584/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.12.2007

584
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že na zasadnutí Valného zhromaždenia Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve boli 3. októbra 2007 prijaté Zmeny Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode (oznámenie č. 345/1998 Z. z., oznámenie č. 59/2000 Z. z., oznámenie č. 117/2004 Z. z., oznámenie č. 356/2004 Z. z., oznámenie č. 633/2005 Z. z., oznámenie č. 74/2007 Z. z. a oznámenie č. 75/2007 Z. z.).
Zmeny nadobudnú platnosť 1. januára 2008. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. januára 2008.
K oznámeniu č. 584/2007 Z. z.
ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISUk Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode,ktoré nadobudnú platnosť 1. januára 2008
1. KAPITOLA
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Pravidlo 1
Skrátené výrazy
Na účely tohto vykonávacieho predpisu výraz
[...]
(xvii) „zmluvná strana vyznačená podľa dohody“ znamená vyznačenú zmluvnú stranu, pre ktorú je rozšírenie ochrany („územné rozšírenie“) požadované podľa článku 3 ter(1) alebo (2) dohody,
(xviibis) zrušené
(xviii) „zmluvná strana vyznačená podľa protokolu“ znamená zmluvnú stranu, pre ktorú je rozšírenie ochrany („územné rozšírenie“) požadované podľa článku 3 ter(1) alebo (2) protokolu;
[...]
Pravidlo 1bis
Vyznačenia podliehajúce dohode
a vyznačenia podliehajúce protokolu
(1) Všeobecné princípy a výnimky
Vyznačenie zmluvnej strany podlieha dohode alebo protokolu v závislosti na tom, či zmluvná strana je vyznačená podľa dohody alebo protokolu. Avšak,
(i) ak pre daný medzinárodný zápis sa prestala uplatňovať dohoda medzi zmluvnou stranou majiteľa a zmluvnou stranou, ktorej vyznačenie podlieha dohode, vyznačenie tejto zmluvnej strany bude podliehať protokolu, a to k dátumu skončenia platnosti dohody, čiže k dátumu, keď zmluvná strana majiteľa a vyznačená zmluvná strana sú zmluvnými stranami protokolu, a
(ii) ak pre daný medzinárodný zápis sa prestal uplatňovať protokol medzi zmluvnou stranou majiteľa a zmluvnou stranou, ktorej vyznačenie podlieha protokolu, vyznačenie tejto zmluvnej strany bude podliehať dohode, a to k dátumu skončenia platnosti protokolu, čiže k dátumu, keď zmluvná strana majiteľa a vyznačená zmluvná strana sú zmluvnými stranami dohody.
(2) Zápis
Medzinárodný úrad zapíše do medzinárodného registra, ktorej zmluve podliehajú jednotlivé vyznačenia.
[...]
5. KAPITOLA
NÁSLEDNÉ VYZNAČENIA; ZMENY
Pravidlo 25
Žiadosť o zápis zmeny; žiadosť o zápis výmazu
(1) Podanie žiadosti
(a) [...]
(b) [...]
(c) Žiadosť o zápis vzdania sa alebo výmazu nemôže podať priamo majiteľ, ak sa vzdanie alebo výmaz týka zmluvnej strany, ktorá je k dátumu doručenia žiadosti medzinárodnému úradom vyznačená podľa dohody.
6. KAPITOLA
OBNOVY
Pravidlo 30
Podrobnosti týkajúce sa obnovy
(1) Poplatky [...]
(2) Ďalšie údaje [ ... ]
(3) Neúplná platba [...]
(4) Obdobie, za ktoré sa platia poplatky za obnovu zápisu
Poplatky za každú obnovu sa platia na obdobie desiatich rokov bez ohľadu na to, či medzinárodný zápis obsahuje v zozname vyznačených zmluvných strán iba zmluvné strany, ktorých vyznačenie podlieha dohode, alebo iba zmluvné strany, ktorých vyznačenie podlieha protokolu, alebo zmluvné strany, ktorých vyznačenie podlieha dohode a protokolu zároveň. Ak ide o platby podľa dohody, platba na obdobie desiatich rokov sa bude považovať za desaťročnú splátku.