Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας Ιατρικό Συμβούλιο
4 Česko / Česká republika Diplom o specializaci Ministerstvo zdravotnictví
5 Dánsko / Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge Sundhedsstyrelsen
6 Estónsko / Eesti Residentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialal Tartu Ülikool
7 Fínsko / Suomi / Finland Erikoislääkärin tutkinto / Specialläkarexamen 1. Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet
2. Kuopion yliopisto
3. Oulun yliopisto
4. Tampereen yliopisto
5. Turun yliopisto
8 Francúzsko / France 1. Certificat d'études spéciales de médecine
2. Attestation de médecin spécialiste qualifié
3. Certificat d'études spéciales de médecine
4. Diplôme d'études spécialisées ou spécialisation
complémentaire qualifiante de médecine
1. Universités
2. Conseil de l'Ordre des médecins
3. Universités
4. Universités
9 Grécko / Ελλάς Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας 1. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
2. Νομαρχία
10 Holandsko / Nederland Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister 1. Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst
2. Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van
de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot
Bevordering der Geneeskunst
11 Írsko / Ireland Certificate of Specialist doctor Competent authority
12 Litva / Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją Universitetas
13 Lotyšsko / Latvija „Sertifikāts“ – kompetentu iestāāžu izsniegts
dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu
specialitātē
Latvijas Ārstu biedrība
Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība
14 Luxembursko / Luxembourg Certificat de médecin spécialiste Ministre de la Santé publique
15 Maďarsko / Magyarország Szakorvosi bizonyítvány Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete
16 Malta / Malta Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti
17 Nemecko / Deutschland Fachärztliche Anerkennung Landesärztekammer
18 Poľsko / Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty Centrum Egzaminów Medycznych
19 Portugalsko / Portugal 1. Grau de assistente
2. Titulo de especialista
1. Ministério da Saúde
2. Ordem dos Médicos
20 Rakúsko / Österreich Facharztdiplom Österreichische Ärztekammer
21 Rumunsko / România Certificat de medic specialist Ministerul Sănătăţii Publici
22 Slovinsko / Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu 1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniška zbornica Slovenije
23 Španielsko / España Título de Especialista Ministerio de Educación y Cultura
24 Švédsko / Sverige Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen
25 Taliansko / Italia Diploma di medico specialista Università
26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Certificate of Completion of specialist training Competent authority
27 Island / Ísland Sérfræðileayfi Heilbrigðis- og
tryggingamálaráðuneyti
28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein diplomy ostatných krajín uvedené v tabuľke príslušný orgán
29 Nórsko / Norge Spesialistgodkjenning Den norske lægeforening
ihht. delegert myndighet
30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Diplôme de médecin
spécialiste
Diplom als Facharzt
Diploma di medico
specialista
Département fédéral de l'intérieur et
Fédération des médecins suisses
Eidgenössisches Departement des Innern
und Verbindung der Schweizer
Ärztinnen und Ärzte
Dipartimento federale dell'interno
e Federazione dei medici svizzeri
Tabuľka č. 2
Por.
číslo
Krajina Názov špecializačného odboru
v členskom štáte
Minimálna dĺžka prípravy
v
členskom štáte
Názov zodpovedajúceho špecializačného odboru
v Slovenskej republike
1. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Anesthésie-réanimation/Anesthesie reanimatie 3 roky anestéziológia
a intenzívna medicína

 
1. 02 Bulharsko / България Анестезиология и интензивно лечение
1. 03 Cyprus / Κύπρος Αναισθησιολογία
1. 04 Česko / Česká republika Anesteziologie a resuscitace
1. 05 Dánsko / Danmark Anæstesiologi
1. 06 Estónsko / Eesti Anestesioloogia
1. 07 Fínsko / Suomi / Finland Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård
1. 08 Francúzsko / France Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale
1. 09 Grécko / Ελλάς Αvαισθησιoλoγία
1. 10 Holandsko / Nederland Anesthesiologie
1. 11 Írsko / Ireland Anaesthesia
1. 12 Litva / Lietuva Anesteziologija reanimatologija
1. 13 Lotyšsko / Latvija Anestezioloģija un reanimatoloģija
1. 14 Luxembursko / Luxembourg Anesthésie-réanimation
1. 15 Maďarsko / Magyarország Aneszteziológia és intenzív terápia
1. 16 Malta / Malta Anesteżija u Kura Intensiva
1. 17 Nemecko / Deutschland Anästhesiologie
1. 18 Poľsko / Polska Anestezjologia i intensywna terapia
1. 19 Portugalsko / Portugal Anestesiologia
1. 20 Rakúsko / Österreich Anästhesiologie und Intensivmedizin
1. 21 Rumunsko / România Anestezie şi terapie intensivă
1. 22 Slovinsko / Slovenija Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina
1. 23 Španielsko / España Anestesiología y Reanimación
1. 24 Švédsko / Sverige Anestesi och intensivvård
1. 25 Taliansko / Italia Anestesia e rianimazione
1. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Anaesthetics
1. 27 Island / Ísland Svæfinga- og gjörgæslulæknisfræði
1. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Anästhesiologie
1. 29 Nórsko / Norge Anestesiologi
1. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Anesthésiologie
Anästhesiologie
Anestesiologia
2. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Chirurgie/Heelkunde 5 rokov chirurgia
 
2. 02 Bulharsko / България Хирургия
2. 03 Cyprus / Κύπρος Γενική Χειρουργική
2. 04 Česko / Česká republika Chirurgie
2. 05 Dánsko / Danmark Kirurgi eller kirurgiske sygdomme
2. 06 Estónsko / Eesti Üldkirurgia
2. 07 Fínsko / Suomi / Finland Yleiskirurgia/Allmän kirurgi
2. 08 Francúzsko / France Chirurgie générale
2. 09 Grécko / Ελλάς Χειρoυργική
2. 10 Holandsko / Nederland Heelkunde
2. 11 Írsko / Ireland Cirugía general
2. 12 Litva / Lietuva Chirurgija
2. 13 Lotyšsko / Latvija Ķirurģija
2. 14 Luxembursko / Luxembourg Chirurgie générale
2. 15 Maďarsko / Magyarország Sebészet
2. 16 Malta / Malta Kirurġija Ġenerali
2. 17 Nemecko / Deutschland (Allgemeine) Chirurgie
2. 18 Poľsko / Polska Chirurgia ogólna
2. 19 Portugalsko / Portugal Cirurgia geral
2. 20 Rakúsko / Österreich Chirurgie
2. 21 Rumunsko / România Chirurgie generală
2. 22 Slovinsko / Slovenija Splošna kirurgija
2. 23 Španielsko / España Cirugía general y del aparato digestivo
2. 24 Švédsko / Sverige Kirurgi
2. 25 Taliansko / Italia Chirurgia generale
2. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom General surgery
2. 27 Island / Ísland Skurðlækningar
2. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Chirurgie
2. 29 Nórsko / Norge Generell kirurgi
2. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Chirurgie
Chirurgie
Chirurgia
3. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Neurochirurgie 5 rokov
 
neurochirurgia
 
3. 02 Bulharsko / България Неврохирургия
3. 03 Cyprus / Κύπρος Νευροχειρουργική
3. 04 Česko / Česká republika Neurochirurgie
3. 05 Dánsko / Danmark Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme
3. 06 Estónsko / Eesti Neurokirurgia
3. 07 Fínsko / Suomi / Finland Neurokirurgia/Neurokirurgi
3. 08 Francúzsko / France Neurochirurgie
3. 09 Grécko / Ελλάς Νευρoχειρoυργική
3. 10 Holandsko / Nederland Neurochirurgie
3. 11 Írsko / Ireland Neurosurgery
3. 12 Litva / Lietuva Neurochirurgija
3. 13 Lotyšsko / Latvija Neiroķirurģija
3. 14 Luxembursko / Luxembourg Neurochirurgie
3. 15 Maďarsko / Magyarország Idegsebészet
3. 16 Malta / Malta Newrokirurġija
3. 17 Nemecko / Deutschland Neurochirurgie
3. 18 Poľsko / Polska Neurochirurgia
3. 19 Portugalsko / Portugal Neurocirurgia
3. 20 Rakúsko / Österreich Neurochirurgie
3. 21 Rumunsko / România Neurochirurgie
3. 22 Slovinsko / Slovenija Nevrokirurgija
3. 23 Španielsko / España Neurocirugía
3. 24 Švédsko / Sverige Neurokirurgi
3. 25 Taliansko / Italia Neurochirurgia
3. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Neurosurgery
3. 27 Island / Ísland Taugaskurðlækningar
3. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Neurochirurgie
3. 29 Nórsko / Norge Nevrokirurgi
3. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Neurochirurgie
Neurochirurgie
Neurochirurgia
4. 01 Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Gynécologie — obstétrique/Gynaecologie en verloskunde 4 roky gynekológia a pôrodníctvo
 
4. 02 Bulharsko / България Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина
4. 03 Cyprus / Κύπρος Μαιευτική — Γυναικολογία
4. 04 Česko / Česká republika Gynekologie a porodnictví
4. 05 Dánsko / Danmark Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp
4. 06 Estónsko / Eesti Sünnitusabi ja günekoloogia
4. 07 Fínsko / Suomi / Finland Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar
4. 08 Francúzsko / France Gynécologie — obstétrique
4. 09 Grécko / Ελλάς Μαιευτική-Γυvαικoλoγία
4. 10 Holandsko / Nederland Verloskunde en gynaecologie
4. 11 Írsko / Ireland Obstetrics and gynaecology
4. 12 Litva / Lietuva Akušerija ginekologija
4. 13 Lotyšsko / Latvija Ginekoloģija un dzemdniecība
4. 14 Luxembursko / Luxembourg Gynécologie — obstétrique
4. 15 Maďarsko / Magyarország Szülészet-nőgyógyászat
4. 16 Malta / Malta Ostetriċja u Ġinekoloġija
4. 17 Nemecko / Deutschland Frauenheilkunde und Geburtshilfe
4. 18 Poľsko / Polska Położnictwo i ginekologia
4. 19 Portugalsko / Portugal Ginecologia e obstetricia
4. 20 Rakúsko / Österreich Frauenheilkunde und Geburtshilfe
4. 21 Rumunsko / România Obstetrică-ginecologie
4. 22 Slovinsko / Slovenija Ginekologija in porodništvo
4. 23 Španielsko / España Obstetricia y ginecología
4. 24 Švédsko / Sverige Obstetrik och gynekologi
4. 25 Taliansko / Italia Ginecologia e ostetricia
4. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Obstetrics and gynaecology
4. 27 Island / Ísland Fæðingar- og kvenlækningar
4. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Gynäkologie und Geburtshilfe
4. 29 Nórsko / Norge Fødselshjelp og kvinnesykdommer
4. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Gynécologie et obstétrique
Gynäkologie und Geburtshilfe
Ginecologia e ostetricia
5. 01 Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Médecine interne/Inwendige geneeskunde 5 rokov vnútorné lekárstvo
5. 02 Bulharsko / България Вътрешни болести
5. 03 Cyprus / Κύπρος Παθoλoγία
5. 04 Česko / Česká republika Vnitřní lékařství
5. 05 Dánsko / Danmark Intern medicin
5. 06 Estónsko / Eesti Sisehaigused
5. 07 Fínsko / Suomi / Finland Sisätaudit/Inre medicin
5. 08 Francúzsko / France Médecine interne
5. 09 Grécko / Ελλάς Παθoλoγία
5. 10 Holandsko / Nederland Interne geneeskunde
5. 11 Írsko / Ireland General medicine
5. 12 Litva / Lietuva Vidaus ligos
5. 13 Lotyšsko / Latvija Internā medicīna
5. 14 Luxembursko / Luxembourg Médecine interne
5. 15 Maďarsko / Magyarország Belgyógyászat
5. 16 Malta / Malta Mediċina Interna  
5. 17 Nemecko / Deutschland Innere Medizin
5. 18 Poľsko / Polska Choroby wewnętrzne
5. 19 Portugalsko / Portugal Medicina interna
5. 20 Rakúsko / Österreich Innere Medizin
5. 21 Rumunsko / România Medicină internă
5. 22 Slovinsko / Slovenija Interna medicina
5. 23 Španielsko / España Medicina interna
5. 24 Švédsko / Sverige Internmedicine
5. 25 Taliansko / Italia Medicina interna
5. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom General (internal) medicine
5. 27 Island / Ísland Lyflækningar
5. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Innere Medizin
5. 29 Nórsko / Norge Indremedisin
5. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Médecine interne
Innere Medizin
Medicina interna
6. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Ophtalmologie/Oftalmologie 3 roky oftalmológia
6. 02 Bulharsko / България Очни болести
6. 03 Cyprus / Κύπρος Οφθαλµολογία
6. 04 Česko / Česká republika Oftalmologie
6. 05 Dánsko / Danmark Oftalmologi eller øjensygdomme
6. 06 Estónsko / Eesti Oftalmoloogia
6. 07 Fínsko / Suomi / Finland Silmätaudit/Ögonsjukdomar
6. 08 Francúzsko / France Ophtalmologie
6. 09 Grécko / Ελλάς Οφθαλµoλoγία
6. 10 Holandsko / Nederland Oogheelkunde
6. 11 Írsko / Ireland Ophthalmic surgery
6. 12 Litva / Lietuva Oftalmologija
6. 13 Lotyšsko / Latvija Oftalmoloģija
6. 14 Luxembursko / Luxembourg Ophtalmologie    
6. 15 Maďarsko / Magyarország Szemészet
6. 16 Malta / Malta Oftalmoloġija
6. 17 Nemecko / Deutschland Augenheilkunde
6. 18 Poľsko / Polska Okulistyka
6. 19 Portugalsko / Portugal Oftalmologia
6. 20 Rakúsko / Österreich Augenheilkunde und Optometrie
6. 21 Rumunsko / România Oftalmologie
6. 22 Slovinsko / Slovenija Oftalmologija
6. 23 Španielsko / España Oftalmología
6. 24 Švédsko / Sverige Ögonsjukdomar (oftalmologi)
6. 25 Taliansko / Italia Oftalmologia
6. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Ophthalmology
6. 27 Island / Ísland Augnlækningar
6. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Augenheilkunde
6. 29 Nórsko / Norge øyesykdommer
6. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Ophtalmologie
Ophtalmologie
Oftalmologia
7. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie 3 roky otorinolaryngológia
7. 02 Bulharsko / България Ушно-носно-гърлени болести
7. 03 Cyprus / Κύπρος Ωτορινολαρυγγολογία
7. 04 Česko / Česká republika Otorinolaryngologie
7. 05 Dánsko / Danmark Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme
7. 06 Estónsko / Eesti Otorinolarüngoloogia
7. 07 Fínsko / Suomi / Finland Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/ Öron-, näs- och halssjukdomar
7. 08 Francúzsko / France Oto-rhino-laryngologie
7. 09 Grécko / Ελλάς Ωτoριvoλαρυγγoλoγία
7. 10 Holandsko / Nederland Keel-, neus- en oorheelkunde
7. 11 Írsko / Ireland Otolaryngology
7. 12 Litva / Lietuva Otorinolaringologija
7. 13 Lotyšsko / Latvija Otolaringoloģija
7. 14 Luxembursko / Luxembourg Oto-rhino-laryngologie
7. 15 Maďarsko / Magyarország Fül-orr-gégegyógyászat
7. 16 Malta / Malta Otorinolaringoloġija
7. 17 Nemecko / Deutschland Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
7. 18 Poľsko / Polska Otorynolaryngologia
7. 19 Portugalsko / Portugal Otorrinolaringologia
7. 20 Rakúsko / Österreich Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten
7. 21 Rumunsko / România Otorinolaringologie
7. 22 Slovinsko / Slovenija Otorinolaringológija
7. 23 Španielsko / España Otorrinolaringología
7. 24 Švédsko / Sverige Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)
7. 25 Taliansko / Italia Otorinolaringoiatria
7. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Otolaryngology
7. 27 Island / Ísland Háls-, nef- og eyrnalækningar
7. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten
7. 29 Nórsko / Norge øre-nese-halssykdommer
7. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Oto-rhino-laryngologie
Oto-rhino-laryngologie
Otorinolaringoiatria
8. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Pédiatrie/Pediatrie 4 roky pediatria
8. 02 Bulharsko / България Детски болести
8. 03 Cyprus / Κύπρος Παιδιατρική
8. 04 Česko / Česká republika Dětské lékařství
8. 05 Dánsko / Danmark Pædiatri eller sygdomme hos børn
8. 06 Estónsko / Eesti Pediaatria
8. 07 Fínsko / Suomi / Finland Lastentaudit/Barnsjukdomar
8. 08 Francúzsko / France Pédiatrie
8. 09 Grécko / Ελλάς Παιδιατρική
8. 10 Holandsko / Nederland Kindergeneeskunde
8. 11 Írsko / Ireland Paediatrics
8. 12 Litva / Lietuva Vaikų ligos
8. 13 Lotyšsko / Latvija Pediatrija
8. 14 Luxembursko / Luxembourg Pédiatrie
8. 15 Maďarsko / Magyarország Csecsemő- és gyermekgyógyászat
8. 16 Malta / Malta Pedjatrija
8. 17 Nemecko / Deutschland Kinder — und Jugendheilkunde
8. 18 Poľsko / Polska Pediatria
8. 19 Portugalsko / Portugal Pediatria
8. 20 Rakúsko / Österreich Kinder — und Jugendheilkunde
8. 21 Rumunsko / România Pediatrie
8. 22 Slovinsko / Slovenija Pediatrija
8. 23 Španielsko / España Pediatría y sus áreas específicas
8. 24 Švédsko / Sverige Barn- och ungdomsmedicin
8. 25 Taliansko / Italia Pédiatria
8. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Paediatrics
8. 27 Island / Ísland Barnalækningar
8. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Kinderheilkunde
8. 29 Nórsko / Norge Barnesykdommer
8. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Pédiatrie
Kinder- und Jugendmedizin
Pediatria
9. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Pneumologie 4 roky pneumológia
a ftizeológia
9. 02 Bulharsko / България Пневмология и фтизиатрия
9. 03 Cyprus / Κύπρος Πνευµονολογία — Φυµατιολογία
9. 04 Česko / Česká republika Tuberkulóza a respirační nemoci
9. 05 Dánsko / Danmark Medicinske lungesygdomme
9. 06 Estónsko / Eesti Pulmonoloogia
9. 07 Fínsko / Suomi / Finland Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi
9. 08 Francúzsko / France Pneumologie
9. 09 Grécko / Ελλάς Φυµατιoλoγία- Πνευµoνoλoγία
9. 10 Holandsko / Nederland Longziekten en tuberculose
9. 11 Írsko / Ireland Respiratory medicine
9. 12 Litva / Lietuva Pulmonologija
9. 13 Lotyšsko / Latvija Ftiziopneimonoloģija
9. 14 Luxembursko / Luxembourg Pneumologie
9. 15 Maďarsko / Magyarország Tüdőgyógyászat
9. 16 Malta / Malta Mediċina Respiratorja
9. 17 Nemecko / Deutschland Pneumologie
9. 18 Poľsko / Polska Choroby płuc
9. 19 Portugalsko / Portugal Pneumologia
9. 20 Rakúsko / Österreich Lungenkrankheiten
9. 21 Rumunsko / România Pneumologie
9. 22 Slovinsko / Slovenija Pnevmologija
9. 23 Španielsko / España Neumología
9. 24 Švédsko / Sverige Lungsjukdomar (pneumologi)
9. 25 Taliansko / Italia Malattie dell'apparato respiratorio
9. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Respiratory medicine
9. 27 Island / Ísland Lungnalækningar
9. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Pneumologie
9. 29 Nórsko / Norge Lungesykdommer
9. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Pneumologie
Pneumologie
Pneumologia
10. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Urologie 5 rokov urológia
10. 02 Bulharsko / България Урология
10. 03 Cyprus / Κύπρος Ουρολογία
10. 04 Česko / Česká republika Urologie
10. 05 Dánsko / Danmark Urologi eller urinvejenes kirurgiske
sygdomme
10. 06 Estónsko / Eesti Uroloogia
10. 07 Fínsko / Suomi / Finland Urologia/Urologi
10. 08 Francúzsko / France Urologie
10. 09 Grécko / Ελλάς Ουρoλoγία
10. 10 Holandsko / Nederland Urologie
10. 11 Írsko / Ireland Urology
10. 12 Litva / Lietuva Urologija
10. 13 Lotyšsko / Latvija Uroloģija
10. 14 Luxembursko / Luxembourg Urologie
10. 15 Maďarsko / Magyarország Urológia
10. 16 Malta / Malta Uroloġija
10. 17 Nemecko / Deutschland Urologie
10. 18 Poľsko / Polska Urologia
10. 19 Portugalsko / Portugal Urologia
10. 20 Rakúsko / Österreich Urologie
10. 21 Rumunsko / România Urologie
10. 22 Slovinsko / Slovenija Urologija
10. 23 Španielsko / España Urología
10. 24 Švédsko / Sverige Urologi
10. 25 Taliansko / Italia Urologia
10. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Urology
10. 27 Island / Ísland Þvagfæraskurðlækningar
10. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Urologie
10. 29 Nórsko / Norge Urologi
10. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Urologie
Urologie
Urologia
11. 01 Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Chirurgie orthopédique/
Orthopedische heelkunde
5 rokov ortopédia
11. 02 Bulharsko / България Ортопедия и травматология
11. 03 Cyprus / Κύπρος Ορθοπεδική
11. 04 Česko / Česká republika Ortopedie
11. 05 Dánsko / Danmark Ortopædisk kirurgi
11. 06 Estónsko / Eesti Ortopeedia
11. 07 Fínsko / Suomi / Finland Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi
11. 08 Francúzsko / France Chirurgie orthopédique et traumatologie
11. 09 Grécko / Ελλάς Ορθoπεδική
11. 10 Holandsko / Nederland Orthopedie
11. 11 Írsko / Ireland Trauma and orthopaedic surgery
11. 12 Litva / Lietuva Ortopedija traumatologija
11. 13 Lotyšsko / Latvija Traumatoloģija un ortopēdija
11. 14 Luxembursko / Luxembourg Orthopédie
11. 15 Maďarsko / Magyarország Ortopédia
11. 16 Malta / Malta Kirurġija Ortopedika
11. 17 Nemecko / Deutschland Orthopädie (und Unfallchirurgie)
11. 18 Poľsko / Polska Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
11. 19 Portugalsko / Portugal Ortopedia
11. 20 Rakúsko / Österreich Orthopädie und Orthopädische Chirurgie
11. 21 Rumunsko / România Ortopedie şi traumatologie
11. 22 Slovinsko / Slovenija Ortopedska kirurgija
11. 23 Španielsko / España Cirugía ortopédica y traumatología
11. 24 Švédsko / Sverige Ortopedi
11. 25 Taliansko / Italia Ortopedia e traumatologia
11. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Trauma and orthopaedic surgery
11. 27 Island / Ísland Bæklunarskurðlækningar
11. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Orthopädische Chirurgie
11. 29 Nórsko / Norge Ortopedisk kirurgi
11. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur
Orthopädische Chirurgie und Traumatologie
des Bewegungsapparates
Chirurgia ortopedica e traumatologia del sistema motorio
12. 01 Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Anatomie pathologique/ Pathologische anatomie 4 roky patologická anatómia
12. 02 Bulharsko / България Обща и клинична патология
12. 03 Cyprus / Κύπρος Παθολογοανατοµία — Ιστολογία
12. 04 Česko / Česká republika Patologická anatomie
12. 05 Dánsko / Danmark Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser
12. 06 Estónsko / Eesti Patoloogia
12. 07 Fínsko / Suomi / Finland Patologia/Patologi
12. 08 Francúzsko / France Anatomie et cytologie pathologiques
12. 09 Grécko / Ελλάς Παθoλoγική Ανατoµική
12. 10 Holandsko / Nederland Pathologie
12. 11 Írsko / Ireland Morbid anatomy and histopathology
12. 12 Litva / Lietuva Patologija
12. 13 Lotyšsko / Latvija Patoloģija
12. 14 Luxembursko / Luxembourg Anatomie pathologique
12. 15 Maďarsko / Magyarország Patológia
12. 16 Malta / Malta Istopatoloġija
12. 17 Nemecko / Deutschland Pathologie
12. 18 Poľsko / Polska Patomorfologia
12. 19 Portugalsko / Portugal Anatomia patologica
12. 20 Rakúsko / Österreich Pathologie
12. 21 Rumunsko / România Anatomie patologică
12. 22 Slovinsko / Slovenija Anatomska patologija in citopatologija
12. 23 Španielsko / España Anatomía patológica
12. 24 Švédsko / Sverige Klinisk patologi
12. 25 Taliansko / Italia Anatomia patologica
12. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Histopathology
12. 27 Island / Ísland Vefjameinafræði
12. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Pathologie
12. 29 Nórsko / Norge Patologi
12. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Pathologie
Pathologie
Patologia
13. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Neurologie 4 roky neurológia
13. 02 Bulharsko / България Нервни болести
13. 03 Cyprus / Κύπρος Νευρολογία
13. 04 Česko / Česká republika Neurologie
13. 05 Dánsko / Danmark Neurologi eller medicinske nervesygdomme
13. 06 Estónsko / Eesti Neuroloogia
13. 07 Fínsko / Suomi / Finland Neurologia/Neurologi
13. 08 Francúzsko / France Neurologie
13. 09 Grécko / Ελλάς Νευρoλoγία
13. 10 Holandsko / Nederland Neurologie
13. 11 Írsko / Ireland Neurology
13. 12 Litva / Lietuva Neurologija
13. 13 Lotyšsko / Latvija Neiroloģija
13. 14 Luxembursko / Luxembourg Neurologie
13. 15 Maďarsko / Magyarország Neurológia
13. 16 Malta / Malta Newroloġija
13. 17 Nemecko / Deutschland Neurologie
13. 18 Poľsko / Polska Neurologia
13. 19 Portugalsko / Portugal Neurologia
13. 20 Rakúsko / Österreich Neurologie
13. 21 Rumunsko / România Neurologie
13. 22 Slovinsko / Slovenija Nevrologija
13. 23 Španielsko / España Neurología
13. 24 Švédsko / Sverige Neurologi
13. 25 Taliansko / Italia Neurologia
13. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Neurology
13. 27 Island / Ísland Taugalækningar
13. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Neurologie
13. 29 Nórsko / Norge Nevrologi
13. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Neurologie
Neurologie
Neurologia
14. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Psychiatrie de l'adulte/Volwassen psychiatrie 4 roky psychiatria
14. 02 Bulharsko / България Психиатрия
14. 03 Cyprus / Κύπρος Ψυχιατρική
14. 04 Česko / Česká republika Psychiatrie
14. 05 Dánsko / Danmark Psykiatri
14. 06 Estónsko / Eesti Psühhiaatria
14. 07 Fínsko / Suomi / Finland Psykiatria/Psykiatri
14. 08 Francúzsko / France Psychiatrie
14. 09 Grécko / Ελλάς Ψυχιατρική
14. 10 Holandsko / Nederland Psychiatrie
14. 11 Írsko / Ireland Psychiatry
14. 12 Litva / Lietuva Psichiatrija
14. 13 Lotyšsko / Latvija Psihiatrija
14. 14 Luxembursko / Luxembourg Psychiatrie
14. 15 Maďarsko / Magyarország Pszichiátria
14. 16 Malta / Malta Psikjatrija
14. 17 Nemecko / Deutschland Psychiatrie und Psychotherapie
14. 18 Poľsko / Polska Psychiatria
14. 19 Portugalsko / Portugal Psiquiatria
14. 20 Rakúsko / Österreich Psychiatrie
14. 21 Rumunsko / România Psihiatrie
14. 22 Slovinsko / Slovenija Psihiatrija
14. 23 Španielsko / España Psiquiatría
14. 24 Švédsko / Sverige Psykiatri
14. 25 Taliansko / Italia Psichiatria
14. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom General psychiatry
14. 27 Island / Ísland Geðlækningar
14. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Psychiatrie und Psychotherapie
14. 29 Nórsko / Norge Psykiatri
14. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Psychiatrie et psychothérapie
Psychiatrie und Psychotherapie
Psichiatria e psicoterapia
15. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Radiodiagnostic/Röntgendiagnose 4 roky rádiológia
15. 02 Bulharsko / България Образна диагностика
15. 03 Cyprus / Κύπρος Ακτινολογία
15. 04 Česko / Česká republika Radiologie a zobrazovací metody
15. 05 Dánsko / Danmark Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse
15. 06 Estónsko / Eesti Radioloogia
15. 07 Fínsko / Suomi / Finland Radiologia/Radiologi
15. 08 Francúzsko / France Radiodiagnostic et imagerie médicale
15. 09 Grécko / Ελλάς Ακτιvoδιαγvωστική
15. 10 Holandsko / Nederland Radiologie
15. 11 Írsko / Ireland Diagnostic radiology
15. 12 Litva / Lietuva Radiologija
15. 13 Lotyšsko / Latvija Diagnostiskā radioloģija
15. 14 Luxembursko / Luxembourg Radiodiagnostic
15. 15 Maďarsko / Magyarország Radiológia
15. 16 Malta / Malta Radjoloġija
15. 17 Nemecko / Deutschland (Diagnostische) Radiologie
15. 18 Poľsko / Polska Radiologia i diagnostyka obrazowa
15. 19 Portugalsko / Portugal Radiodiagnóstico
15. 20 Rakúsko / Österreich Medizinische Radiologie-Diagnostik
15. 21 Rumunsko / România Radiologie-imagistică medicală
15. 22 Slovinsko / Slovenija Radiologija
15. 23 Španielsko / España Radiodiagnóstico
15. 24 Švédsko / Sverige Medicinsk radiologi
15. 25 Taliansko / Italia Radiodiagnostica
15. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Clinical radiology
15. 27 Island / Ísland Geislagreining
15. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Medizinische Radiologie / Radiodiagnostik
15. 29 Nórsko / Norge Radiologi
15. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Radiologie
Radiologie
Radiologia
16. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Radiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie 4 roky radiačná onkológia
16. 02 Bulharsko / България Лъчелечение
16. 03 Cyprus / Κύπρος Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία
16. 04 Česko / Česká republika Radiační onkologie
16. 05 Dánsko / Danmark Onkologi
16. 06 Estónsko / Eesti Onkoloogia
16. 07 Fínsko / Suomi / Finland Syöpätaudit/Cancersjukdomar
16. 08 Francúzsko / France Oncologie radiothérapique
16. 09 Grécko / Ελλάς Ακτιvoθεραπευτική — Ογκολογία
16. 10 Holandsko / Nederland Radiotherapie
16. 11 Írsko / Ireland Radiation oncology
16. 12 Litva / Lietuva Onkologija radioterapija
16. 13 Lotyšsko / Latvija Terapeitiskā radioloģija
16. 14 Luxembursko / Luxembourg Radiothérapie
16. 15 Maďarsko / Magyarország Sugárterápia
16. 16 Malta / Malta Onkologija u Radjoterapija
16. 17 Nemecko / Deutschland Strahlentherapie
16. 18 Poľsko / Polska Radioterapia onkologiczna
16. 19 Portugalsko / Portugal Radioterapia
16. 20 Rakúsko / Österreich Strahlentherapie — Radioonkologie
16. 21 Rumunsko / România Radioterapie
16. 22 Slovinsko / Slovenija Radioterapija in onkologija
16. 23 Španielsko / España Oncología radioterápica
16. 24 Švédsko / Sverige Tumörsjukdomar (allmän onkologi)
16. 25 Taliansko / Italia Radioterapia
16. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Clinical oncology


16. 27 Island / Ísland -
16. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Medizinische Radiologie / Radio-Onkologie
16. 29 Nórsko / Norge -
16. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Radio-oncologie/radiothérapie
Radio-Onkologie/Strahlentherapie
Radio-oncologia/radioterapia
17. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Biologie clinique/Klinische biologie
 
4 roky laboratórna medicína
17. 02 Bulharsko / България Клинична лаборатория
17. 03 Cyprus / Κύπρος -
17. 04 Česko / Česká republika -
17. 05 Dánsko / Danmark -
17. 06 Estónsko / Eesti Laborimeditsiin
17. 07 Fínsko / Suomi / Finland -
17. 08 Francúzsko / France Biologie médicale
17. 09 Grécko / Ελλάς Χειρουργική Θώρακος
17. 10 Holandsko / Nederland -
17. 11 Írsko / Ireland -
17. 12 Litva / Lietuva Laboratorinė medicina
17. 13 Lotyšsko / Latvija -
17. 14 Luxembursko / Luxembourg Biologie clinique
17. 15 Maďarsko / Magyarország Orvosi laboratóriumi diagnosztika
17. 16 Malta / Malta -
17. 17 Nemecko / Deutschland -
17. 18 Poľsko / Polska Diagnostyka laboratoryjna
17. 19 Portugalsko / Portugal Patologia clínica
17. 20 Rakúsko / Österreich Medizinische Biologie
17. 21 Rumunsko / România Medicină de laborator
17. 22 Slovinsko / Slovenija -
17. 23 Španielsko / España Análisis clínicos
17. 24 Švédsko / Sverige -
17. 25 Taliansko / Italia Patologia clinica
17. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom -
17. 27 Island / Ísland -
17. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein -
17. 29 Nórsko / Norge -
17. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
18. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 4 roky klinická mikrobiológia
18. 02 Bulharsko / България Микробиология
18. 03 Cyprus / Κύπρος Μικροβιολογία
18. 04 Česko / Česká republika Lékařská mikrobiologie
18. 05 Dánsko / Danmark Klinisk mikrobiologi
18. 06 Estónsko / Eesti -
18. 07 Fínsko / Suomi / Finland Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi
18. 08 Francúzsko / France -
18. 09 Grécko / Ελλάς 1. Iατρική Βιoπαθoλoγία
2. Μικρoβιoλoγία
18. 10 Holandsko / Nederland Medische microbiologie
18. 11 Írsko / Ireland Microbiology
18. 12 Litva / Lietuva -
18. 13 Lotyšsko / Latvija Mikrobioloģija
18. 14 Luxembursko / Luxembourg Microbiologie
18. 15 Maďarsko / Magyarország Orvosi mikrobiológia
18. 16 Malta / Malta Mikrobijoloġija
18. 17 Nemecko / Deutschland Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie
18. 18 Poľsko / Polska Mikrobiologia lekarska
18. 19 Portugalsko / Portugal -
18. 20 Rakúsko / Österreich Hygiene und Mikrobiologie
18. 21 Rumunsko / România -
18. 22 Slovinsko / Slovenija Klinična mikrobiologija
18. 23 Španielsko / España Microbiología y parasitología
18. 24 Švédsko / Sverige Klinisk bakteriologi
18. 25 Taliansko / Italia Microbiologia e virologia
18. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Medical microbiology and virology
18. 27 Island / Ísland Sýklafræði
18. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein -
18. 29 Nórsko / Norge Medisinsk mikrobiologi
18. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
19. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 4 roky klinická biochémia
19. 02 Bulharsko / България Биохимия
19. 03 Cyprus / Κύπρος -
19. 04 Česko / Česká republika Klinická biochemie
19. 05 Dánsko / Danmark Klinisk biokemi
19. 06 Estónsko / Eesti -
19. 07 Fínsko / Suomi / Finland Kliininen kemia/Klinisk kemi
19. 08 Francúzsko / France -
19. 09 Grécko / Ελλάς -
19. 10 Holandsko / Nederland Klinische chemie
19. 11 Írsko / Ireland Chemical pathology
19. 12 Litva / Lietuva -
19. 13 Lotyšsko / Latvija -
19. 14 Luxembursko / Luxembourg Chimie biologique
19. 15 Maďarsko / Magyarország -
19. 16 Malta / Malta Patoloġija Kimika
19. 17 Nemecko / Deutschland Laboratoriumsmedizin
19. 18 Poľsko / Polska -
19. 19 Portugalsko / Portugal -
19. 20 Rakúsko / Österreich Medizinische und Chemische Labordiagnostik
19. 21 Rumunsko / România -
19. 22 Slovinsko / Slovenija Medicinska biokemija
19. 23 Španielsko / España Bioquímica clínica
19. 24 Švédsko / Sverige Klinisk kemi
19. 25 Taliansko / Italia Biochimica clinica
19. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Chemical pathology
19. 27 Island / Ísland Klínísk lífefnafræði
19. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein -
19. 29 Nórsko / Norge Klinisk kjemi
19. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
20. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 4 roky klinická imunológia
a alergológia
20. 02 Bulharsko / България Клинична имунология Имунология
20. 03 Cyprus / Κύπρος Ανοσολογία
20. 04 Česko / Česká republika Alergologie a klinická imunologie
20. 05 Dánsko / Danmark Klinisk immunologi
20. 06 Estónsko / Eesti -
20. 07 Fínsko / Suomi / Finland -
20. 08 Francúzsko / France -
20. 09 Grécko / Ελλάς -
20. 10 Holandsko / Nederland -
20. 11 Írsko / Ireland Immunology (clinical and laboratory)
20. 12 Litva / Lietuva -
20. 13 Lotyšsko / Latvija Imunoloģija
20. 14 Luxembursko / Luxembourg Immunologie
20. 15 Maďarsko / Magyarország Allergológia és klinikai immunológia
20. 16 Malta / Malta Immunoloġija
20. 17 Nemecko / Deutschland -
20. 18 Poľsko / Polska Immunologia kliniczna
20. 19 Portugalsko / Portugal -
20. 20 Rakúsko / Österreich Immunologie
20. 21 Rumunsko / România -
20. 22 Slovinsko / Slovenija -
20. 23 Španielsko / España Immunología
20. 24 Švédsko / Sverige Klinisk immunologi
20. 25 Taliansko / Italia -
20. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Immunology
20. 27 Island / Ísland Ónæmisfræði
20. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Allergologie und klinische Immunologie
20. 29 Nórsko / Norge Immunologi og transfusjonsmedisin
20. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra  
21. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische,
reconstructieve en esthetische heelkunde
5 rokov
 
plastická chirurgia
21. 02 Bulharsko / България Пластично-възстановителна хирургия
21. 03 Cyprus / Κύπρος Πλαστική Χειρουργική
21. 04 Česko / Česká republika Plastická chirurgie
21. 05 Dánsko / Danmark Plastikkirurgi
21. 06 Estónsko / Eesti Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia
21. 07 Fínsko / Suomi / Finland Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi
21. 08 Francúzsko / France Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
21. 09 Grécko / Ελλάς Πλαστική Χειρoυργική
21. 10 Holandsko / Nederland Plastische chirurgie
21. 11 Írsko / Ireland Plastic, reconstructive and aesthetic surgery
21. 12 Litva / Lietuva Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija
21. 13 Lotyšsko / Latvija Plastiskā ķirurģija
21. 14 Luxembursko / Luxembourg Chirurgie plastique
21. 15 Maďarsko / Magyarország Plasztikai (égési) sebészet
21. 16 Malta / Malta Kirurġija Plastika
21. 17 Nemecko / Deutschland Plastische (und Ästhetische)
Chirurgie
21. 18 Poľsko / Polska Chirurgia plastyczna
21. 19 Portugalsko / Portugal Cirurgia plástica e reconstrutiva
21. 20 Rakúsko / Österreich Plastische Chirurgie
21. 21 Rumunsko / România Chirurgie plastică — microchirurgie reconstructivă
21. 22 Slovinsko / Slovenija Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija
21. 23 Španielsko / España Cirugía plástica, estética y
reparadora
21. 24 Švédsko / Sverige Plastikkirurgi
21. 25 Taliansko / Italia Chirurgia plastica e ricostruttiva
21. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Plastic surgery
21. 27 Island / Ísland Lýtalækningar     
21. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Plastische- und Wiederherstellungschirurgie
21. 29 Nórsko / Norge Plastikkirurgi
21. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Chirurgie plastique, reconstructive et
esthétique
Plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica
22. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax 5 rokov hrudníková chirurgia
22. 02 Bulharsko / България Гръдна хирургия Кардиохирургия
22. 03 Cyprus / Κύπρος Χειρουργική Θώρακος
22. 04 Česko / Česká republika Kardiochirurgie
22. 05 Dánsko / Danmark Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme
22. 06 Estónsko / Eesti Torakaalkirurgia
22. 07 Fínsko / Suomi / Finland Sydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxkirurgi
22. 08 Francúzsko / France Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
22. 09 Grécko / Ελλάς Χειρουργική Θώρακος
22. 10 Holandsko / Nederland Cardio-thoracale chirurgie
22. 11 Írsko / Ireland Thoracic surgery
22. 12 Litva / Lietuva Krūtinės chirurgija
22. 13 Lotyšsko / Latvija Torakālā ķirurģija
22. 14 Luxembursko / Luxembourg Chirurgie thoracique
22. 15 Maďarsko / Magyarország Mellkassebészet
22. 16 Malta / Malta Kirurġija Kardjo-Toraċika
22. 17 Nemecko / Deutschland Thoraxchirurgie
22. 18 Poľsko / Polska Chirurgia klatki piersiowej
22. 19 Portugalsko / Portugal Cirurgia cardiotorácica
22. 20 Rakúsko / Österreich -
22. 21 Rumunsko / România Chirurgie toracică
22. 22 Slovinsko / Slovenija Torakalna kirurgija
22. 23 Španielsko / España Cirugía torácica
22. 24 Švédsko / Sverige Thoraxkirurgi
22. 25 Taliansko / Italia Chirurgia toracica; Cardiochirurgia
22. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Cardo-thoracic surgery
22. 27 Island / Ísland Brjóstholsskurðlækningar
22. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Herz- und thorakale Gefässchirurgie
22. 29 Nórsko / Norge Thoraxkirurgi
22. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique
Herz- und thorakale Gefässchirurgie
Chirurgia del cuore e dei vasi toracici
23. 01 Belgicko / Belgique/
België / Belgien
- 5 rokov detská chirurgia
23. 02 Bulharsko / България Детска хирургия
23. 03 Cyprus / Κύπρος Χειρουργική Παίδων
23. 04 Česko / Česká republika Dětská chirurgie
23. 05 Dánsko / Danmark -
23. 06 Estónsko / Eesti Lastekirurgia
23. 07 Fínsko / Suomi / Finland Lastenkirurgia / Barnkirurgi
23. 08 Francúzsko / France Chirurgie infantile
23. 09 Grécko / Ελλάς Χειρoυργική Παίδωv
23. 10 Holandsko / Nederland -
23. 11 Írsko / Ireland Paediatric surgery
23. 12 Litva / Lietuva Vaikų chirurgija
23. 13 Lotyšsko / Latvija Bērnu ķirurģija
23. 14 Luxembursko / Luxembourg Chirurgie pédiatrique
23. 15 Maďarsko / Magyarország Gyermeksebészet
23. 16 Malta / Malta Kirurġija Pedjatrika
23. 17 Nemecko / Deutschland Kinderchirurgie
23. 18 Poľsko / Polska Chirurgia dziecięca
23. 19 Portugalsko / Portugal Cirurgia pediátrica
23. 20 Rakúsko / Österreich Kinderchirurgie
23. 21 Rumunsko / România Chirurgie pediatrică
23. 22 Slovinsko / Slovenija -
23. 23 Španielsko / España Cirugía pediátrica
23. 24 Švédsko / Sverige Barn- och ungdomskirurgi
23. 25 Taliansko / Italia Chirurgia pediatrica
23. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Paediatric surgery
23. 27 Island / Ísland Barnaskurðlækningar
23. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Kinderchirurgie
23. 29 Nórsko / Norge Barnekirurgi
23. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Chirurgie pédiatrique
Kinderchirurgie
Chirurgia pediatrica
24. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Chirurgie des vaisseaux/Bloedvatenheelkunde 5 rokov cievna chirurgia
24. 02 Bulharsko / България Съдова хирургия
24. 03 Cyprus / Κύπρος Χειρουργική Αγγείων
24. 04 Česko / Česká republika Cévní chirurgie
24. 05 Dánsko / Danmark Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme
24. 06 Estónsko / Eesti Kardiovaskulaarkirurgia
24. 07 Fínsko / Suomi / Finland Verisuonikirurgia/Kärlkirurgi
24. 08 Francúzsko / France Chirurgie vasculaire
24. 09 Grécko / Ελλάς Αγγειoχειρoυργική
24. 10 Holandsko / Nederland -
24. 11 Írsko / Ireland -
24. 12 Litva / Lietuva Kraujagyslių chirurgija
24. 13 Lotyšsko / Latvija Asinsvadu ķirurģija
24. 14 Luxembursko / Luxembourg Chirurgie vasculaire
24. 15 Maďarsko / Magyarország Érsebészet
24. 16 Malta / Malta Kirurġija Vaskolari
24. 17 Nemecko / Deutschland Gefäβchirurgie
24. 18 Poľsko / Polska Chirurgia naczyniowa
24. 19 Portugalsko / Portugal Cirurgia vascular
24. 20 Rakúsko / Österreich -
24. 21 Rumunsko / România Chirurgie vasculară
24. 22 Slovinsko / Slovenija Kardiovaskularna kirurgija
24. 23 Španielsko / España Angiología y cirugía vascular
24. 24 Švédsko / Sverige -
24. 25 Taliansko / Italia Chirurgia vascolare
24. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom -
24. 27 Island / Ísland Æðaskurðlækningar
24. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein -
24. 29 Nórsko / Norge Karkirurgi
24. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
25. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Cardiologie 4 roky kardiológia
25. 02 Bulharsko / България Кардиология
25. 03 Cyprus / Κύπρος Καρδιολογία
25. 04 Česko / Česká republika Kardiologie
25. 05 Dánsko / Danmark Kardiologi
25. 06 Estónsko / Eesti Kardioloogia
25. 07 Fínsko / Suomi / Finland Kardiologia/Kardiologi
25. 08 Francúzsko / France Pathologie cardio-vasculaire
25. 09 Grécko / Ελλάς Καρδιoλoγία
25. 10 Holandsko / Nederland Cardiologie
25. 11 Írsko / Ireland Cardiology
25. 12 Litva / Lietuva Kardiologija
25. 13 Lotyšsko / Latvija Kardioloģija
25. 14 Luxembursko / Luxembourg Cardiologie et angiologie
25. 15 Maďarsko / Magyarország Kardiológia
25. 16 Malta / Malta Kardjoloġija
25. 17 Nemecko / Deutschland Innere Medizin und
Schwerpunkt Kardiologie
25. 18 Poľsko / Polska Kardiologia
25. 19 Portugalsko / Portugal Cardiologia
25. 20 Rakúsko / Österreich -
25. 21 Rumunsko / România Cardiologie
25. 22 Slovinsko / Slovenija -
25. 23 Španielsko / España Cardiología
25. 24 Švédsko / Sverige Kardiologi
25. 25 Taliansko / Italia Cardiologia
25. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Cardiology
25. 27 Island / Ísland Hjartalækningar
25. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Kardiologie
25. 29 Nórsko / Norge Hjertesykdommer
25. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Cardiologie
Kardiologie
Cardiologia
26. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Gastro-entérologie / Gastroenterologie 4 roky gastroenterológia
26. 02 Bulharsko / България Гастроентерология
26. 03 Cyprus / Κύπρος Γαστρεντερολογία
26. 04 Česko / Česká republika Gastroenterologie
26. 05 Dánsko / Danmark Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mavetarmsygdomme
26. 06 Estónsko / Eesti Gastroenteroloogia
26. 07 Fínsko / Suomi / Finland Gastroenterologia/Gastroenterologi
26. 08 Francúzsko / France Gastro-entérologie et hépatologie
26. 09 Grécko / Ελλάς Γαστρεvτερoλoγία
26. 10 Holandsko / Nederland Leer van maag-darm-leverziekten
26. 11 Írsko / Ireland Gastro-enterology
26. 12 Litva / Lietuva Gastroenterologija
26. 13 Lotyšsko / Latvija Gastroenteroloģija
26. 14 Luxembursko / Luxembourg Gastro-enterologie
26. 15 Maďarsko / Magyarország Gasztroenterológia
26. 16 Malta / Malta Gastroenteroloġija
26. 17 Nemecko / Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt
Gastroenterologie
26. 18 Poľsko / Polska Gastroenterologia
26. 19 Portugalsko / Portugal Gastrenterologia
26. 20 Rakúsko / Österreich -
26. 21 Rumunsko / România Gastroenterologie
26. 22 Slovinsko / Slovenija Gastroenterologija
26. 23 Španielsko / España Aparato digestivo
26. 24 Švédsko / Sverige Medicinsk gastroenterologi och hepatologi
26. 25 Taliansko / Italia Gastroenterologia
26. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Gastro-enterology
26. 27 Island / Ísland Meltingarlækningar
26. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Gastroenterologie
26. 29 Nórsko / Norge Fordøyelsessykdommer
26. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Gastro-entérologie
Gastroenterologie
Gastroenterologia
27. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Rhumathologie/reumatologie 4 roky
 
reumatológia
27. 02 Bulharsko / България Ревматология
27. 03 Cyprus / Κύπρος Ρευµατολογία
27. 04 Česko / Česká republika Revmatologie
27. 05 Dánsko / Danmark Reumatologi
27. 06 Estónsko / Eesti Reumatoloogia
27. 07 Fínsko / Suomi / Finland Reumatologia/Reumatologi
27. 08 Francúzsko / France Rhumatologie
27. 09 Grécko / Ελλάς Ρευµατoλoγία
27. 10 Holandsko / Nederland Reumatologie
27. 11 Írsko / Ireland Rheumatology
27. 12 Litva / Lietuva Reumatologija
27. 13 Lotyšsko / Latvija Reimatoloģija
27. 14 Luxembursko / Luxembourg Rhumatologie
27. 15 Maďarsko / Magyarország Reumatológia
27. 16 Malta / Malta Rewmatoloġija
27. 17 Nemecko / Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt
Rheumatologie
27. 18 Poľsko / Polska Reumatologia
27. 19 Portugalsko / Portugal Reumatologia
27. 20 Rakúsko / Österreich -
27. 21 Rumunsko / România Reumatologie
27. 22 Slovinsko / Slovenija -
27. 23 Španielsko / España Reumatología
27. 24 Švédsko / Sverige Reumatologi
27. 25 Taliansko / Italia Reumatologia
27. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Rheumatology
27. 27 Island / Ísland Gigtarlækningar
27. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Rheumatologie
27. 29 Nórsko / Norge Revmatologi
27. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Rhumatologie
Rheumatologie
Reumatologia
28. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 3 roky hematológia
a transfúziológia
28. 02 Bulharsko / България Трансфузионна хематология
28. 03 Cyprus / Κύπρος Αιµατολογία
28. 04 Česko / Česká republika Hematologie a transfúzní lékařství
28. 05 Dánsko / Danmark Hæmatologi eller blodsygdomme
28. 06 Estónsko / Eesti Hematoloogia
28. 07 Fínsko / Suomi / Finland Kliininen hematologia/Klinisk hematologi
28. 08 Francúzsko / France -
28. 09 Grécko / Ελλάς Αιµατoλoγία
28. 10 Holandsko / Nederland -
28. 11 Írsko / Ireland Haematology (clinical and laboratory)
28. 12 Litva / Lietuva Hematologija
28. 13 Lotyšsko / Latvija Hematoloģija
28. 14 Luxembursko / Luxembourg Hématologie
28. 15 Maďarsko / Magyarország Haematológia
28. 16 Malta / Malta Ematoloġija
28. 17 Nemecko / Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt
Hämatologie und Onkologie
28. 18 Poľsko / Polska Hematologia
28. 19 Portugalsko / Portugal Imuno-hemoterapia
28. 20 Rakúsko / Österreich -
28. 21 Rumunsko / România Hematologie
28. 22 Slovinsko / Slovenija -
28. 23 Španielsko / España Hematología y hemoterapia
28. 24 Švédsko / Sverige Hematologi
28. 25 Taliansko / Italia Ematologia
28. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Haematology
28. 27 Island / Ísland Blóðmeinafræði
28. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Hämatologie
28. 29 Nórsko / Norge Blodsykdommer
28. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Hématologie
Hämatologie
Ematologia
29. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 3 roky endokrinológia
29. 02 Bulharsko / България Ендокринология и болести на обмяната
29. 03 Cyprus / Κύπρος Ενδοκρινολογία
29. 04 Česko / Česká republika Endokrinologie
29. 05 Dánsko / Danmark Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme
29. 06 Estónsko / Eesti Endokrinoloogia
29. 07 Fínsko / Suomi / Finland Endokrinologia/Endokrinologi
29. 08 Francúzsko / France Endocrinologie, maladies métaboliques
29. 09 Grécko / Ελλάς Εvδoκριvoλoγία
29. 10 Holandsko / Nederland -
29. 11 Írsko / Ireland Endocrinology and diabetes mellitus
29. 12 Litva / Lietuva Endokrinologija
29. 13 Lotyšsko / Latvija Endokrinoloģija
29. 14 Luxembursko / Luxembourg Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition
29. 15 Maďarsko / Magyarország Endokrinológia
29. 16 Malta / Malta Endokrinoloġija u Dijabete
29. 17 Nemecko / Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt
Endokrinologie und Diabetologie
29. 18 Poľsko / Polska Endokrynologia
29. 19 Portugalsko / Portugal Endocrinologia
29. 20 Rakúsko / Österreich -
29. 21 Rumunsko / România Endocrinologie
29. 22 Slovinsko / Slovenija -
29. 23 Španielsko / España Endocrinología y nutrición
29. 24 Švédsko / Sverige Endokrina sjukdomar
29. 25 Taliansko / Italia Endocrinologia e malattie del ricambio
29. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Endocrinology and diabetes mellitus
29. 27 Island / Ísland Efnaskipta – og innkirtlalækningar
29. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Endokrinologie-Diabetologie
29. 29 Nórsko / Norge Endokrinologi
29. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Endocrinologie-diabétologie
Endokrinologie-Diabetologie
Endocrinologia-diabetologia
30. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Médecine physique et réadaptation/Fysische geneeskunde
en revalidatie
3 roky fyziatria, balneológia
a liečebná rehabilitácia
30. 02 Bulharsko / България Физикална и рехабилитационна медицина
30. 03 Cyprus / Κύπρος Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
30. 04 Česko / Česká republika Rehabilitační a fyzikální medicína
30. 05 Dánsko / Danmark -
30. 06 Estónsko / Eesti Taastusravi ja füsiaatria
30. 07 Fínsko / Suomi / Finland Fysiatria/Fysiatri
30. 08 Francúzsko / France Rééducation et réadaptation fonctionnelles
30. 09 Grécko / Ελλάς Φυσική Iατρική και Απoκατάσταση
30. 10 Holandsko / Nederland Revalidatiegeneeskunde
30. 11 Írsko / Ireland -
30. 12 Litva / Lietuva Fizinė medicina ir reabilitacija
30. 13 Lotyšsko / Latvija Rehabilitoloģija
Fiziskā rehabilitācija
Fizikālā medicīna
30. 14 Luxembursko / Luxembourg Rééducation et réadaptation fonctionnelles
30. 15 Maďarsko / Magyarország Fizioterápia
30. 16 Malta / Malta -
30. 17 Nemecko / Deutschland Physikalische und Rehabilitative Medizin
30. 18 Poľsko / Polska Rehabilitacja medyczna
30. 19 Portugalsko / Portugal Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação
30. 20 Rakúsko / Österreich Physikalische Medizin
30. 21 Rumunsko / România Recuperare, medicină fizică şi
balneologie
30. 22 Slovinsko / Slovenija Fizikalna in rehabilitacijska medicina
30. 23 Španielsko / España Medicina física y rehabilitación
30. 24 Švédsko / Sverige Rehabiliteringsmedicin
30. 25 Taliansko / Italia Medicina fisica e riabilitazione
30. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom -
30. 27 Island / Ísland Orku- og endurhæfingarlækningar
30. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Physikalische Medizin und Rehabilitation
30. 29 Nórsko / Norge Fysikalsk medisin og rehabilitering
30. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Médecine physique et réadaptation
Physikalische Medizin und Rehabilitation
Medicina fisica e riabilitatzione
31. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Neuropsychiatrie 5 rokov neuropsychiatria
31. 02 Bulharsko / България -
31. 03 Cyprus / Κύπρος Νευρολογία — Ψυχιατρική
31. 04 Česko / Česká republika -
31. 05 Dánsko / Danmark -
31. 06 Estónsko / Eesti -
31. 07 Fínsko / Suomi / Finland -
31. 08 Francúzsko / France Neuropsychiatrie
31. 09 Grécko / Ελλάς Νευρoλoγία — Ψυχιατρική
31. 10 Holandsko / Nederland Zenuw — en zielsziekten
31. 11 Írsko / Ireland -
31. 12 Litva / Lietuva -
31. 13 Lotyšsko / Latvija -
31. 14 Luxembursko / Luxembourg Neuropsychiatrie
31. 15 Maďarsko / Magyarország -
31. 16 Malta / Malta -
31. 17 Nemecko / Deutschland Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)
31. 18 Poľsko / Polska -
31. 19 Portugalsko / Portugal -
31. 20 Rakúsko / Österreich Neurologie und Psychiatrie
31. 21 Rumunsko / România -
31. 22 Slovinsko / Slovenija -
31. 23 Španielsko / España -
31. 24 Švédsko / Sverige -
31. 25 Taliansko / Italia Neuropsichiatria
31. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom -
31. 27 Island / Ísland -
31. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein -
31. 29 Nórsko / Norge -
31. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
32. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Dermato-vénéréologie/Dermato-venerologie 3 roky dermatovenerológia
32. 02 Bulharsko / България Кожни и венерически болести
32. 03 Cyprus / Κύπρος ∆ερµατολογία — Αφροδισιολογία
32. 04 Česko / Česká republika Dermatovenerologie
32. 05 Dánsko / Danmark Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme
32. 06 Estónsko / Eesti Dermatoveneroloogia
32. 07 Fínsko / Suomi / Finland Ihotaudit ja allergologia/Hudsjukdomar och allergologi
32. 08 Francúzsko / France Dermatologie et vénéréologie
32. 09 Grécko / Ελλάς ∆ερµατoλoγία — Αφρoδισιoλoγία
32. 10 Holandsko / Nederland Dermatologie en venerologie
32. 11 Írsko / Ireland -
32. 12 Litva / Lietuva Dermatovenerologija
32. 13 Lotyšsko / Latvija Dermatoloģija un veneroloģija
32. 14 Luxembursko / Luxembourg Dermato-vénéréologie
32. 15 Maďarsko / Magyarország Bőrgyógyászat
32. 16 Malta / Malta Dermato-venerejoloġija
32. 17 Nemecko / Deutschland Haut- und Geschlechtskrankheiten
32. 18 Poľsko / Polska Dermatologia i wenerologia
32. 19 Portugalsko / Portugal Dermatovenereologia
32. 20 Rakúsko / Österreich Haut- und Geschlechtskrankheiten
32. 21 Rumunsko / România Dermatovenerologie
32. 22 Slovinsko / Slovenija Dermatovenerologija
32. 23 Španielsko / España Dermatología médico-quirúrgica y venereología
32. 24 Švédsko / Sverige Hud- och könssjukdomar
32. 25 Taliansko / Italia Dermatologia e venerologia
32. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom -
32. 27 Island / Ísland Húð – og kynsjúkdómalækningar
32. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Dermatologie und Venereologie
32. 29 Nórsko / Norge Hudsykdommer og veneriske sykdommer
32. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Dermatologie et vénéréologie
Dermatologie und Venerologie
Dermatologia e venereologia
33. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 4 roky tropická medicína
33. 02 Bulharsko / България -
33. 03 Cyprus / Κύπρος -
33. 04 Česko / Česká republika -
33. 05 Dánsko / Danmark -
33. 06 Estónsko / Eesti -
33. 07 Fínsko / Suomi / Finland -
33. 08 Francúzsko / France -
33. 09 Grécko / Ελλάς -
33. 10 Holandsko / Nederland -
33. 11 Írsko / Ireland Tropical medicine
33. 12 Litva / Lietuva -
33. 13 Lotyšsko / Latvija -
33. 14 Luxembursko / Luxembourg -
33. 15 Maďarsko / Magyarország Trópusi betegségek
33. 16 Malta / Malta -
33. 17 Nemecko / Deutschland -
33. 18 Poľsko / Polska Medycyna transportu
33. 19 Portugalsko / Portugal Medicina tropical
33. 20 Rakúsko / Österreich Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene
33. 21 Rumunsko / România -
33. 22 Slovinsko / Slovenija -
33. 23 Španielsko / España -
33. 24 Švédsko / Sverige -
33. 25 Taliansko / Italia Medicina tropicale
33. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Tropical medicine
33. 27 Island / Ísland -
33. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Tropenmedizin
33. 29 Nórsko / Norge -
33. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Médecine tropicale et médecine des voyages
Tropen- und Reisemedizin
Medicina tropicale e medicina di viaggio
34. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Psychiatrie infanto-juvénile/Kinder- en jeugdpsychiatrie 4 roky detská psychiatria
34. 02 Bulharsko / България Детска психиатрия
34. 03 Cyprus / Κύπρος Παιδοψυχιατρική
34. 04 Česko / Česká republika Dětská a dorostová psychiatrie
34. 05 Dánsko / Danmark Børne- og ungdomspsykiatri
34. 06 Estónsko / Eesti -
34. 07 Fínsko / Suomi / Finland Lastenpsykiatria/Barnpsykiatri
34. 08 Francúzsko / France Pédo-psychiatrie
34. 09 Grécko / Ελλάς Παιδoψυχιατρική
34. 10 Holandsko / Nederland -
34. 11 Írsko / Ireland Child and adolescent psychiatry
34. 12 Litva / Lietuva Vaikų ir paauglių psichiatrija
34. 13 Lotyšsko / Latvija Bērnu psihiatrija
34. 14 Luxembursko / Luxembourg Psychiatrie infantile
34. 15 Maďarsko / Magyarország Gyermek-és ifjúságpszichiátria
34. 16 Malta / Malta -
34. 17 Nemecko / Deutschland Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
34. 18 Poľsko / Polska Psychiatria dzieci i młodzieży
34. 19 Portugalsko / Portugal Pedopsiquiatria
34. 20 Rakúsko / Österreich -
34. 21 Rumunsko / România Psihiatrie pediatrică
34. 22 Slovinsko / Slovenija Otroška in mladostniška psihiatrija
34. 23 Španielsko / España -
34. 24 Švédsko / Sverige Barn- och ungdomspsykiatri
34. 25 Taliansko / Italia Neuropsichiatria infantile
34. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Child and adolescent psychiatry
34. 27 Island / Ísland Barna- og unglingageðlækningar
34. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Kinder – und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie
34. 29 Nórsko / Norge Barne – og ungdomspsykiatri
34. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
Psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza
35. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 4 roky geriatria
35. 02 Bulharsko / България Гериатрична медицина
35. 03 Cyprus / Κύπρος Γηριατρική
35. 04 Česko / Česká republika Geriatrie
35. 05 Dánsko / Danmark Geriatri eller alderdommens sygdomme
35. 06 Estónsko / Eesti -
35. 07 Fínsko / Suomi / Finland Geriatria/Geriatri
35. 08 Francúzsko / France -
35. 09 Grécko / Ελλάς -
35. 10 Holandsko / Nederland Klinische geriatrie
35. 11 Írsko / Ireland Geriatric medicine
35. 12 Litva / Lietuva Geriatrija
35. 13 Lotyšsko / Latvija -
35. 14 Luxembursko / Luxembourg Gériatrie
35. 15 Maďarsko / Magyarország Geriátria
35. 16 Malta / Malta Ġerjatrija
35. 17 Nemecko / Deutschland -
35. 18 Poľsko / Polska Geriatria
35. 19 Portugalsko / Portugal -
35. 20 Rakúsko / Österreich -
35. 21 Rumunsko / România Geriatrie şi gerontologie
35. 22 Slovinsko / Slovenija -
35. 23 Španielsko / España Geriatría
35. 24 Švédsko / Sverige Geriatrik
35. 25 Taliansko / Italia Geriatria
35. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Geriatrics
35. 27 Island / Ísland öldrunarlækningar
35. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Geriatrie
35. 29 Nórsko / Norge Geriatri
35. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
36. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 4 roky nefrológia
36. 02 Bulharsko / България Нефрология
36. 03 Cyprus / Κύπρος Νεφρολογία
36. 04 Česko / Česká republika Nefrologie
36. 05 Dánsko / Danmark Nefrologi eller medicinske nyresygdomme
36. 06 Estónsko / Eesti Nefroloogia
36. 07 Fínsko / Suomi / Finland Nefrologia/Nefrologi
36. 08 Francúzsko / France Néphrologie
36. 09 Grécko / Ελλάς Νεφρoλoγία
36. 10 Holandsko / Nederland -
36. 11 Írsko / Ireland Nephrology
36. 12 Litva / Lietuva Nefrologija
36. 13 Lotyšsko / Latvija Nefroloģija
36. 14 Luxembursko / Luxembourg Néphrologie
36. 15 Maďarsko / Magyarország Nefrológia
36. 16 Malta / Malta Nefroloġija
36. 17 Nemecko / Deutschland Innere Medizin und
Schwerpunkt Nephrologie
36. 18 Poľsko / Polska Nefrologia
36. 19 Portugalsko / Portugal Nefrologia
36. 20 Rakúsko / Österreich -
36. 21 Rumunsko / România Nefrologie
36. 22 Slovinsko / Slovenija Nefrologija
36. 23 Španielsko / España Nefrología
36. 24 Švédsko / Sverige Medicinska njursjukdomar (nefrologi)
36. 25 Taliansko / Italia Nefrologia
36. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Renal medicine
36. 27 Island / Ísland Nýrnalækningar
36. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Nephrologie
36. 29 Nórsko / Norge Nyresykdommer
36. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Néphrologie
Nephrologie
Nefralogia
37. 01 Belgicko / Belgique/
België / Belgien
- 4 roky infektológia
37. 02 Bulharsko / България Инфекциозни болести
37. 03 Cyprus / Κύπρος Λοιµώδη Νοσήµατα
37. 04 Česko / Česká republika Infekční lékařství
37. 05 Dánsko / Danmark Infektionsmedicin
37. 06 Estónsko / Eesti Infektsioonhaigused
37. 07 Fínsko / Suomi / Finland Infektiosairaudet/Infektionssjukdomar
37. 08 Francúzsko / France -
37. 09 Grécko / Ελλάς -
37. 10 Holandsko / Nederland -
37. 11 Írsko / Ireland Infectious diseases
37. 12 Litva / Lietuva Infektologija
37. 13 Lotyšsko / Latvija Infektoloģija
37. 14 Luxembursko / Luxembourg Maladies contagieuses
37. 15 Maďarsko / Magyarország Infektológia
37. 16 Malta / Malta Mard Infettiv
37. 17 Nemecko / Deutschland -
37. 18 Poľsko / Polska Choroby zakaźne
37. 19 Portugalsko / Portugal Infecciologia
37. 20 Rakúsko / Österreich -
37. 21 Rumunsko / România Boli infecţioase
37. 22 Slovinsko / Slovenija Infektologija
37. 23 Španielsko / España -
37. 24 Švédsko / Sverige Infektionssjukdomar
37. 25 Taliansko / Italia Malattie infettive
37. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Infectious diseases
37. 27 Island / Ísland Smitsjúkdómar
37. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Infektiologie
37. 29 Nórsko / Norge Infeksjonssykdommer
37. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
38. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 4 roky verejné zdravotníctvo
 
38. 02 Bulharsko / България Социална медицина и здравен мениджмънт
комунална хигиена
38. 03 Cyprus / Κύπρος Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική
38. 04 Česko / Česká republika Hygiena a epidemiologie
38. 05 Dánsko / Danmark Samfundsmedicin
38. 06 Estónsko / Eesti -
38. 07 Fínsko / Suomi / Finland Terveydenhuolto/Hälsovård
38. 08 Francúzsko / France Santé publique et médecine sociale
38. 09 Grécko / Ελλάς Κοινωνική Ιατρική
38. 10 Holandsko / Nederland Maatschappij en gezondheid
38. 11 Írsko / Ireland Public health medicine
38. 12 Litva / Lietuva -
38. 13 Lotyšsko / Latvija -
38. 14 Luxembursko / Luxembourg Santé publique
38. 15 Maďarsko / Magyarország Megelőző orvostan és népegészségtan
38. 16 Malta / Malta Saħħa Pubblika
38. 17 Nemecko / Deutschland Öffentliches Gesundheitswesen
38. 18 Poľsko / Polska Zdrowie publiczne, epidemiologia
38. 19 Portugalsko / Portugal Saúde pública
38. 20 Rakúsko / Österreich Sozialmedizin
38. 21 Rumunsko / România Sănătate publică şi management
38. 22 Slovinsko / Slovenija Javno zdravje
38. 23 Španielsko / España Medicina preventiva y salud pública
38. 24 Švédsko / Sverige Socialmedicin
38. 25 Taliansko / Italia Igiene e medicina preventiva
38. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Public health medicine
38. 27 Island / Ísland Félagslækningar
38. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Prävention und Gesundheitswesen
38. 29 Nórsko / Norge Samfunnsmedisin
38. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Prévention et santé publique
Prävention und Gesundheitswesen
Prevenzione e salute pubblica
39. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 4 roky klinická farmakológia
39. 02 Bulharsko / България Клинична фармакология и терапия
Фармакология
39. 03 Cyprus / Κύπρος -
39. 04 Česko / Česká republika Klinická farmakologie
39. 05 Dánsko / Danmark Klinisk farmakologi
39. 06 Estónsko / Eesti -
39. 07 Fínsko / Suomi / Finland Kliininen farmakologia ja lääkehoito/Klinisk farmakologi
och läkemedelsbehandling
39. 08 Francúzsko / France -
39. 09 Grécko / Ελλάς -
39. 10 Holandsko / Nederland -
39. 11 Írsko / Ireland Clinical pharmacology and therapeutics
39. 12 Litva / Lietuva -
39. 13 Lotyšsko / Latvija -
39. 14 Luxembursko / Luxembourg -
39. 15 Maďarsko / Magyarország Klinikai farmakológia
39. 16 Malta / Malta Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika
39. 17 Nemecko / Deutschland Pharmakologie und Toxikologie
39. 18 Poľsko / Polska Farmakologia kliniczna
39. 19 Portugalsko / Portugal -
39. 20 Rakúsko / Österreich Pharmakologie und Toxikologie
39. 21 Rumunsko / România Farmacologie clinică
39. 22 Slovinsko / Slovenija -
39. 23 Španielsko / España Farmacología clínica
39. 24 Švédsko / Sverige Klinisk farmakologi
39. 25 Taliansko / Italia Farmacologia
39. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Clinical pharmacology and therapeutics
39. 27 Island / Ísland Lyfjafræði
39. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Klinische Pharmakologie und Toxikologie
39. 29 Nórsko / Norge Klinisk farmakologi
39. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Pharmacologie clinique et toxicologie
Klinische Pharmakologie und Toxikologie
Farmacologia clinica e tossicologia
40. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Médecine du travail/Arbeidsgeneeskunde 4 roky pracovné lekárstvo
40. 02 Bulharsko / България Трудова медицина
40. 03 Cyprus / Κύπρος Ιατρική της Εργασίας
40. 04 Česko / Česká republika Pracovní lékařství
40. 05 Dánsko / Danmark Arbejdsmedicin
40. 06 Estónsko / Eesti -
40. 07 Fínsko / Suomi / Finland Työterveyshuolto/Företagshälsovård
40. 08 Francúzsko / France Médecine du travail
40. 09 Grécko / Ελλάς Iατρική thς Εργασίας
40. 10 Holandsko / Nederland Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde
Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde
40. 11 Írsko / Ireland Occupational medicine
40. 12 Litva / Lietuva Darbo medicina
40. 13 Lotyšsko / Latvija Arodslimības
40. 14 Luxembursko / Luxembourg Médecine du travail
40. 15 Maďarsko / Magyarország Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)
40. 16 Malta / Malta Mediċina Okkupazzjonali
40. 17 Nemecko / Deutschland Arbeitsmedizin
40. 18 Poľsko / Polska Medycyna pracy
40. 19 Portugalsko / Portugal Medicina do trabalho
40. 20 Rakúsko / Österreich Arbeits- und Betriebsmedizin
40. 21 Rumunsko / România Medicina muncii
40. 22 Slovinsko / Slovenija Medicina dela, prometa in športa
40. 23 Španielsko / España Medicina del trabajo
40. 24 Švédsko / Sverige Yrkes- och miljömedicin
40. 25 Taliansko / Italia Medicina del lavoro
40. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Occupational medicine
40. 27 Island / Ísland Atvinnulækningar
40. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Arbeitsmedizin
40. 29 Nórsko / Norge Arbeidsmedisin
40. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Médecine du travail
Arbeitsmedizin
Medicina del lavoro
41. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 3 roky klinická imunológia
a alergológia
41. 02 Bulharsko / България Клинична алергология
41. 03 Cyprus / Κύπρος Αλλεργιολογία
41. 04 Česko / Česká republika Alergologie a klinická imunologie
41. 05 Dánsko / Danmark Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme
41. 06 Estónsko / Eesti -
41. 07 Fínsko / Suomi / Finland -
41. 08 Francúzsko / France -
41. 09 Grécko / Ελλάς Αλλεργιoλoγία
41. 10 Holandsko / Nederland Allergologie en inwendige geneeskunde
41. 11 Írsko / Ireland -
41. 12 Litva / Lietuva Alergologija ir klinikinė imunologija
41. 13 Lotyšsko / Latvija Alergoloģija
41. 14 Luxembursko / Luxembourg -
41. 15 Maďarsko / Magyarország Allergológia és klinikai immunológia
41. 16 Malta / Malta -
41. 17 Nemecko / Deutschland -
41. 18 Poľsko / Polska Alergologia
41. 19 Portugalsko / Portugal Imuno-alergologia
41. 20 Rakúsko / Österreich -
41. 21 Rumunsko / România Alergologie şi imunologie clinică
41. 22 Slovinsko / Slovenija -
41. 23 Španielsko / España Alergología
41. 24 Švédsko / Sverige Allergisjukdomar
41. 25 Taliansko / Italia Allergologia ed immunologia clinica
41. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom -
41. 27 Island / Ísland Ofnæmislækningar
41. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Allergologie und klinische Immunologie
41. 29 Nórsko / Norge -
41. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Allergologie et immunologie clinique
Allergologie und klinische Immunologie
Allergologia e immunologia clinica
42. 01 Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Chirurgie abdominale/Heelkunde op het abdomen 5 rokov gastroenterologická chirurgia
42. 02 Bulharsko / България -
42. 03 Cyprus / Κύπρος -
42. 04 Česko / Česká republika -
42. 05 Dánsko / Danmark Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarmsygdomme
42. 06 Estónsko / Eesti -
42. 07 Fínsko / Suomi / Finland Gastroenterologinen kirurgia/Gastroenterologisk kirurgi
42. 08 Francúzsko / France Chirurgie viscérale et digestive
42. 09 Grécko / Ελλάς -
42. 10 Holandsko / Nederland -
42. 11 Írsko / Ireland -
42. 12 Litva / Lietuva Abdominalinė chirurgija
42. 13 Lotyšsko / Latvija -
42. 14 Luxembursko / Luxembourg Chirurgie gastro-entérologique
42. 15 Maďarsko / Magyarország -
42. 16 Malta / Malta -
42. 17 Nemecko / Deutschland Visceralchirurgie
42. 18 Poľsko / Polska -
42. 19 Portugalsko / Portugal -
42. 20 Rakúsko / Österreich -
42. 21 Rumunsko / România -
42. 22 Slovinsko / Slovenija Abdominalna kirurgija
42. 23 Španielsko / España Cirugía del aparato digestivo
42. 24 Švédsko / Sverige -
42. 25 Taliansko / Italia Chirurgia dell'aparato digerente
42. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom -
42. 27 Island / Ísland -
42. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein -
42. 29 Nórsko / Norge Gastroenterologisk kirurgi
42. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
43. 01 Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Médecine nucléaire/Nucleaire geneeskunde 4 roky nukleárna medicína
43. 02 Bulharsko / България Нуклеарна медицина
43. 03 Cyprus / Κύπρος Πυρηνική Ιατρική
43. 04 Česko / Česká republika Nukleární medicína
43. 05 Dánsko / Danmark Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
43. 06 Estónsko / Eesti -
43. 07 Fínsko / Suomi / Finland Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede/Klinisk fysiologi
och nukleärmedicin
43. 08 Francúzsko / France Médecine nucléaire
43. 09 Grécko / Ελλάς Πυρηvική Iατρική
43. 10 Holandsko / Nederland Nucleaire geneeskunde
43. 11 Írsko / Ireland -
43. 12 Litva / Lietuva -
43. 13 Lotyšsko / Latvija -
43. 14 Luxembursko / Luxembourg Médecine nucléaire
43. 15 Maďarsko / Magyarország Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika)
43. 16 Malta / Malta Mediċina Nukleari
43. 17 Nemecko / Deutschland Nuklearmedizin
43. 18 Poľsko / Polska Medycyna nuklearna
43. 19 Portugalsko / Portugal Medicina nuclear
43. 20 Rakúsko / Österreich Nuklearmedizin
43. 21 Rumunsko / România Medicină nucleară
43. 22 Slovinsko / Slovenija Nuklearna medicina
43. 23 Španielsko / España Medicina nuclear
43. 24 Švédsko / Sverige Nukleärmedicin
43. 25 Taliansko / Italia Medicina nucleare
43. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Nuclear medicine
43. 27 Island / Ísland Ísótópagreining
43. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Nuklearmedizin
43. 29 Nórsko / Norge Nukleærmedisin
43. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Médecine nucléaire
Nuklearmedizin
Medicina nucleare
44. 01 Belgicko / Belgique/
België / Belgien
- 5 rokov úrazová chirurgia
urgentná medicína
44. 02 Bulharsko / България Спешна медицина
44. 03 Cyprus / Κύπρος -
44. 04 Česko / Česká republika Traumatologie
Urgentní medicína
44. 05 Dánsko / Danmark -
44. 06 Estónsko / Eesti -
44. 07 Fínsko / Suomi / Finland -
44. 08 Francúzsko / France -
44. 09 Grécko / Ελλάς -
44. 10 Holandsko / Nederland -
44. 11 Írsko / Ireland Emergency medicine
44. 12 Litva / Lietuva -
44. 13 Lotyšsko / Latvija -
44. 14 Luxembursko / Luxembourg -
44. 15 Maďarsko / Magyarország Traumatológia
44. 16 Malta / Malta Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza
44. 17 Nemecko / Deutschland -
44. 18 Poľsko / Polska Medycyna ratunkowa
44. 19 Portugalsko / Portugal -
44. 20 Rakúsko / Österreich -
44. 21 Rumunsko / România Medicină de urgenţă
44. 22 Slovinsko / Slovenija -
44. 23 Španielsko / España -
44. 24 Švédsko / Sverige -
44. 25 Taliansko / Italia -
44. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Accident and emergency medicine
44. 27 Island / Ísland -
44. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein -
44. 29 Nórsko / Norge -
44. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
45. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 5 rokov maxilofaciálna chirurgia
45. 02 Bulharsko / България Лицево-челюстна хирургия
45. 03 Cyprus / Κύπρος -
45. 04 Česko / Česká republika Maxilofaciální chirurgie
45. 05 Dánsko / Danmark -
45. 06 Estónsko / Eesti -
45. 07 Fínsko / Suomi / Finland -
45. 08 Francúzsko / France Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie
45. 09 Grécko / Ελλάς -
45. 10 Holandsko / Nederland -
45. 11 Írsko / Ireland -
45. 12 Litva / Lietuva Veido ir žandikaulių chirurgija
45. 13 Lotyšsko / Latvija Mutes, sejas un žokļu ķirurģija
45. 14 Luxembursko / Luxembourg Chirurgie maxillo-faciale


45. 15 Maďarsko / Magyarország Szájsebészet
45. 16 Malta / Malta -
45. 17 Nemecko / Deutschland -
45. 18 Poľsko / Polska Chirurgia szczękowo-twarzowa
45. 19 Portugalsko / Portugal Cirurgia maxilo-facial
45. 20 Rakúsko / Österreich Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie
45. 21 Rumunsko / România -
45. 22 Slovinsko / Slovenija Maksilofacialna kirurgija
45. 23 Španielsko / España Cirugía oral y maxilofacial
45. 24 Švédsko / Sverige -
45. 25 Taliansko / Italia Chirurgia maxillo-facciale
45. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom -
45. 27 Island / Ísland -
45. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein -
45. 29 Nórsko / Norge -
45. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Chirurgie maxillo-faciale
Kiefer- und Gesichtschirurgie
Chirurgia mascello-facciale
b)
Ako diplom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore v kategórii lekár sa uzná aj
1.
doklad, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale špecializačná príprava osoby sa začala pred
1.1.
20. decembrom 1976 v Nemecku, Dánsku, Francúzsku, Írsku, Taliansku, Luxembursku, Holandsku, Belgicku a vo Veľkej Británii,
1.2.
1. januárom 1981 v Grécku,
1.3.
1. januárom 1986 v Španielsku alebo v Portugalsku,
1.4.
1. januárom 1994 v Nórsku a na Islande, v Rakúsku, vo Fínsku a vo Švédsku,
1.5.
1. májom 1995 v Lichtenštajnsku,
1.6.
1. júnom 2002 vo Švajčiarsku,
1.7.
1. májom 2004 v Česku, Maďarsku, Poľsku, Slovinsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, na Malte a Cypre,
1.8.
1. januárom 2007 v Bulharsku a Rumunsku;
Ministerstvo zdravotníctva môže požadovať, aby taký doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávneným orgánom príslušného členského štátu, v ktorom sa uvádza, že jeho držiteľ sa venoval príslušným špecializovaným činnostiam podľa právnych predpisov príslušného členského štátu najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia,
2.
doklad vydaný v Španielsku pred 1. januárom 1995, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ak je doplnený o osvedčenie vydané príslušným orgánom Španielska, ktorým sa potvrdzuje, že osoba vykonala špecializačnú skúšku podľa osobitného predpisu č. 1497/99 s cieľom overiť úroveň vedomostí a spôsobilostí príslušnej osoby, ktorá má byť porovnateľná s vedomosťami lekárov s rovnakou kvalifikáciou získanou v Španielsku po 1. januári 1995,
3.
doklad získaný na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale špecializačná príprava osoby sa začala pred 3. aprílom 1992 a oprávňuje osobu vykonávať činnosť v príslušnom špecializačnom odbore na celom území Spolkovej republiky Nemecko za rovnakých podmienok ako na základe dokladov o špecializáciách uvedených v tabuľke, vydaných príslušnými orgánmi v Spolkovej republike Nemecko. Ministerstvo zdravotníctva môže vyžadovať, aby taký doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávnenými nemeckými orgánmi alebo organizáciami, v ktorom sa uvádza, že jeho držiteľ sa venoval príslušným činnostiam podľa právnych predpisov príslušného členského štátu najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia,
4.
doklad, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalého Československa pred 1. januárom 1993, ak príslušný orgán Česka potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Česka rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Česku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Česka, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Česka vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v kategórii lekár na území Česka najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,
5.
doklad, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 20. augustom 1991, ak príslušný orgán Estónska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Estónska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Estónsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Estónska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Estónska vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v kategórii lekár na území Estónska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,
6.
doklad, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 21. augustom 1991, ak príslušný orgán Lotyšska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Lotyšska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Lotyšsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Lotyšska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Lotyšska vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v kategórii lekár na území Lotyšska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,
7.
doklad, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 11. marcom 1990, ak príslušný orgán Litvy potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Litvy rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Litve, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Litvy, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Litvy vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v kategórii lekár na území Litvy najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,
8.
doklad, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalej Juhoslávie pred 25. júnom 1991, ak príslušný orgán Slovinska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Slovinska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Slovinsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Slovinska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Slovinska vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v kategórii lekár na území Slovinska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,
9.
taký doklad udelený príslušnými orgánmi členských štátov, v ktorom príslušný členský štát už zastavil realizáciu špecializačnej prípravy, ale spĺňa podmienky uvedené v tabuľke, a to takto:
9.1.
doklad vydaný v Belgicku v odbore hrudná chirurgia pred 1. januárom 1983, v odbore cievna chirurgia pred 1. januárom 1983, v odbore neuropsychiatria pred 1. augustom 1987 okrem osôb, ktoré začali výcvik pred 1. augustom 1987, a v odbore gastroenterologická chirurgia vydaný pred 1. januárom 1983,
9.
2. doklad vydaný vo Francúzsku v odbore neuropsychiatria pred 31. decembrom 1971,
9.
3. doklad vydaný v Luxembursku v odbore neuropsychiatria pred 5. marcom 1982,
9.
4. doklad vydaný v Holandsku v odbore neuropsychiatria pred 9. júlom 1984,
9.
5. doklad vydaný v Taliansku v odbore neuropsychiatria pred 31. októbrom 1999.
c)
Diplom, certifikát a iný doklad o kvalifikácii, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu, sa uznáva ako diplom o špecializácii v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo v kategórii lekár získaný v Slovenskej republike podľa tabuľky č. 3:
Tabuľka. č. 3
P. č. Krajina Názov dokladu Profesijný titul
1 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Ministerieel erkenningsbesluit van huisarts / Arrêté
ministériel d'agrément de médecin généraliste
Huisarts / Médecin généraliste
 
2 Bulharsko / България Свидетелство за призната спец-
иалност по Обща медицина
Лекар-специалист по Обща
медицина
3 Cyprus / Κύπρος Τίτλος Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής Ιατρός Γενικής Ιατρικής
4 Česko / Česká republika Diplom o specializaci „všeobecné lékařství“ Všeobecný lékař
5 Dánsko / Danmark Tilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende
læge / Speciallæge i almen medicin
Alment praktiserende læge / Speciallæge I almen medicin
6 Estónsko / Eesti Diplom peremeditsiini erialal Perearst
7 Fínsko / Suomi / Finland Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta / Bevis om tilläggsutbildning av läkare
i primärvård
Yleislääkäri / Allmänläkare
8 Francúzsko / France Diplôme d'Etat de docteur en médecine (avec document
annexé attestant la formation spécifique en médecine
générale)
Médecin qualifié en médecine générale
9 Grécko / Ελλάς Tίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικής Іατρός µε ειδικότητα γενικής ιατρικής
10 Holandsko / Nederland Certificaat van inschrijving in het register van erkende
huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche
Maatschappij tot bevordering der geneeskunst
Huisarts
11 Írsko / Ireland Certificate of specific qualifications in general medical
Praktice
General medical practitioner
12 Litva / Lietuva Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas Šeimos medicinos gydytojas
13 Lotyšsko / Latvija Ăimenes ārsta sertifikāts Ăimenes (vispārējās prakses) ārsts
14 Luxembursko / Luxembourg Diplôme de formation spécifique en medicine générale Médecin généraliste
15 Maďarsko / Magyarország Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány Háziorvostan szakorvosa
16 Malta / Malta Tabib tal-familja Mediëina tal-familja
17 Nemecko / Deutschland Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der
Allgemeinmedizin
Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin
18 Poľsko / Polska Diplôme: Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej
19 Portugalsko / Portugal Diploma do internato complementar de clínica geral Assistente de clínica geral
20 Rakúsko / Österreich Arzt für Allgemeinmedizin Arzt für Allgemeinmedizin
 
21 Rumunsko / România Certificat de medic specialist
medicină de familie
Medic specialist medicină de familie
22 Slovinsko / Slovenija Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicine Specialist družinske medicine/ Specialistka družinske
medicine
23 Španielsko / España Título de especialista en medicina familiar y comunitaria Especialista en medicina familiar y comunitaria
24 Švédsko / Sverige Bevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare
(Europaläkare) utfärdat av Socialstyrelsen
Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare)
25 Taliansko / Italia Attestato di formazione specifica in medicina generale Medico di medicina generale
26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Certificate of prescribed/equivalent experience General medical practitioner
27 Island / Ísland - -
28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein - -
29 Nórsko / Norge - -
30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Diplôme de médecin praticien
Diplom als praktischer Arzt/praktische Ärztin
Diploma di medico generico
Médecin praticien
Praktischer Arzt/praktische Ärztin

Medico generico
d)
Ako doklad o špecializácii v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo v kategórii lekár sa uzná aj doklad, z ktorého vyplýva, že osoba nie je držiteľom dokladu uvedeného v tabuľke č. 3, ale je držiteľom dokladu vydaného príslušným orgánom členského štátu potvrdzujúcim držiteľovo právo na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a že má právo vykonávať tieto činnosti v rámci vnútroštátneho systému sociálneho zabezpečenia tohto štátu pred
1.
31. decembrom 1994 v Belgicku, Dánsku, Nemecku, Grécku, Španielsku, Francúzsku, Írsku, Taliansku, Luxembursku, Holandsku, Rakúsku, Portugalsku, vo Fínsku, Švédsku, Veľkej Británii,
2.
1. júnom 2002 vo Švajčiarsku,
3.
1. májom 2004 v Česku, Maďarsku, Poľsku, Slovinsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, na Malte, Cypre a
4.
1. januárom 2007 v Bulharsku, Rumunsku.
B.
Uznávanie diplomov o špecializácii v kategórii zubný lekár
a)
Diplom, certifikát a iný doklad o kvalifikácii, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu a obsahuje názov dokladu uvedeného v tabuľke č. 1, sa uznáva ako diplom o špecializácii v kategórii zubný lekár získaný v Slovenskej republike v odbore čeľustná ortopédia:
Tabuľka č. 1
P. č. Krajina Názov dokladu Udeľujúci orgán
1 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Titre professionnel particulier de dentiste spécialiste
en orthodontie/Bijzondere beroepstitel van
tandarts specialist in de orthodontie
Ministre de la Santé publique/Minister bevoegd
voor Volksgezondheid
2 Bulharsko / България Свидетелство за призната спец-
иалност по “Ортодонтия”
Факултет по дентална медицина към
Медицински университет
3 Cyprus / Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδον-
τιάτρου στην Ορθοδοντική
Οδοντιατρικό Συµβούλιο
4 Česko / Česká republika - -
5 Dánsko / Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge
i ortodonti
Sundhedsstyrelsen
6 Estónsko / Eesti Residentuuri lõputunnistus ortodontia erialal Tartu Ülikool
7 Fínsko / Suomi / Finland Erikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston
oikomishoito/Specialtand-läkarexamen, tandreglering
— Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet
— Oulun yliopisto
— Turun yliopisto
8 Francúzsko / France Titre de spécialiste en orthodontie Conseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes
9 Grécko / Ελλάς Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας της Ορθoδov-
τικής
— Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση
— Νoµαρχία
10 Holandsko / Nederland Bewijs van inschrijving als orthodontist in het
Specialistenregister
Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de
Nederlandse Maatschappij tot bevordering der
Tandheelkunde
11 Írsko / Ireland Certificate of specialist dentist in orthodontics Competent authority recognised for this purpose by the competent minister
12 Litva / Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą
gydytojo ortodonto profesinę kvalifikaciją
Universitetas
13 Lotyšsko / Latvija ‘Sertifikāts’— kompetentas iestādes izsniegts
dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi
sertifikācijas eksāmenu ortodontijā
Latvijas Ārstu biedrība
14 Luxembursko / Luxembourg - -
15 Maďarsko / Magyarország Fogszabályozás szakorvosa bizonyítvány Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium
illetékes testülete
16 Malta / Malta Ċertifikat ta' speċjalista dentali fl-Ortodonzja Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti
17 Nemecko / Deutschland Fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie Landeszahnärztekammer
18 Poľsko / Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie
ortodoncji
Centrum Egzaminów Medycznych
19 Portugalsko / Portugal - -
20 Rakúsko / Österreich - -
21 Rumunsko / România - -
22 Slovinsko / Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz čeljustne in zobne ortopedije 1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniška zbornica Slovenije
23 Španielsko / España  - -
24 Švédsko / Sverige Bevis om specialistkompetens i tandreglering Socialstyrelsen
25 Taliansko / Italia Diploma di specialista in Ortognatodonzia Università
26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Certificate of Completion of specialist training in
orthodontics
Competent authority recognised for this purpose
27 Island / Ísland - -
28 Lichtenštajnsko / Lichtenstein - -
29 Nórsko / Norge Bevis for gjennomgått spesialistutdanning i
kjeveortopedi
Odontologisk
universitetsfakultet
30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Diplôme fédéral d’orthodontiste
Diplom für Kieferorthopädie
Diploma di ortodontista
Département fédéral de l’intérieur et
Société Suisse d’Odonto-stomatologie
Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft
Dipartimento federale dell’interno e
Società Svizzera di Odontologia e
Stomatologia
aa)
ako diplom o špecializácii v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v kategórii zubný lekár sa uzná aj
1.
doklad, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale špecializačná príprava osoby sa začala pred
1.1.
28. januárom 1980 v Dánsku, Nemecku, Francúzsku, Írsku, Holandsku a vo Veľkej Británii,
1.2.
1. januárom 1981 v Grécku,
1.3.
1. januárom 1994 vo Fínsku a Švédsku,
1.4.
1. májom 2004 v Maďarsku, Poľsku, Slovinsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, na Malte a Cypre,
1.5.
27. januárom 2005 v Belgicku,
1.6.
21. májom 2005 v Taliansku,
1.7.
1. januárom 2007 v Bulharsku;
Ministerstvo zdravotníctva môže požadovať, aby taký doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávneným orgánom príslušného členského štátu, v ktorom sa uvádza, že jeho držiteľ sa venoval príslušným špecializovaným činnostiam podľa právnych predpisov príslušného členského štátu najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia,
2.
doklad získaný na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale ide o doklad, ktorého získavanie sa začalo pred 3. októbrom 1990, ktorý oprávňuje držiteľa na výkon príslušných špecializovaných činností na území Spolkovej republiky Nemecko za rovnakých podmienok ako doklad vydaný príslušnými nemeckými orgánmi, uvedený v tabuľke č. 1. Ministerstvo zdravotníctva môže požadovať, aby taký doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávnenými nemeckými orgánmi alebo organizáciami, v ktorom sa konštatuje, že jeho držiteľ sa venoval príslušným špecializovaným činnostiam podľa právnych predpisov príslušného členského štátu najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia,
3.
doklad získaný na území bývalého Sovietskeho zväzu, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale ide o doklad, ktorého získavanie sa začalo pred 11. marcom 1990, ktorý oprávňuje držiteľa na výkon príslušných špecializovaných činností na území Litvy za rovnakých podmienok ako doklad vydaný príslušnými orgánmi Litvy, uvedený v tabuľke č. 1. Ministerstvo zdravotníctva môže požadovať, aby taký doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávnenými litovskými orgánmi alebo organizáciami, v ktorom sa konštatuje, že jeho držiteľ sa venoval príslušným špecializovaným činnostiam podľa právnych predpisov príslušného členského štátu najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia,
4.
doklad získaný na území bývalého Sovietskeho zväzu, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale ide o doklad, ktorého získavanie sa začalo pred 21. augustom 1991, ktorý oprávňuje držiteľa na výkon príslušných špecializovaných činností na území Lotyšska za rovnakých podmienok ako doklad vydaný príslušnými orgánmi Lotyšska, uvedený v tabuľke č. 1. Ministerstvo zdravotníctva môže požadovať, aby taký doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávnenými lotyšskými orgánmi alebo organizáciami, v ktorom sa konštatuje, že jeho držiteľ sa venoval príslušným špecializovaným činnostiam podľa právnych predpisov príslušného členského štátu najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia,
5.
doklad získaný na území bývalého Sovietskeho zväzu, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale ide o doklad, ktorého získavanie sa začalo pred 20. augustom 1991, ktorý oprávňuje držiteľa na výkon príslušných špecializovaných činností na území Estónska za rovnakých podmienok ako doklad vydaný príslušnými orgánmi Estónska, uvedený v tabuľke č. 1. Ministerstvo zdravotníctva môže požadovať, aby taký doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávnenými estónskymi orgánmi alebo organizáciami, v ktorom sa konštatuje, že jeho držiteľ sa venoval príslušným špecializovaným činnostiam podľa právnych predpisov príslušného členského štátu najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia,
6.
doklad získaný na území bývalej Juhoslávie, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale ide o doklad, ktorého získavanie sa začalo pred 25. júnom 1991, ktorý oprávňuje držiteľa na výkon príslušných špecializovaných činností na území Slovinska za rovnakých podmienok ako doklad vydaný príslušnými orgánmi Slovinska, uvedený v tabuľke č. 1. Ministerstvo zdravotníctva môže požadovať, aby taký doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávnenými slovinskými orgánmi alebo organizáciami, v ktorom sa konštatuje, že jeho držiteľ sa venoval príslušným špecializovaným činnostiam podľa právnych predpisov príslušného členského štátu najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia.
b)
Diplom, certifikát a iný doklad o kvalifikácii, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu a obsahuje názov dokladu uvedeného v tabuľke č. 2, sa uznáva ako diplom o špecializácii v kategórii zubný lekár získaný v Slovenskej republike v odbore maxilofaciálna chirurgia:
Tabuľka č. 2
P. č. Krajina
 
Názov dokladu Udeľujúci orgán
1 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
 - -
2 Bulharsko / България Свидетелство за призната спец-
иалност по “Орална хирургия”
Факултет по дентална медицина към
Медицински университет
3 Cyprus / Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού
Οδοντιάτρου στην Στοµατική
Χειρουργική
Οδοντιατρικό Συµβούλιο
4 Česko / Česká republika - -
5 Dánsko / Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i hospitalsodontologi Sundhedsstyrelsen
6 Estónsko / Eesti - -
7 Fínsko / Suomi / Finland Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu-ja leuka kirurgia/ Specialtandläkar-examen,
oral och maxillofacial kirurgi
— Helsingin yliopisto/Helsingfors
universitet
— Oulun yliopisto
— Turun yliopisto
8 Francúzsko / France  - -
9 Grécko / Ελλάς Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας της
Γvαθoχειρoυργικής (up to 31 December
2002)
— Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση
— Νoµαρχία
10 Holandsko / Nederland Bewijs van inschrijving als kaakchirurg
in het Specialistenregister
Specialisten Registratie Commissie
(SRC) van de Nederlandse
Maatschappij tot bevordering der
Tandheelkunde
11 Írsko / Ireland Certificate of specialist dentist in oral surgery Competent authority recognised for this purpose by the competent minister
12 Litva / Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis
suteiktą burnos chirurgo profesinę
kvalifikaciją
Universitetas
13 Lotyšsko / Latvija - -
14 Luxembursko / Luxembourg - -
15 Maďarsko / Magyarország Dento-alveoláris sebészet szakorvosa bizonyítvány Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi
Minisztérium illetékes testülete
16 Malta / Malta Ċertifikat ta' speċjalista dentali fil-
Kirurġija tal-ħalq
Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti
17 Nemecko / Deutschland Fachzahnärztliche
Anerkennung für Oralchirurgie/Mundchirurgie
Landeszahnärztekammer
18 Poľsko / Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej  Centrum Egzaminów Medycznych
19 Portugalsko / Portugal - -
20 Rakúsko / Österreich - -
21 Rumunsko / România - -
22 Slovinsko / Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem
izpitu iz oralne kirurgije
1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniška zbornica Slovenije
23 Španielsko / España  - -
24 Švédsko / Sverige Bevis om specialist-kompetens i tandsystemets
kirurgiska sjukdomar
Socialstyrelsen
25 Taliansko / Italia  Diploma di specialista in Chirurgia Orale Università
26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Certificate of completion of specialist training in oral surgery Competent authority recognised for
this purpose
27 Island / Ísland - -
28 Lichtenštajnsko / Lichtenstein - -
29 Nórsko / Norge - -
30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Diplôme fédéral de chirurgie
orale
Diplom für Oralchirurgie
Diploma di chirurgia orale
Département fédéral de l’intérieur et
Société Suisse d’Odonto-stomatologie
Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft
Dipartimento federale dell’interno e
Società Svizzera di Odontologia e
Stomatologia
ba)
ako diplom o špecializácii v špecializačnom odbore maxilofaciálna chirurgia v kategórii zubný lekár sa uzná aj
1.
doklad, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale špecializačná príprava osoby sa začala pred
1.1.
28. januárom 1980 v Dánsku, Nemecku, Írsku, Holandsku a vo Veľkej Británii,
1.
2. 1. januárom 1994 vo Fínsku a vo Švédsku,
1.
3. 1. januárom 2003 v Grécku,
1.
4. 1. májom 2004 v Maďarsku, Poľsku, Slovinsku, Litve, na Malte a Cypre,
1.
5. 21. májom 2005 v Taliansku,
1.
6. 1. januárom 2007 v Bulharsku;
Ministerstvo zdravotníctva môže požadovať, aby taký doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávneným orgánom príslušného členského štátu, v ktorom sa uvádza, že jeho držiteľ sa venoval príslušným špecializovaným činnostiam podľa právnych predpisov príslušného členského štátu najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia,
2.
doklad získaný na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale ide o doklad, ktorého získavanie sa začalo pred 3. októbrom 1990, ktorý oprávňuje držiteľa na výkon príslušných špecializovaných činností na území Spolkovej republiky Nemecko za rovnakých podmienok ako doklad vydaný príslušnými nemeckými orgánmi, uvedený v tabuľke č. 2. Ministerstvo zdravotníctva môže požadovať, aby taký doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávnenými nemeckými orgánmi alebo organizáciami, v ktorom sa konštatuje, že jeho držiteľ sa venoval príslušným špecializovaným činnostiam podľa právnych predpisov príslušného členského štátu najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia,
3.
doklad získaný na území bývalého Sovietskeho zväzu, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale ide o doklad, ktorého získavanie sa začalo pred 11. marcom 1990, ktorý oprávňuje držiteľa na výkon príslušných špecializovaných činností na území Litvy za rovnakých podmienok ako doklad vydaný príslušnými orgánmi Litvy, uvedený v tabuľke č. 2. Ministerstvo zdravotníctva môže požadovať, aby taký doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávnenými litovskými orgánmi alebo organizáciami, v ktorom sa konštatuje, že jeho držiteľ sa venoval príslušným špecializovaným činnostiam podľa právnych predpisov príslušného členského štátu najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia,
4.
doklad získaný na území bývalej Juhoslávie, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale ide o doklad, ktorého získavanie sa začalo pred 25. júnom 1991, ktorý oprávňuje držiteľa na výkon príslušných špecializovaných činností na území Slovinska za rovnakých podmienok ako doklad vydaný príslušnými orgánmi Slovinska, uvedený v tabuľke č. 2. Ministerstvo zdravotníctva môže požadovať, aby taký doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávnenými slovinskými orgánmi alebo organizáciami, v ktorom sa konštatuje, že jeho držiteľ sa venoval príslušným špecializovaným činnostiam podľa právnych predpisov príslušného členského štátu najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 20. októbra 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.