528/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

528
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 16. augusta 2007,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. v) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje
a)
podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia obyvateľstva prírodným ionizujúcim žiarením,
b)
podrobnosti o požiadavkách na stanovenie a hodnotenie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch a v dodávanej pramenitej vode, pramenitej vode vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá a prírodnej minerálnej vode1a) a rozsah evidencie výsledkov merania,
c)
najvyššie prípustné hodnoty indexu hmotnostnej aktivity v stavebných výrobkoch a objemových aktivít vybraných prírodných rádionuklidov v dodávanej pramenitej vode, pramenitej vode vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá a prírodnej minerálnej vode,1a)
d)
postup stanovenia objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti základových pôd stavebného pozemku pri výstavbe nebytových budov určených na pobyt osôb dlhší ako 1 000 hodín počas kalendárneho roka a pri výstavbe bytových budov (ďalej len „stavba s pobytovým priestorom“).
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
rádionuklidom druh atómov, ktoré majú rovnaký počet protónov, rovnaký počet neutrónov, rovnaký energetický stav a ktoré podliehajú samovoľnej premene v zložení alebo v stave atómových jadier,
b)
prírodným rádionuklidom rádionuklid, ktorý vznikol alebo vzniká v prírode samovoľne, bez zásahu človeka,
c)
vnútorným ožiarením ožiarenie osoby z rádionuklidov vyskytujúcich sa v jej tele,
d)
vonkajším ožiarením ožiarenie osoby ionizujúcim žiarením, ktoré má pôvod mimo jej tela,
e)
smernou hodnotou na vykonanie opatrení hodnota priamo merateľnej veličiny, po ktorej prekročení by sa malo uvažovať o vykonaní opatrení na obmedzenie ožiarenia.
Obmedzovanie ožiarenia prírodnými rádionuklidmi
§ 3
(1)
Smernou hodnotou na vykonanie opatrení na zníženie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch určených na výstavbu stavieb s pobytovými priestormi je hmotnostná aktivita 226Ra v stavebnom výrobku 120 Bq.kg-1.
(2)
Najvyššie prípustné hodnoty indexu hmotnostnej aktivity pre obsah prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch a frekvencia meraní obsahu prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch sú uvedené v prílohe č. 1.
(3)
Smernou hodnotou na vykonanie opatrení pre obsah prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch určených na výstavbu iných stavieb, ako sú uvedené v odseku 2, je index hmotnostnej aktivity rovný 2.
(4)
Najvyššia prípustná hodnota indexu hmotnostnej aktivity pre obsah prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch určených na výstavbu iných stavieb, ako sú uvedené v odseku 2, je 6.
(5)
Spôsob stanovenia indexu hmotnostnej aktivity pre obsah prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch je uvedený v prílohe č. 1.
(6)
Za systematické stanovovanie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch sa považuje stanovovanie hmotnostných aktivít 226Ra, 232Th a 40K s frekvenciou uvedenou v prílohe č. 1. Stanovenie týchto hmotnostných aktivít je možné uskutočniť aj meraním vstupných surovín.
(7)
Za hodnotenie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch sa považuje porovnanie stanovenej hmotnostnej aktivity 226Ra a indexu hmotnostnej aktivity so zodpovedajúcimi smernými hodnotami a najvyššími prípustnými hodnotami.
(8)
Evidencia výsledkov merania obsahu prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch sa zaznamenáva do záznamu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.
(9)
Kritériá pre metódy stanovenia rádiologických ukazovateľov sú uvedené v prílohe č. 3.
§ 4
(1)
Za systematické stanovovanie a hodnotenie obsahu prírodných rádionuklidov v dodávanej pramenitej vode, pramenitej vode vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá a prírodnej minerálnej vode sa považuje úplný rozbor a hodnotenie obsahu prírodných rádionuklidov v rozsahu a spôsobom podľa prílohy č. 4 tabuľky č. 1.
(2)
Spôsob evidencie výsledkov stanovenia a hodnotenia obsahu prírodných rádionuklidov v dodávanej pramenitej vode, pramenitej vode vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá a prírodnej minerálnej vode je uvedený v prílohe č. 5.
(3)
Smerné hodnoty na vykonanie opatrení na zníženie obsahu prírodných rádionuklidov v dodávanej pramenitej vode, pramenitej vode vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá a prírodnej minerálnej vode sú uvedené v prílohe č. 4 tabuľke č. 2.
(4)
Najvyššie prípustné hodnoty obsahu prírodných rádionuklidov v dodávanej pramenitej vode, pramenitej vode vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá a prírodnej minerálnej vode odvodené z úväzku efektívnej dávky 0,1 mSv z príjmu rádionuklidov za rok sú uvedené v prílohe č. 4 tabuľke č. 3.
§ 5
Obmedzovanie ožiarenia radónom pri výstavbe stavieb s pobytovými priestormi
(1)
Smernou hodnotou na vykonanie opatrení proti prenikaniu radónu z podložia stavby1) pri výstavbe stavieb s pobytovými priestormi je objemová aktivita radónu v pôdnom vzduchu na úrovni základovej ryhy
a)
10 kBq.m-3 v dobre priepustných základových pôdach,
b)
20 kBq.m-3 v stredne priepustných základových pôdach,
c)
30 kBq.m-3 v slabo priepustných základových pôdach.
Ak je stanovená objemová aktivita radónu v pôdnom vzduchu nižšia ako uvedené hodnoty, radónové riziko sa považuje za nízke.
(2)
Postup stanovenia objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti základových pôd stavebného pozemku a ich hodnotenie je uvedený v prílohe č. 6.
(3)
Smernou hodnotou na vykonanie opatrení na obmedzenie ožiarenia v existujúcich stavbách s pobytovými priestormi je objemová aktivita radónu 400 Bq.m-3 v priemere za rok. Ak sa meraním určuje ekvivalentná objemová aktivita radónu, na prevod na objemovú aktivitu radónu sa použije faktor rovnováhy F = 0,4.
(4)
Opatrenia na obmedzenie ožiarenia z radónu sa pri projektovaní nových stavieb s pobytovými priestormi a projektovaní rekonštrukcií stavieb s pobytovými priestormi navrhujú tak, aby nebola prekročená hodnota objemovej aktivity radónu 200 Bq.m-3 v priemere za rok.1)
(5)
Účinnosť opatrení na obmedzenie ožiarenia z radónu pri novopostavených stavbách s pobytovým priestorom a rekonštruovaných stavbách s pobytovými priestormi sa overuje krátkodobým meraním v trvaní najmenej sedem dní za podmienok, ktoré objektívne vyjadrujú prítomnosť radónu v pobytových priestoroch. Nameraná hodnota sa porovná so smernou hodnotou na vykonanie opatrení podľa odseku 3. Ak sa meraním určuje ekvivalentná objemová aktivita radónu, na prevod na objemovú aktivitu radónu sa použije faktor rovnováhy F = 0,4.
(6)
Smernou hodnotou na vykonanie opatrení na obmedzenie vonkajšieho ožiarenia osôb žiarením gama zo stavebných výrobkov v stavbách s pobytovými priestormi je príkon priestorového dávkového ekvivalentu 0.5 µSv.h-1, ktorý sa stanovuje meraním vo výške 1 m od podlahy a vo vzdialenosti 0,5 m od stien. Smerná hodnota na vykonanie opatrení sa porovnáva s najvyššie nameranou hodnotou príkonu dávkového ekvivalentu.
(7)
V existujúcich stavbách s pobytovými priestormi najvyššie prípustné hodnoty sú:
a)
4 000 Bq.m-3 v priemere za rok pre objemovú aktivitu radónu,
b)
10 µSv.h-1 pre príkon priestorového dávkového ekvivalentu z prírodných rádionuklidov.
(8)
Spôsob evidencie výsledkov stanovenia a hodnotenia objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti základových plôch stavebného pozemku je uvedený v prílohe č. 7.
§ 6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2007.
v z. Daniel Klačko v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 528/2007 Z. z.
NAJVYŠŠIE PRÍPUSTNÉ HODNOTY INDEXU HMOTNOSTNEJ AKTIVITY PRE OBSAH PRÍRODNÝCH RÁDIONUKLIDOV V STAVEBNÝCH VÝROBKOCH A FREKVENCIA MERANÍ OBSAHU PRÍRODNÝCH RÁDIONUKLIDOV V STAVEBNÝCH VÝROBKOCH
Stavebný výrobok Index
hmotnostnej aktivity
Frekvencia
meraní
Stavebné výrobky určené na výstavbu múrov, podláh a stropov, ako sú:
– tehly a iné výrobky z hliny,
– betón a prefabrikované stavebné dielce z betónu,
– stavebné výrobky z pórobetónu a škvárobetónu,
– prírodný kameň na murovanie,
– cementy.
Vláknocementové a sadrokartónové dosky.
1 raz za rok
Stavebné výrobky určené na obklady múrov, podláh a stropov do hrúbky 3 cm, ako sú:
– keramické a betónové obkladačky a dlaždice,
– obkladačky a dlažby z prírodného kameňa,
– malty, suché maltové zmesi a iné pojivá.
Schodiskové prvky (iné ako z dreva, kovov a plastov).
Piesok, štrk, kamenivo, popolčeky, škvára, troska, hlušina a kaly na stavebné účely, ak nie sú použité na výstavbu múrov, podláh a stropov.
2 raz za dva
roky
Spôsob stanovenia indexu hmotnostnej aktivity pre obsah prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch
Index hmotnostnej aktivity je bezrozmerná veličina určená vzťahom
Vzorec 01
kde aRa, aTh, aK sú namerané hmotnostné aktivity 226Ra, 232Th a 40K v stavebnom výrobku. Ak je obsah niektorého rádionuklidu menší ako najmenšia detegovateľná hmotnostná aktivita, pri výpočte indexu hmotnostnej aktivity sa pre taký rádionuklid použije hodnota najmenšej detegovateľnej aktivity.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 528/2007 Z. z.
KRITÉRIÁ PRE METÓDY STANOVENIA RÁDIOLOGICKÝCH UKAZOVATEĽOV
1.
VODA
Stanovovanýukazovateľ Citlivosť Presnosť
Celková objemová aktivita alfa 0,04 Bq.l-1 30 %
Celková objemová aktivita beta 0,15 Bq.l-1 20 %
Objemová aktivita 222Rn 5,0 Bq.l-1 10 %
Objemová aktivita ostatných
rádionuklidov
10 %
(z najvyššej prípustnej hodnoty podľa prílohy č. 4)
15 %
Hmotnostná koncentrácia draslíka 1 mg.l-1 15 %
Hmotnostná koncentrácia uránu 0,002 mg.l-1 15 %
Citlivosť je vyjadrená ako najmenšia detegovateľná objemová aktivita alebo najmenšia stanoviteľná hmotnostná koncentrácia na hladine významnosti 95 %.
Presnosť sa vyjadruje ako kombinovaná štandardná neistota merania pre celkové objemové aktivity, hmotnostné aktivity a hmotnostné koncentrácie rovné alebo prekračujúce smerné hodnoty
na vykonanie opatrení alebo najvyššie prípustné hodnoty.
2.
STAVEBNÉ VÝROBKY
Stanovovaný ukazovateľ Citlivosť Presnosť
Hmotnostná aktivita 226Ra 30 Bq.kg-1 15 % pri 300 Bq.kg-1
Hmotnostná aktivita 40K 100 Bq.kg-1 15 % pri 200 Bq.kg-1
Hmotnostná aktivita 232Th 30 Bq.kg-1 15 % pri 3 000 Bq.kg-1
Citlivosť je vyjadrená ako najmenšia detegovateľná objemová aktivita alebo najmenšia stanoviteľná hmotnostná koncentrácia na hladine významnosti 95 %.
Presnosť sa vyjadruje ako kombinovaná štandardná neistota merania pre hmotnostnú aktivitu rovnú alebo vyššiu, ako je uvedená hodnota.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 528/2007 Z. z.
ÚPLNÝ ROZBOR A HODNOTENIE OBSAHU PRÍRODNÝCH RÁDIONUKLIDOV V DODÁVANEJ PRAMENITEJ VODE, PRAMENITEJ VODE VHODNEJ NA PRÍPRAVU STRAVY PRE DOJČATÁ A PRÍRODNEJ MINERÁLNEJ VODE, SMERNÉ HODNOTY NA VYKONANIE OPATRENÍ A NAJVYŠŠIE PRÍPUSTNÉ HODNOTY PRE OBSAH PRÍRODNÝCH RÁDIONUKLIDOV V DODÁVANEJ PRAMENITEJ VODE, PRAMENITEJ VODE VHODNEJ NA PRÍPRAVU STRAVY PRE DOJČATÁ A PRÍRODNEJ MINERÁLNEJ VODE
Tabuľka č. 1
Úplný rozbor a hodnotenie obsahu prírodných rádionuklidov v dodávanej pramenitej vode, pramenitej vode vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá a prírodnej minerálnej vode
Druh vody Frekvencia Rozsah
Pramenitá voda, pramenitá voda
vhodná na prípravu stravy pre dojčatá
a prírodná minerálna voda
Jedenkrát za rok a) celková objemová aktivita alfa,

b) celková objemová aktivita beta,


c) objemová aktivita 222Rn,


d) objemová aktivita 226Ra, ak celková objemová aktivita alfa
presiahne smernú hodnotu na vykonanie opatrení,


e) obsah prírodných izotopov uránu, ak celková objemová
aktivita alfa po odpočítaní príspevku od 226Ra presiahne
smernú hodnotu na vykonanie opatrení,


f) objemové aktivity ďalších rádionuklidov emitujúcich žiarenie
alfa uvedených v tabuľke č. 3, ak celková objemová aktivita alfa
po odpočítaní príspevku 226Ra a prírodných izotopov uránu
presiahne smernú hodnotu na vykonanie opatrení,


g) objemová aktivita 40K, ak celková objemová aktivita beta
presiahne smernú hodnotu na vykonanie opatrení,


h) objemové aktivity ďalších rádionuklidov emitujúcich žiarenie
beta uvedených v tabuľke č. 3, ak celková objemová aktivita beta
po odpočítaní príspevku 40K presiahne smernú hodnotu na vykonanie
opatrení.
Tabuľka č. 2
Smerné hodnoty na vykonanie opatrení na zníženie obsahu prírodných rádionuklidov
Druh vody Celková objemová
aktivita alfa [Bq·l-1]
Celková objemová
aktivita beta [Bq·l-1]
Objemová
aktivita
222Rn [Bq·l-1]
Pramenitá voda vhodná na prípravu stravy pre dojčatá 0,1 0,2 20
Prírodná minerálna voda 1,0 2,0 100
Pramenitá voda 0,2 0,5 100
Tabuľka č. 3
Najvyššie prípustné hodnoty obsahu prírodných rádionuklidov v dodávanej pramenitej vode, pramenitej vode vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá a prírodnej minerálnej vode
Rádionuklid Pramenitá vodavhodná na prípravu
stravy pre dojčatá
[Bq·l-1]
Prírodná minerálnavoda
[Bq·l-1]
Pramenitá voda[Bq·l-1]
210Pb 0,1 0,8 0,3
210Po 0,1 0,5 0,2
222Rn 100 600 300
223Ra 224Ra
226Ra
228Ra
0,2 0,3
0,2
0,1
5,0 7,5
1,9
0,7
1,5 2,3
0,6
0,3
234U 235U
238U
1,8 1,9
2,0
12,1 12,6
13,2
3,9 4,1
4,3
Príloha č. 5 k vyhláške č. 528/2007 Z. z.
PROTOKOL O VÝSLEDKU STANOVENIA A HODNOTENIA OBSAHU PRÍRODNÝCH RÁDIONUKLIDOV V DODÁVANEJ PRAMENITEJ VODE, PRAMENITEJ VODE VHODNEJ NA PRÍPRAVU STRAVY PRE DOJČATÁ A PRÍRODNEJ MINERÁLNEJ VODE
Príloha č. 6 k vyhláške č. 528/2007 Z. z.
POSTUP STANOVENIA OBJEMOVEJ AKTIVITY RADÓNU V PÔDNOM VZDUCHU A PRIEPUSTNOSTI ZÁKLADOVÝCH PÔD STAVEBNÉHO POZEMKU A ICH HODNOTENIE
(1)
Hodnotenie rizika prenikania radónu zo základových pôd1) stavebného pozemku sa vykonáva na základe stanovenia objemovej aktivity 222Rn v pôdnom vzduchu a plynopriepustnosti pôdy4) na úrovni základovej ryhy.
(2)
Stanovenie objemovej aktivity 222Rn sa vykonáva:
a)
meraním objemovej aktivity 222Rn vo vzorkách pôdneho vzduchu odobratom z hĺbky 0,8 m po vykonaní výkopových prác, alebo
b)
odborným posúdením na základe merania objemovej aktivity 222Rn vo vzorkách pôdneho vzduchu z hĺbky 0,8 m pod povrchom pôvodného, neupraveného terénu. Pri tom je potrebné zohľadniť profil priepustnosti pôdy do hĺbky základovej ryhy, výsledky inžiniersko-geologického prieskumu, prítomnosť podzemnej vody, hmotnostnú aktivitu 226Ra materských hornín a podobne.
(3)
Podmienkou na meranie objemovej aktivity 222Rn je, aby najmenšia detegovateľná objemová aktivita 222Rn v pôdnom vzduchu bola lepšia ako 1 kBq.m-3. Neodporúča sa vykonávať merania v extrémnych meteorologických podmienkach, ktoré môžu zásadným spôsobom ovplyvniť vlhkosť a priepustnosť základových pôd.
(4)
Pri hodnotení stavebných pozemkov so známym umiestnením stavby sa objemová aktivita radónu v pôdnom vzduchu stanovuje na budúcej zastavanej ploche a v jej najbližšom okolí v základnej sieti 10 m x 10 m alebo hustejšej. Súbor meraní má byť najmenej 15 vzoriek pôdneho vzduchu odobratých z rôznych miest budúcej zastavanej plochy. Ak je budúca zastavaná plocha väčšia ako 6 000 m2 a budúcou stavbou nie je bytová budova, základná sieť môže byť 20 m x 20 m.
(5)
Pri hodnotení stavebných pozemkov s neznámym umiestnením stavby sa objemová aktivita radónu v pôdnom vzduchu stanovuje zo súboru najmenej 15 vzoriek pôdneho vzduchu rovnomerne rozdelených po ploche pozemku. Za dostatočnú hustotu stanovení sa považuje minimálne 25 odberových miest na 10 000 m2.
(6)
Objemová aktivita radónu v pôdnom vzduchu sa vypočíta ako tretí kvartil [0,75–kvantil5)] súboru nameraných hodnôt s vylúčením hodnôt menších ako 1 kBq.m-3. V prípade evidentnej nehomogenity v horizontálnej distribúcii sa objemová aktivita radónu v pôdnom vzduchu vypočíta samostatne pre každú časť pozemku, v ktorej sa horizontálna distribúcia objemovej aktivity radónu môže považovať za homogénnu. Za dostatočný súbor meraní sa považuje najmenej 15 vzoriek pôdneho vzduchu v každej takej časti pozemku.
(7)
Priepustnosť základových pôd stavebného pozemku sa stanovuje podľa tabuľky zdokumentovaním vertikálneho profilu pôdy a podielu jemných častíc6) v zeminách a rozložených horninách v jednotlivých vrstvách profilu najmenej na troch miestach pozemku, pričom za dostatočnú hustotu stanovení sa považuje minimálne 5 stanovení na 10 000 m2 plochy. Ako doplňujúci parameter sa môže použiť priame meranie plynopriepustnosti.7)
(8)
Na hodnotenie radónového rizika sa použije zistená maximálna priepustnosť vo vertikálnom profile do hĺbky základovej ryhy objektu s vylúčením vrchného pôdneho horizontu a s vyhodnotením horizontálnej variability hodnôt priepustnosti na skúmanom stavebnom pozemku.
(9)
Ak sa na hodnotenej ploche vyskytujú iba spevnené skalné horniny, stupeň radónového rizika sa stanoví individuálnym postupom pomocou vedľajších veličín a parametrov, najmä stanovením hmotnostnej aktivity 226Ra a 232Th v horninách, koeficientu emanácie alebo hmotnostnej a plošnej rýchlosti emisie radónu.
(10)
Stavebný pozemok s homogénnou horizontálnou distribúciou objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a homogénnou distribúciou priepustnosti základových pôd sa charakterizuje jednou výslednou hodnotou objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a jednou kategóriou priepustnosti základových pôd.
(11)
Pri pozemkoch s nehomogénnou horizontálnou distribúciou objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu podľa bodu 4 alebo nehomogénnou distribúciou priepustnosti základových pôd sa stanovia oblasti, kde je prekročená smerná hodnota na vykonanie opatrení proti prenikaniu radónu z podložia stavby.
Priepustnosť základových pôd stavebného pozemku podľa podielu jemných častíc f
Kategória priepustnosti Podiel jemných častíc Trieda podľa slovenskej
technickej normy 3)
slabá f > 65 % F5, F6, F7, F8
stredná 15 % < f < 65 % F1, F2, F3, F4, S4, S5, G4, G5
dobrá f < 15 % S1, S2, S3, G1, G2, G3
1)
STN 73 0601 Ochrana stavieb proti radónu z podložia.
1a)
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/9/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 198/2004 Z. z.).
2)
Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 158/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody v znení vyhlášky č. 119/2006 Z. z.
3)
§ 2 a 9 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/9/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu (oznámenie č. 198/2004 Z. z.).
4)
STN 75 0111 Vodné hospodárstvo. Názvoslovie hydrogeológie.
5)
STN ISO 3534-1 Štatistika. Slovník a značky. Časť 1: Pravdepodobnosť a všeobecné štatistické termíny.
6)
STN 73 1001 Zakladanie stavieb. Základová pôda pod plošnými základmi.
7)
STN 72 1020 Laboratórne stanovenie priepustnosti zemín.