556/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

556
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 7. novembra 2007,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným
Vláda Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby, § 45 ods.1 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným sa mení takto:
Prílohy č. 3 a 4 znejú:
„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 384/2006 Z. z.
Výška pracovných taríf pre obvinených a odsúdených zaradených do práce
(v Sk mesačne)
Pracovný
stupeň
Počet rokov
započítanej praxe
Pracovná trieda
1 2 3 4
1 do 5 rokov 3 690 4 010 4 340 7 100
2 od 5 do 10 rokov 3 860 4 170 4 530 7 410
3 nad 10 rokov 4 020 4 350 4 720 7 710
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 384/2006 Z. z.
Výška pracovných taríf pre obvinených a odsúdených zaradených do práce

(v Sk za hodinu)
Pracovný
stupeň
Počet rokov
započítanej praxe
Pracovná trieda
1 2 3 4
1 do 5 rokov 21,20 23,00 24,90 40,80
2 od 5 do 10 rokov 22,20 24,00 26,00 42,60
3 nad 10 rokov 23,10 25,00 27,10 44,30 “.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. decembra 2007.
Robert Fico v. r.