582/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

582
VVHLÁŠKA
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 27. novembra 2007
o podrobnostiach o obsahu žiadosti, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby, na ktorú sa poskytuje štátna podpora
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 2 zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Podrobnosti o obsahu žiadosti
§ 1
(1)
Identifikačnými údajmi uvádzanými v žiadosti, ktorou sa žiada o poskytnutie štátnej podpory (ďalej len „podpora“) z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, sú
a)
u žiadateľa podľa § 7 písm. a) zákona údaje podľa § 11 ods. 2 zákona,
b)
u žiadateľa podľa § 7 písm. b) zákona s výnimkou obce a vyššieho územného celku
1.
názov a sídlo žiadateľa,
2.
identifikačné číslo organizácie,
c)
u žiadateľa podľa § 7 písm. b) zákona, ktorým je obec alebo vyšší územný celok,
1.
názov obce alebo vyššieho územného celku,
2.
adresa obecného úradu alebo vyššieho územného celku,
3.
identifikačné číslo organizácie.
(2)
Prílohou k žiadosti na preukázanie identifikačných údajov podľa odseku 1 písm. a) je úradne osvedčená kópia
a)
občianskeho preukazu,
b)
rodného listu,
c)
sobášneho listu alebo dokladu o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia súdu o rozvode manželov.
(3)
Prílohou k žiadosti na preukázanie identifikačných údajov podľa odseku 1 písm. b) a c) je
a)
výpis z obchodného registra1) alebo obdobného registra nie starší ako tri mesiace, ak ide o právnickú osobu, ktorá sa zapisuje do takéhoto registra; tento doklad nepredkladá obec a vyšší územný celok,
b)
úradne osvedčená kópia
1.
dokladu o pridelení identifikačného čísla organizácie,
2.
osvedčenia o zvolení za starostu obce alebo primátora mesta, alebo predsedu vyššieho územného celku.
§ 2
(1)
Žiadosť obsahuje účel podpory, druh podpory a návrh požadovanej výšky podpory.
(2)
Ak sa požaduje poskytnutie podpory na viac účelov podľa § 5 ods. 1 zákona a viac druhov podpory podľa § 8 ods. 1 zákona na jednu stavbu, žiadosť obsahuje návrh požadovanej výšky podpory podľa jednotlivých účelov a druhov podpory.
(3)
Ak sa požaduje súčasne poskytnutie viac druhov podpory podľa § 8 ods. 2 zákona, žiadosť obsahuje návrh požadovanej výšky podpory pre jednotlivé druhy podpory.
(4)
Ak sa požaduje poskytnutie podpory na byt podľa § 5 ods. 3
a)
písm. a) zákona, prílohou k žiadosti je potvrdenie odborného lekára o zdravotnom postihnutí uvedenom v prílohe č. 1 zákona,
b)
písm. b) zákona, prílohou k žiadosti je právoplatné rozhodnutie súdu o zverení maloletého dieťaťa do pestúnskej starostlivosti,
c)
písm. c) zákona, prílohou k žiadosti je doklad o poskytovaní opatrovateľskej služby, a
d)
písm. d) zákona, prílohou k žiadosti je právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení ústavnej starostlivosti alebo právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení pestúnskej starostlivosti.
§ 3
(1)
V žiadosti sa uvádzajú tieto údaje o stavbe:
a)
názov a miesto stavby podľa ohlásenia stavebnému úradu alebo právoplatného stavebného povolenia,2) ak ide o účely podľa § 5 ods. 1 písm. a), b), d), e) a f) zákona,
b)
číslo parcely stavebného pozemku,
c)
číslo právoplatného stavebného povolenia s uvedením termínu začatia a dokončenia stavby alebo číslo písomného oznámenia stavebného úradu, ak ide o účely podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a d) až f) zákona,
d)
číslo právoplatného kolaudačného rozhodnutia3) a dátum nadobudnutia jeho právoplatnosti, ak ide o účely podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona,
e)
obstarávacia cena podľa § 9 ods. 4 a 5 zákona,
f)
počet bytov s uvedením veľkosti podlahovej plochy jednotlivých bytov a výšky obstarávacej ceny každého bytu, ak ide o účely podľa § 5 ods. 1 písm. a), c), d) a e) zákona,
g)
počet lôžok s uvedením celkovej plochy obytných miestností, príslušenstva a spoločných častí, ak ide o účely podľa § 5 ods. 1 písm. b) a f) zákona,
h)
zníženie potreby tepla na vykurovanie v percentách na účely podľa § 5 ods. 6 písm. a) a ods. 7 písm. a) zákona,
i)
názov, sídlo a identifikačné číslo zhotoviteľa stavby,
j)
spôsob obstarania stavby,
k)
spôsob výberu4) zhotoviteľa stavby podľa § 10 ods. 11 zákona,
l)
systém tepelnej ochrany stavby.
(2)
Prílohou k žiadosti je
a)
ohlásenie stavebnému úradu vrátane písomného oznámenia stavebného úradu, že proti uskutočneniu drobnej stavby alebo stavebnej úpravy nemá námietky,5) alebo právoplatné stavebné povolenie, ak ide o účely podľa § 5 ods. 1 písm. a), b), d), e) a f) zákona,
b)
výpis z listu vlastníctva stavebného pozemku alebo výpis z listu vlastníctva stavby nie starší ako tri mesiace,
c)
právoplatné kolaudačné rozhodnutie na stavbu, ak ide o účely podľa § 5 ods. 1 písm. c), d) a f) zákona,
d)
doklad o obstarávacej cene, ak ide o účely podľa § 5 ods. 1 písm. a) až f) zákona,
e)
prepočet obstarávacej ceny podľa písmena d) na každý byt, ak ide o účely podľa § 5 ods. 1 písm. a), c) a e) zákona,
f)
dokumentácia o stavebnotechnickom prieskume a o statickom posúdení s návrhom rozsahu a postupu obnovy bytovej budovy podľa § 5 ods. 6 písm. c) zákona zhotovená odborne spôsobilou osobou,6)
g)
architektonická časť a technická správa projektovej dokumentácie stavby, ktorá bola predmetom stavebného konania, ak ide o účely podľa § 5 ods. 1 písm. a), b), d), e) a f) zákona,
h)
tepelnotechnické posúdenie stavebných konštrukcií a budovy podľa osobitného predpisu7) pred uskutočnením obnovy a po uskutočnení obnovy, ak ide o účely podľa § 5 ods. 1 písm. d) a f) zákona, zhotovené odborne spôsobilou osobou,6)
i)
doklad o preukázaní odbornej spôsobilosti zhotoviteľa,8) ak sa odborná spôsobilosť vyžaduje,
j)
zmluva podľa § 11 ods. 6 zákona,
k)
doklad o výbere zhotoviteľa stavby,
l)
doklad o preukázaní zhody systému tepelnej ochrany stavby podľa § 10 ods. 12 písm. a) zákona.
§ 4
(1)
Prílohou k žiadosti na preukázanie splnenia podmienky podľa § 10 ods. 1 písm. a) zákona u žiadateľa podľa § 7 písm. a) zákona je
a)
výpis z účtu alebo písomné potvrdenie banky alebo pobočky zahraničnej banky (ďalej len „banka“) nie staršie ako tri mesiace o výške časovo neviazaných prostriedkov určených na financovanie účelu, na ktorý sa požaduje podpora, vystavené na žiadateľa, manžela žiadateľa alebo nezaopatrené dieťa žiadateľa, alebo písomné potvrdenie poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne (ďalej len „poisťovňa“) o priznaní poistnej náhrady podľa § 10 ods. 3 zákona alebo
b)
doklad o hodnote už vykonaných prác a dodaných výrobkov a materiálov na rozostavanú stavbu potvrdený stavebným dozorom uvedeným v stavebnom povolení.
(2)
Prílohou k žiadosti na preukázanie splnenia podmienky podľa § 10 ods. 1 písm. a) zákona u žiadateľa podľa § 7 písm. b) zákona s výnimkou obce a vyššieho územného celku je
a)
výpis z účtu alebo písomné potvrdenie banky vystavené na žiadateľa, alebo písomné potvrdenie poisťovne o priznaní poistnej náhrady podľa § 10 ods. 3 zákona alebo
b)
doklad o hodnote už vykonaných prác a dodaných výrobkov a materiálov na rozostavanú stavbu potvrdený stavebným dozorom uvedeným v stavebnom povolení.
(3)
Prílohou k žiadosti na preukázanie splnenia podmienky podľa § 10 ods. 1 písm. a) zákona u žiadateľa podľa § 7 písm. b) zákona, ktorým je obec alebo vyšší územný celok, je
a)
výpis z účtu alebo písomné potvrdenie banky vystavené na žiadateľa, alebo písomné potvrdenie poisťovne o priznaní poistnej náhrady podľa § 10 ods. 3 zákona,
b)
doklad o hodnote už vykonaných prác a dodaných výrobkov a materiálov na rozostavanú stavbu potvrdený stavebným dozorom uvedeným v stavebnom povolení alebo
c)
doklad preukazujúci, že obec alebo vyšší územný celok má vo svojom rozpočte na uvedený účel zabezpečené finančné prostriedky v potrebnej výške.
§ 5
(1)
Na preukázanie schopnosti platenia splátok a úrokov z požadovaného úveru žiadateľa podľa § 7 písm. a) zákona žiadosť obsahuje údaje o jeho
a)
zamestnaní alebo inej zárobkovej činnosti,
b)
rodinnom stave a o počte nezaopatrených detí9) a o počte ďalších osôb odkázaných na neho výživou,
c)
priemernom mesačnom zárobku podľa osobitného predpisu,10) ak ide o zamestnanca, alebo o základe dane z príjmov za predchádzajúci kalendárny rok a dani z príjmov za predchádzajúci kalendárny rok podľa osobitného predpisu,11)
d)
ostatných príjmoch, ktorými sú
1.
nemocenské dávky z nemocenského poistenia,12)
2.
dôchodkové dávky z dôchodkového poistenia okrem zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť,12)
3.
rodičovský príspevok,13)
4.
dôchodky zo starobného dôchodkového sporenia,14)
5.
dôchodky z doplnkového dôchodkového sporenia,15)
6.
príjem prijatý v rámci plnenia vyživovacej povinnosti podľa osobitného predpisu,16)
7.
peňažný príspevok za opatrovanie,17)
e)
jednotlivých druhoch záväzkov a ich výške ku dňu podania žiadosti.
(2)
Prílohou k žiadosti u žiadateľa podľa § 7 písm. a) zákona je
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na samostatnú zárobkovú činnosť podľa osobitných predpisov,18)
b)
rodný list dieťaťa alebo jeho úradne osvedčená kópia,
c)
potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov za predchádzajúci kalendárny rok19) a výpis z daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok alebo doklad o priemernom mesačnom zárobku a o trvaní pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,
d)
doklad o príjmoch podľa odseku 1 písm. d),
e)
doklad o určení vyživovacej povinnosti alebo o príspevku na výživné platené iným osobám, ku ktorým má žiadateľ vyživovaciu povinnosť,
f)
doklad o povinnosti platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu alebo jej časť; to platí aj vtedy, ak ide o povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť, ktorú žiadateľ platí za inú osobu, ku ktorej má vyživovaciu povinnosť,
g)
doklad o ďalších finančných záväzkoch žiadateľa vyplývajúcich z povinnosti splácať poskytnuté úvery a pôžičky.
(3)
Na preukázanie schopnosti platenia splátok a úrokov z požadovaného úveru žiadateľa podľa § 7 písm. b) zákona žiadosť obsahuje údaje o jeho finančnom hospodárení.
(4)
Prílohou k žiadosti u žiadateľa podľa § 7 písm. b) zákona je
a)
potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov ku dňu podania žiadosti za tri bezprostredne predchádzajúce kalendárne roky a výpis z daňového priznania za tri bezprostredne predchádzajúce kalendárne roky19) alebo ročné účtovné závierky za tri bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia; to neplatí pre žiadateľa, ktorým je spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, správca podľa osobitného predpisu,20) obec, vyšší územný celok alebo nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu podľa osobitného zákona,21)
b)
návrh rozpočtu obce na príslušný rozpočtový rok alebo návrh rozpočtu vyššieho územného celku na príslušný rozpočtový rok,
c)
potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov ku dňu podania žiadosti za bezprostredne predchádzajúci kalendárny rok a výpis z daňového priznania za bezprostredne predchádzajúci kalendárny rok19) alebo ročná účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, ak žiadateľom je nezisková organizácia uvedená v písmene a), alebo
d)
doklad o tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv22) v bytovom dome za predchádzajúci kalendárny rok a ku dňu podania žiadosti, ak ide o účel podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona, ak je žiadateľom spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo správca podľa osobitného predpisu.20)
§ 6
(1)
Návrh na zabezpečenie záväzkov žiadateľa podľa § 7 písm. a) zákona sa v žiadosti uvádza
a)
určením nehnuteľného majetku, ktorý bude predmetom záložného práva,
b)
určením dvoch ručiteľov alebo
c)
označením bankovej záruky.
(2)
Návrh na zabezpečenie záväzkov žiadateľa podľa § 7 písm. b) zákona sa v žiadosti uvádza
a)
určením nehnuteľného majetku, ktorý bude predmetom záložného práva, alebo
b)
označením bankovej záruky.
(3)
Prílohou k žiadosti na preukázanie skutočností podľa odsekov 1 a 2 je
a)
list vlastníctva k predmetu záložného práva a znalecký posudok na ocenenie nehnuteľnosti, ktorá je predmetom záložného práva, nie staršie ako tri mesiace,
b)
doklady ručiteľov podľa § 5 ods. 2 alebo
c)
záväzný prísľub banky o poskytnutí bankovej záruky.
§ 7
(1)
Prílohou k žiadosti na preukázanie splnenia podmienky podľa § 10 ods. 7 zákona u žiadateľa podľa § 7 písm. a) zákona je
a)
potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov za predchádzajúci kalendárny rok19) a výpis z daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok alebo ročné zúčtovanie preddavkov na daň za predchádzajúci kalendárny rok,
b)
doklady o príjmoch podľa § 5 ods. 1 písm. c) a d).
(2)
Prílohou k žiadosti na preukázanie splnenia podmienok uvedených v § 10 ods. 10 písm. a) až e) zákona je
a)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je v likvidácii,
b)
doklad preukazujúci, že žiadateľ nie je v konkurze alebo nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
c)
potvrdenie správcu dane s výnimkou obce a vyššieho územného celku o tom, že správca dane neeviduje voči žiadateľovi nedoplatky voči štátnemu rozpočtu,
d)
potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne23) o tom, že voči žiadateľovi neeviduje nedoplatky na poistnom,
e)
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má usporiadané ostatné finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
f)
čestné vyhlásenie žiadateľa o plnení záväzkov voči veriteľom.
(3)
Na udelenie výnimky z poradia na poskytnutie podpory podľa § 11 ods. 13
a)
písm. a) zákona je prílohou k žiadosti doklad preukazujúci skutočnosť, že žiadosť sa predkladá v dôsledku riešenia následkov živelnej udalosti,
b)
písm. b) zákona je prílohou k žiadosti doklad o náhrade za žiadosť už podanú s uvedením pôvodného žiadateľa.
§ 8
(1)
Ak žiadosť predkladá jeden zo spoluvlastníkov, ktorého na to splnomocnili spoluvlastníci podľa § 11 ods. 4 zákona, obsahom a prílohou k žiadosti sú údaje a doklady uvedené v § 2, § 3 a § 5 až 7 za každého splnomocniteľa.
(2)
Prílohou k žiadosti u žiadateľa podľa § 7 písm. b) zákona, ktorým je obec alebo vyšší územný celok, je uznesenie obecného zastupiteľstva alebo uznesenie zastupiteľstva vyššieho územného celku, ktoré obsahuje
a)
údaje o účele, na ktorý sa bude požadovať podpora,
b)
súhlas s predložením žiadosti,
c)
určenie spôsobu zabezpečenia záväzku podľa § 6.
(3)
Prílohou k žiadosti u žiadateľa podľa § 7 zákona, ktorým je spoločenstvo vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov v dome alebo správca podľa osobitného predpisu,20) je zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorá obsahuje
a)
údaje o účele, na ktorý sa bude požadovať podpora, s označením obnovovaných spoločných častí domu a spoločných zariadení domu,
b)
spôsob financovania,
c)
určenie spôsobu zabezpečenia záväzku podľa § 6,
d)
uvedenie osoby oprávnenej na právne úkony súvisiace s poskytovaním podpory.
§ 9
Technické podmienky
(1)
Technickou podmienkou zlepšenia tepelnotechnických vlastností pri obnove bytovej budovy a zariadenia sociálnych služieb podľa § 5 ods. 1 písm. d) a f), ods. 6 písm. a) a ods. 7 písm. a) zákona je
a)
splnenie kritéria minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií preukázaním hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií nižšej, ako je požiadavka osobitného predpisu,24) pričom stavebnými konštrukciami sú obvodový plášť, strešný plášť, otvorové konštrukcie a vnútorné deliace konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom,
b)
dosiahnutie zníženia potreby tepla na vykurovanie minimálne 20 % oproti výpočtovo určenej potrebe tepla na vykurovanie pred uskutočnením účelu podľa § 5 ods. 1 písm. d) a f) zákona za podmienky, že uskutočnením tohto účelu sa splní hygienické kritérium, kritérium výmeny vzduchu a energetické kritérium určené osobitným predpisom,24)
c)
hydraulické vyváženie vykurovacieho systému v nadväznosti na zlepšenie tepelnej ochrany stavebných konštrukcií a budovy a
d)
zabudovanie merania a regulácie v zásobovaní teplom.
(2)
Technickou podmienkou pri obnove bytovej budovy a zariadenia sociálnych služieb podľa § 5 ods. 1 písm. d) a f), ods. 6 písm. b) a ods. 7 písm. b) zákona je uskutočnenie stavebných prác25) súvisiacich so zvyšovaním bezpečnosti a kvality užívania stavby.
(3)
Technickou podmienkou pri obnove bytovej budovy podľa § 5 ods. 1 písm. d) a ods. 6 písm. c) zákona je dosiahnutie statickej bezpečnosti a stability stavby odstránením najmä
a)
trhlín v betónových a murovaných konštrukciách,
b)
trhlín v stykoch medzi stavebnými konštrukciami,
c)
trhlín v oceľových konštrukciách a zvaroch,
d)
korózie výstuže v betónových konštrukciách a ich spojov a korózie oceľových konštrukcií vrátane ich spojov,
e)
straty rovinnosti zvislých rovinných konštrukcií,
f)
straty priamosti prizmatických tyčových, stĺpových a trámových konštrukcií,
g)
vzájomných posunov a pootočenia prvkov stavebných konštrukcií,
h)
celkových zmien geometrického tvaru budovy,
i)
nepriaznivých zmien funkčnej vlastnosti iných stavebných konštrukcií.
§ 10
Termín dokončenia stavby, ak ide o účely podľa § 5 ods. 1 písm. a), b), d), e) a f) zákona, môže byť najviac 24 mesiacov od poskytnutia podpory žiadateľovi.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 11
Na žiadosti podané do 1. januára 2008 sa vzťahuje doterajší právny predpis.
§ 12
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 161/2004 Z. z. o podrobnostiach obsahu žiadosti o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby v znení vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 663/2004 Z. z.
§ 13
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Marian Janušek v. r.
1)
2)
§ 54 a 55 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
3)
§ 76 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 57 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
7)
§ 4 vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 625/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8)
§ 44 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
9)
§ 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 485/2004 Z. z.
10)
Napríklad § 134 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 245/2002 Z. z. o náhradom výživnom a Fonde náhradného výživného a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. Zákon o rodine v znení neskorších predpisov.
17)
§ 64a zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
18)
Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
19)
§ 38 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
20)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
21)
§ 2 ods. 2 písm. i) zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.
22)
§ 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23)
Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
24)
STN 73 0540-2: 2002 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť 2: Funkčné požiadavky.
25)
§ 43g zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.