548/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

548
ZÁKON
z 25. októbra 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 109/2005 Z. z. a zákona č. 310/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 ods. 1 písm. i) sa za slovo „úradu“ vkladajú slová „a obvodnému úradu dopravy“.
2.
Názov piatej hlavy znie:
„PIATA HLAVA
JEDNOTLIVO DOVEZENÉ VOZIDLO“.
3.
§ 16 znie:
㤠16
(1)
Vlastník jednotlivo dovezeného nového vozidla alebo ojazdeného vozidla z členského štátu okrem Slovenskej republiky (ďalej len „členský štát") alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „iný zmluvný štát") určeného na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách je povinný písomne požiadať obvodný úrad dopravy8)
a)
o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla alebo
b)
o uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla.
(2)
Vlastník jednotlivo dovezeného nového vozidla alebo ojazdeného vozidla z iného ako členského štátu alebo iného zmluvného štátu (ďalej len „tretia krajina") určeného na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách je povinný písomne požiadať obvodný úrad dopravy8) o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla.
(3)
Na vydanie rozhodnutia podľa odsekov 1 a 2 je príslušný obvodný úrad dopravy podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby.“.
4.
Za § 16 sa vkladajú § 16a až 16c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠16a
Jednotlivo dovezené vozidlo z členského štátu alebo iného zmluvného štátu
(1)
Žiadosť o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu musí obsahovať
a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to,
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis,
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,
b)
identifikačné údaje o vozidle, a to
1.
značku vozidla,
2.
obchodný názov vozidla,
3.
typ vozidla (jeho variant alebo verziu variantu typu),
4.
druh vozidla,
5.
kategóriu vozidla,
6.
obchodné meno výrobcu vozidla,
7.
identifikačné číslo vozidla VIN.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú:
a)
ak ide o nové vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v členskom štáte,
1.
doklad o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva,
2.
osvedčenie o zhode vozidla COC,
3.
vyhlásenie žiadateľa, že vozidlo nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v inom štáte,
4.
osvedčenie o evidencii, ak taký doklad bol v členskom štáte vydaný,
5.
potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu za dovezené vozidlo;8a)
b)
ak ide o nové vozidlo, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel v členskom štáte, alebo ak ide o ojazdené vozidlo
1.
doklad o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva,
2.
osvedčenie o evidencii,
3.
doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v členskom štáte; predkladá sa len v prípade, ak záznam o vyradení nie je uvedený v osvedčení o evidencii podľa druhého bodu,
4.
odborný posudok o kontrole originality vozidla podľa § 85 s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
5.
platný protokol o technickej kontrole vozidla podľa § 49 ods. 2 písm. a), s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách alebo platný doklad o vykonaní technickej kontroly vozidla vydaný v členskom štáte, napríklad osvedčenie o technickej kontrole; uvedené doklady sa predkladajú, len ak vozidlo takej kontrole podlieha,
6.
platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla podľa § 67 ods. 2 písm. a), s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách alebo platný doklad o vykonaní emisnej kontroly motorového vozidla vydaný v členskom štáte, napríklad osvedčenie o emisnej kontrole len v prípade, ak záznam o emisnej kontrole nie je súčasťou dokladu o vykonaní technickej kontroly podľa piateho bodu; uvedené doklady sa predkladajú len v prípade ojazdeného vozidla, ak vozidlo takej kontrole podlieha,
7.
potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu za dovezené vozidlo.8a)
(3)
Obvodný úrad dopravy vyzve žiadateľa na doplnenie konkrétnych chýbajúcich technických údajov o vozidle v rozsahu údajov potrebných na vystavenie osvedčenia o evidencii pre vozidlo s konkrétnym identifikačným číslom vozidla VIN, ak osvedčenie o evidencii podľa odseku 2 písm. b) druhého bodu vydané v členskom štáte nie je harmonizovaným osvedčením o evidencii a neobsahuje všetky technické údaje potrebné na vystavenie osvedčenia o evidencii v Slovenskej republike, pričom obvodný úrad dopravy nevie tieto údaje získať napríklad z evidencie vozidiel. Chýbajúce technické údaje môžu byť doplnené predložením napríklad originálu alebo kópie osvedčenia o zhode vozidla COC, ak taký doklad bol vydaný, alebo dokladov získaných od výrobcu alebo zástupcu výrobcu alebo dokladov získaných od evidenčného orgánu iného členského štátu, kde bolo vozidlo prihlásené do evidencie vozidiel. Ak žiadateľ nepredloží požadované doklady v určenej lehote, obvodný úrad konanie zastaví.
(4)
Obvodný úrad dopravy uzná typové schválenie ES jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v odsekoch 1 až 3; inak žiadosť zamietne.
(5)
Ak obvodný úrad dopravy uzná typové schválenie ES jednotlivo dovezeného vozidla podľa odseku 4,
a)
vydá rozhodnutie o uznaní typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, v ktorom okrem základných identifikačných údajov o vozidle uvedie aj dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby), evidenčné číslo vozidla z iného štátu a evidenčné číslo osvedčenia o evidencii, ak vozidlo bolo prihlásené do evidencie vozidiel, pričom uvedie, či jednotlivo dovezené vozidlo vzhľadom na svoju konštrukciu podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel,5)
b)
vystaví základný technický opis vozidla, pričom uvedie, či jednotlivo dovezené vozidlo vzhľadom na svoju konštrukciu podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.5)
(6)
Jednotlivo dovezenému vozidlu podľa odseku 5, ktoré podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel,5) obvodný úrad dopravy vystaví a vydá osvedčenie o evidencii, v ktorom uvedie údaje zo základného technického opisu vozidla; jednotlivo dovezenému vozidlu, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel,5) vydá technické osvedčenie vozidla, v ktorom uvedie údaje zo základného technického opisu vozidla.
(7)
Žiadosť o uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu musí obsahovať údaje podľa odseku 1 písm. a) a b).
(8)
Jednotlivo dovezeným vozidlom podľa odseku 7 sa rozumie vozidlo, ktorému bolo v členskom štáte podľa predpisov platných v tomto štáte udelené typové schválenie vozidla, typové schválenie vozidla vyrobeného v malej sérii alebo schválenie jednotlivého vozidla.
(9)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 7 sú:
a)
ak ide o nové vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v členskom štáte,
1.
doklady podľa odseku 2 písm. a) prvého bodu, tretieho až piateho bodu,
2.
originál alebo kópia vnútroštátneho osvedčenia o zhode vozidla potvrdzujúceho zhodu vozidla s vnútroštátnymi požiadavkami členského štátu,
b)
ak ide o nové vozidlo, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel v členskom štáte, alebo ak ide o ojazdené vozidlo, doklady podľa odseku 2 písm. b) prvého až siedmeho bodu.
(10)
Obvodný úrad dopravy vyzve žiadateľa na doplnenie konkrétnych chýbajúcich technických údajov o vozidle v rozsahu údajov potrebných na vystavenie osvedčenia o evidencii pre vozidlo s konkrétnym identifikačným číslom vozidla VIN, ak osvedčenie o evidencii nebolo v členskom štáte vydané alebo osvedčenie o evidencii nie je harmonizovaným osvedčením o evidencii a neobsahuje všetky technické údaje potrebné na vystavenie osvedčenia o evidencii v Slovenskej republike, pričom obvodný úrad dopravy nevie tieto údaje získať napríklad z evidencie vozidiel. Chýbajúce technické údaje môžu byť doplnené predložením napríklad originálu alebo kópie vnútroštátneho osvedčenia o zhode vozidla potvrdzujúceho zhodu vozidla s vnútroštátnymi požiadavkami členského štátu, ak taký doklad bol vydaný, dokladov získaných od výrobcu alebo zástupcu výrobcu alebo dokladov získaných od evidenčného orgánu iného členského štátu, kde bolo vozidlo prihlásené do evidencie vozidiel. Ak žiadateľ nepredloží požadované doklady v určenej lehote, obvodný úrad konanie zastaví.
(11)
Obvodný úrad dopravy uzná schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v odsekoch 7 až 10; inak žiadosť zamietne.
(12)
Ak obvodný úrad dopravy uzná schválenie jednotlivo dovezeného vozidla podľa odseku 11,
a)
vydá rozhodnutie o uznaní schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, v ktorom okrem základných identifikačných údajov o vozidle uvedie aj dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby), evidenčné číslo vozidla z iného štátu a evidenčné číslo osvedčenia o evidencii, ak vozidlo bolo prihlásené do evidencie vozidiel, pričom uvedie, či jednotlivo dovezené vozidlo vzhľadom na svoju konštrukciu podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel,5)
b)
vystaví základný technický opis vozidla, pričom uvedie, či jednotlivo dovezené vozidlo vzhľadom na svoju konštrukciu podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.5)
(13)
Jednotlivo dovezenému vozidlu podľa odseku 12, ktoré podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel,5) obvodný úrad dopravy vystaví a vydá osvedčenie o evidencii, v ktorom uvedie údaje zo základného technického opisu vozidla; jednotlivo dovezenému vozidlu, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel,5) vydá technické osvedčenie vozidla, v ktorom uvedie údaje zo základného technického opisu vozidla.
(14)
Osvedčenie o evidencii podľa odseku 2 písm. b) druhého bodu sa nevyžaduje pri vozidlách, ktoré podľa vnútroštátnych predpisov členského štátu nepodliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel v týchto štátoch, napríklad ťahaný vymeniteľný stroj alebo pracovný stroj samohybný; v týchto prípadoch je prílohou k žiadosti originál alebo kópia osvedčenia o zhode vozidla COC, ak taký doklad bol vydaný, alebo vnútroštátneho osvedčenia o zhode vozidla potvrdzujúceho zhodu vozidla s vnútroštátnymi požiadavkami členského štátu.
(15)
Pri jednotlivo dovezenom vozidle z iného zmluvného štátu sa na konanie o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla primerane vzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 6 a 14 a na konanie o uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla sa primerane vzťahujú ustanovenia odsekov 7 až 14. Prílohou k žiadosti podľa odsekov 1 a 7 musí byť aj doklad o prepustení vozidla do voľného obehu.
(16)
Ak v konaní o žiadosti podľa odsekov 1, 7 a 15 obvodný úrad dopravy uzná doklad o vykonaní technickej kontroly alebo doklad o vykonaní emisnej kontroly vydaný v členskom štáte alebo inom zmluvnom štáte, v rozhodnutí podľa odseku 5 písm. a) a odseku 12 písm. a) uvedie lehotu platnosti technickej kontroly podľa platného protokolu o technickej kontrole alebo platného dokladu o vykonaní technickej kontroly a lehotu platnosti emisnej kontroly podľa platného protokolu o emisnej kontrole alebo platného dokladu o vykonaní emisnej kontroly a uloží povinnosť podrobiť vozidlo technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel,5) ak vozidlo takej kontrole podlieha.
(17)
Harmonizovaným osvedčením o evidencii sa rozumie osvedčenie o evidencii vydané v členskom štáte alebo inom zmluvnom štáte, ktoré spĺňa požiadavky uvedené vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá ministerstvo.
§ 16b
Jednotlivo dovezené vozidlo z tretích krajín
(1)
Žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z tretej krajiny musí obsahovať údaje podľa § 16a ods. 1 písm. a) a b).
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú:
a)
doklad o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva,
b)
doklad o prepustení vozidla do voľného obehu,
c)
odborný posudok o kontrole originality vozidla podľa § 85 s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
d)
platný protokol o technickej kontrole vozidla podľa § 49 ods. 2 písm. b), ak vozidlo takej kontrole podlieha, s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
e)
platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla podľa § 67 ods. 2 písm. a), ak vozidlo takej kontrole podlieha, s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
f)
osvedčenie o evidencii, ak ide o vozidlo, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel v tretej krajine, ak taký doklad bol vydaný, alebo vyhlásenie žiadateľa, že vozidlo nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v inom štáte,
g)
doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v tretej krajine, ak ide o vozidlo, ktoré bolo vyradené z evidencie; predkladá sa len v prípade, ak záznam o vyradení nie je uvedený v osvedčení o evidencii podľa písmena f),
h)
doklad o splnení podmienok ustanovených týmto zákonom a technických požiadaviek ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona, ktorým je
1.
protokol o skúškach jednotlivo dovezeného vozidla vydaný poverenou technickou službou overovania vozidiel, z ktorého vyplýva, že vozidlo spĺňa ustanovené podmienky a technické požiadavky, alebo
2.
doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu, z ktorého vyplýva, že vozidlo spĺňa ustanovené podmienky a technické požiadavky, alebo
3.
doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu, z ktorého vyplýva, že tento typ vozidla má v Slovenskej republike v čase podania žiadosti platný základný technický opis vozidla, alebo
4.
kombinácia dokladov uvedených v prvom až treťom bode,
i)
návrh na spracovanie základného technického opisu vozidla vydaný poverenou technickou službou overovania vozidiel; to neplatí, ak je pre nové vozidlo ku schváleniu predložený doklad podľa písmena h) tretieho bodu,
j)
potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu za dovezené vozidlo.8a)
(3)
Žiadateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie skúšok vozidla v poverenej technickej službe overovania vozidiel na vystavenie potrebných dokladov uvedených v odseku 2 písm. h) prvom bode a písm. i).
(4)
Ak jednotlivo dovezené vozidlo z tretej krajiny má udelené typové schválenie ES vozidla, prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú doklady podľa odseku 2 písm. a) až g) a j) a osvedčenie o zhode vozidla COC.
(5)
Obvodný úrad dopravy schváli jednotlivo dovezené vozidlo z tretej krajiny, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v odsekoch 1 až 3 alebo odsekoch 1 a 4; inak žiadosť zamietne.
(6)
Ak obvodný úrad dopravy schváli jednotlivo dovezené vozidlo podľa odseku 5,
a)
vydá rozhodnutie o schválení jednotlivo dovezeného vozidla z tretej krajiny, v ktorom okrem základných identifikačných údajov o vozidle uvedie aj dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby), evidenčné číslo vozidla z iného štátu a evidenčné číslo osvedčenia o evidencii, ak vozidlo bolo prihlásené do evidencie vozidiel, pričom uvedie, či jednotlivo dovezené vozidlo vzhľadom na svoju konštrukciu podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.5)
b)
vystaví základný technický opis vozidla, pričom uvedie, či jednotlivo dovezené vozidlo vzhľadom na svoju konštrukciu podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.5)
(7)
Jednotlivo dovezenému vozidlu podľa odseku 6, ktoré podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel,5) obvodný úrad dopravy vystaví a vydá osvedčenie o evidencii, v ktorom uvedie údaje zo základného technického opisu vozidla; jednotlivo dovezenému vozidlu, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel,5) vydá technické osvedčenie vozidla, v ktorom uvedie údaje zo základného technického opisu vozidla.
(8)
V rozhodnutí o schválení jednotlivo dovezeného vozidla z tretej krajiny obvodný úrad dopravy uloží povinnosť podrobiť vozidlo technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel,5) ak vozidlo takej kontrole podlieha.
§ 16c
Spoločné ustanovenia
(1)
Na vybavenie vecí týkajúcich sa jednotlivo dovezeného vozidla je žiadateľ povinný na vyzvanie obvodného úradu dopravy
a)
dostaviť sa na vlastné náklady, v určenej lehote a na určené miesto podľa potreby aj s vozidlom,
b)
umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch vozidla priamo s údajmi na vozidle.
(2)
Obvodný úrad dopravy nesmie uznať typové schválenie ES jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo iného zmluvného štátu, uznať schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo iného zmluvného štátu, ani schváliť jednotlivo dovezené vozidlo z tretej krajiny
a)
s riadením na pravej strane alebo v strede vozidla; to neplatí, ak ide o vozidlo jednoúčelového využitia, ktoré vyžaduje také umiestnenie riadenia, alebo
b)
ak jednotlivo dovezené vozidlo nemá identifikačné číslo vozidla VIN, alebo má nečitateľné, neúplné alebo pozmenené identifikačné číslo vozidla VIN,
c)
ak jednotlivo dovezené vozidlo bolo vyradené z evidencie vozidiel v inom štáte z dôvodu jeho recyklovateľnosti,
d)
ak jednotlivo dovezené vozidlo má iným štátom udelené výnimky z technických požiadaviek pre osvetlenie a signalizáciu vozidiel, ak ide o zmenu farby svetla.
(3)
Podrobnosti o technických požiadavkách, ktoré musí jednotlivo dovezené vozidlo z tretích krajín spĺňať z hľadiska konštrukcie a podrobnosti o činnosti obvodného úradu dopravy pri odňatí osvedčenia o evidencii z iného členského štátu a o informovaní tohto štátu o odňatí osvedčenia o evidencii ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
§ 54 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 21 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
na vlastné náklady podrobiť vozidlo technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej, ak táto povinnosť bola uložená obvodným úradom dopravy8) v konaní o jednotlivo dovezenom vozidle podľa § 16a ods. 16 a § 16b ods. 8, a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel.5)“.
6.
V § 23 ods. 14 písm. b) sa slová „§ 16“ nahrádzajú slovami „§ 16a a 16b“.
7.
V § 49 odsek 6 znie:
„(6)
Technickú kontrolu podľa odseku 2 písm. a) až g) možno vykonať podľa voľby prevádzkovateľa vozidla v ktorejkoľvek stanici technickej kontroly, ktorá je oprávnená na jej vykonanie.“.
8.
V § 50 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a jednotlivo dovezené vozidlo z členského štátu alebo iného zmluvného štátu podľa § 16a, ktoré nemá platný doklad o vykonaní technickej kontroly, pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel v Slovenskej republike5) a jednotlivo dovezené motorové vozidlo z tretej krajiny podľa § 16b pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel v Slovenskej republike5)“.
9.
V § 52 ods. 7 sa za slová „§ 21 ods. 1 písm. b)“ vkladajú slová „a e)“.
10.
V § 67 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem emisnej kontroly administratívnej vykonávanej podľa § 21 ods. 1 písm. e)“.
11.
V § 67 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.
12.
V § 68 ods. 1 prvej vete sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „jednotlivo dovezené motorové vozidlo z členského štátu alebo iného zmluvného štátu podľa § 16a, ktoré nemá platný doklad o vykonaní emisnej kontroly, pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel v Slovenskej republike5) a jednotlivo dovezené motorové vozidlo z tretej krajiny podľa § 16b pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel v Slovenskej republike5)“.
13.
V § 70 ods. 3 sa za slová „splnenie podmienok ustanovených v“ vkladajú slová „§ 21 ods. 1 písm. e) a“.
14.
V § 101 písm. m) sa slová „§ 16“ nahrádzajú slovami „§ 16 až § 16c“.
15.
V § 107 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
prevádzkovateľovi vozidla za každé vozidlo, ktoré nepodrobil v ustanovenej lehote technickej kontrole administratívnej alebo emisnej kontrole administratívnej podľa § 21 ods. 1 písm. e)“.
16.
V § 111 sa za slovo „16“ vkladá čiarka a slová „§ 16a, 16b“ a v poslednej vete sa bodkočiarka nahrádza bodkou a ďalší text sa vypúšťa.
17.
Za § 112 sa vkladá § 112a, ktorý znie:
㤠112a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2008
Konania začaté do 31. decembra 2007 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2008.“.
18.
V § 113 sa slová „§ 16 ods. 15“ nahrádzajú slovami „§ 16c ods. 3“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z. a zákona č. 460/2007 Z. z. sa mení takto:
V sadzobníku správnych poplatkov v položke 67 písmená o) až q) znejú:
„o) schválenie jednotlivo dovezeného cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla z tretích krajín
10 000 Sk
p) uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla z členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie
2 000 Sk
q) uznanie schválenia jednotlivo dovezeného cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla z členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie  2 000 Sk“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.