55/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2007

55
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. januára 2007,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Toto nariadenie vlády ustanovuje
a)
sadivo druhu zemiak,1) ktoré je uvádzané na trh,
b)
požiadavky na vlastnosti a kvalitu sadiva zemiakov,
c)
požiadavky na výrobu sadiva zemiakov,
d)
podmienky uvádzania sadiva zemiakov na trh,
e)
podmienky dovozu sadiva zemiakov,
f)
podrobnosti o obaloch sadiva zemiakov a o ich označovaní a uzatváraní,
g)
spôsob a rozsah výkonu kontroly a uznávania sadiva zemiakov.
(2)
Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na sadivo zemiakov, ktoré je určené na vývoz do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „tretia krajina“).
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
uvádzaním sadiva zemiakov na trh predaj, skladovanie na účely predaja, ponuka na predaj, dovoz z tretích krajín alebo akékoľvek nakladanie, dodávanie alebo iný odplatný alebo bezodplatný spôsob prevodu sadiva zemiakov na inú osobu, ak sa tieto činnosti vykonávajú na obchodné účely; za uvádzanie sadiva zemiakov na trh sa nepovažuje dodávka sadiva zemiakov
1.
Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu (ďalej len „kontrolný ústav“),
2.
osobám, ktoré sadivo zemiakov upravujú alebo balia a ktoré k nemu nenadobudnú vlastnícke právo,
3.
osobám, ktoré zo sadiva zemiakov vyrábajú suroviny určené na priemyselné využitie alebo ktoré sadivo zemiakov množia (ďalej len „množiteľ sadiva“) a ktoré nenadobudnú vlastnícke právo k sadivu zemiakov alebo k zemiakom rozmnoženým z dodaného sadiva zemiakov; dodávateľ sadiva zemiakov je povinný doručiť kontrolnému ústavu kópiu časti zmluvy uzavretej s množiteľom sadiva, ktorá obsahuje podmienky a požiadavky dodávaného sadiva, do desiatich dní od uzatvorenia tejto zmluvy,
b)
základným sadivom zemiakov hľuzy zemiakov, ktoré
1.
sú vyrobené v súlade s požiadavkami na udržiavanie odrody a zdravotného stavu,
2.
sú určené predovšetkým na výrobu certifikovaného sadiva zemiakov,
3.
spĺňajú požiadavky na základné sadivo zemiakov uvedené v prílohách č. 1 a 2 a
4.
spĺňajú pri uznávaní sadiva vykonávanom kontrolným ústavom požiadavky podľa prvého až tretieho bodu,
c)
certifikovaným sadivom zemiakov hľuzy zemiakov, ktoré
1.
sú vyrobené priamo zo základného sadiva zemiakov, certifikovaného sadiva zemiakov alebo z predzákladného sadiva zemiakov, ak spĺňa požiadavky na základné sadivo zemiakov,
2.
sú určené najmä na výrobu zemiakov okrem sadiva zemiakov,
3.
spĺňajú požiadavky na certifikované sadivo zemiakov uvedené v prílohách č. 1 a 2 a
4.
spĺňajú pri uznávaní sadiva vykonávanom kontrolným ústavom požiadavky podľa prvého až tretieho bodu,
d)
šľachtiteľským sadivom sadivo zodpovedajúce opisu odrody, ktoré je vyrábané pod dohľadom udržiavateľa odrody, je určené na výrobu predzákladného sadiva a nepodlieha uznávaniu, ak nie je uvádzané na trh alebo využívané na výrobu certifikovaného sadiva,
e)
predzákladným sadivom zemiakov šlachtiteľské sadivo zodpovedajúce opisu odrody, ktoré je vyrábané pod dohľadom udržiavateľa odrody, ktoré sa uznáva a uvádza na trh a je určené na výrobu základného sadiva zemiakov a certifikovaného sadiva zemiakov,
f)
udržiavateľom odrody osoba, ktorá je oprávnená vykonávať alebo zabezpečovať udržiavacie šľachtenie odrody zemiakov,
g)
udržiavacím šľachtením odrôd zemiakov udržiavanie znakov a vlastností odrody zemiakov, na ktorých základe boli zaregistrované v Štátnej odrodovej knihe,
h)
uznávaním systém kontroly, pri ktorej sa overujú biologické a sadivové hodnoty sadiva hodnotením množiteľského porastu, pozberovou skúškou a mechanickým rozborom vzorky sadiva,
i)
množiteľským porastom porast určený na výrobu sadiva zemiakov prihláseného na uznávanie,
j)
pozberovou skúškou pozberová, skleníková a očková skúška v rámci uznávania na určenie percentuálneho napadnutia vzoriek sadiva vírusovými chorobami a inými škodlivými činiteľmi,
k)
konzumnými zemiakmi zemiaky určené na priamu spotrebu alebo na priemyselné spracovanie,
l)
dodávateľom ten, kto má osvedčenie o odbornej spôsobilosti dodávateľa a je zapísaný v evidencii dodávateľov.2)
§ 3
Požiadavky na výrobu sadiva zemiakov
(1)
Množiteľské porasty zemiakov, ktoré sú určené na výrobu predzákladného sadiva zemiakov, základného sadiva zemiakov a certifikovaného sadiva zemiakov, musia pri uznávaní množiteľského porastu vykonávanom kontrolným ústavom spĺňať požiadavky uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Predzákladné sadivo zemiakov možno vyrábať v generácii množenia SE1. Základné sadivo zemiakov možno vyrábať v generáciách množenia E1, E2 a E3. Certifikované sadivo zemiakov možno vyrábať v generáciách množenia C1 a C2.
(3)
Predzákladné sadivo zemiakov a základné sadivo zemiakov možno vyrábať len z množiteľských porastov, ktoré boli založené v katastrálnom území obcí, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3.
(4)
Zoznam obcí uvedený v prílohe č. 3 tvorí uzavretú sadivovú oblasť na výrobu predzákladného sadiva zemiakov a základného sadiva zemiakov, v ktorej je zakázané
a)
pestovať zemiaky zo sadiva, ktoré nie je predzákladným sadivom zemiakov, základným sadivom zemiakov ani certifikovaným sadivom zemiakov,
b)
používať sadivo zemiakov, ktoré je napadnuté ťažkými vírusovými chorobami v rozsahu väčšom ako desať percent,
c)
pestovať konzumné zemiaky v blízkosti množiteľských porastov určených na výrobu predzákladného sadiva zemiakov a základného sadiva zemiakov,
d)
skladovať, dopravovať alebo inak nakladať so sadivom zemiakov spolu s konzumnými zemiakmi.
(5)
Množiteľské porasty zemiakov, ktoré sú určené na výrobu základného sadiva zemiakov v triedach spoločenstva ES1, ES2 a ES3, musia pri uznávaní množiteľského porastu vykonávanom kontrolným ústavom spĺňať požiadavky uvedené v prílohe č. 4.
§ 4
Požiadavky na kvalitu sadiva zemiakov
(1)
Predzákladné sadivo zemiakov, základné sadivo zemiakov a certifikované sadivo zemiakov vo všetkých generáciách množenia musia pri uznávaní sadiva vykonávanom kontrolným ústavom spĺňať požiadavky uvedené v prílohe č. 2.
(2)
Sadivo zemiakov sa nesmie uvádzať na trh, ak jednotlivé hľuzy prepadnú cez štvorcové sito s rozmermi 25 x 25 mm.
(3)
Sadivo zemiakov, ktorého hľuzy neprepadnú cez štvorcové sito s rozmermi 35 x 35 mm, musí mať ohraničenie minimálneho a maximálneho rozmeru uvedené v násobkoch čísla 5.
(4)
Rozdiel veľkosti hľúz sadiva zemiakov v dávke môže byť maximálne 25 mm.
(5)
Dávka nesmie obsahovať viac ako tri percentá hľúz z celkovej hmotnosti dávky, ktorých veľkosť je menšia ako minimálna veľkosť hľúz v dávke, alebo viac ako tri percentá hľúz z celkovej hmotnosti dávky, ktorých veľkosť je väčšia ako maximálna veľkosť hľúz v dávke.
(6)
Základné sadivo zemiakov v triedach spoločenstva musí pri skúške vykonávanej kontrolným ústavom
a)
spĺňať požiadavku podľa § 2 písm. b) prvého bodu,
b)
spĺňať požiadavky na zdravotný stav sadiva zemiakov podľa osobitných predpisov,3)
c)
pochádzať z množiteľského materiálu, ktorý spĺňa požiadavky uvedené v prílohe č. 4 časti A,
d)
spĺňať požiadavky uvedené v prílohe č. 4 časti B.
(7)
Základné sadivo zemiakov v triedach spoločenstva ES1, ES2 a ES3 sa označuje takto:
a)
„trieda ES1“, ak spĺňa požiadavky uvedené v prílohe č. 4 časti A okrem bodu 3.3.b) a požiadavky uvedené v prílohe č. 4 časti B 1,
b)
„trieda ES2“, ak spĺňa požiadavky uvedené v prílohe č. 4 časti A okrem bodu 3.3.a) a požiadavky uvedené v prílohe č. 4 časti B 2,
c)
„trieda ES3“, ak spĺňa požiadavky uvedené v prílohe č. 4 časti A okrem bodu 3.3.a) a požiadavky uvedené v prílohe č. 4 časti B 3.
§ 5
Uznávanie sadiva zemiakov
(1)
Sadivo zemiakov možno uznávať a uvádzať na trh, ak bolo vyrobené z niektorej odrody, ktorá je zapísaná v Spoločnom katalógu odrôd poľných plodín4) (ďalej len „Spoločný katalóg odrôd“) alebo v Listine registrovaných odrôd.5)
(2)
Sadivo zemiakov sa uznáva ako predzákladné sadivo zemiakov, základné sadivo zemiakov a certifikované sadivo zemiakov vo všetkých generáciách množenia. Šľachtiteľské sadivo zemiakov možno uznať, ak spĺňa požiadavky podľa § 6 ods. 6.
(3)
Pri uznávaní sadiva zemiakov podľa odseku 2 vzorky sadiva zemiakov odoberá kontrolný ústav podľa metód schválených medzinárodnými organizáciami z dávok, ktorých najvyššia hmotnosť je 50 t. Najnižšia hmotnosť vzorky je 25 kg. Kontrolný ústav z odobratých vzoriek hľúz sadiva zemiakov vykoná mechanický rozbor. Dávka sadiva musí spĺňať požiadavky uvedené v prílohe č. 2.
(4)
Základné sadivo zemiakov možno uznávať v triedach spoločenstva ES1, ES2 a ES3, ak základné sadivo zemiakov spĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 7.
§ 6
Uvádzanie sadiva zemiakov na trh
(1)
Na trh možno uvádzať len sadivo zemiakov, ktoré bolo uznané podľa § 5, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak.
(2)
Predzákladné sadivo zemiakov, základné sadivo zemiakov alebo certifikované sadivo zemiakov možno uvádzať na trh len v oddelených celých dávkach, ktoré musia byť balené podľa § 7 a musia byť označené podľa § 8, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak.
(3)
Sadivo zemiakov dodávané konečnému spotrebiteľovi v malom množstve s hmotnosťou do 10 kg nemusí byť balené, uzatvárané a označované podľa odseku 2, ak je k nemu pripojený doklad s údajmi o druhu zemiakov, odrode, hmotnosti, generácii množenia, čísle dávky a o evidenčnom čísle dodávateľa.
(4)
Na trh možno uvádzať aj
a)
šľachtiteľské sadivo zemiakov, ak spĺňa požiadavky podľa odseku 6,
b)
sadivo zemiakov v množstve potrebnom na vedecké účely alebo šľachtiteľské účely,
c)
sadivo zemiakov odrody, ktorá nebola zaradená do Spoločného katalógu odrôd a ani do národných katalógov odrôd členských štátov Európskej únie (ďalej len „neregistrovaná odroda“), určené na iné skúšky alebo na pokusné účely, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.6)
(5)
Na trh možno uvádzať sadivo geneticky modifikovanej odrody zemiakov, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.7)
(6)
Šľachtiteľské sadivo zemiakov možno uvádzať na trh v generácii množenia pred základným sadivom zemiakov, ak
a)
bolo vyrobené v súlade s pravidlami na udržiavanie odrody a zdravotného stavu,
b)
je určené najmä na výrobu základného sadiva zemiakov,
c)
spĺňa pri skúške vykonávanej kontrolným ústavom požiadavky na predzákladné sadivo zemiakov,
d)
je balené podľa § 7 a
e)
obal je označený náveskou, ktorá musí obsahovať tieto údaje:
1.
označenie kontrolného ústavu alebo zodpovedného orgánu iného členského štátu Európskej únie (ďalej len „iný zodpovedný orgán“) a členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“) alebo ich rozlišovací kód,
2.
evidenčné číslo dodávateľa alebo číslo dávky,
3.
mesiac a rok balenia,
4.
botanický názov druhu zemiakov, ktorý možno uviesť v skrátenej forme bez mien autorov, alebo obvyklý názov zemiakov, alebo možno uviesť botanický názov a obvyklý názov súčasne,
5.
názov odrody,
6.
označenie „predzákladné sadivo zemiakov“.
(7)
Sadivo zemiakov sa nesmie uvádzať na trh, ak bolo ošetrené inhibítormi klíčenia.
(8)
Sadivo zemiakov uvádzané na trh, ktoré prestalo spĺňať požiadavky uvedené v prílohe č. 2, môže dodávateľ vytriediť a odstrániť poškodené hľuzy. Dodávateľ môže opätovne požiadať o jeho uznanie po odstránení poškodených hľúz z dávky sadiva zemiakov.
(9)
Ak je ohrozené zásobovanie trhu základným sadivom zemiakov alebo certifikovaným sadivom zemiakov, možno uznať a uvádzať sadivo zemiakov na trh, ktoré spĺňa menej prísne požiadavky na vlastnosti a kvalitu, alebo sadivo zemiakov neregistrovanej odrody.
(10)
Sadivo zemiakov podľa odseku 9 možno uvádzať na trh len v množstve potrebnom na prekonanie dočasných ťažkostí v zásobovaní trhu sadivom zemiakov. Dodávateľ je povinný použiť návesku s označením „základné sadivo zemiakov“ alebo „certifikované sadivo zemiakov“. Dodávateľ je povinný použiť návesku hnedej farby pri uvádzaní sadiva neregistrovanej odrody zemiakov na trh. Na náveske sa uvedie, že dodávané sadivo zemiakov spĺňa menej prísne požiadavky na vlastnosti a kvalitu.
§ 7
Balenie sadiva zemiakov
(1)
Základné sadivo zemiakov a certifikované sadivo zemiakov musia byť uzatvorené do nových obalov alebo čistých kontajnerov kontrolným ústavom alebo pod dohľadom kontrolného ústavu tak, aby balenie alebo kontajner nebolo možné otvoriť bez porušenia uzáveru alebo bez zanechania stopy na obale, kontajneri alebo na náveske po nedovolenom zasahovaní do návesky, kontajnera alebo obalu. Súčasťou zabezpečenia uzavretia obalu a kontajnera je uzáver, ktorý musí byť opatrený náveskou, pečaťou alebo plombou.
(2)
Zabezpečenie uzavretia obalu alebo kontajnera nemusí byť opatrené náveskou, pečaťou alebo plombou, ak sa použije pečatný systém s jednorazovým použitím.
(3)
Obal alebo kontajner môže opätovne uzatvoriť len kontrolný ústav alebo ich možno uzatvoriť pod dohľadom kontrolného ústavu. Pri opakovanom uzatvorení obalu alebo kontajnera sa na náveske uvedú údaje o opakovanom uzatvorení obalu alebo kontajnera, o dátume opakovaného uzatvorenia obalu alebo kontajnera a o uzatvárateľovi, ktorý opakovane uzatvoril obal alebo kontajner.
§ 8
Označovanie sadiva zemiakov
(1)
Dodávateľ je povinný pri uvádzaní na trh predzákladného sadiva zemiakov, základného sadiva zemiakov a certifikovaného sadiva zemiakov vyhotoviť a k obalu alebo ku kontajneru z vonkajšej strany pripojiť návesku s minimálnymi rozmermi 110 x 67 mm, ktorá musí obsahovať
a)
označenie „kvalita ES“,
b)
označenie kontrolného ústavu alebo iného zodpovedného orgánu a členského štátu alebo ich rozlišovací kód,
c)
evidenčné číslo dodávateľa alebo číslo dávky,
d)
mesiac a rok balenia,
e)
botanický názov druhu zemiakov, ktorý možno uviesť v skrátenej forme bez mien autorov, alebo obvyklý názov zemiakov, alebo možno uviesť botanický názov a obvyklý názov súčasne,
f)
názov odrody,
g)
krajinu výroby,
h)
označenie „predzákladné sadivo zemiakov“, „základné sadivo zemiakov“ alebo „certifikované sadivo zemiakov“ a generáciu množenia, prípadne triedu spoločenstva,
i)
veľkostné triedenie sadiva zemiakov,
j)
čistú hmotnosť zemiakov,
k)
označenie „rastlinný pas ES“ a označenie „ZP“, ak sú splnené požiadavky podľa osobitného predpisu.8)
(2)
Náveska sa nesmie použiť viackrát a údaje podľa odseku 1 musia byť na nej čitateľne a nezmazateľne vyznačené v štátnom jazyku,9) ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu,10) alebo v inom úradnom jazyku Európskej únie. Ak dodávateľ návesku k obalu pripevňuje motúzom, jej upevnenie musí zabezpečiť pečaťou alebo plombou. Dodávateľ namiesto visiacej návesky môže použiť nálepku.
(3)
Farba návesky musí byť
a)
biela s uhlopriečnym fialovým pásom pre predzákladné sadivo zemiakov,
b)
biela pre základné sadivo zemiakov,
c)
modrá pre certifikované sadivo zemiakov,
d)
hnedá pre sadivo zemiakov neregistrovanej odrody zemiakov uvádzané na trh podľa § 6 ods. 4 písm. c).
(4)
Dodávateľ je povinný do každého obalu alebo kontajnera vložiť doklad vzťahujúci sa k sadivu zemiakov (ďalej len „sprievodný doklad“) v rovnakej farbe, ako je farba návesky, ktorý pri dodávke základného sadiva zemiakov alebo certifikovaného sadiva zemiakov musí obsahovať najmenej údaje uvedené v odseku 1 písm. c), d) a f). Sprievodný doklad musí byť vyhotovený takým spôsobom, aby ho nebolo možné zameniť s náveskou. Dodávateľ nemusí do obalov vkladať sprievodný doklad, ak sú údaje nezmazateľne vyznačené na obale alebo ak sa použila nálepka alebo náveska z materiálu, ktorý nemožno roztrhnúť.
(5)
Označovanie sadiva zemiakov podľa odsekov 1 až 4 sa vzťahuje aj na malé balenia sadiva zemiakov s hmotnosťou do 10 kg.
(6)
Dodávateľ je povinný na obale alebo kontajneri, na náveske a v sprievodnom doklade uviesť údaj o tom, že uvádza na trh sadivo zemiakov geneticky modifikovanej odrody zemiakov.
(7)
Dodávateľ je povinný na obale alebo kontajneri, alebo v obale alebo v kontajneri, na náveske a v sprievodnom doklade uviesť údaje o tom, že uvádza na trh chemicky ošetrené sadivo zemiakov, a o použitom chemickom prípravku a jeho účinnej látke.
§ 9
Dovoz sadiva zemiakov z tretích krajín
(1)
Sadivo zemiakov z tretích krajín možno uvádzať na trh, ak sadivo zemiakov spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov11) a požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády na základné sadivo zemiakov alebo certifikované sadivo zemiakov po kontrole vykonanej kontrolným ústavom.
(2)
Dodávateľ pri uvádzaní sadiva zemiakov na trh, ktorého hmotnosť je väčšia ako 2 kg, je povinný na osobitnej náveske uviesť tieto údaje:
a)
druh zemiakov,
b)
názov odrody,
c)
označenie „predzákladné sadivo“, „základné sadivo“ alebo „certifikované sadivo“,
d)
krajinu výroby sadiva a zodpovedný orgán,
e)
krajinu odoslania,
f)
dovozcu,
g)
množstvo sadiva zemiakov.
(3)
Dodávateľ je povinný aspoň tri dni pred dovozom zemiakov z tretích krajín písomne informovať kontrolný ústav o údajoch podľa odseku 2 a súčasne požiadať kontrolný ústav o odber vzoriek sadiva zemiakov na účel jeho kontroly.
§ 10
Kontrola
Kontrolný ústav kontroluje počas výroby, spracúvania, balenia, skladovania a uvádzania sadiva zemiakov na trh náhodnými kontrolami splnenie požiadaviek ustanovených týmto nariadením vlády. Pri vykonávaní kontrol kontrolný ústav môže odoberať potrebné množstvo vzoriek.
§ 11
Porovnávacie skúšky
Vykonávanie porovnávacích skúšok alebo pokusov na vzorkách sadiva zemiakov zabezpečuje kontrolný ústav alebo právnická osoba, ktorú kontrolný ústav poveril12) na ich vykonávanie.
§ 12
Preberanie právnych aktov Európskych spoločenstiev
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 5.
§ 13
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2007.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 55/2007 Z. z.
MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA MNOŽITEĽSKÉ PORASTY A SADIVO ZEMIAKOV
1.
Predzákladné sadivo a základné sadivo zemiakov musia spĺňať tieto požiadavky:
a)
pri poľnej prehliadke vykonávanej kontrolným ústavom počas pestovania počet rastlín napadnutých bakteriálnym černením stoniek nesmie presiahnuť 2 %,
b)
v priamom potomstve počet rastlín odchylných typov množenej odrody nesmie presiahnuť 0,25 % a počet rastlín inej odrody nesmie presiahnuť 0,1 %,
c)
pri pozberových skúškach vykonávaných kontrolným ústavom počet rastlín s príznakmi miernych alebo ťažkých vírusových chorôb nesmie presiahnuť 4 %.
2.
Certifikované sadivo zemiakov musí spĺňať tieto požiadavky:
a)
pri poľnej prehliadke vykonávanej kontrolným ústavom počas pestovania počet rastlín napadnutých bakteriálnym černením stoniek nesmie presiahnuť 4 %,
b)
v priamom potomstve počet rastlín odchylných typov množenej odrody nesmie presiahnuť 0,5 % a počet rastlín inej odrody nesmie presiahnuť 0,2 %,
c)
pri pozberových skúškach vykonávaných kontrolným ústavom počet rastlín s príznakmi ťažkých vírusových chorôb nesmie presiahnuť 10 %. Len ľahké mozaiky, ktoré spôsobujú zmenu farby listov, ale nespôsobujú deformáciu listov, sa neberú do úvahy.
3.
Ak sa posudzuje potomstvo odrody zasiahnutej chronickými vírusovými chorobami, slabé príznaky spôsobené týmito vírusmi sa nezapočítavajú.
4.
Tolerancie povolené v bode 1 písm. c), v bode 2 písm. c) a v bode 3 sa uplatňujú, len ak vírusové ochorenia sú spôsobené vírusmi, ktoré sú obvyklé v Európe.
5.
Pozemok určený na pestovanie sadiva zemiakov nesmie byť napadnutý háďatkom zemiakovým (Globodera rostochiensis).
6.
Na množiteľskom poraste sa nesmie vyskytovať Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus a Ralstonia solanacerum.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 55/2007 Z. z.
POŽIADAVKY NA KVALITU SADIVA ZEMIAKOV V DÁVKE
A.
Tolerancie na znečistenie, nedostatky a choroby povolené pre sadivo zemiakov
Ukazovateľ Tolerancia
1. Zemina a cudzorodé látky 2 % hmotnosti
2. Suché a mokré hniloby okrem tých, ktoré spôsobili
Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus
a Ralstonia solanacerum
1 % hmotnosti
3. Vonkajšie poškodenia hľúz (napr. poškodené alebo
zničené hľuzy)
3 % hmotnosti
4. Bežné poškodenia na viac ako 1/3 povrchu hľúz 5 % hmotnosti
Celková tolerancia ˜­- súčet nedostatkov v položkách 2 až 4 6 % hmotnosti
B.
Sadivo zemiakov nesmie byť napadnuté Globodera rostochiensis, Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus a Ralstonia solanacerum.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 55/2007 Z. z.
ZOZNAM OBCÍ NA VÝROBU PREDZÁKLADNÉHO SADIVA A ZÁKLADNÉHO SADIVA ZEMIAKOV
Banskobystrický kraj
okres Banská Bystrica
1.
Strelníky
okres Brezno
1.
Jasenie
Žilinský kraj
okres Dolný Kubín
1.
Horná Lehota
okres Námestovo
1.
Bobrov
2.
Ťapešovo
okres Liptovský Mikuláš
1.
Liptovský Mikuláš
Andice
Benice
Bodice
Demänová
Iľanovo
Okoličné
Palúdzka
Ploštín
Stošice
Vitálišovce
2.
Beňadiková
3.
Bobrovec
4.
Dúbrava
5.
Gôtovany
6.
Hybe
7.
Jakubovany
8.
Jamník
9.
Konská
10.
Kvačany
11.
Liptovská Kokava
12.
Liptovská Porúbka
13.
Liptovské Kľačany
14.
Liptovský Hrádok
1.
Liptovský Hrádok
2.
Dovalovo
15.
Liptovský Ján
16.
Liptovský Ondrej
17.
Liptovský Peter
18.
Ľubeľa
19.
Partizánska Ľupča
20.
Pribylina
21.
Smrečany
22.
Svätý Kríž
23.
Uhorská Ves
24.
Vavrišovo
25.
Veterná Poruba
26.
Východná
27.
Závažná Poruba
28.
Žiar
okres Ružomberok
1.
Bešeňová
2.
Ivachnová
3.
Lisková
4.
Ludrová
5.
Liptovské Sliače
okres Tvrdošín
1.
Trstená
Trstená
Osada
Oravské Hámre
Ústie nad Priehradou
okres Turčianske Teplice
1.
Dubové
Prešovský kraj
okres Levoča
1.
Dravce
Dravce
Bukovinka
okres Poprad
1.
Poprad
Kvetnica
Matejovce
Poprad
Spišská Sobota
Strážne pod Tatrami
Veľká
2.
Gánovce
Gánovce
Filice
3.
Hozelec
Hozelec
Úsvit
4.
Hôrka
Hôrka
Kišovce
Ondrej
Primovce
5.
Jánovce
Jánovce
Machaľovce
6.
Mlynica
7.
Spišské Bystré
8.
Švábovce
9.
Veľký Slavkov
okres Stará Ľubovňa
1.
Stará Ľubovňa
Stará Ľubovňa
Podsadek
2.
Forbasy
3.
Hajtovka
4.
Hniezdne
5.
Hromoš
Hromoš
Kozelec
6.
Chmeľnica
7.
Jakubany
8.
Jarabina
9.
Kamienka
10.
Kolačkov
11.
Kremná
12.
Kyjov
13.
Lacková
14.
Lomnička
15.
Ľubotín
Ľubotín
Podpílie
16.
Nižné Ružbachy
17.
Nová Ľubovňa
18.
Plaveč
Plaveč
Pastovník
Podzámka
19.
Plavnica
20.
Podolínec
21.
Pusté Pole
22.
Šambron
23.
Šarišské Jastrabie
24.
Údol
25.
Vyšné Ružbachy
okres Kežmarok
1.
Kežmarok
2.
Abrahámovce
Abrahámovce
Pikovce
3.
Bušovce
4.
Hradisko
5.
Huncovce
6.
Ihľany
Majerka
Stotice
7.
Jurské
8.
Krížová Ves
9.
Ľubica
10.
Malý Slavkov
11.
Podhorany
12.
Spišská Belá
Spišská Belá
Strážky
13.
Stará Lesná
14.
Stráne pod Tatrami
15.
Tvarožná
16.
Veľká Lomnica
17.
Vlková
18.
Vlkovce
19.
Vrbov
20.
Žakovce
21.
Holumnica
22.
Toporec
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 55/2007 Z. z.
POŽIADAVKY NA MNOŽITEĽSKÉ PORASTY
A.
Podmienky, ktoré musí spĺňať materiál, z ktorého pochádza základné sadivo zemiakov v triedach spoločenstva
1.
Ak ide o použitie metód mikromnoženia vrátane meristémového množenia,
1.1.
materská hľuza je bez týchto škodlivých organizmov:
a)
Erwinia carotovora var. Atroseptic,
b)
Erwinia chrysanthemi,
c)
vírus zvinutky zemiaka,
d)
vírus zemiaka A,
e)
vírus zemiaka M,
f)
vírus zemiaka S,
g)
vírus zemiaka X,
h)
vírus zemiaka Y.
Zhoda s uvedenými požiadavkami musí byť stanovená skúškami vykonanými kontrolným ústavom podľa vhodných metód skúšania.
1.2.
Materiál množený in vitro a pochádzajúci z materskej hľuzy musí spĺňať požiadavky podľa bodu 1, ale kontrolný ústav skúšku nevykonáva.
2.
Ak sa používa metóda klonovej selekcie, pôvodná rastlina a hľuzy pochádzajúce priamo z nej musia
2.1.
byť bez prítomnosti škodlivých organizmov uvedených v bode 1.1.; kontrolný ústav podľa vhodných metód zisťuje dodržiavanie požiadaviek podľa písmen c) až h),
2.2.
byť dopestované z množiteľského porastu, ktorý spĺňal požiadavky podľa bodu 3.
3.
Porast musí
3.1.
byť založený na pestovateľskom pozemku, kde uplynuli najmenej tri roky od posledného pestovania zemiakov,
3.2.
byť izolovaný od množiteľských porastov nižšej kategórie zodpovedajúcou izolačnou vzdialenosťou; splnenie tejto požiadavky sa preverí pri poľnej prehliadke,
3.3.
pri černení stoniek
a)
byť bez prítomnosti bakteriálneho černenia stoniek, ak ide o „triedu ES1“,
b)
obsahovať najviac 0,25 % rastlín s príznakmi bakteriálneho černenia stoniek, ak ide o „triedu ES2“ a „triedu ES3“;
zhoda s touto požiadavkou sa preverí pri poľnej prehliadke,
3.4.
obsahovať maximálne 0,1 % rastlín s príznakmi infekcie spôsobenej vírusmi; zhoda s touto požiadavkou sa preverí pri poľnej prehliadke, ktorá sa doplní v prípade pochybností laboratórnymi testmi na listoch podľa vhodných metód,
3.5.
mať vykonané najmenej dve poľné prehliadky, ak ide o prípady, kde je ustanovená poľná prehliadka,
3.6.
byť predmetom čo najnižšieho možného počtu množenia, prihliadajúc na výrobné podmienky.
B.
Ďalšie podmienky, ktoré musí spĺňať množiteľský porast a dávky základného sadiva zemiakov v triedach spoločenstva
1.
„Trieda ES1“
1.1.
Porast musí
1.1.1.
byť založený na pestovateľskom pozemku, kde uplynuli najmenej tri roky od posledného pestovania zemiakov,
1.1.2.
byť bez rastlín napadnutých bakteriálnym černením stoniek;
zhoda s touto požiadavkou sa preverí pri poľnej prehliadke,
1.1.3.
obsahovať maximálne 0,5 % rastlín s príznakmi infekcie spôsobenej vírusmi;
zhoda s touto požiadavkou sa preverí pri poľnej prehliadke, ktorá sa doplní v prípade pochybností laboratórnymi testmi na listoch podľa vhodných metód,
1.1.4.
mať vykonané najmenej dve poľné prehliadky, ak ide o prípad, kde je ustanovená poľná prehliadka,
1.1.5.
byť predmetom čo najnižšieho možného počtu generácií, prihliadajúc na výrobné podmienky.
1.2.
Dávka nesmie
1.2.1.
obsahovať viac ako 1 % hmotnosti zeminy a cudzorodých látok;
zhoda s touto požiadavkou sa preverí pri skúške vykonanej kontrolným ústavom,
1.2.2.
obsahovať viac ako 0,5 % hmotnosti hľuzy napadnutej suchými a mokrými hnilobami;
zhoda s touto požiadavkou sa preverí pri skúške vykonanej kontrolným ústavom.
2.
„Trieda ES2“
Podmienky ustanovené v bode 1 okrem bodu 1.1.2. sa uplatnia. Hodnota bakteriálneho černenia stoniek nesmie byť väčšia ako 0,5 % napadnutých rastlín.
3.
„Trieda ES3“
Podmienky ustanovené v bode 1 okrem bodu 1.1.2. a 1.1.3. sa uplatnia. Hodnota ohľadne bakteriálneho černenia stoniek nesmie byť väčšia ako 1 % napadnutých rastlín.
Hodnota ohľadne infekcie spôsobenej vírusmi nesmie byť väčšia ako 1 % rastlín s ich príznakmi.
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 55/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1.
Smernica Rady 2002/56/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní so sadivom zemiakov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36) v znení rozhodnutia Komisie 2003/66/ES z 28. januára 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 38), smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39) a rozhodnutia Komisie 2005/908/ES zo 14. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 329, 16. 12. 2005).
2.
Smernica Komisie 93/17/EHS z 30. marca 1993, ktorá určuje triedy spoločenstva pre kategóriu základného sadiva zemiakov spolu s podmienkami a označovaním takýchto tried (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 14).
1)
2)
§ 4 písm. h) zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh.
3)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 66/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia proti zavlečeniu hnedej hniloby zemiaka, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/2004 Z. z. o opatreniach proti šíreniu rakoviny zemiaka a háďatka zemiakového, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2004 Z. z. o ochrane proti zavlečeniu baktériovej krúžkovitosti zemiaka.
4)
§ 2 písm. f) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z.
5)
§ 2 písm. p) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z.
6)
Rozhodnutie Komisie 2004/842/ES z 1. decembra 2004 o vykonávacích pravidlách, podľa ktorých môžu členské štáty udeľovať oprávnenia na uvádzanie na trh osiva patriaceho do odrôd, na ktoré bola podaná žiadosť o zápis do štátneho katalógu poľnohospodárskych rastlinných druhov alebo zeleninových druhov (Ú. v. EÚ L 362, 9. 12. 2004).
7)
Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.
8)
§ 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty.
9)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
10)
§ 3 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 3 a § 9 až 11 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z.
12)