564/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.12.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

564
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 28. novembra 2007,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 2 a § 31 ods. 1 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 530/2006 Z. z. a vyhlášky č. 661/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 1 treťom bode sa slová „Čierna nad Tisou“ nahrádzajú slovom „Michalovce“.
2.
V prílohe č. 6 pri Colnom úrade Bratislava v stĺpci „Textilný tovar a obuv“ sa slová „Kopčianska Letisko“ nahrádzajú slovami
„Kopčianska
Žabí majer, nácestné stredisko
Letisko, ak ide o textilný tovar a obuv prepravené letecky“.
3.
V prílohe č. 6 stĺpci „Colný úrad“ sa slová „Čierna nad Tisou“ nahrádzajú slovom „Michalovce“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. decembra 2007.
Ján Počiatek v. r.