466/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

466
ZÁKON
z 19. septembra 2007
o ochrane pred uplatňovaním exteritoriálnych účinkov právnych predpisov tretích krajín
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Tento zákon ustanovuje pôsobnosť orgánov štátnej správy vo veciach ochrany pred účinkami uplatňovania právnych predpisov prijatých treťou krajinou a pred účinkami opatrení na nich založených alebo z nich vyplývajúcich a ukladanie sankcií za nedodržanie povinností ustanovených osobitným predpisom.1)
§ 2
Osoby uvedené v osobitnom predpise2) požívajú ochranu pred uplatňovaním exteritoriálnych účinkov právnych predpisov tretích krajín.
§ 3
Ochranu pred uplatňovaním exteritoriálnych účinkov právnych predpisov tretích krajín uvedených v osobitnom predpise1) vykonávajú ústredné orgány štátnej správy, a to
a)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky v oblasti finančných služieb, cenných papierov na kapitálových trhoch a slobodného pohybu kapitálu,
b)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v oblasti zahraničného obchodu,
c)
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v oblasti obmedzenia priamych investícií vrátane investícií do nehnuteľností.
§ 4
Ústredné orgány štátnej správy uvedené v § 3
a)
prijímajú informácie o uplatňovaní exteritoriálnych účinkov od osôb uvedených v osobitnom predpise,2)
b)
poskytujú v rámci svojej pôsobnosti orgánom Európskych spoločenstiev a iným členským štátom Európskej únie všetky podstatné informácie vzťahujúce sa na osobitný predpis,1) najmä informácie o tom, že hospodárske alebo finančné záujmy osôb2) sú ovplyvňované podľa osobitného predpisu,1)
c)
informujú o prijatých opatreniach v rámci svojej pôsobnosti Európsku komisiu a členské štáty podľa osobitného predpisu.3)
§ 5
(1)
Porušenie povinností podľa osobitného predpisu1) sa považuje za priestupok a fyzickej osobe,2) ktorá osobitný predpis1) poruší, uloží vecne príslušný ústredný orgán štátnej správy podľa § 3 uplatňujúci osobitný predpis1)
a)
pokutu do výšky 50 000 Sk,
b)
zákaz činnosti.
(2)
Sankcie podľa písmen a) a b) možno uložiť samostatne alebo v súbehu.
(3)
Na priestupok podľa odseku 1 a jeho prejednávanie sa vzťahuje osobitný predpis.4)
(4)
Ústredný orgán štátnej správy vecne príslušný podľa § 3 uplatňujúci osobitný predpis1) uloží fyzickej osobe-podnikateľovi alebo právnickej osobe2)
a)
pokutu do výšky 100 000 Sk, alebo
b)
zákaz činnosti.
(5)
Pokuty uložené podľa odsekov 1 a 4 sú splatné do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutí, ktorým boli uložené.
(6)
Výnosy z pokút uložených podľa odsekov 1 a 4 sú príjmom štátneho rozpočtu.
(7)
Sankciu podľa odsekov 1 a 4 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď príslušný ústredný orgán štátnej správy zistil porušenie osobitného predpisu,1) najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu došlo.
(8)
Sankcie podľa odsekov 1 a 4 v oblasti finančných služieb, cenných papierov na kapitálových trhoch a slobodného pohybu kapitálu sa ukladajú podľa osobitného predpisu,5) ak sú tieto prísnejšie ako sankcie uvedené v odsekoch 1 a 4.
(9)
Na konanie o uložení sankcie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.6)
§ 6
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
1)
Nariadenie Rady (ES) č. 2271/96 z 22. novembra 1996 o ochrane pred účinkami uplatňovania právnych predpisov prijatých treťou krajinou mimo jej územia a pred účinkami opatrení na nich založených alebo z nich vyplývajúcich (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv.1; Ú. v. ES L 309, 29. 11. 1996) v znení nariadenia Rady (ES) č. 807/2003 zo 14. apríla 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv.4; Ú. v. EÚ L 122, 16. 5. 2003).
2)
Čl. 11 Nariadenia Rady (ES) č. 2271/96.
3)
Čl. 10 Nariadenia Rady (ES) č. 2271/96.
4)
Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
5)
Napríklad zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.