467/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

467
ZÁKON
z 20. septembra 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 726/2004 Z. z. o poskytnutí jednorazového peňažného príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách v znení zákona č. 612/2005 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 726/2004 Z. z. o poskytnutí jednorazového peňažného príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách v znení zákona č. 612/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odsek 3 znie:
„(3)
Príspevok patrí oprávnenej osobe podľa odseku 1 písm. a) aj vtedy, ak osoba zaradená do vojenského tábora nútených prác bola neskôr preradená do technického prápora alebo jej bola zrušená klasifikácia „E". Toto obdobie sa započíta do obdobia jej zaradenia do vojenského tábora nútených prác, najdlhšie však do 31. decembra 1954.“.
2.
V § 2 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Príspevok nepatrí oprávnenej osobe podľa odseku 3 za obdobie odo dňa jej vyradenia z dovtedajších podmienok nútených prác alebo odo dňa jej funkčného preradenia spojeného s pridelením zbrane alebo s ustanovením do veliteľskej funkcie.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
3.
V § 2 ods. 5 písm. a) sa slová „vzťahujúcim sa na“ nahrádzajú slovami „alebo klasifikačným znakom „E" označujúcimi“.
4.
Za § 5b sa vkladá § 5c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠5c
Prechodné ustanovenia účinné od 1. novembra 2007
(1)
Podľa tohto zákona sa dokončia aj konania začaté pred 1. novembrom 2007.
(2)
Oprávnená osoba, o ktorej žiadosti bolo do 1. novembra 2007 právoplatne rozhodnuté a ktorá spĺňa podmienky podľa § 2 ods. 3, môže v lehote do 30. novembra 2007 podať ministerstvu žiadosť o priznanie príspevku podľa tohto zákona.
(3)
Na konanie a rozhodnutie o žiadostiach podľa odseku 2 sa primerane použijú ustanovenia § 5.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.