584/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

584
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že na zasadnutí Valného zhromaždenia Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve boli 3. októbra 2007 prijaté Zmeny Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode (oznámenie č. 345/1998 Z. z., oznámenie č. 59/2000 Z. z., oznámenie č. 117/2004 Z. z., oznámenie č. 356/2004 Z. z., oznámenie č. 633/2005 Z. z., oznámenie č. 74/2007 Z. z. a oznámenie č. 75/2007 Z. z.).
Zmeny nadobudnú platnosť 1. januára 2008. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. januára 2008.
K oznámeniu č. 584/2007 Z. z.
ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISUk Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode,ktoré nadobudnú platnosť 1. januára 2008
1. KAPITOLA
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Pravidlo 1
Skrátené výrazy
Na účely tohto vykonávacieho predpisu výraz
[...]
(xvii) „zmluvná strana vyznačená podľa dohody“ znamená vyznačenú zmluvnú stranu, pre ktorú je rozšírenie ochrany („územné rozšírenie“) požadované podľa článku 3 ter(1) alebo (2) dohody,
(xviibis) zrušené
(xviii) „zmluvná strana vyznačená podľa protokolu“ znamená zmluvnú stranu, pre ktorú je rozšírenie ochrany („územné rozšírenie“) požadované podľa článku 3 ter(1) alebo (2) protokolu;
[...]
Pravidlo 1bis
Vyznačenia podliehajúce dohode
a vyznačenia podliehajúce protokolu
(1) Všeobecné princípy a výnimky
Vyznačenie zmluvnej strany podlieha dohode alebo protokolu v závislosti na tom, či zmluvná strana je vyznačená podľa dohody alebo protokolu. Avšak,
(i) ak pre daný medzinárodný zápis sa prestala uplatňovať dohoda medzi zmluvnou stranou majiteľa a zmluvnou stranou, ktorej vyznačenie podlieha dohode, vyznačenie tejto zmluvnej strany bude podliehať protokolu, a to k dátumu skončenia platnosti dohody, čiže k dátumu, keď zmluvná strana majiteľa a vyznačená zmluvná strana sú zmluvnými stranami protokolu, a
(ii) ak pre daný medzinárodný zápis sa prestal uplatňovať protokol medzi zmluvnou stranou majiteľa a zmluvnou stranou, ktorej vyznačenie podlieha protokolu, vyznačenie tejto zmluvnej strany bude podliehať dohode, a to k dátumu skončenia platnosti protokolu, čiže k dátumu, keď zmluvná strana majiteľa a vyznačená zmluvná strana sú zmluvnými stranami dohody.
(2) Zápis
Medzinárodný úrad zapíše do medzinárodného registra, ktorej zmluve podliehajú jednotlivé vyznačenia.
[...]
5. KAPITOLA
NÁSLEDNÉ VYZNAČENIA; ZMENY
Pravidlo 25
Žiadosť o zápis zmeny; žiadosť o zápis výmazu
(1) Podanie žiadosti
(a) [...]
(b) [...]
(c) Žiadosť o zápis vzdania sa alebo výmazu nemôže podať priamo majiteľ, ak sa vzdanie alebo výmaz týka zmluvnej strany, ktorá je k dátumu doručenia žiadosti medzinárodnému úradom vyznačená podľa dohody.
6. KAPITOLA
OBNOVY
Pravidlo 30
Podrobnosti týkajúce sa obnovy
(1) Poplatky [...]
(2) Ďalšie údaje [ ... ]
(3) Neúplná platba [...]
(4) Obdobie, za ktoré sa platia poplatky za obnovu zápisu
Poplatky za každú obnovu sa platia na obdobie desiatich rokov bez ohľadu na to, či medzinárodný zápis obsahuje v zozname vyznačených zmluvných strán iba zmluvné strany, ktorých vyznačenie podlieha dohode, alebo iba zmluvné strany, ktorých vyznačenie podlieha protokolu, alebo zmluvné strany, ktorých vyznačenie podlieha dohode a protokolu zároveň. Ak ide o platby podľa dohody, platba na obdobie desiatich rokov sa bude považovať za desaťročnú splátku.