575/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.12.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

575
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 7. decembra 2006 prijaté zmeny Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 88/2004 Z. z., oznámenie č. 89/2004 Z. z., oznámenie č. 116/2004 Z. z., oznámenie č. 192/2005 Z. z. a oznámenie č. 163/2006 Z. z.).
Zmeny Poplatkového poriadku nadobudnú platnosť 13. decembra 2007. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 13. decembra 2007.
K oznámeniu č. 575/2007 Z. z.
POPLATKOVÝ PORIADOK K DOHOVORU O UDEĽOVANÍ EURÓPSKYCH PATENTOV (Európsky patentový dohovor)
z 20. októbra 1977
novelizovaný rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie
zo 7. decembra 2006
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
V súlade s ustanoveniami tohto poriadku sa vyberajú:
a)
poplatky, ktoré sa platia Európskemu patentovému úradu (ďalej len „Úrad“) na základe Dohovoru a vykonávacieho predpisu, ako aj poplatky a náklady, ktoré stanoví prezident Úradu podľa článku 3 odsek 1;
b)
poplatky a náklady podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (ďalej len „Zmluva“), ktorých výšku môže stanoviť Úrad.
Článok 2
Poplatky stanovené v Dohovore a vo vykonávacom predpise
Poplatky, ktoré sa platia Úradu podľa článku 1, sú:
EUR
1. Prihlasovací poplatok (článok 78 odsek 2), kde
európska patentová prihláška alebo v prípade medzinárodnej prihlášky formulár na vstup do európskej fázy (EPO formulár 1200) je podaná on-line 95
európska patentová prihláška alebo v prípade medzinárodnej prihlášky formulár na vstup do európskej fázy (EPO formulár 1200) nie je podaný on-line 170
2. Poplatok za rešerš
za európsku alebo doplnkovú európsku rešerš prihlášky podanej 1. júla 2005 alebo po tomto dni (článok 78 odsek 2, pravidlo 62, pravidlo 64 odsek 1, článok 153 odsek 7) 1 000
za európsku alebo doplnkovú európsku rešerš na prihlášku podanú pred 1. júlom 2005 (článok 78 odsek 2, pravidlo 64 odsek 1, článok 153 odsek 7) 720
za medzinárodnú rešerš (pravidlo 16.1 PCT a pravidlo 158 odsek 1) 1 615
3. Určovací poplatok za každý určený zmluvný štát (článok 79 odsek 2); určovacie poplatky za všetky zmluvné štáty sa považujú za zaplatené v prípade, že prihlasovateľ zaplatí 7-násobok tohto poplatku 80
3a. Poplatok za spoločné určenie Švajčiarskej konfederácie a Lichtenštajnského kniežatstva 80
4. Udržiavacie poplatky za európske patentové prihlášky (článok 86 odsek 1), počítané v každom prípade odo dňa podania prihlášky
za tretí rok 400
za štvrtý rok 425
za piaty rok 450
za šiesty rok 745
za siedmy rok 770
za ôsmy rok 800
za deviaty rok 1 010
za desiaty a každý ďalší rok 1 065
5. Príplatok za oneskorenú platbu udržiavacieho poplatku za európsku patentovú prihlášku (článok 51 odsek 2) 10 %
z udržiavacieho poplatku plateného s oneskorením
6. Poplatok za prieskum (článok 94 odsek 2) za
prihlášku podanú pred 1. júlom 2005 1 490
prihlášku podanú 1. júla 2005 alebo po tomto dni 1 335
medzinárodnú prihlášku podanú 1. júla 2005 alebo po tomto dni, pre ktorú nebola vypracovaná doplnková správa o európskej rešerši (článok 153 odsek 7) 1 490
7. Poplatok za udelenie vrátane poplatku za tlač európskeho patentového spisu (pravidlo 71 odsek 3), ak podklady prihlášky určené na tlač obsahujú:
7.1 najviac 35 strán 750
7.2 viac ako 35 strán 750
plus 11 EUR za
36. a za každú
ďalšiu stranu
8. Poplatok za tlač nového európskeho patentového spisu (pravidlo 82 odsek 2, pravidlo 95 odsek 3)
paušálny poplatok 55
9. Príplatok za neskoré vykonanie úkonov požadovaných na udržanie európskeho patentu v zmenenej forme (pravidlo 82 odsek 3, pravidlo 95 odsek 3)
paušálny poplatok 100
10. Poplatok za podanie námietok (článok 99 odsek 1 a článok 105 odsek 2) 635
10a. Poplatok za obmedzenie alebo zrušenie (článok 105a odsek 1)
žiadosť o obmedzenie 1 000
žiadosť o zrušenie 450
11. Poplatok za sťažnosť (článok 108) 1 065
11a. Poplatok za žiadosť o preskúmanie (článok 112a odsek 4) 2 500
12. Poplatok za pokračovanie v konaní (pravidlo 135 odsek 1) 210
v prípade neskorej platby poplatku 50 %
z príslušného
poplatku
v prípade neskorého vykonania úkonov požadovaných podľa pravidla 71 odsek 3 210
v ostatných prípadoch 210
13. Poplatok za uvedenie do predošlého stavu/poplatok za žiadosť o uvedenie do predošlého stavu [pravidlo 136 odsek 1, pravidlo 26 bis.3(d) PCT, pravidlo 49ter.2(d) PCT] 550
14. Poplatok za zmenu (článok 135 odsek 3 a článok 140) 55
14a. Poplatok za neskoré predloženie sekvenčného protokolu (pravidlo 30 odsek 3) 200
15. Poplatok za patentové nároky za jedenásty a každý ďalší patentový nárok (pravidlo 45 odsek 1, pravidlo 71 odsek 7 a pravidlo 162 odsek 1) 45
16. Poplatok za určenie nákladov
(pravidlo 88 odsek 3)
55
17. Poplatok za uchovanie dôkazu
(pravidlo 123 odsek 3)
55
18. Poplatok za odovzdanie medzinárodnej prihlášky (článok 157 odsek 4) 105
19. Poplatok za predbežný prieskum medzinárodnej prihlášky (pravidlo 58 PCT a pravidlo 158 odsek 2) 1 595
20. Poplatok za technický posudok
(článok 25)
3 185
21. Poplatok za sťažnosť [pravidlo 40.2 (e) a 68.3 (e) PCT]
za medzinárodné prihlášky v konaní (k 13. decembru 2007) 1 065
za medzinárodné prihlášky podané 13. decembra 2007 alebo po tomto dátume (pravidlo158 odsek 3) 750
Článok 3
Poplatky, náklady a ceny stanovené prezidentom Úradu
1.
Prezident Úradu stanoví výšku správnych poplatkov uvedených vo vykonávacom predpise a prípadne aj výšku poplatkov a nákladov za iné služby poskytované Úradom, ako sú uvedené v článku 2.
2.
Prezident Úradu stanoví aj ceny publikácií uvedených v článkoch 93, 98, 103 a 129 Dohovoru.
3.
Výška poplatkov uvedených v článku 2 a výška poplatkov a nákladov stanovených podľa odseku 1 bude uverejnená v Úradnom vestníku a na webovej stránke Európskeho patentového úradu.
Článok 4
Splatnosť poplatkov
1.
Poplatky, ktorých splatnosť nie je uvedená v ustanoveniach Dohovoru alebo PCT, alebo vo vykonávacom predpise, sú splatné v deň prijatia žiadosti o službu, za ktorú sa poplatok platí.
2.
Prezident Úradu môže rozhodnúť, že poskytnutie služieb v zmysle odseku 1 nie je podmienené zaplatením príslušného poplatku vopred.
Článok 5
Platenie poplatkov
1.
Poplatky splatné Úradu sa platia v EUR:
a)
platbou alebo prevodom na bankový účet Úradu;
b)
platbou alebo prevodom na žírový účet Úradu alebo
c)
podaním alebo odoslaním šeku splatného v prospech Úradu.
2.
Prezident Úradu môže pripustiť aj iné spôsoby platenia poplatkov, ako sú uvedené v odseku 1.
Článok 6
Údaje o platbách
1.
Každá platba musí obsahovať meno platcu a nevyhnutné údaje, aby Úrad mohol ihneď zistiť účel platby.
2.
Ak účel platby nie je možné ihneď zistiť, Úrad vyzve platcu, aby v lehote, ktorú mu stanoví, tento účel písomne oznámil. Ak tejto výzve platca nevyhovie včas, predpokladá sa, že sa platba neuskutočnila.
Článok 7
Deň, ktorý sa považuje za deň vykonania platby
1.
Deň, ktorý sa považuje za deň vykonania platby v prospech Úradu, je:
a)
v prípadoch uvedených v článku 5 odsek 1 (a) a (b): deň, v ktorom je suma platby alebo prevodu skutočne pripísaná na bankový alebo žírový účet Úradu;
b)
v prípadoch uvedených v článku 5 odsek 1 (c): deň prijatia šeku Úradom, za predpokladu, že šek je krytý.
2.
Ak prezident Úradu na základe článku 5 odsek 2 pripustí aj iné spôsoby platenia poplatkov, ako sú uvedené v článku 5 odsek 1, potom určí aj deň, ktorý sa považuje za deň vykonania platby.
3.
Ak sa na základe ustanovení odsekov 1 a 2 platba nepovažuje za uskutočnenú až do uplynutia lehoty, v rámci ktorej mala byť vykonaná; lehota sa považuje za dodržanú, ak bol Úradu predložený dôkaz o tom, že platca:
a)
v lehote, v ktorej mala byť platba uskutočnená, splnil v zmluvnom štáte niektorú z uvedených podmienok:
i)
uskutočnil platbu prostredníctvom bankovej inštitúcie alebo pošty;
ii)
riadne vystavil príkaz bankovej inštitúcii alebo pošte, aby sumu previedla;
iii)
odoslal na pošte list s adresou Úradu, ktorý obsahoval šek v zmysle článku 5 odsek 1 (d), za predpokladu, že je tento šek krytý, a
b)
zaplatil príplatok 10 % príslušného poplatku alebo poplatkov, najviac však 150 EUR; príplatok sa neplatí, ak podmienka uvedená v pododseku a) bola splnená najneskôr desať dní pred uplynutím lehoty na zaplatenie.
4.
Úrad môže požiadať platcu, aby predložil dôkaz o tom, v ktorý deň bola splnená podmienka uvedená v odseku 3 (a), a aby prípadne zaplatil príplatok uvedený v odseku 3 (b) v lehote, ktorú mu stanoví. Ak tejto výzve nevyhovie alebo dôkaz nie je dostatočný, alebo ak nebol požadovaný príplatok zaplatený včas, lehota na zaplatenie sa považuje za nedodržanú.
Článok 8
Platba v nedostatočnej výške
1.
Lehota na zaplatenie sa v zásade považuje za dodržanú iba vtedy, ak bol poplatok zaplatený včas a v plnej výške. Ak poplatok nie je zaplatený v plnej výške, po uplynutí lehoty na zaplatenie sa táto suma vráti. Úrad však môže, ak je to v čase po uplynutí lehoty možné, dať platcovi možnosť chýbajúcu sumu doplatiť. Rovnako môže v odôvodnených prípadoch chýbajúcu malú sumu prehliadnuť bez toho, že sa to dotkne práv platcu.
2.
Ak zaplatená suma určovacieho poplatku nie je dostatočná na pokrytie určovacích poplatkov pre všetky zmluvné štáty, zaplatená suma sa použije podľa spresnenia prihlasovateľa poskytnutého najneskôr pri platení. Ak prihlasovateľ pri platení neposkytne žiadne spresnenie, poplatky sa považujú za zaplatené iba na toľko určení, na koľko daná suma postačuje, a to v takom poradí, v akom sú určené zmluvné štáty uvedené v žiadosti o udelenie.
Článok 9
Vrátenie poplatku za rešerš
1.
Poplatok za európsku alebo za doplnkovú európsku rešerš sa vráti v plnej výške, ak je európska patentová prihláška vzatá späť alebo zamietnutá, alebo sa považuje za vzatú späť v čase, keď Úrad ešte nezačal vypracovávať rešeršnú správu.
2.
Keď je správa o európskej rešerši založená na skoršej správe, ktorú vypracoval Úrad na prihlášku, ktorej priorita sa uplatňuje, alebo na skoršej prihláške v zmysle článku 76 Dohovoru alebo pravidla 17 Dohovoru, Úrad vráti prihlasovateľovi, podľa rozhodnutia prezidenta, sumu, ktorá bude závisieť od typu skoršej rešerše a od rozsahu, v ktorom Úrad bude môcť pri spracúvaní nasledujúcej rešerše čerpať zo skoršej rešeršnej správy.
Článok 10
Vrátenie poplatku za technický posudok
Suma rovnajúca sa 75 % z poplatku za technický posudok podľa článku 25 Dohovoru sa vracia, ak je žiadosť o technický posudok vzatá späť v čase, keď ešte Úrad nezačal vyhotovovať technický posudok.
Článok 11
Vrátenie poplatku za prieskum
Poplatok za prieskum sa podľa článku 94 odsek 1 Dohovoru vracia:
a)
v plnej výške, ak je európska patentová prihláška vzatá späť, zamietnutá alebo sa považuje za vzatú späť predtým, ako prešla do kompetencie prieskumových oddelení;
b)
vo výške 75 %, ak je európska patentová prihláška vzatá späť, zamietnutá alebo sa považuje za vzatú späť potom, ako prešla do kompetencie prieskumových oddelení, ale ešte pred začatím vecného prieskumu.
Článok 12
Vrátenie malých súm
Ak sa pri úhrade poplatku zaplatí príliš vysoká suma, preplatok sa nevracia, ak ide o malú sumu a príslušný účastník nepožiadal výslovne o jej vrátenie. Prezident Úradu určí, čo sa považuje za malú sumu.
Článok 13
Rozhodnutia, ktoré určujú výšku nákladov, proti ktorým možno podať sťažnosť
V súlade s pravidlom 97 odsek 2 Dohovoru možno proti rozhodnutiam, ktorými sa určuje výška nákladov konania o námietkach, podať sťažnosť, ak táto výška presahuje sumu rovnajúcu sa poplatku za sťažnosť.
Článok 14
Zníženie poplatkov
1.
Zníženie poplatkov podľa pravidla 6 odsek 3 Dohovoru predstavuje 20 % prihlasovacieho poplatku, poplatku za prieskum, poplatku za námietku, poplatku za sťažnosť, poplatku za žiadosť o preskúmanie alebo poplatku za obmedzenie alebo za zrušenie.
2.
Ak Európsky patentový úrad vypracoval medzinárodnú predbežnú rešeršnú správu, poplatok za rešerš sa zníži o 50 %. Ak správa bola vyhotovená na určité časti medzinárodnej prihlášky podľa článku 34 odsek 3 (c) PCT, poplatok nebude znížený, ak sa skúma predmet vynálezu, ktorý nebol zahrnutý do správy.
V Mníchove 7. decembra 2006