547/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

547
ZÁKON
z 25. októbra 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 631/2004 Z. z., zákona č. 533/2005 Z. z. a zákona č. 610/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písmená b) a c) znejú:
„b)
územím Európskej únie (ďalej len „únia") územie členských štátov únie podľa osobitného predpisu1a) okrem územia ostrova Helgoland a územia Büsingen v Spolkovej republike Nemecko, územia Livigno, Campione d´Italia a talianskych vnútrozemských vôd jazera Lugano v Talianskej republike, územia Ceuta, Melilla a Kanárske ostrovy v Španielskom kráľovstve, zámorských území Francúzskej republiky a územia britských Normanských ostrovov,
c)
členským štátom územie členského štátu únie okrem území uvedených v písmene b),“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Článok 299 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES C 325, 24. 12. 2002) v platnom znení.“.
2.
V § 4 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
cigarou alebo cigarkou tabakový povrazec vhodný na fajčenie bez ďalších úprav, a ktorý je
1.
celý výlučne z prírodného tabaku,
2.
s krycím listom výlučne z prírodného tabaku,
3.
s náplňou, ktorú tvorí zmes z kúskov tabaku, nie však vlákna získané rezaním, s vonkajším krycím listom bežnej cigarovej farby, ktorý pokrýva celý tabakový povrazec vrátane prípadného filtra, nie však náustok v prípade cigár s náustkom a s obalovým listom, pričom krycí list aj obalový list sú z rekonštituovaného tabaku, ak jeho jednotková hmotnosť bez filtra alebo náustku nie je nižšia ako 1,2 gramu a ak krycí list je ovinutý do formy špirály v ostrom uhle najmenej 30° k pozdĺžnej osi celého povrazca, alebo
4.
s náplňou, ktorú tvorí zmes z kúskov tabaku, nie však vlákna získané rezaním, s krycím listom bežnej cigarovej farby z rekonštituovaného tabaku, ktorý pokrýva celý tabakový povrazec vrátane prípadného filtra, nie však náustok v prípade cigár s náustkom, ak jednotková hmotnosť tabakového povrazca bez filtra a náustku je 2,3 g a viac a jej vonkajší obvod na jednej tretine jej dĺžky je 34 mm a viac,“.
3.
V § 4 ods. 3 písm. c) druhom bode sa za slovo „predaj“ vkladajú slová „a určený na konečnú spotrebu“.
4.
V § 4 ods. 3 písm. c) treťom bode sa vypúšťajú slová „jemne rezaný“.
5.
V § 4 ods. 6 písm. b) druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a určený na konečnú spotrebu“.
6.
V § 5 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
7.
V § 6 ods. 1 sa slová „1,40 Sk/kus“ nahrádzajú slovami „2,10 Sk/kus“ a slová „1 350,00 Sk/kg“ sa nahrádzajú slovami „1 930,00 Sk/kg“.
8.
V § 6 ods. 2 sa slová „1,10 Sk/kus“ nahrádzajú slovami „1,41 Sk/kus“ a slová „23 % z ceny cigariet“ sa nahrádzajú slovami „24 % z ceny cigariet“.
9.
V § 6 ods. 3 sa slová „1,70 Sk/kus“ nahrádzajú slovami „2,10 Sk/kus“.
10.
V § 7 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
neobchodného charakteru
1.
zaslané fyzickou osobou z územia tretích štátov fyzickej osobe na daňové územie v príležitostných malých zásielkach, určené na jej osobnú spotrebu alebo osobnú spotrebu jej domácnosti4a) na daňovom území najviac v množstve 50 kusov cigariet alebo 25 kusov cigariek, alebo 10 kusov cigár, alebo 50 g tabaku, alebo
2.
príležitostne dovážané z územia tretích štátov cestujúcim v osobnej batožine výlučne na jeho osobnú spotrebu alebo osobnú spotrebu jeho domácnosti4a) na daňovom území najviac v množstve 200 kusov cigariet alebo 100 kusov cigariek, alebo 50 kusov cigár, alebo 250 g tabaku,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
§ 115 Občianskeho zákonníka.“.
11.
V § 7 sa vypúšťa odsek 2.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
12.
§ 8 sa vypúšťa.
13.
V § 9 ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
14.
V § 9 ods. 3 sa slovo „výrobca“ nahrádza slovami „prevádzkovateľ daňového skladu“.
15.
V § 9 odsek 4 znie:
„(4)
Na označenie spotrebiteľského balenia cigariet sa môže použiť len kontrolná známka, ktorej údaje zodpovedajú príslušnej cene cigariet, počtu kusov cigariet v tomto balení, dĺžke jednej cigarety, registračnému odbernému číslu na odber kontrolných známok (ďalej len „registračné odberné číslo"), prípadne ďalším údajom identifikácie odberateľa kontrolných známok. Kontrolná známka sa nalepí na spotrebiteľské balenie cigariet na časti určenej na otvorenie tak, aby sa cigarety nemohli vybrať bez viditeľného poškodenia kontrolnej známky alebo spotrebiteľského balenia cigariet a aby časť kontrolnej známky, kde je uvedené registračné odberné číslo a cena cigariet, ostala nepoškodená; ak sú registračné odberné číslo a cena cigariet uvedené na dvoch častiach kontrolnej známky, musí zostať nepoškodená aspoň jedna časť kontrolnej známky, kde je uvedené registračné odberné číslo a cena cigariet. Kontrolná známka môže obsahovať aj iné grafické prvky a údaje, ak neznemožňujú identifikáciu prvkov a údajov uvedených v tomto zákone a vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa odseku 32. Kontrolná známka sa nesmie dať odlepiť bez jej viditeľného poškodenia alebo poškodenia spotrebiteľského balenia cigariet. Ak sa na spotrebiteľské balenie cigariet použije aj priehľadný obal, kontrolná známka sa nalepí pod tento obal.“.
16.
V § 9 ods. 6 písm. a) deviatom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo povolená reštrukturalizácia,“.
17.
V § 9 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Tlačiareň môže distribuovať kontrolné známky so zmenou grafických a ochranných prvkov len na základe oznámenia colného riaditeľstva, že vzorový výtlačok kontrolnej známky (specimen) spĺňa podmienky a náležitosti podľa odsekov 1a 4.“.
18.
V § 9 ods. 12 písmeno c) znie:
„c)
zašle colnému úradu najneskôr s predložením žiadosti o vydanie prvého poukazu zoznam cigariet, ktoré predpokladá uvádzať do daňového voľného obehu, a v ktorom uvedie cenu cigariet s dátumom predpokladaného uvedenia do daňového voľného obehu za túto cenu, obchodný názov cigariet, počet kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet, dĺžku jednej cigarety, krajinu pôvodu cigariet a identifikačné údaje výrobcu cigariet, ak nejde o výrobcu cigariet na daňovom území; zmenu údajov v zozname alebo doplnenie údajov v zozname je odberateľ kontrolných známok povinný oznámiť colnému úradu najneskôr päť kalendárnych dní pred dňom uvedenia spotrebiteľského balenia cigariet do daňového voľného obehu.“.
19.
V § 9 odsek 13 znie:
„(13)
Dovozca cigariet je povinný pred dovozom spotrebiteľského balenia cigariet zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo cigariet, ktoré chce uviesť do daňového voľného obehu. Na zábezpeku na daň sa použije § 20 primerane.“.
20.
V § 9 ods. 24 sa úvodná veta nahrádza textom, ktorý znie:
„Odberateľ kontrolných známok vykoná zúčtovanie počtu kontrolných známok podľa ceny cigariet uvedenej na kontrolnej známke, podľa počtu kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet a dĺžky jednej cigarety. Pri vykonaní zúčtovania predloží originál dielu B poukazu potvrdený tlačiarňou, ak bolo odobraté celé množstvo kontrolných známok, alebo kópiu dielu B potvrdenú tlačiarňou, ak bola odobratá len časť kontrolných známok z celkového množstva, a uvedie“.
21.
V § 9 odsek 26 znie:
„(26)
Odberateľ kontrolných známok je povinný oznámiť colnému riaditeľstvu prostredníctvom colného úradu na účely zistenia najpredávanejšej cenovej kategórie cigariet množstvo cigariet uvedených do daňového voľného obehu na daňovom území podľa ceny cigariet prepočítanej na tisíc kusov cigariet a podľa dĺžky jednej cigarety za prvých šesť kalendárnych mesiacov roka najneskôr do 31. júla príslušného roka a za posledných šesť kalendárnych mesiacov roka najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka.“.
22.
V § 9 sa odsek 28 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:
„e)
odberateľ kontrolných známok nesplnil podmienky uvedené v odseku 12 v období šesť po sebe idúcich kalendárnych mesiacov od pridelenia registračného odberného čísla,
f)
zanikli dôvody, na základe ktorých bolo vydané.“.
23.
V § 11 ods. 1 písmene e) sa slová „§ 7 ods. 1 písm. d) a e)“ nahrádzajú slovami „§ 7 písm. d) a e)“.
24.
V § 12 ods. 1 písmene e) sa slová „§ 7 ods. 1 písm. d) a e)“ nahrádzajú slovami „§ 7 písm. d) a e)“.
25.
V § 13 ods. 7 druhej vete sa slovo „Daň“ nahrádza slovami „Výsledná daň“.
26.
V § 14 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
oprávnenému príjemcovi, daňovému splnomocnencovi alebo dovozcovi cigariet, ak majú takéto tabakové výrobky a tieto tabakové výrobky sú znehodnotené a zničené pod dozorom colného úradu; v prípade spotrebiteľského balenia cigariet, na ktoré sa vzťahuje povinnosť označovania kontrolnými známkami, predloží oprávnený príjemca alebo dovozca cigariet k žiadosti o vrátenie dane úradný záznam o zničení kontrolných známok a úradný záznam o zničení spotrebiteľských balení cigariet.“.
27.
V § 14 odsek 7 znie:
„(7)
Vrátenie dane možno uplatniť na colnom úrade až po skončení toho kalendárneho mesiaca, v ktorom boli splnené všetky podmienky na uplatnenie vrátenia dane, najneskôr však do troch rokov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom možnosť na uplatnenie vrátenia dane vznikla; po uplynutí tejto lehoty nemožno vrátiť daň.“.
28.
V § 19 ods. 4 písm. f) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo povolená reštrukturalizácia.“.
29.
V § 19 ods. 7 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo bola povolená reštrukturalizácia,“.
30.
V § 19 sa odsek 7 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
dňom výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi.13a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a)
§ 58 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 8a zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
31.
V § 20 ods. 5 písm. a) prvý bod znie:
„1.
zvýšiť zloženú zábezpeku na daň o sumu, ktorá prevyšuje zloženú zábezpeku na daň, ak daň pripadajúca na množstvo tabakových výrobkov uvedených do daňového voľného obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac je vyššia o viac ako 20 % ako zložená zábezpeka na daň, a to najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k prevýšeniu dane nad zloženou zábezpekou na daň,“.
32.
V § 20 ods. 5 písm. b) sa text za bodkočiarkou nahrádza textom, ktorý znie: „colný úrad môže vrátiť príslušný rozdiel s prihliadnutím na stav zásob tabakových výrobkov v pozastavení dane ku dňu podania žiadosti, a to do 15 dní odo dňa podania tejto žiadosti.“.
33.
V § 21 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 2 až 7.
34.
V § 21 odsek 2 znie:
„(3)
Colný úrad môže v odôvodnených prípadoch povoliť na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá chce prepravovať na daňovom území tabakové výrobky v pozastavení dane, iný spôsob prepravy takýchto tabakových výrobkov, ako je uvedený v odseku 1.“.
35.
§ 23 vrátane nadpisu znie:
㤠23
Oprávnený príjemca
(1)
Oprávneným príjemcom na daňovom území je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane. Oprávneným príjemcom je aj právnická osoba alebo fyzická osoba na území iného členského štátu oprávnená podľa právnych predpisov príslušného členského štátu prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť oprávneným príjemcom na daňovom území a chce opakovane prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce príležitostne prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, musí na každý príležitostný príjem tabakových výrobkov písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane.
(2)
Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane alebo žiadosť o vydanie povolenia prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
d)
obchodný názov tabakového výrobku,
e)
údaj o predpokladanom ročnom objeme tabakových výrobkov prijímaných v pozastavení dane v príslušnej mernej jednotke, ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane,
f)
údaj o množstve tabakových výrobkov v príslušnej mernej jednotke, ktoré má v danom prípade prijať žiadateľ, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce príležitostne prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane.
(3)
Prílohou k žiadosti je výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie žiadateľa na podnikanie nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia.
(4)
Žiadateľ musí spĺňať aj tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,8)
b)
zložil zábezpeku na daň,
c)
colný úrad ani daňový úrad voči nemu nemá pohľadávky po lehote splatnosti,
d)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov,7)
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
f)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(5)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, je povinná pred vydaním povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov, ktoré predpokladá prijať v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov spôsobom podľa § 20 ods. 4.
(6)
Colný úrad pred vykonaním registrácie preverí u žiadateľa, ktorý chce prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohe k žiadosti, a ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odsekoch 4 a 5, colný úrad mu pridelí registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti. Ak žiadateľ v tejto lehote nepreukáže pravdivosť všetkých údajov a splnenie všetkých podmienok, colný úrad mu pridelí registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane v lehote do 15 dní odo dňa preukázania pravdivosti údajov a splnenia poslednej z podmienok. Ak colný úrad povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane nevydá, bezodkladne vráti žiadateľovi zloženú zábezpeku na daň.
(7)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane príležitostne, je povinná pred vydaním povolenia prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov, ktoré má v danom prípade prijať, a to spôsobom podľa § 20 ods. 4. Colný úrad vydá potvrdenie o zložení zábezpeky na daň.
(8)
Colný úrad pred vydaním povolenia prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane preverí u žiadateľa, ktorý chce príležitostne prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohe k žiadosti. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odsekoch 4 a 5, colný úrad vydá povolenie prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni, keď žiadateľ zložil zábezpeku na daň. Na úhradu dane možno po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň.
(9)
Ak oprávnený príjemca, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, chce prijať tabakové výrobky a daň pripadajúca na toto množstvo tabakových výrobkov je vyššia o viac ako 10 % než zložená zábezpeka na daň, je povinný najneskôr v deň prijatia týchto tabakových výrobkov
a)
oznámiť túto skutočnosť colnému úradu písomne alebo elektronicky,
b)
zvýšiť zloženú zábezpeku na daň o sumu, ktorá prevyšuje zloženú zábezpeku na daň.
(10)
Oprávnený príjemca, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, je povinný doplniť zloženú zábezpeku na daň o sumu, ktorú colný úrad použil na úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane, a to do piatich dní odo dňa oznámenia podľa odseku 12.
(11)
Oprávnený príjemca, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, môže písomne požiadať colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku, ktorá vystavila bankovú záruku, o zníženie zloženej zábezpeky na daň, ak zložená zábezpeka na daň je vyššia o viac ako 20 % než daň pripadajúca na množstvo tabakových výrobkov uvedených do daňového voľného obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac za predpokladu, že tento stav trvá najmenej šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov; colný úrad vráti príslušný rozdiel do 15 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(12)
Ak oprávnený príjemca, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, nezaplatí daň v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom, colný úrad použije zábezpeku na daň na úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane, o čom písomne upovedomí daňového dlžníka.
(13)
Oprávnený príjemca je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 2 a odseku 4 písm. a), c) až f) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku. Zmenu údajov podľa odseku 3 je povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu.
(14)
Povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane zaniká
a)
dňom podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom podania žiadosti o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo dňom podania oznámenia o skončení podnikania,
b)
dňom úmrtia oprávneného príjemcu alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení oprávneného príjemcu za mŕtveho, ak je oprávneným príjemcom fyzická osoba,
c)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku alebo dňom, keď bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie, alebo bola povolená reštrukturalizácia,
d)
desiatym dňom odo dňa uplynutia lehoty na doplnenie zábezpeky na daň podľa odseku 9 písm. b) a odseku 10, ak zábezpeka na daň nebola doplnená,
e)
dňom odňatia povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane colným úradom,
f)
dňom výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi.13a)
(15)
Colný úrad povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane odníme, ak
a)
oprávnený príjemca vstúpi do likvidácie,
b)
oprávnený príjemca už prestal spĺňať podmienky uvedené v odsekoch 4 a 5,
c)
oprávnený príjemca porušuje povinnosti podľa tohto zákona a uloženie pokuty a ani výzvy colného úradu neviedli k náprave,
d)
oprávnený príjemca požiada o odňatie povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane,
e)
bola vykonaná registrácia a vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.
(16)
Colný úrad môže odňať povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, ak oprávnený príjemca počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov neprijíma tabakové výrobky, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.
(17)
Pri zániku povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane
a)
oprávnený príjemca, v prípade podľa odseku 14 písm. b) dedič alebo súdom ustanovený správca dedičstva, v lehote určenej colným úradom podá daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatí daň, ak nebolo daňové priznanie podané a daň zaplatená ku dňu zániku povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane,
b)
colný úrad použije zloženú zábezpeku na daň na úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane a prípadný zostatok zábezpeky na daň bezodkladne vráti právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej zaniklo povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, v prípade podľa odseku 14 písm. b) dedičovi alebo súdom ustanovenému správcovi dedičstva,
c)
colný úrad požiada o úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane príslušnú banku, ak zabezpečením dane je banková záruka,14)
d)
colný úrad odníme osvedčenie o registrácii a zruší registračné číslo.
(18)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej bolo odňaté povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane podľa odseku 15 písm. c), môže byť nové povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane vydané najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane; ak ide o osobu s ním majetkovo prepojenú alebo personálne prepojenú, môže jej byť vydané povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného oprávnenému príjemcovi o odňatí povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane. V prípade odňatia povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane podľa odseku 16 môže byť vydané nové povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane najskôr po uplynutí jedného roka po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane.“.
36.
V § 26 ods. 5 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak táto právnická osoba alebo fyzická osoba skladá zábezpeku na daň na tabakové výrobky prepravované v pozastavení dane namiesto odosielateľa.“.
37.
V § 27 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo z územia únie, na ktorom sa neuplatňujú právne predpisy únie o všeobecnom systéme, držbe, preprave a kontrole tovarov podliehajúcich spotrebným daniam“.
38.
V § 29 odsek 7 znie:
„(7)
Ak daňová povinnosť nevznikne podľa odseku 1, vzniká daňová povinnosť dňom prepravenia tabakových výrobkov na daňové územie alebo dňom použitia tabakových výrobkov na daňovom území, ak nie je známy deň prepravenia tabakových výrobkov na daňové územie. Daňovým dlžníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá tabakové výrobky pri prepravení na daňové územie má ako prvá v držbe alebo ktorá tabakové výrobky ako prvá použila. Daňový dlžník je povinný bezodkladne po vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie a zaplatiť daň, a to
a)
colnému úradu, ak daňový dlžník má sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak daňový dlžník nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.“.
39.
V § 34 odsek 3 znie:
„(3)
Vydanie tabakových výrobkov oslobodených od dane musí byť doložené kópiou povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a kópiou odpisového listu, ak sa vydávajú tabakové výrobky oslobodené od dane podľa § 33a.“.
40.
§ 36 sa vypúšťa.
41.
V § 39 ods. 1 sa za slovo „výrobkov,“ vkladajú slová „tlačou a distribúciou kontrolných známok,“.
42.
V 39 ods. 3 písm. g) sa vypúšťajú slová „a užívateľských podnikoch, ktoré používajú tabakové výrobky oslobodené od dane podľa § 7 ods. 2“.
43.
V § 39 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a v užívateľských podnikoch“.
44.
V § 40 ods. 1 sa za slovami „zahraničných zástupcov“ vypúšťa čiarka a slová „užívateľských podnikov“.
45.
V § 40 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až i) sa označujú ako písmená d) až h).
46.
V § 40 ods. 4 druhá veta znie: „Najpredávanejšia cenová kategória cigariet je kategória cigariet, z ktorej najväčšie množstvo cigariet s rovnakou cenou cigariet prepočítanou na tisíc kusov cigariet a rovnakou dĺžkou jednej cigarety bolo uvedených do daňového voľného obehu na daňovom území za obdobie podľa prvej vety.“.
47.
§ 41 vrátane nadpisu znie:
㤠41
Správne delikty
(1)
Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ak
a)
predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo prepravuje spotrebiteľské balenie cigariet, ktoré nie je označené v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom,25a)
b)
označí spotrebiteľské balenie cigariet falzifikátom kontrolnej známky,
c)
poruší ustanovenie § 9 ods. 17, 21, 23, 24 alebo 25,
d)
nepreukáže použitie alebo znehodnotenie kontrolných známok,
e)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakových výrobkov u nej zistených, ktoré sa u nej nachádzajú alebo ktoré sa u nej nachádzali, a to bez ohľadu na to, či nakladá, alebo nakladala s tabakovými výrobkami ako s vlastnými,
f)
vyrobí tabakové výrobky bez povolenia na prevádzkovanie daňového skladu,
g)
nezloží zábezpeku na daň na prepravu tabakových výrobkov v súlade s týmto zákonom,
h)
je prevádzkovateľom tranzitného daňového skladu a predá tabakové výrobky oslobodené od dane fyzickej osobe, ktorej je povinný predať tabakové výrobky s daňou,
i)
je prevádzkovateľom daňového skladu pre zahraničných zástupcov a predá tabakové výrobky oslobodené od dane zahraničnému zástupcovi nad limit podľa § 33a ods. 12 až 14 alebo osobe, ktorej nebolo vydané povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov,
j)
poruší ustanovenie § 10 ods. 1 písm. b), c), e) alebo ods. 2,
k)
poruší ustanovenie § 10 ods. 1 písm. d),
l)
poruší ustanovenie § 23 ods. 9 písm. a).
(2)
Colný úrad uloží pokutu
a)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet, ktoré nie je označené v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom,25a) najmenej však 10 000 Sk, a také spotrebiteľské balenie cigariet zabezpečí,3)
b)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. b) vo výške dane pripadajúcej na množstvo cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet označenom falzifikátom kontrolnej známky zvýšenú o 100 %, najmenej však 50 000 Sk, a také spotrebiteľské balenie cigariet zabezpečí,3)
c)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. c) vo výške od 10 000 Sk do 50 000 Sk,
d)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. d) vo výške dane pripadajúcej na množstvo cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet, na ktoré boli kontrolné známky určené, najmenej však 10 000 Sk,
e)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. e) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo zistených tabakových výrobkov, najmenej však 10 000 Sk, a také tabakové výrobky zabezpečí,3)
f)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. f) vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov vyrobených bez povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, najmenej však 100 000 Sk, a také tabakové výrobky zabezpečí,3)
g)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. g) vo výške 20 % dane pripadajúcej na to množstvo prepravovaných tabakových výrobkov, na ktoré nebola zložená zábezpeka na daň,
h)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. h) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo predaných tabakových výrobkov oslobodených od dane, ktoré mali byť predané s daňou, najmenej však 100 000 Sk,
i)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. i) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov oslobodených od dane predaných nad limit podľa § 33a ods. 12 až 14 alebo osobe bez povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, najmenej však 100 000 Sk,
j)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. j) 10 000 Sk a v prípade opakovaného porušenia 50 000 Sk,
k)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. k) vo výške rozdielu dane zisteného colným úradom, najmenej však 10 000 Sk a v prípade opakovaného porušenia najmenej 50 000 Sk,
l)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. l) 2 000 Sk.
(3)
Pri určovaní výšky pokuty podľa odseku 2 písm. c) prihliadne colný úrad na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu.
(4)
Na účel výpočtu dane podľa odseku 2 písm. a) a e) základom dane pri cigaretách, ktoré nie sú označené kontrolnou známkou a ktoré sa nedodávajú pod rovnakým obchodným názvom na daňové územie, je počet kusov cigariet v takomto spotrebiteľskom balení cigariet a cena najpredávanejšej cenovej kategórie cigariet (§ 40 ods. 4) prepočítaná na počet kusov cigariet v takomto spotrebiteľskom balení cigariet.
(5)
Tabakové výrobky, ktoré colný úrad zabezpečí a ktoré sa dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o prepadnutí tabakových výrobkov stanú majetkom štátu,3) je colný úrad povinný zničiť. Na postup pri ničení tabakových výrobkov sa primerane použije osobitný predpis.25b)“.
48.
Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠41a
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá nie je oprávnená na podnikanie, ak
a)
predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo prepravuje spotrebiteľské balenie cigariet, ktoré nie je označené v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom,25a)
b)
označí spotrebiteľské balenie cigariet falzifikátom kontrolnej známky,
c)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakových výrobkov u nej zistených, ktoré sa u nej nachádzajú alebo ktoré sa u nej nachádzali, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s tabakovými výrobkami ako s vlastnými,
d)
použije tabakové výrobky oslobodené od dane podľa § 7 písm. f) na iný ako určený účel.
(2)
Colný úrad uloží pokutu
a)
za priestupok podľa odseku 1 písm. a) do 1 000 000 Sk, najmenej však 2 000 Sk, a také spotrebiteľské balenie cigariet zabezpečí,3)
b)
za priestupok podľa odseku 1 písm. b) vo výške dane pripadajúcej na množstvo cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet označenom falzifikátom kontrolnej známky zvýšenú o 100 %, najmenej však 50 000 Sk, a také spotrebiteľské balenie cigariet zabezpečí,3)
c)
za priestupok podľa odseku 1 písm. c) do 1 000 000 Sk, najmenej však 2 000 Sk, a také tabakové výrobky zabezpečí,3)
d)
za priestupok podľa odseku 1 písm. d) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov oslobodených od dane podľa § 7 písm. f) použitých na iný ako určený účel, najmenej však 5 000 Sk.
(3)
Pri určovaní výšky pokuty podľa odseku 2 písm. a) a c) prihliadne colný úrad na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu.
(4)
Na účel výpočtu dane podľa odseku 2 písm. b) a d) základom dane pri cigaretách, ktoré nie sú označené kontrolnou známkou a ktoré sa nedodávajú pod rovnakým obchodným názvom na daňové územie, je počet kusov cigariet v takomto spotrebiteľskom balení cigariet a cena najpredávanejšej cenovej kategórie cigariet (§ 40 ods. 4) prepočítaná na počet kusov cigariet v takomto spotrebiteľskom balení cigariet.
(5)
Tabakové výrobky, ktoré colný úrad zabezpečí a ktoré sa dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o prepadnutí tabakových výrobkov stanú majetkom štátu,3) je colný úrad povinný zničiť. Na postup pri ničení tabakových výrobkov sa primerane použije osobitný predpis.25b)
(6)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a c) môže colný úrad uložiť pokutu v blokovom konaní do výšky 5 000 Sk. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.25c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25c znie:
„25c)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.
49.
Za § 44c sa vkladá § 44d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠44d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008
(1)
Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené k 31. decembru 2007 sa ukončí podľa ustanovení zákona v znení účinnom od 1. januára 2008 a na pokuty sa vzťahuje § 41 a 41a zákona v znení účinnom od 1. januára 2008, ak je to pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu priaznivejšie.
(2)
Užívateľský podnik podľa § 8 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2007, ktorý má v držbe denaturované tabakové výrobky oslobodené od dane, a prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý má v držbe denaturované tabakové výrobky v pozastavení dane, je povinný najneskôr do 31. januára 2008 oznámiť colnému úradu množstvo denaturovaných tabakových výrobkov v kilogramoch, ktoré mal v držbe k 15. januáru 2008.
(3)
Denaturované tabakové výrobky oslobodené od dane možno uvádzať do daňového voľného obehu najneskôr do 30. apríla 2008. Colný úrad odníme odberný poukaz užívateľskému podniku podľa odseku 2 k 30. aprílu 2008.
(4)
Denaturované tabakové výrobky oslobodené od dane môže užívateľský podnik podľa odseku 2 používať najneskôr do 31. júla 2008. Colný úrad vyradí užívateľský podnik podľa odseku 2 z evidencie užívateľských podnikov k 31. júlu 2008.“.
50.
Za § 45 sa vkladá § 45a, ktorý znie:
㤠45a
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 60/2006 Z. z. o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu tabakových výrobkov, o požiadavkách na denaturáciu a o určenom účele použitia denaturovaných tabakových výrobkov.“.
51.
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k zákonu č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 547/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov (Ú. v. ES L 076, 23. 3. 1992; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1) v znení smernice Rady 92/108/EHS zo 14. decembra 1992 (Ú. v. ES L 390, 31. 12. 1992; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1), smernice Rady 94/74/ES z 22. decembra 1994 (Ú. v. ES L 365, 31. 12. 1994; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1), smernice Rady 96/99/ES z 30. decembra 1996 (Ú. v. ES L 008, 11. 1. 1997; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1), smernice Rady 2000/44/ES z 30. júna 2000 (Ú. v. ES L 161, 1. 7. 2000; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1), smernice Rady 2000/47/ES z 20. júla 2000 (Ú. v. ES L 193, 29. 7. 2000; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 10), nariadenia Rady 807/2003/ES zo 14. apríla 2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16. 5. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 1/zv. 4), smernice Rady 106/2004/ES zo 16. novembra 2004 (Ú. v. EÚ L 359, 4. 12. 2004) a Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).
2.
Smernica Rady 92/79/EHS z 19. októbra 1992 o aproximácii daní z cigariet (Ú. v. ES L 316, 31. 10. 1992; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 13) v znení smernice Rady 1999/81/ES z 29. júla 1999 (Ú. v. ES L 211, 11. 08. 1999; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1), smernice Rady 2002/10/ES z 12. februára 2002 (Ú. v. ES L 46, 16. 02. 2002; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 35) a Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).
3.
Smernica Rady 92/80/EHS z 19. októbra 1992 o aproximácii daní z tabakových výrobkov s výnimkou cigariet (Ú. v. ES L 316, 31. 10. 1992; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 13) v znení smernice Rady 1999/81/ES z 29. júla 1999 (Ú. v. ES L 211, 11. 08. 1999; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1), smernice Rady 2002/10/ES z 12. februára 2002 (Ú. v. ES L 46, 16. 02. 2002; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 35) a Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).
4.
Smernica Rady 95/59/ES z 25. novembra 1995 o iných daniach, ktoré ovplyvňujú spotrebu vyrobeného tabaku, ako je daň z obratu (Ú. v. ES L 291, 6. 12. 1995; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1) v znení smernice Rady 1999/81/ES z 29. júla 1999 (Ú. v. ES L 211, 11. 08. 1999; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1) a smernice Rady 2002/10/ES z 12. februára 2002 (Ú. v. ES L 46, 16. 02. 2002; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 35).
5.
Smernica Rady 69/169/EHS z 28. mája 1969 o harmonizácii ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa oslobodenia od dane z obratu a od spotrebnej dane pre dovoz v medzinárodnom cestovnom ruchu (Ú. v. ES L 133, 4. 6. 1969; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1) v znení smernice Rady 72/230/EHS z 12. júna 1972 (Ú. v. ES L 139, 17. 6. 1972; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1), smernice Rady 78/1032/EHS z 19. decembra 1978 (Ú. v. ES L 366, 28. 12. 1978; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1), smernice Rady 78/1033/EHS z 19. decembra 1978 (Ú. v. ES L 366, 28. 12. 1978; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1), smernice Rady 81/933/EHS zo 17. novembra 1981 (Ú. v. ES L 338, 25. 11. 1981; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1), smernice Rady 82/443/EHS z 29. júna 1982 (Ú. v. ES L 206, 14. 07. 1982; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1), smernice Rady 84/231/EHS z 30. apríla 1984 (Ú. v. ES L 117, 3. 5. 1984), smernice Rady 85/348/EHS z 8. júla 1985 (Ú. v. ES L 183, 16. 7. 1985; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1), smernice Rady 87/198/EHS zo 16. marca 1987 (Ú. v. ES L 078, 20. 3. 1987), smernice Rady 88/664/EHS z 21. decembra 1988 (Ú. v. ES L 382, 31. 12. 1988; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1), smernice Rady 89/194/EHS z 13. marca 1989 (Ú. v. ES L 073, 17. 3. 1989), smernice Komisie 89/220/EHS zo 7. marca 1989 (Ú. v. ES L 092, 5. 4. 1989; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1), smernice Rady 91/191/EHS z 27. marca 1991 (Ú. v. ES L 094, 16. 4. 1991; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.9/zv. 1), smernice Rady 91/673/EHS z 19. decembra 1991 (Ú. v. ES L 373, 31. 12. 1991; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1), smernice Rady 91/680/EHS zo 16. decembra 1991 (Ú. v. ES L 376, 31. 12. 1991; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1), smernice Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 (Ú. v. ES L 076, 23. 3. 1992; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1), smernice Rady 92/111/EHS zo 14. decembra 1992 (Ú. v. ES L 384, 30. 12. 1992; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1), smernice Rady 94/4/ES zo 14. februára 1994 (Ú. v. ES L 060, 3. 3. 1994; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1), smernice Rady 2000/47/ES z 20. júla 2000 (Ú. v. ES L 193, 29. 7. 2000; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 10) a Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 122/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 507/2001 Z. z., zákona č. 139/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 211/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z. a zákona č. 250/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 86 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
colné úrady ako správcovia spotrebnej dane priestupky, ak tak ustanoví osobitný zákon.14)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
„14)
Napríklad zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 556/2004 Z. z., zákonom č. 631/2004 Z. z., zákonom č. 533/2005 Z. z., zákonom č. 610/2005 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008 s výnimkou čl. I bodov 40, 44 a 45, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.