561/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2008 do 31.03.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

561
ZÁKON
z 29. októbra 2007
o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje podmienky poskytovania investičnej pomoci na rozvoj regiónov1) (ďalej len „investičná pomoc“) a pôsobnosť orgánov verejnej správy pri poskytovaní investičnej pomoci a kontrole jej použitia.
(2)
Tento zákon je schémou2) štátnej pomoci podľa osobitného predpisu.1)
§ 2
Investičná pomoc
(1)
Investičná pomoc na podporu počiatočnej investície3) a vytvárania pracovných miest4) sa poskytuje formou
a)
dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku5) a dlhodobého nehmotného majetku,6)
b)
úľavy na dani z príjmu podľa osobitného predpisu,7)
c)
príspevku na vytvorené nové pracovné miesta podľa osobitného predpisu,8)
d)
prevodu nehnuteľného majetku alebo zámeny nehnuteľného majetku za cenu nižšiu, ako je všeobecná hodnota majetku,9) pričom sa nepoužijú ustanovenia osobitného predpisu.10)
(2)
Investičná pomoc podľa odseku 1 písm. a), c) a d) sa poskytne na základe zmluvy uzavretej medzi poskytovateľom investičnej pomoci a prijímateľom.
(3)
Pri investičnej pomoci podľa odseku 1 písm. d) zmluva o prevode nehnuteľného majetku alebo zámenná zmluva o zámene nehnuteľného majetku musí obsahovať ustanovenia o zriadení záložného práva11) uzatvoreného najmenej na päť rokov odo dňa prevodu majetku.
(4)
Poskytovateľom investičnej pomoci je
a)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ak ide o investičnú pomoc podľa odseku 1 písm. a),
b)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) prostredníctvom vecne a miestne príslušného správcu dane, ak ide o investičnú pomoc podľa odseku 1 písm. b),
c)
Ministerstvo práce a sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo práce“) prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie práce“), ak ide o investičnú pomoc podľa odseku 1 písm. c),
d)
vlastník alebo správca nehnuteľnosti vo vecnej pôsobnosti orgánov verejnej správy, alebo Slovenský pozemkový fond, poskytovateľom tejto formy investičnej pomoci môže byť aj obec, vyšší územný celok alebo organizácia v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, ak ide o investičnú pomoc podľa odseku 1 písm. d).
(5)
Na poskytnutie investičnej pomoci nie je právny nárok.
§ 3
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
investičným zámerom na poskytnutie investičnej pomoci (ďalej len „investičný zámer“) projekt zameraný na počiatočnú investíciu alebo vytvorenie pracovných miest, ktoré bezprostredne súvisia s investičným zámerom, ktorý je zrealizovaný jedným podnikom alebo viacerými podnikmi v období troch rokov,
b)
prijímateľom investičnej pomoci (ďalej len „prijímateľ“) právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ so sídlom v Slovenskej republike, zapísaná v Obchodnom registri alebo v Živnostenskom registri, ktorá bude realizovať investičný zámer v Slovenskej republike; prijímateľ musí byť v 100 % vlastníctve žiadateľa alebo žiadateľ musí byť vo vzťahu k prijímateľovi ovládajúcou osobou,12)
c)
novým výrobným a technologickým zariadením zariadenie zakúpené za trhových podmienok, ktoré nebolo doteraz nikde odpisované a nebolo vyrobené viac ako tri roky pred jeho obstaraním,
d)
mierou nezamestnanosti miera vypočítaná z celkového disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie zverejňovaná ústredím práce,
e)
technologickým centrom miesto, v ktorom prijímateľ vykonáva činnosti prinášajúce vylepšenie alebo zmenu výrobkov, výrobných procesov a technológií využívaných vo výrobnom procese, pričom výrobný proces sa nepovažuje za činnosť technologického centra,
f)
centrom strategických služieb miesto, v ktorom prijímateľ poskytuje služby s vysokou pridanou hodnotou, podporujúce zamestnanosť kvalifikovaných expertov v centrách pre vývoj počítačových programov, odborných riešiteľských centrách, centrách na opravu špičkových technológií, centrách zákazníckej podpory a ústrediach nadnárodných firiem,
g)
komplexným strediskom cestovného ruchu zariadenie poskytujúce najmenej tri služby cestovného ruchu, napríklad ubytovacie služby, stravovacie služby, doplnkové služby – lyžovanie, kúpanie, športovo-relaxačné služby, kultúrno-poznávacie služby, ktoré tvoria jeden celok v jednej lokalite,
h)
intenzitou investičnej pomoci podiel celkovej výšky investičnej pomoci k celkovým oprávneným nákladom súvisiacich s realizáciou investičného zámeru vyjadrený v percentách,
i)
ponukou na poskytnutie investičnej pomoci písomné oznámenie ministerstva o predpokladanej výške investičnej pomoci podľa jednotlivých foriem a určenie podmienok, za ktorých možno investičnú pomoc čerpať,
j)
začatím prác začatie stavebných prác alebo prvá právne záväzná povinnosť objednať strojové a technologické zariadenie, nerozumie sa ním vykonávanie predbežných štúdií na posudzovanie realizovateľnosti investičného zámeru bez ohľadu na ich prvenstvo,
k)
skončením investičného zámeru nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na poslednú stavbu alebo vydanie povolenia stavebného úradu na uvedenie stavby alebo technológie, ktorej sa investičná pomoc týka, do trvalej prevádzky.
Podmienky na poskytnutie investičnej pomoci
§ 4
Priemyselná výroba
(1)
Podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v priemyselnej výrobe13) sú:
a)
vybudovanie nového podniku, rozšírenie existujúceho podniku, diverzifikácia výroby podniku na nové, dodatočné výrobky alebo zásadná zmena výrobného programu existujúceho podniku, alebo kúpa podniku,3)
b)
obstaranie nových výrobných a technologických zariadení,14) ktoré sú určené na výrobné účely, a to v hodnote najmenej 60 % z celkovej hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b),
c)
obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) najmenej v sume 800 miliónov Sk, z toho najmenej 50 % z vlastného imania právnickej osoby alebo z vlastných prostriedkov fyzickej osoby – podnikateľa,
d)
výroba, činnosti, procesy, stavby alebo výrobné a technologické zariadenia spĺňajúce podmienky na ochranu životného prostredia podľa osobitných predpisov,15)
e)
dosahovanie podielu najmenej 80 % objemu tržieb z podnikateľských činností uvedených v investičnom zámere z celkových tržieb prijímateľa.
(2)
Ak investičný zámer bude realizovaný v okrese alebo okresoch, kde je miera nezamestnanosti vyššia ako priemerná miera nezamestnanosti v Slovenskej republike zverejňovaná v štatistických údajoch ústredia práce za kalendárny rok, ktorý predchádza roku, v ktorom bola žiadosť o poskytnutie investičnej pomoci doručená ministerstvu, suma uvedená v odseku 1 písm. c) sa znižuje na 400 miliónov Sk.
(3)
Ak investičný zámer bude realizovaný v okrese alebo okresoch, kde je miera nezamestnanosti najmenej o 50 % vyššia ako priemerná miera nezamestnanosti v Slovenskej republike zverejňovaná v štatistických údajoch ústredia práce za kalendárny rok, ktorý predchádza roku, v ktorom bola žiadosť o poskytnutie investičnej pomoci doručená ministerstvu, suma uvedená v odseku 1 písm. c) sa znižuje na 200 miliónov Sk.
§ 5
Technologické centrá
Podmienky na poskytnutie investičnej pomoci pre technologické centrá sú:
a)
vybudovanie nového technologického centra alebo rozšírenie existujúceho centra,
b)
obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) najmenej v sume 40 miliónov Sk, pričom najmenej 50 % musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo vlastnými prostriedkami fyzickej osoby – podnikateľa,
c)
z celkového počtu zamestnancov budú tvoriť minimálne 60 % zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním.
§ 6
Centrá strategických služieb
Podmienky na poskytnutie investičnej pomoci pre centrá strategických služieb sú:
a)
vybudovanie nového centra strategických služieb alebo rozšírenie existujúceho centra strategických služieb,
b)
obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) najmenej v sume 35 miliónov Sk, pričom najmenej 50 % musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo vlastnými prostriedkami fyzickej osoby – podnikateľa,
c)
z celkového počtu zamestnancov budú tvoriť minimálne 30 % zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním.
§ 7
Cestovný ruch
(1)
Podmienky na poskytnutie investičnej pomoci pre cestovný ruch sú:
a)
vybudovanie nového komplexného strediska cestovného ruchu alebo rozšírenie existujúceho komplexného strediska cestovného ruchu o nové služby,
b)
obstaranie nových technologických zariadení,16) ktoré sú určené na poskytovanie služieb, a to v hodnote najmenej 40 % z celkovej hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b),
c)
obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) najmenej v sume 500 miliónov Sk, z toho najmenej 50 % musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo vlastnými prostriedkami fyzickej osoby – podnikateľa,
d)
služby, činnosti, procesy, stavby alebo zariadenia spĺňajúce podmienky na ochranu životného prostredia podľa osobitných predpisov,15)
e)
dosahovanie podielu najmenej 80 % objemu tržieb z podnikateľských činností uvedených v investičnom zámere z celkových tržieb prijímateľa.
(2)
Ak investičný zámer bude realizovaný v okrese alebo okresoch, kde je miera nezamestnanosti vyššia ako priemerná miera nezamestnanosti v Slovenskej republike zverejňovaná v štatistických údajoch ústredia práce za kalendárny rok, ktorý predchádza roku, v ktorom bola žiadosť o poskytnutie investičnej pomoci doručená ministerstvu, suma uvedená v odseku 1 písm. c) sa znižuje na 250 miliónov Sk.
(3)
Ak investičný zámer bude realizovaný v okrese alebo okresoch, kde je miera nezamestnanosti najmenej o 50 % vyššia ako priemerná miera nezamestnanosti v Slovenskej republike zverejňovaná v štatistických údajoch ústredia práce za posledný kalendárny rok, ktorý predchádza roku, v ktorom bola žiadosť o poskytnutie investičnej pomoci doručená ministerstvu, suma uvedená v odseku 1 písm. b) sa znižuje na 100 miliónov Sk.
§ 8
Oprávnené náklady
(1)
Oprávnené náklady vzťahujúce sa na investičný zámer posudzovaný na účel investičnej pomoci, ktoré môžu byť podporené, tvoria
a)
dlhodobý hmotný majetok vo forme pozemkov, budov, strojového zariadenia podľa § 4 ods. 1, § 5, 6, § 7 ods. 1, ktorý sa nachádza na území Slovenskej republiky a je obstaraný za trhových podmienok od iných ako ekonomicky a personálne prepojených osôb a bude využívaný výhradne prijímateľom v podniku podľa investičného zámeru,
b)
dlhodobý nehmotný majetok do výšky 50 % hodnoty dlhodobého hmotného majetku podľa písmena a), ktorý vznikol transferom technológií prostredníctvom nadobudnutia patentných práv, licencií, práv know-how alebo nepatentových technických poznatkov, a to za predpokladu, že bude obstaraný za trhových podmienok od iných ako ekonomicky alebo personálne prepojených osôb, bude zahrnutý do majetku prijímateľa a bude odpisovaný a využívaný výhradne prijímateľom v podniku najmenej päť rokov podľa investičného zámeru, alebo
c)
výška miezd pred zdanením zamestnancov prijatých na pracovné miesta vytvorené v súvislosti s investičným zámerom vrátane odvodov poistného na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v prepočte za obdobie dvoch rokov.
(2)
Prijímateľ nemôže do oprávnených nákladov podľa odseku 1 písm. a) a b) započítať dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý sa štátna pomoc poskytla.
Schvaľovanie investičnej pomoci
§ 9
Podanie investičného zámeru
(1)
Žiadateľ predloží v dvoch listinných vyhotoveniach a v elektronickej forme investičný zámer ministerstvu, ktorý obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa, ktorými sú
1.
obchodné meno, sídlo, právna forma, identifikačné číslo, miesto podnikania a prevádzkarne, ak sú zriadené, meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, spôsob, akým budú za právnickú osobu konať, meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom právnická osoba,
2.
meno a priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt, obchodné meno, predmet podnikania a odvetvie, v ktorom podniká,13) meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt zodpovedného zástupcu, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a prevádzkarne, ak sú zriadené, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ,
b)
plánovanú výšku finančných prostriedkov určených na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku v čase realizácie investičného zámeru v členení na jednotlivé roky a účel použitia,
c)
predpokladaný počiatočný stav a konečný stav zamestnancov a požiadavky na ich odbornú kvalifikáciu,
d)
predpokladanú priemernú výšku mzdy na zamestnanca pred zdanením vrátane odvodov poistného na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
e)
označenie katastrálneho územia, na ktorom bude investičný zámer realizovaný vrátane informácie o vzťahu lokalizácie navrhovanej investície k schválenej územnoplánovacej dokumentácii,
f)
požiadavky na technické vybavenie územia, požadovanú celkovú plochu výstavby v m2 členenú na plochu určenú na vybudovanie výrobných priestorov, skladových priestorov a administratívnej budovy,
g)
zoznam nového výrobného a technologického zariadenia určeného na realizáciu investičného zámeru vrátane uvedenia roku jeho výroby,
h)
informácie o predpokladanej výstavbe nových budov alebo o predpokladanom využití prenájmu už existujúcich budov alebo ich kúpy,
i)
etapy realizácie investičného zámeru a predpokladaný termín začatia výroby alebo poskytovania služby,
j)
požadovanú výšku konkrétnych foriem investičnej pomoci,
k)
údaje o inej požadovanej alebo poskytnutej pomoci z verejných prostriedkov,
l)
ďalšie údaje uvedené v prílohe k zákonu.
(2)
Žiadateľ k investičnému zámeru priloží,
a)
ak ide o právnickú osobu,
1.
spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú zmluvu spoločnosti alebo jej úradne osvedčenú kópiu,
2.
stanovy, ak ich akciová spoločnosť, družstvo alebo spoločnosť s ručením obmedzením majú,
3.
výpis z obchodného registra alebo doklad obdobný výpisu z obchodného registra, ak ide o zahraničnú právnickú osobu,
4.
výročné správy alebo individuálne účtovné závierky, alebo konsolidované účtovné závierky, ak je ich právnická osoba povinná zostavovať podľa osobitného predpisu;17) ak sa na právnickú osobu vzťahuje povinnosť mať individuálne účtovné závierky overené audítorom,18) prikladá individuálne účtovné závierky overené audítorom, a to za tri posledné po sebe nasledujúce kalendárne roky alebo hospodárske roky19) alebo za posledný kalendárny rok alebo hospodársky rok, ak podniká kratšie ako tri kalendárne roky alebo hospodárske roky,
b)
ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
1.
overený doklad oprávňujúci na podnikanie,
2.
výpis z obchodného registra, ak je v ňom zapísaný,
3.
účtovnú závierku za tri posledné po sebe nasledujúce kalendárne roky19) alebo za posledný kalendárny rok, ak podniká kratšie ako tri kalendárne roky.
§ 10
Posúdenie investičného zámeru
(1)
Ministerstvo posúdi úplnosť investičného zámeru, a ak investičný zámer obsahuje všetky údaje potrebné na jeho posúdenie, do 30 dní zabezpečí k investičnému zámeru vypracovanie odborného posudku (ďalej len „posudok“).
(2)
Ministerstvo je oprávnené vyžiadať si od príslušných orgánov verejnej správy informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie úplnosti investičného zámeru. Na žiadosť ministerstva sú tieto orgány povinné poskytnúť požadované informácie bezodkladne.
(3)
Posudok zohľadní hospodársky a sociálny význam investičného zámeru a jeho environmentálny vplyv. Na posúdenie environmentálneho vplyvu je potrebné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
(4)
Ak z posudku vyplýva, že žiadateľ má predpoklad splniť podmienky na poskytnutie investičnej pomoci podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov,20) ministerstvo vypracuje návrh na poskytnutie investičnej pomoci (ďalej len „návrh“), v ktorom uvedie formy investičnej pomoci, výšku investičnej pomoci podľa jednotlivých foriem a podmienky poskytnutia investičnej pomoci. Ministerstvo zašle návrh na vyjadrenie poskytovateľom investičnej pomoci.
(5)
Poskytovatelia investičnej pomoci posúdia predpoklady splnenia podmienok na poskytnutie investičnej pomoci podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov20) a do 30 dní od doručenia návrhu zašlú ministerstvu písomné stanoviská, v ktorých vyjadria súhlas alebo nesúhlas s poskytnutím investičnej pomoci. Súčasťou stanoviska je aj vyjadrenie k finančnému krytiu navrhovanej formy investičnej pomoci. Ak poskytovateľ investičnej pomoci ministerstvu stanovisko v určenej lehote nezašle, predpokladá sa, že s poskytnutím investičnej pomoci súhlasí.
(6)
Ak z posudku vyplýva, že žiadateľ nemá predpoklad splniť podmienky na poskytnutie investičnej pomoci podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov,20) ministerstvo písomne oznámi žiadateľovi, že nespĺňa podmienky na poskytnutie investičnej pomoci.
§ 11
Ponuka investičnej pomoci
(1)
Ministerstvo na základe súhlasných stanovísk podľa § 10 ods. 5 písomne potvrdí žiadateľovi, že investičný zámer spĺňa podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, a do 30 dní vypracuje ponuku investičnej pomoci (ďalej len „ponuka“).
(2)
Ministerstvo v ponuke uvedie
a)
identifikačné údaje žiadateľa investičnej pomoci,
b)
formy investičnej pomoci, ktoré sa majú poskytnúť,
c)
výšku jednotlivých foriem investičnej pomoci,
d)
podmienky poskytnutia investičnej pomoci.
(3)
Ponuka nemôže obsahovať formu investičnej pomoci, s ktorou poskytovateľ investičnej pomoci nesúhlasí. Ponuku zašle ministerstvo žiadateľovi a poskytovateľom investičnej pomoci.
(4)
Ak práca na investičnom zámere bola začatá pred písomným potvrdením podľa odseku 1, investičnú pomoc nemožno poskytnúť.
§ 12
Žiadosť o poskytnutie investičnej pomoci
(1)
Žiadateľ môže do 60 dní od doručenia ponuky podľa § 11 požiadať ministerstvo o poskytnutie investičnej pomoci (ďalej len „žiadosť“).
(2)
Žiadosť musí obsahovať
a)
obchodné meno prijímateľa, ktorý o poskytnutie investičnej pomoci žiada, jeho sídlo, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo, ak mu bolo pridelené,
b)
údaje uvedené v písmene a) o prijímateľovi, ktorým je iná právnická osoba, ktorej založenie žiadateľ zabezpečí v súvislosti s prijatím ponuky podľa § 11 a v ktorej bude mať žiadateľ postavenie ovládajúcej osoby,12) ak prijímateľom nebude žiadateľ,
c)
mená a priezviská členov štatutárneho orgánu žiadateľa, ak prijímateľom nebude žiadateľ, žiadosť obsahuje aj meno a priezvisko fyzickej osoby a jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom, a obchodné meno a sídlo právnickej osoby, s ktorými žiadateľ založí inú právnickú osobu,
d)
formy investičnej pomoci, o ktorých poskytnutie sa žiada,
e)
výšku jednotlivých foriem investičnej pomoci v členení podľa § 2 ods. 1.
(3)
Prílohou žiadosti je
a)
výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľom právnická osoba, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nie je zapísaná v obchodnom registri, výpis zo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace, výpis z obchodného registra a výpis zo živnostenského registra musí obsahovať rovnaké údaje ako ku dňu predloženia investičného zámeru,
b)
záväzné vyhlásenie o úplnosti a správnosti údajov uvedených v investičnom zámere a v jeho prílohe,
c)
doklad, vydaný príslušným orgánom, nie starší ako tri mesiace, preukazujúci, že žiadateľ nie je v čase podania žiadosti v konkurze, likvidácii, v súdom určenej správe alebo v inom obdobnom konaní a nie je daňovým dlžníkom,
d)
doklad, vydaný príslušným orgánom, nie starší ako tri mesiace, preukazujúci splnenie povinnosti žiadateľa, že nemá nedoplatky na odvodoch poistného na zdravotnom poistení a sociálnom poistení, príspevkoch na starobnom dôchodkovom sporení,
e)
záväzné vyhlásenie žiadateľa, že najneskôr do 24 mesiacov od doručenia rozhodnutia o schválení investičnej pomoci začne obstarávanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a že najneskôr do troch rokov od doručenia rozhodnutia o schválení investičnej pomoci začne vykonávať podnikateľskú činnosť uvedenú v investičnom zámere.
§ 13
Rozhodnutie o schválení investičnej pomoci
(1)
Ak žiadateľ spĺňa podmienky na poskytnutie investičnej pomoci podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov,20) ministerstvo predloží na základe žiadosti žiadateľa návrh na poskytnutie investičnej pomoci vláde Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) na schválenie.
(2)
Vláda pri schvaľovaní návrhu na poskytnutie investičnej pomoci zohľadní najmä národohospodársky význam počiatočnej investície a účinky poskytnutia investičnej pomoci na hospodársku súťaž na relevantnom trhu.
(3)
Ak investičná pomoc nepodlieha oznamovacej povinnosti podľa osobitného predpisu,21) ministerstvo do 15 dní od schválenia návrhu na poskytnutie investičnej pomoci vládou vydá rozhodnutie o schválení investičnej pomoci žiadateľovi. Rozhodnutie o schválení investičnej pomoci doručí ministerstvo poskytovateľom investičnej pomoci. Ak vláda návrh na poskytnutie investičnej pomoci neschváli, ministerstvo žiadosť zamietne.
(4)
Ak investičná pomoc podlieha oznamovacej povinnosti podľa osobitného predpisu,22) ministerstvo do 15 dní od schválenia návrhu na poskytnutie investičnej pomoci vládou postupom podľa osobitného predpisu23) požiada Európsku komisiu o posúdenie zlučiteľnosti navrhovanej investičnej pomoci so spoločným trhom,24) o čom písomne informuje žiadateľa. Ak vláda návrh na poskytnutie investičnej pomoci neschváli, ministerstvo žiadosť zamietne.
(5)
Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že navrhovaná investičná pomoc je zlučiteľná so spoločným trhom,24) ministerstvo do 15 dní od doručenia konečného rozhodnutia Európskej komisie vydá rozhodnutie o schválení investičnej pomoci žiadateľovi. Rozhodnutie o schválení investičnej pomoci doručí ministerstvo poskytovateľom investičnej pomoci. Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že navrhovaná investičná pomoc nie je zlučiteľná so spoločným trhom, ministerstvo žiadosť zamietne.
(6)
Ak sa investičná pomoc poskytuje vo forme podľa § 2 ods. 1 písm. d), ministerstvo doručí rozhodnutie o schválení investičnej pomoci obci, na ktorej území má byť investičný zámer realizovaný.
(7)
Proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti na poskytnutie investičnej pomoci nie je prípustný rozklad.
§ 14
Náležitosti rozhodnutia o schválení investičnej pomoci
Rozhodnutie o schválení investičnej pomoci podľa § 13 okrem náležitostí podľa všeobecného predpisu o správnom konaní obsahuje
a)
označenie prijímateľa,
b)
formy schválenej investičnej pomoci a ich výšku,
c)
podmienky, za ktorých bola investičná pomoc schválená,
d)
schválenú intenzitu investičnej pomoci a schválenú výšku investičnej pomoci,
e)
podmienky čerpania investičnej pomoci.
§ 15
Povinnosti prijímateľa
(1)
Prijímateľ investičnej pomoci podľa § 2 ods. 1 je povinný zachovať dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý bola poskytnutá investičná pomoc,
a)
v rozsahu zodpovedajúcom skutočnej výške čerpanej investičnej pomoci, najmenej však do výšky podľa § 4 ods. 1 písm. c) alebo § 4 ods. 2 a 3, alebo § 5 písm. b), alebo § 6 písm. b), alebo § 7 ods. 1 písm. c), alebo § 7 ods. 2 a 3,
b)
v štruktúre podľa § 4 ods.1 písm. a) a b) alebo § 7 ods. 1 písm. a) a b), a to počas uplatňovania investičnej pomoci podľa § 2 ods. 1 písm. a), b) a d), najmenej však počas piatich zdaňovacích období nasledujúcich po zdaňovacom období, v ktorom žiadateľ skončil investičný zámer.
(2)
Podmienka podľa odseku 1 písm. a) a b) nebráni výmene zariadenia alebo vybavenia, ktoré zastaralo v dôsledku rýchlych technologických zmien, za predpokladu, že podnikateľská činnosť v danom regióne počas uvedeného obdobia bude zachovaná.
(3)
Prijímateľ investičnej pomoci podľa § 2 ods. 1 písm. c) je povinný zachovať počet nových vytvorených pracovných miest a obsadenie týchto miest zamestnancami, na ktoré bude čerpaná investičná pomoc, najmenej päť rokov odo dňa prvého obsadenia pracovného miesta.
(4)
Prijímateľ je povinný splniť podmienky podľa § 4 ods. 1, § 5, 6, § 7 ods. 1 najneskôr do troch kalendárnych rokov od vydania rozhodnutia o schválení investičnej pomoci podľa § 13.
(5)
Pracovné miesta vytvorené v priamej súvislosti s počiatočnou investíciou musia byť obsadené do troch rokov po skončení investičného zámeru.
(6)
Prijímateľ je povinný realizovať investičný zámer tak, že najmenej 25 % hodnoty oprávnených nákladov musí byť financovaných z vlastných zdrojov alebo prostredníctvom externého financovania, ktoré nezahŕňa štátnu pomoc.
(7)
Schválená intenzita investičnej pomoci a schválená výška investičnej pomoci uvedená v rozhodnutí o schválení investičnej pomoci podľa § 14 nemôže byť prekročená. Ak prijímateľ získa investičnú pomoc nad schválenú výšku investičnej pomoci, je povinný vrátiť tú časť investičnej pomoci, o ktorú bola prekročená schválená výška investičnej pomoci vrátane sankcií (penále), vo výške ustanovenej podľa osobitných predpisov.25)
§ 16
Zrušenie a zastavenie poskytovania investičnej pomoci
(1)
Na žiadosť prijímateľa ministerstvo rozhodnutie o schválení investičnej pomoci zruší, ak sa investičná pomoc ešte nezačala čerpať.
(2)
Ak prijímateľ nezačne najneskôr do 24 mesiacov od doručenia rozhodnutia o schválení investičnej pomoci obstarávať dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok podľa § 4 ods. 1, § 5, 6, § 7 ods. 1 alebo nezačne vykonávať podnikateľskú činnosť uvedenú v investičnom zámere najneskôr do troch rokov od doručenia rozhodnutia o schválení investičnej pomoci, rozhodnutie o schválení investičnej pomoci stráca platnosť a poskytnutú investičnú pomoc musí vrátiť alebo odviesť vrátane sankcií podľa osobitných predpisov.25)
(3)
Ak bola poskytnutá investičná pomoc podľa § 2 ods. 1 písm. d) a prijímateľ nesplní podmienky podľa § 4 ods. 1, § 5, 6, § 7 ods. 1, § 15 ods. 1, stráca rozhodnutie o schválení investičnej pomoci v časti týkajúcej sa schválenia investičnej pomoci podľa § 2 ods. 1 písm. d) platnosť. Prijímateľ musí poskytnutú investičnú pomoc vrátiť poskytovateľovi investičnej pomoci vrátane penále vo výške obvyklých úrokov požadovaných za úvery, ktoré poskytujú banky v mieste sídla prijímateľa.
(4)
Ak prijímateľ nesplní podmienky podľa § 15 ods. 1, musí poskytnutú investičnú pomoc vrátiť alebo odviesť vrátane sankcií podľa osobitných predpisov.25)
(5)
Ak prijímateľ nesplní podmienky podľa § 15 ods. 3, stráca rozhodnutie o schválení investičnej pomoci v časti týkajúcej sa schválenia investičnej pomoci podľa § 2 ods. 1 písm. c) platnosť. Prijímateľ musí poskytnutú investičnú pomoc vrátiť podľa osobitných predpisov.25)
(6)
Ak prijímateľ počas čerpania aspoň jednej formy investičnej pomoci podľa § 2 ods. 1 alebo do piatich rokov od začatia čerpania prvej investičnej pomoci nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 1, § 5 a 6, § 7 ods. 1, musí vrátiť alebo odviesť už poskytnutú investičnú pomoc podľa osobitných predpisov.25)
§ 17
Kontrola
(1)
Kontrolu použitia investičnej pomoci u prijímateľa vykonáva
a)
ministerstvo pri investičnej pomoci uvedenej v § 2 ods. 1 písm. a) a d), pri podmienke uvedenej v § 4 ods. 1 písm. a), § 5 písm. a), § 6 písm. a), § 7 ods. 1 písm. a) a povinnosti uvedenej v § 15 ods. 1,
b)
ministerstvo práce prostredníctvom ústredia práce pri investičnej pomoci uvedenej v § 2 ods. 1 písm. c), pri podmienke uvedenej v § 5 písm. c), § 6 písm. c) a pri podmienke uvedenej v § 15 ods. 3 a 5,
c)
príslušný správca dane pri investičnej pomoci uvedenej v § 2 ods. 1 písm. b) a c), pri podmienke uvedenej v § 15 ods. 6,
d)
ministerstvo životného prostredia pri podmienke uvedenej v § 4 ods. 1 písm. d) a v § 7 ods. 1 písm. d).
(2)
Kontrolu podľa odseku 1 písm. a) a c) sú príslušné kontrolné orgány povinné vykonať najneskôr po uplynutí troch rokov od vydania rozhodnutia o schválení investičnej pomoci podľa § 13 okrem kontroly splnenia podmienky uvedenej v § 15 ods. 1 a 4.
(3)
Kontrola splnenia podmienok uvedených v § 4 ods. 1 písm. a), b), c), e), § 5 písm. a), § 6 písm. a), § 7 ods. 1 písm. a), b), c), e) spolu s kontrolou splnenia podmienky uvedenej v § 15 ods. 1 a 4 musí byť vykonaná najneskôr po piatich rokoch odo dňa prvého uplatnenia investičnej pomoci podľa § 2 ods. 1 písm. b).
(4)
Ak investičná pomoc podľa § 2 ods. 1 písm. b) nebola poskytnutá, kontrola podľa odseku 3 musí byť vykonaná počas piatich rokov odo dňa prvého čerpania investičnej pomoci podľa § 2 ods. 1 písm. a), c) alebo d).
(5)
Kontrola investičnej pomoci uvedenej v § 2 ods. 1 písm. c) sa vykoná v lehote uvedenej v zmluve uzatvorenej podľa § 2 ods. 2 a kontrola splnenia podmienky uvedenej v § 15 ods. 3 sa vykoná po piatich rokoch odo dňa prvého čerpania investičnej pomoci podľa § 2 ods. 1 písm. c).
(6)
Kontrola podľa odseku 1 písm. d) sa vykonáva podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu životného prostredia.15)
(7)
Kontrolu neprekročenia schválenej intenzity investičnej pomoci a výšky investičnej pomoci vykonáva ministerstvo priebežne počas čerpania investičnej pomoci.
(8)
Ak tento zákon neustanovuje inak, na postup kontrolných orgánov a povinností kontrolovaných osôb pri výkone kontroly sa použije osobitný predpis.26)
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 18
(1)
Maximálnu intenzitu investičnej pomoci v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky ustanoví nariadenie, ktoré vydá vláda.
(2)
Vzor formulára na získanie investičnej pomoci ustanoví osobitný predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 19
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,27) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
O poskytnutie investičnej pomoci na ďalší nový investičný zámer môže ten istý žiadateľ požiadať až po skončení investičného zámeru a vyčerpaní investičnej pomoci.
(3)
O poskytnutie investičnej pomoci nemôže opakovane požiadať prijímateľ, ktorému bola schválená štátna pomoc podľa osobitného predpisu.28)
§ 20
(1)
Investičné stimuly schválené podľa doterajších predpisov pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona zostávajú v platnosti za podmienok a v rozsahu tak, ako boli uvedené v rozhodnutí o poskytnutí investičných stimulov.
(2)
Konanie začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončí podľa doterajších predpisov v súlade s regionálnou mapou pomoci na roky 2007 až 2013.
§ 21
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon č. 565/2001 Z. z. o investičných stimuloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 203/2004 Z. z.
Čl. II
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z. a zákona č. 693/2006 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 54 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
investičná pomoc schválená vládou Slovenskej republiky alebo Európskou komisiou formou príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta, poskytovaného ústredím spôsobom a za podmienok ustanovených v zmluve59b) uzatvorenej medzi ústredím práce a prijímateľom investičnej pomoci.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 59b znie:
„“.
59b)
§ 2 ods. 2 zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. III
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z. a zákona č. 209/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠30a
Úľava na dani pre príjemcov investičnej pomoci
(1)
Daňovník, ktorému bolo vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci obsahujúce úľavu na dani podľa osobitného predpisu,120a) môže si uplatniť nárok na úľavu na dani do výšky podľa odseku 2, ak súčasne spĺňa podmienky stanovené osobitným predpisom 120a) a osobitné podmienky podľa odseku 3.
(2)
Daňovník si môže uplatniť nárok na úľavu na dani do výšky dane pripadajúcej na pomernú časť základu dane. Pomerná časť základu dane sa vypočíta tak, že základ dane sa vynásobí koeficientom, ktorý sa vypočíta ako podiel
a)
oprávnených nákladov,120b) na ktoré bola poskytnutá investičná pomoc podľa osobitného predpisu,120a) najviac však do úhrnnej výšky obstarávacej ceny dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku tejto investície obstaraného po vydaní písomného potvrdenia žiadateľovi, že investičný zámer spĺňa podmienky na poskytnutie investičnej pomoci120c) do konca príslušného zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa uplatňuje nárok na úľavu na dani, a
b)
súčtu hodnoty vlastného imania daňovníka vykázaného v účtovnej závierke za zdaňovacie obdobie, v ktorom bolo vydané písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu,120c) a oprávnených nákladov uvedených v písmene a).
(3)
Osobitnými podmienkami podľa odseku 1 sú:
a)
daňovník počas zdaňovacích období, za ktoré si uplatňuje úľavu na dani, využije všetky ustanovenia tohto zákona znižujúce základ dane, na ktoré mu vzniká nárok, a to najmä uplatnením
1.
odpisov podľa § 22 až 29; v období uplatňovania úľavy na dani nie je možné prerušiť odpisovanie hmotného majetku podľa § 22 ods. 9,
2.
opravných položiek a rezerv podľa § 20,
b)
daňovník je povinný počas zdaňovacích období, za ktoré si uplatňuje úľavu na dani, odpočítať od základu dane daňovú stratu alebo časť daňovej straty, o ktorú v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach neznižoval základ dane, a to vo výške základu dane; ak je základ dane vyšší ako výška daňovej straty, o ktorú sa v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach neznižoval základ dane, zníži sa základ dane o výšku tejto straty,
c)
daňovník nemôže uplatniť úľavu na dani podľa odseku 4 pri zrušení bez likvidácie, pri vstupe do likvidácie, pri vyhlásení konkurzu alebo pri zrušení alebo pozastavení podnikateľskej činnosti,
d)
daňovník je povinný pri vyčíslení základu dane vo vzájomnom obchodnom vzťahu so závislou osobou postupovať podľa § 18 a dodržiavať princíp nezávislého vzťahu.
(4)
Nárok na úľavu na dani podľa odseku 1 si daňovník môže uplatniť najviac na päť bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, pričom prvým zdaňovacím obdobím, za ktoré si možno úľavu na dani uplatniť, je zdaňovacie obdobie, v ktorom bolo daňovníkovi vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci a daňovník splnil podmienky stanovené osobitným predpisom120a) a osobitné podmienky podľa odseku 3, najneskôr však zdaňovacie obdobie, v ktorom uplynuli tri roky od vydania rozhodnutia vydaného podľa osobitného predpisu.120a)
(5)
Nárok na úľavu na dani si daňovník môže uplatniť najviac do výšky, ktorá v priebehu zdaňovacích období, za ktoré sa uplatňuje úľava na dani, v úhrne nepresiahne hodnotu uvedenú pre tento druh investičnej pomoci v rozhodnutí o schválení investičnej pomoci vydanom podľa osobitného predpisu.120a)
(6)
Výška úľavy na dani sa nemení, ak je daňovníkovi dodatočne vyrubená alebo ak je daňovníkom v dodatočnom daňovom priznaní uvedená vyššia daňová povinnosť, ako bola uvedená v daňovom priznaní.
(7)
Výška nevyčerpanej hodnoty investičnej pomoci formou úľavy na dani sa nemení, ak bola daňovníkovi vyrubená alebo ak je daňovníkom v dodatočnom daňovom priznaní uvedená nižšia daňová povinnosť, ako bola uvedená v daňovom priznaní.
(8)
Ak daňovník nedodrží niektorú zo všeobecných podmienok stanovených osobitným predpisom120a) alebo niektorú z osobitných podmienok uvedených v odseku 3 okrem podmienky uvedenej v odseku 3 písm. a) a b), nárok na úľavu na dani podľa odseku 1 zaniká a daňovník je povinný podať dodatočné daňové priznanie za všetky zdaňovacie obdobia, v ktorých úľavu na dani uplatnil. Daň, na ktorú bola uplatnená úľava na dani a ktorá bola priznaná v dodatočnom daňovom priznaní, je splatná do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo podané dodatočné daňové priznanie.
(9)
Ak daňovník nedodrží podmienku uvedenú v odseku 3 písm. a) alebo b), stráca nárok na úľavu na dani v príslušnom zdaňovacom období a je povinný podať dodatočné daňové priznanie za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom podmienku nedodržal. Daň priznaná v dodatočnom daňovom priznaní je splatná v lehote podľa odseku 8.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 120a až 120c znejú:
„“.
120a)
Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
120b)
§ 8 zákona č. 561/2007 Z. z.
120c)
§ 11 ods. 1 zákona č. 561/2007 Z. z.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.
Príloha k zákonu č. 561/2007 Z. z.
ĎALŠIE ÚDAJE INVESTIČNÉHO ZÁMERU
1.
Údaje o žiadateľovi investičnej pomoci:
a)
obrat za posledné tri finančné roky (mil. Sk) (na prepočet sa použije kurz platný k 1. januáru roku, v ktorom je predkladaný investičný zámer) v členení:
1.
Slovenská republika,
2.
členské štáty Európskej únie,
3.
ostatné štáty,
b)
čistý prevádzkový príjem, rentabilita použitého kapitálu a disponibilný cash flow za posledné tri finančné roky (mil. Sk) v členení ako v písmene a),
c)
počet zamestnancov za posledné tri roky v členení ako v písmene a),
d)
objem predaných výrobkov (služieb) za posledné tri finančné roky (mil. Sk) v členení ako v písmene a),
e)
vklady jednotlivých osôb do základného imania väčšie ako 10 % z celkového imania alebo vlastníctvo (držba) akcií vo vyššom podiele ako 10 % všetkých akcií, ekonomické a personálne prepojenie týchto osôb uviesť v komentári,
f)
v prípade členstva v skupine ekonomicky a personálne prepojených spoločností tiež konsolidované údaje podľa písmen a), b), c) a d) za celú skupinu.
2.
Plánovaný zdroj financovania celkových nákladov na investičný zámer s výhľadom na päť rokov v členení:
a)
vlastné finančné prostriedky,
b)
cudzie zdroje, z toho:
kapitálové vklady,
bankové úvery,
pôžičky,
c)
štátna pomoc podľa zákona o investičnej pomoci,
d)
iné druhy štátnej pomoci (národná, regionálna),
e)
ostatné zdroje.
3.
Doterajší predmet podnikania (činnosti) a druh podnikateľskej činnosti, na ktorý je investícia určená:
a)
charakteristika výrobkov (služieb) zahrnutých v investičnom zámere podľa klasifikácie produkcie,14)
b)
oprávnenie potrebné na túto činnosť.
4.
Predpokladaný hospodársky výsledok (pred zdanením) s výhľadom na päť rokov (mil. Sk).
5.
Predpokladané ročné príjmy z predaja s výhľadom na päť rokov po začatí výroby (služieb) (mil. Sk).
6.
Predbežné požiadavky na dodávky tovarov a služieb počas (pri) výstavby, počas skúšobnej prevádzky, počas hromadnej výroby.
7.
Predpokladaný vývoj nábehu (nárast) novej výroby (služieb) z hľadiska hodnoty a objemu, rok dosiahnutia plánovaného objemu výroby (služieb) v členení na plnenie do Slovenskej republiky a na vývoz, kapacita výroby za rok v členení na jednotlivé výrobky.
8.
Predpokladané zahraničné trhy, kde bude dodávaný tovar (služby), a spôsob zaistenia odbytu.
9.
Zamestnanosť a vzdelávanie:
a)
počet nových vytvorených pracovných miest v jednotlivých rokoch od začatia investovania a predpokladaný konečný stav zamestnancov v členení na nové vytvorené pracovné miesta a prevody z existujúcej výroby podľa vzdelanostnej štruktúry:
1.
s vysokoškolským vzdelaním,
2.
s úplným stredoškolským vzdelaním,
3.
so základným vzdelaním,
b)
okres(y), v ktorých budú nové pracovné miesta vytvorené, celkový vplyv investície na zamestnanosť v Slovenskej republike,
c)
stupeň vytvárania nových pracovných miest u dodávateľov a zákazníkov (nepriame vytváranie nových pracovných miest) vyplývajúce z projektu:
1.
viac než 1 nepriame nové pracovné miesto na každé priame nové pracovné miesto,
2.
medzi 0,5 až 1,
3.
menej než 0,5,
d)
počet zamestnancov, ktorí budú vzdelávaní, druh vzdelávania (všeobecné, špecifické), predpokladané náklady na vzdelávanie, miesto vzdelávania, dátum začatia a skončenia vzdelávania.
10.
Vplyv na životné prostredie:
a)
druh a predpokladané množstvo chemických látok a prípravkov používaných pri výrobe,
b)
druhy, koncentrácia a predpokladané množstvo znečisťujúcich látok vypúšťaných do vôd a ovzdušia,
c)
druhy a množstvo vznikajúcich odpadov pri výrobe podľa kódu odpadu,
d)
používané prírodné základné suroviny na výrobu.
11.
Kapacita a trhy:
a)
odhad podielu žiadateľa na relevantnom trhu pred začatím investičného zámeru a po skončení investičného zámeru za príslušný výrobok,
b)
predpokladané ovplyvnenie relevantného trhu budúcou produkciou, odhad zmien celkovej kapacity prijímateľa (na úrovni skupiny) v členských štátoch Európskej únie v období od roku pred prvým rokom realizácie investičného zámeru do roka nasledujúceho po roku skončenia investičného zámeru (z hľadiska objemu a hodnoty),
c)
vplyv investičného zámeru na celkovú realizovateľnú kapacitu podľa jednotlivých výrobkov v členských štátoch Európskej únie po roku, v ktorom sa dosiahla plná výroba plánovaná v investičného zámere.
1)
Nariadenie Komisie (ES) č. 1628/2006 z 24. októbra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na národnú regionálnu investičnú pomoc (Ú. v. EÚ L 302, 1. 11. 2006).
2)
§ 5 ods. 3 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
3)
Čl. 2 bod 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 1628/2006.
4)
Čl. 2 bod 1 písm. m) nariadenia (ES) č. 1628/2006.
5)
Čl. 2 bod 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 1628/2006.
6)
Čl. 2 bod 1 písm. f) nariadenia (ES) č. 1628/2006.
7)
§ 30a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 561/2007 Z. z.
8)
§ 54 ods. 2 písm. h) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 561/2007 Z. z.
9)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
10)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.
13)
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
14)
Kapitoly 84, 85 a 90 prílohy č. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o spoločnom colnom sadzobníku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 2/zv. 2).
15)
Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16)
Kapitola 90 prílohy č. 1 nariadenia (EHS) č. 2658/87.
17)
§ 6 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
18)
§ 19 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19)
§ 3 ods. 3 a 4 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20)
§ 30a zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 561/2007 Z. z.
§ 54 ods. 2 písm. h) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 561/2007 Z. z.
21)
Čl. 3 nariadenia (ES) č. 1628/2006, čl. 88 Zmluvy o Európskom spoločenstve (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).
22)
Čl. 7 nariadenia (ES) č. 1628/2006, čl. 88 Zmluvy o Európskom spoločenstve (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).
23)
Nariadenie Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 659/1999, ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o Európskom spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 8/zv. 4) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1627/2006 z 24. októbra 2006 (Ú. v. EÚ L 302, 1. 11. 2006).
25)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
26)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z.
27)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
28)
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
§ 52 ods. 3 a 4 zákona č. 595/2003 Z. z.