590/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.12.2007

590
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli v Mníchove 7. decembra 2006 prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 58/2004 Z. z. a oznámenie č. 191/2005 Z. z.).
Zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor) nadobudli platnosť 13. decembra 2007. Pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň, t. j. 13. decembra 2007.
K oznámeniu č. 590/2007 Z. z.
VYKONÁVACÍ PREDPISk Dohovoru o udeľovaní európskych patentov(Európsky patentový dohovor)
z 5. októbra 1973
novelizovaný rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie zo 7. decembra 2006
ČASŤ I
VYKONÁVACÍ PREDPIS K ČASTI I DOHOVORU
HLAVA I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Pravidlo 1
Písomné konanie
V písomnom konaní pred Európskym patentovým úradom musí byť splnená požiadavka používať písomnú formu, ak sa obsah dokumentov môže na papieri reprodukovať čitateľnou formou.
Pravidlo 2
Podanie a formálne požiadavky na dokumenty
(1)
V konaní pred Európskym patentovým úradom dokumenty možno podať osobným doručením, poštou alebo technickými komunikačnými prostriedkami. Prezident Európskeho patentového úradu stanoví detaily a podmienky a prípadne aj špeciálne formálne alebo technické požiadavky na podanie dokumentov. Najmä môže určiť, že musí byť vydané potvrdenie. Ak takéto potvrdenie nebude vydané v príslušnej lehote, európska patentová prihláška bude zamietnutá; následne podané dokumenty sa nebudú považovať za prijaté.
(2)
Ak Dohovor stanovuje, že dokument musí byť podpísaný, pravosť dokumentu možno potvrdiť vlastnoručným podpisom alebo inými vhodnými prostriedkami, ktorých použitie povoľuje prezident Európskeho patentového úradu. Dokument overený týmito inými prostriedkami spĺňa zákonné požiadavky na podpis tým istým spôsobom ako dokument s vlastnoručným podpisom, ktorý bol podaný v papierovej forme.
Pravidlo 3
Jazyk v písomnom konaní
(1)
V písomnom konaní pred Európskym patentovým úradom môže každý účastník používať ktorýkoľvek z úradných jazykov Európskeho patentového úradu. Preklad podľa článku 14 odsek 4 možno podať v ktoromkoľvek úradnom jazyku Európskeho patentového úradu.
(2)
Zmeny v európskej patentovej prihláške alebo v európskom patente musia byť podané v jazyku konania.
(3)
Písomnosti, ktoré slúžia ako dôkaz pred Európskym patentovým úradom, najmä zverejnenia, možno podať v ktoromkoľvek jazyku. Európsky patentový úrad môže vyžadovať, aby bol v stanovenej lehote predložený preklad do jedného z úradných jazykov. Ak nie je požadovaný preklad predložený v príslušnej lehote, nemusí Európsky patentový úrad brať príslušný dokument do úvahy.
Pravidlo 4
Jazyk v ústnom konaní
(1)
Každý účastník ústneho konania pred Európskym patentovým úradom môže namiesto jazyka konania používať ktorýkoľvek úradný jazyk Európskeho patentového úradu iný, ako je jazyk konania, pokiaľ to Európskemu patentovému úradu oznámi najneskôr jeden mesiac pred dňom stanoveným na ústne konanie alebo pokiaľ si sám zabezpečí tlmočenie do jazyka konania. Každý účastník môže tiež používať úradný jazyk zmluvného štátu, ak zabezpečí tlmočenie do jazyka konania. Európsky patentový úrad môže povoliť výnimky z ustanovení tohto odseku.
(2)
Zamestnanci Európskeho patentového úradu môžu počas ústneho konania používať iný úradný jazyk Európskeho patentového úradu, ako je jazyk konania.
(3)
Pri dokazovaní môže každý účastník, svedok alebo znalec, ktorý má byť vypočutý a neovláda dostatočne niektorý z úradných jazykov Európskeho patentového úradu alebo niektorého zmluvného štátu, používať aj iný jazyk. Pokiaľ bolo dokazovanie nariadené na žiadosť účastníka, môžu byť účastníci, svedkovia alebo znalci, ktorí hovoria iným jazykom, ako sú úradné jazyky Európskeho patentového úradu, vypočúvaní iba vtedy, ak účastník, ktorý žiadosť podal, zaistí tlmočenie do jazyka konania; Európsky patentový úrad však môže povoliť aj preklad do iného zo svojich úradných jazykov.
(4)
So súhlasom všetkých účastníkov a Európskeho patentového úradu možno použiť ľubovoľný jazyk.
(5)
V prípade potreby Európsky patentový úrad zabezpečí na vlastné náklady tlmočenie do jazyka konania alebo do iných jeho úradných jazykov, pokiaľ nie je za tlmočenie zodpovedný niektorý z účastníkov.
(6)
Vyjadrenia zamestnancov Európskeho patentového úradu, účastníkov konania, svedkov alebo znalcov vykonané v úradnom jazyku Európskeho patentového úradu sa protokolárne zapisujú v tomto jazyku. Vyhlásenia v inom jazyku sa zaznamenávajú v úradnom jazyku, do ktorého boli preložené. Zmeny v európskej patentovej prihláške alebo v európskom patente sa protokolárne zapisujú v jazyku konania.
Pravidlo 5
Overenie prekladov
Ak sa vyžaduje preklad písomnosti, môže Európsky patentový úrad vyžadovať, aby v stanovenej lehote bolo predložené osvedčenie, že preklad zodpovedá pôvodnému textu. Ak nie je osvedčenie predložené včas, považuje sa písomnosť za nepodanú, pokiaľ nie je v Dohovore stanovené inak.
Pravidlo 6
Predkladanie prekladov a zníženie poplatkov
(1)
Preklad podľa článku 14 odsek 2 sa musí podať do dvoch mesiacov od podania európskej patentovej prihlášky.
(2)
Preklad podľa článku 14 odsek 4 musí byť podaný do jedného mesiaca od podania písomnosti. To sa vzťahuje aj na žiadosti podľa článku 105a. Ak je touto písomnosťou námietka alebo sťažnosť, alebo podanie dôvodov sťažnosti, alebo žiadosť o preskúmanie, predlžuje sa uvedená lehota až do uplynutia lehoty na podanie námietok alebo sťažností, alebo preskúmania.
(3)
Pokiaľ osoba, na ktorú sa vzťahuje článok 14 odsek 4, podá európsku patentovú prihlášku, žiadosť o prieskum, námietku, sťažnosť, žiadosť o preskúmanie alebo žiadosť o obmedzenie alebo zrušenie v jazyku prijatom daným ustanovením, zníži sa prihlasovací poplatok, poplatok za prieskum, poplatok za námietku, poplatok za sťažnosť, poplatok za žiadosť o preskúmanie alebo poplatok za obmedzenie alebo zrušenie podľa pravidiel týkajúcich sa poplatkov.
Pravidlo 7
Právna záväznosť prekladu európskej patentovej prihlášky
Ak sa nedokáže opak, Európsky patentový úrad môže pri zisťovaní, či predmet európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu nepresahuje obsah prihlášky v tom znení, v ktorom bola podaná, predpokladať, že preklad podľa článku 14 odsek 2 alebo podľa pravidla 40 odsek 3 je presným prekladom pôvodného znenia prihlášky.
HLAVA II
ORGANIZÁCIA EURÓPSKEHO PATENTOVÉHO ÚRADU
Sekcia 1
Všeobecné otázky
Pravidlo 8
Patentové triedenie
Európsky patentový úrad používa triedenie uvedené v článku 1 Štrasburskej dohody o medzinárodnom patentovom triedení z 24. marca 1971, ďalej uvádzané ako medzinárodné triedenie.
Pravidlo 9
Administratívna štruktúra Európskeho patentového úradu
(1)
Európsky patentový úrad sa administratívne delí na generálne riaditeľstvá, ku ktorým patria oddelenia uvedené v článku 15, a služby určené pre právne otázky a vnútornú správu úradu.
(2)
Každé generálne riaditeľstvo riadi viceprezident. Viceprezidenta generálneho riaditeľstva vymenuje správna rada po konzultácii s prezidentom Európskeho patentového úradu.
Pravidlo 10
Príslušnosť prijímacieho oddelenia a prieskumového oddelenia
(1)
Prijímacie oddelenie je príslušné na vykonanie prieskumu podania a prieskumu formálnych náležitostí európskej patentovej prihlášky až do okamihu, keď sa prieskumové oddelenie stane príslušným na vykonanie prieskumu európskej patentovej prihlášky podľa článku 94 odsek 1.
(2)
Podľa odsekov 3 a 4 prieskumové oddelenie je príslušné na vykonanie prieskumu európskej patentovej prihlášky podľa článku 94 odsek 1 až od okamihu, keď je podaná žiadosť o vykonanie prieskumu.
(3)
Ak je žiadosť o vykonanie prieskumu podaná skôr, európska rešeršná správa je postúpená prihlasovateľovi, prieskumové oddelenie je podľa odseku 4 príslušné až od okamihu, keď Európsky patentový úrad získa oznámenie podľa pravidla 70 odsek 2.
(4)
Ak je žiadosť o vykonanie prieskumu podaná skôr, ako je európska rešeršná správa postúpená prihlasovateľovi, a ak sa prihlasovateľ vzdal práva podľa pravidla 70 odsek 2, prieskumové oddelenie je príslušné až od okamihu, keď je rešeršná správa postúpená prihlasovateľovi.
Pravidlo 11
Rozdelenie povinností medzi útvarmi prvej inštancie
(1)
Technicky kvalifikovaní pracovníci pôsobiaci ako členovia rešeršných, prieskumových a námietkových oddelení patria pod riaditeľstvá. Prezident Európskeho patentového úradu rozdelí povinnosti medzi riaditeľstvá na základe medzinárodného triedenia.
(2)
Prezident Európskeho patentového úradu môže uložiť prihlasovaciemu oddeleniu, rešeršným oddeleniam, prieskumovým oddeleniam, námietkovým oddeleniam a právnemu oddeleniu aj ďalšie povinnosti okrem povinností, ktoré vyplývajú z Dohovoru.
(3)
Prezident Európskeho patentového úradu môže plnením úloh, ktoré patria do náplne rešeršných, prieskumových alebo námietkových oddelení a ktoré nie sú technicky alebo právne náročné, poveriť aj pracovníkov, ktorí nie sú technicky ani právne vzdelanými prieskumovými pracovníkmi.
Sekcia 2
Organizácia sťažnostných senátov a Veľký sťažnostný senát
Pravidlo 12
Prezídium sťažnostných senátov
(1)
Samostatný orgán v rámci organizačnej jednotky, zahŕňajúci sťažnostné senáty (prezídium sťažnostných senátov), pozostáva z viceprezidenta zodpovedného za sťažnostné senáty, ktorý vystupuje ako predseda, a dvanástich členov sťažnostných senátov; šiesti ako predsedovia a šiesti ako ostatní členovia.
(2)
Všetci členovia prezídia sú volení predsedami a členmi sťažnostných senátov na dva pracovné roky. Ak sa nedosiahne úplné obsadenie prezídia, prázdne miesta budú obsadené vymenovaním najstarších predsedov a členov.
(3)
Prezídium prijíma pravidlá o konaní pred sťažnostným senátom a pravidlá pre voľbu a vymenovanie jeho členov. Ďalej má prezídium poradnú funkciu pre viceprezidenta zodpovedného za sťažnostné senáty vo veciach týkajúcich sa celkovej činnosti sťažnostných senátov.
(4)
Pred začiatkom každého pracovného roka zadelí prezídium, rozšírené o predsedov, povinnosti sťažnostným senátom. V rovnakom zložení rozhodne aj o sporoch týkajúcich sa zadelenia povinností medzi dvoma alebo viacerými sťažnostnými senátmi. Rozšírené prezídium určuje stálych a náhradných členov rôznych sťažnostných senátov. Ktorýkoľvek člen sťažnostného senátu môže byť vymenovaný ako člen viacerých sťažnostných senátov. Tieto opatrenia sa môžu v prípade potreby meniť počas príslušného pracovného roka.
(5)
Prezídium môže rozhodnúť, len ak je prítomných minimálne päť jeho členov; musí zahŕňať viceprezidenta zodpovedného za sťažnostné senáty alebo jeho zástupcu a predsedov dvoch sťažnostných senátov. Čo sa týka úloh v odseku 4, musí byť prítomných 9 členov spolu s viceprezidentom zodpovedným za sťažnostné senáty alebo jeho zástupcom a predsedovia troch sťažnostných senátov. Rozhodnutia sa prijímajú väčšinou hlasov; v prípade rovnosti hlasov má predseda alebo jeho zástupca rozhodujúci hlas. Zdržanie sa hlasovania sa nepovažuje za hlas.
(6)
Administratívna rada môže zadeliť povinnosti sťažnostným senátom podľa článku 134a odsek 1 písmeno c).
Pravidlo 13
Schéma na rozdeľovanie záležitostí pre Veľký sťažnostný senát a prijímanie pravidiel konania
(1)
Pred začiatkom každého pracovného roka určia členovia Veľkého sťažnostného senátu, vymenovaní podľa článku 11 odsek 3, stálych a náhradných členov Veľkého sťažnostného senátu v konaní podľa článku 22 odsek 1 písmeno a) a b) a stálych a náhradných členov v konaní podľa článku 22 odsek 1 písmeno c).
(2)
Členovia Veľkého sťažnostného senátu, vymenovaní podľa článku 11 odsek 3, prijímajú pravidlá konania Veľkého sťažnostného senátu.
(3)
Rozhodnutia o záležitostiach podľa odsekov 1 a 2 sa môžu prijímať len za prítomnosti aspoň piatich členov vrátane predsedu Veľkého sťažnostného senátu alebo jeho zástupcu; v prípade rovnosti hlasov má predseda alebo jeho zástupca rozhodujúci hlas. Zdržanie sa hlasovania sa nepovažuje za hlas.
ČASŤ II
VYKONÁVACÍ PREDPIS K ČASTI II DOHOVORU
HLAVA I
KONANIE, KEĎ PRIHLASOVATEĽ NIE JE OPRÁVNENOU OSOBOU
Pravidlo 14
Prerušenie konania
(1)
Ak tretia osoba predloží dôkaz, že začala konanie proti prihlasovateľovi, žiadajúca rozhodnutie v zmysle článku 61 odsek 1, preruší sa konanie o udelení, pokiaľ tretia osoba nedoručí Európskemu patentovému úradu písomný súhlas s pokračovaním tohto konania. Tento súhlas je neodvolateľný. Konanie o udelení patentu však nemožno prerušiť pred zverejnením európskej patentovej prihlášky.
(2)
Ak je predložený dôkaz, že bolo vydané konečné rozhodnutie v zmysle článku 61 odsek 1, oznámi Európsky patentový úrad prihlasovateľovi a ďalším účastníkom, že sa v konaní o udelení patentu bude odo dňa uvedeného v oznámení pokračovať, pokiaľ nebola podľa článku 61 odsek 1 písmeno b) podaná nová európska patentová prihláška pre všetky určené zmluvné štáty. Ak bolo vydané rozhodnutie v prospech tretej osoby, možno pokračovať v konaní až po uplynutí lehoty troch mesiacov odo dňa, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, ak tretia osoba požiadala, aby sa v konaní pokračovalo.
(3)
Po prerušení konania o udelení alebo neskôr môže Európsky patentový úrad stanoviť dátum, ku ktorému mieni v tomto konaní o udelení pokračovať, bez ohľadu na stav dosiahnutý v národnom konaní začatom podľa odseku 1. Tento dátum sa oznámi tretej osobe, prihlasovateľovi a prípadne ďalším účastníkom. Ak k tomuto dátumu nie je predložený dôkaz, že bolo vydané konečné rozhodnutie, môže Európsky patentový úrad v konaní pokračovať.
(4)
Prerušením sa prerušujú aj lehoty, ktoré v deň prerušenia konania plynuli, s výnimkou lehôt na platenie udržiavacích poplatkov. Tá časť lehôt, ktorá ešte neuplynula, začne plynúť odo dňa, od ktorého sa v konaní pokračuje. Avšak zvyšok lehoty, ktorá má ešte plynúť v rámci pokračovania, nesmie byť kratší ako dva mesiace.
Pravidlo 15
Obmedzenie vzatia prihlášky späť
Odo dňa, keď tretia strana predložila dôkaz, že začala národné konanie podľa pravidla 14 odsek 1, až do dňa, keď sa pokračuje v konaní o udelení, ani európsku patentovú prihlášku, ani určenie zmluvného štátu nemožno vziať späť.
Pravidlo 16
Konanie podľa článku 61 odsek 1
(1)
Jedine osoba oprávnená na udelenie patentu môže využiť opravné prostriedky podľa článku 61 odsek 1, ak:
a)
tak urobí do troch mesiacov, odkedy sa rozhodnutie o jeho oprávnení stalo právoplatným, a
b)
ešte nebol udelený európsky patent.
(2)
Tieto opravné prostriedky sa uplatňujú len so zreteľom na zmluvné štáty určené v európskej patentovej prihláške, pre ktoré bolo rozhodnutie vydané alebo uznané alebo musí byť uznané na základe Protokolu o uznaní.
Pravidlo 17
Podanie novej európskej patentovej prihlášky oprávnenou osobou
(1)
Ak osoba, ktorej bol konečným rozhodnutím priznaný nárok na udelenie európskeho patentu, podá podľa článku 61 odsek 1 písmeno b) novú európsku patentovú prihlášku, považuje sa pôvodná prihláška vo vzťahu k určeným zmluvným štátom, pre ktoré bolo rozhodnutie vydané alebo uznané alebo musí byť uznané na základe Protokolu o uznaní, za vzatú späť ku dňu podania novej prihlášky.
(2)
Prihlasovací poplatok a rešeršný poplatok musia byť uhradené do jedného mesiaca od podania novej prihlášky. Ak prihlasovací alebo rešeršný poplatok nie je uhradený včas, prihláška sa pokladá za vzatú späť.
(3)
Poplatky za určenie môžu byť uhradené do šiestich mesiacov odo dňa, keď bolo v Európskom patentovom vestníku oznámené zverejnenie európskej rešeršnej správy pre novú prihlášku. Platí pravidlo 39 odseky 2 a 3.
Pravidlo 18
Čiastočný prevod práv na európsky patent
(1)
Ak konečné rozhodnutie určí, že je tretia osoba oprávnená na udelenie európskeho patentu len vzhľadom na časť predmetu zverejnenú v pôvodnej európskej patentovej prihláške, použije sa na túto časť článok 61 a pravidlá 16 a 17.
(2)
V prípade potreby pôvodná európska patentová prihláška obsahuje pre určené zmluvné štáty, v ktorých bolo rozhodnutie vykonané alebo uznané alebo musí byť uznané na základe Protokolu o uznaní, odlišné nároky, opis a výkresy ako pre ostatné určené štáty.
HLAVA II
UVEDENIE PÔVODCU VYNÁLEZU
Pravidlo 19
Určenie pôvodcu vynálezu
(1)
Žiadosť o udelenie európskeho patentu musí obsahovať určenie pôvodcu vynálezu. Ak však nie je prihlasovateľ pôvodcom vynálezu alebo ak nie je jediným pôvodcom vynálezu, musí byť určenie pôvodcu vynálezu podané na samostatnej listine. Určenie musí uvádzať priezvisko, meno a úplnú adresu pôvodcu vynálezu a musí obsahovať vyhlásenie podľa článku 81 a podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu.
(2)
Európsky patentový úrad neoveruje správnosť určenia pôvodcu vynálezu.
(3)
Ak prihlasovateľ nie je pôvodcom vynálezu alebo nie je jediným pôvodcom vynálezu, Európsky patentový úrad oznámi určenému pôvodcovi vynálezu informáciu, ktorá ho v listine označuje, a tieto údaje:
a)
číslo európskej patentovej prihlášky;
b)
dátum podania európskej patentovej prihlášky, a ak bolo uplatnené právo prednosti, dátum, štát a podacie číslo predchádzajúcej prihlášky;
c)
meno prihlasovateľa;
d)
názov vynálezu;
e)
určené zmluvné štáty.
(4)
Prihlasovateľ a pôvodca vynálezu sa nemôžu domáhať vynechania oznámenia podľa odseku 3 ani chýb v ňom obsiahnutých.
Pravidlo 20
Zverejnenie uvedenia pôvodcu vynálezu
(1)
Určený pôvodca vynálezu je uvedený v zverejnenej európskej patentovej prihláške a v európskom patentovom spise, pokiaľ Európskemu patentovému úradu písomne neoznámi, že sa vzdáva svojho práva byť takto uvedený.
(2)
Ak tretia osoba predloží Európskemu patentovému úradu konečné rozhodnutie, na základe ktorého je prihlasovateľ alebo majiteľ patentu povinný označiť ju ako pôvodcu vynálezu, použije sa ustanovenie odseku 1.
Pravidlo 21
Oprava určenia pôvodcu vynálezu
(1)
Nesprávne určenie pôvodcu vynálezu je opravené na žiadosť a len so súhlasom nesprávne určenej osoby, a pokiaľ je takáto žiadosť podaná treťou osobou, so súhlasom prihlasovateľa alebo majiteľa patentu. Ustanovenia pravidla 19 platia primerane.
(2)
Ak bolo nesprávne určenie pôvodcu vynálezu zapísané v európskom patentovom registri alebo zverejnené v Európskom patentovom vestníku, oprava alebo vymazanie sa tam tiež zapíše alebo zverejnení.
HLAVA III
ZÁPIS PREVODOV, LICENCIÍ A INÝCH PRÁV
Pravidlo 22
Zápis prevodov
(1)
Prevod európskej patentovej prihlášky sa na žiadosť zainteresovanej strany zapíše do európskeho patentového registra na základe poskytnutia písomností dokazujúcich tento prevod.
(2)
Žiadosť sa považuje za podanú až po zaplatení správneho poplatku. Zamietnutá môže byť len vtedy, ak nie sú splnené podmienky uvedené v odseku 1.
(3)
Prevod nadobúda účinnosť voči Európskemu patentovému úradu len v deň, keď, a v rozsahu, v akom boli písomnosti podané podľa odseku 1.
Pravidlo 23
Zápis licencií a iných práv
(1)
Pravidlo 22 odseky 1 a 2 sa použijú primerane na zápis udelenia alebo prevodu licencie, na zápis založenia alebo prevodu vecného práva na európsku patentovú prihlášku a zápis všetkých právnych spôsobov exekúcie týkajúcich sa tejto prihlášky.
(2)
Zápis podľa odseku 1 sa na žiadosť vymaže; k žiadosti musia byť priložené písomnosti dokazujúce, že právo zaniklo, alebo písomný súhlas majiteľa práva s výmazom zápisu. Primerane platí pravidlo 22 odsek 2.
Pravidlo 24
Zvláštne záznamy pri zápisoch licencií
Licencia týkajúca sa európskej patentovej prihlášky bude zapísaná:
a)
ako výlučná licencia, ak o to prihlasovateľ a nadobúdateľ licencie požiadajú;
b)
ako sublicencia, ak ju poskytne majiteľ licencie, ktorého licencia je zapísaná v európskom patentovom registri.
HLAVA IV
POTVRDENIE O VYSTAVENÍ
Pravidlo 25
Potvrdenie o vystavení
Prihlasovateľ musí v lehote štyroch mesiacov od podania európskej patentovej prihlášky predložiť potvrdenie uvedené v článku 55 odsek 2, ktoré:
a)
je vydané počas výstavy orgánom povereným zaisťovať na tejto výstave ochranu priemyselného vlastníctva;
b)
uvádza, že vynález bol na nej skutočne vystavený;
c)
uvádza dátum otvorenia výstavy a prípadne aj dátum prvého zverejnenia vynálezu, ak nie je totožný s dátumom otvorenia výstavy;
d)
musí obsahovať aj listiny identifikujúce vynález a riadne overené vyššie uvedeným orgánom.
HLAVA V
BIOTECHNOLOGICKÉ VYNÁLEZY
Pravidlo 26
Všeobecné definície
(1)
Pre prihlášky európskych patentov a patentov týkajúcich sa biotechnologických vynálezov platia príslušné ustanovenia Dohovoru a sú interpretované podľa ustanovení tejto hlavy. Doplnkom k interpretácii je aj nariadenie 98/44/EK o právnej ochrane biotechnologických vynálezov zo 6. júla 1998.
(2)
„Biotechnologické vynálezy“ sú vynálezy týkajúce sa produktu pozostávajúceho alebo obsahujúceho biologický materiál alebo proces, ktorého výsledkom je biologický materiál alebo ktorý biologický materiál spracúva alebo používa.
(3)
„Biologický materiál“ je materiál obsahujúci genetickú informáciu a je schopný reprodukcie alebo sa reprodukuje v biologickom systéme.
(4)
„Rastlinná odroda“ znamená skupinu rastlín v rámci najnižšieho známeho botanického taxónu, ktorého zoskupenie bez ohľadu na to, či boli splnené podmienky na priznanie práva na rastlinnú odrodu, sa môže:
a)
definovať vyjadrením typických znakov, ktoré sú výsledkom daného genotypu alebo kombinácie genotypov;
b)
odlišovať od ostatných rastlinných skupín aspoň jedným typickým znakom a
c)
považovať za celok vhodný na šírenie bez zmeny.
(5)
Proces produkcie rastlín alebo živočíchov je zásadne biologický, ak pozostáva výlučne z prirodzených javov, ako je kríženie alebo selekcia.
(6)
„Mikrobiologický proces“ je proces zahŕňajúci mikrobiologický materiál alebo pracujúci s mikrobiologickým materiálom, alebo je jeho výsledkom.
Pravidlo 27
Patentovateľné biotechnologické vynálezy
Biotechnologické vynálezy sú patentovateľné, ak sa týkajú:
a)
biologického materiálu, ktorý je izolovaný od svojho prirodzeného prostredia alebo je produktom technického procesu, aj keď sa predtým v prírode vyskytol;
b)
rastlín alebo živočíchov, ak technická realizovateľnosť vynálezu nie je obmedzená len na určitý rastlinný alebo živočíšny druh;
c)
mikrobiologického alebo iného technického procesu alebo produktu získaného týmto procesom, ktorý je iný ako rastlinný alebo živočíšny druh.
Pravidlo 28
Výnimky z patentovateľnosti
Podľa článku 53 písmeno a) sa európske patenty neudelia, ak sa biologické vynálezy týkajú:
a)
spôsobov na klonovanie ľudských bytostí;
b)
spôsobov úpravy genetickej identity zárodočnej línie ľudských jedincov;
c)
využitia ľudských embryí na priemyselné alebo komerčné účely;
d)
spôsobov úpravy genetickej identity zvierat, ktoré zvieratám môžu spôsobiť utrpenie, pričom nemajú podstatný medicínsky úžitok pre ľudí alebo zvieratá, alebo tiež pre zvieratá, ktoré sú výsledkom takýchto spôsobov.
Pravidlo 29
Ľudské telo a jeho časti
(1)
Ľudské telo nemôže v akejkoľvek etape jeho vzniku a vývoja a v jednoduchom objavení jeho častí, vrátane sekvencie alebo čiastkovej sekvencie génu, tvoriť patentovateľný vynález.
(2)
Element oddelený od ľudského tela alebo vytvorený technickým spôsobom, vrátane sekvencie alebo čiastkovej sekvencie génu, môže tvoriť patentovateľný vynález, aj keď štruktúra tohto elementu je totožná s prirodzeným elementom.
(3)
Priemyselné použitie sekvencie alebo čiastkovej sekvencie génu musí byť opísané v prihláške patentu.
Pravidlo 30
Náležitosti európskych patentových prihlášok týkajúcich sa nukleotidových a aminokyselinových sekvencií
(1)
Ak sú v európskej patentovej prihláške objasňované nukleotidové alebo aminokyselinové sekvencie, opis musí obsahovať sekvenčný protokol vyhotovený podľa pravidiel stanovených prezidentom Európskeho patentového úradu pre jednotné znázornenie nukleotidových a aminokyselinových sekvencií.
(2)
Sekvenčný protokol predložený po dni podania nie je súčasťou opisu.
(3)
V prípade, že prihlasovateľ nepodal sekvenčný protokol spĺňajúci náležitosti podľa odseku 1 v deň podania, Európsky patentový úrad vyzve prihlasovateľa, aby predložil takýto sekvenčný protokol a zaplatil príslušný poplatok za oneskorenie. Ak prihlasovateľ nepredloží požadovaný sekvenčný protokol a nezaplatí požadovaný poplatok za oneskorenie v lehote dvoch mesiacov po výzve, prihláška sa zamietne.
Pravidlo 31
Uloženie biologického materiálu
(1)
Ak vynález zahŕňa použitie biologického materiálu alebo ak sa týka biologického materiálu, ktorý nie je prístupný verejnosti a ktorý nie je možné v európskej patentovej prihláške opísať tak, aby mohol odborník vynález uskutočniť, považuje sa vynález za objasnený v zmysle článku 83 iba vtedy, ak:
a)
vzorka biologického materiálu bola uložená v uznávanej depozitnej inštitúcii podľa rovnakých podmienok, ako sú uvedené v Budapeštianskej zmluve o medzinárodnom uznaní uloženia mikroorganizmov na účely patentového konania z 28. apríla 1977, najneskôr v deň podania prihlášky;
b)
prihláška v znení, v akom bola podaná, obsahuje príslušné informácie o vlastnostiach biologického materiálu, ktoré mal prihlasovateľ k dispozícii;
c)
v prihláške je uvedená depozitná inštitúcia a poradové číslo uloženého biologického materiálu;
d)
v prípade, že biologický materiál bol uložený inou osobou, ako je prihlasovateľ, je v prihláške uvedené meno a adresa ukladateľa a Európskemu patentovému úradu je predložený doklad o tom, že ukladateľ poskytol prihlasovateľovi oprávnenie urobiť v prihláške odkaz na biologický materiál a že dal bezvýhradný a neodvolateľný súhlas na to, aby bol uložený materiál podľa pravidla 33 sprístupnený verejnosti.
(2)
Údaje uvedené v odseku 1 písmeno c) a d) je možné predložiť:
a)
do šestnástich mesiacov odo dňa podania prihlášky alebo, ak je uplatnené právo prednosti, odo dňa vzniku práva prednosti, pričom táto lehota sa považuje za dodržanú, ak sú údaje oznámené pred ukončením technických príprav na zverejnenie európskej patentovej prihlášky;
b)
až do dňa predloženia žiadosti podľa článku 93 odsek 1 písmeno b);
c)
do jedného mesiaca po tom, čo Európsky patentový úrad oznámil prihlasovateľovi, že má právo na nahliadnutie do spisov podľa článku 128 odsek 2.
Rozhodujúca je tá lehota, ktorá uplynie skôr. Oznámenie týchto údajov sa považuje za bezvýhradný a neodvolateľný súhlas prihlasovateľa so sprístupnením biologického materiálu verejnosti v súlade s pravidlom 33.
Pravidlo 32
Riešenie znalca
(1)
Až do ukončenia technických príprav na zverejnenie prihlášky môže prihlasovateľ informovať Európsky patentový úrad, že
a)
do zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu alebo prípadne
b)
počas dvadsiatich rokov od dátumu podania, ak bola prihláška zamietnutá alebo vzatá späť, alebo považovaná za vzatú späť,
sa sprístupnenie podľa pravidla 33 vykonáva iba vydaním vzorky znalcovi, ktorého uvedie žiadateľ.
(2)
Znalcom môže byť:
a)
každá fyzická osoba, ak žiadateľ pri podaní žiadosti preukáže, že prihlasovateľ s týmto uvedením súhlasí;
b)
každá fyzická osoba, ktorá bola uznaná ako znalec prezidentom Európskeho patentového úradu.
K uvedeniu znalca musí byť priložené vyhlásenie znalca pre prihlasovateľa, ktorým je poverený podľa pravidla 33, buď do dňa, keď sa končí platnosť patentu vo všetkých určených štátoch, alebo ak bola žiadosť zamietnutá, vzatá späť alebo sa pokladá za vzatú späť, do dňa podľa odseku 1 písmeno b), žiadateľ sa pokladá za tretiu osobu.
Pravidlo 33
Dostupnosť biologického materiálu
(1)
Biologický materiál uložený podľa pravidla 31 je odo dňa zverejnenia európskej patentovej prihlášky prístupný každému, kto o to požiada, a pred týmto dňom každému, kto má právo nahliadnuť do spisu podľa článku 128 odsek 2. Podľa pravidla 32 sa sprístupnením vykoná vydanie vzorky biologického materiálu osobe, ktorá o to požiadala (ďalej iba „žiadateľ“).
(2)
Uvedené vydanie sa vykoná iba vtedy, ak sa žiadateľ zaručí prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu, že neposkytne biologický materiál alebo biologický materiál z neho odvodený tretej osobe a že tento biologický materiál bude používať iba na experimentálne účely, a to až do doby, kedy bude patentová prihláška zamietnutá alebo vzatá späť, alebo považovaná za vzatú späť, alebo až do zániku patentu vo všetkých určených zmluvných štátoch, ak sa prihlasovateľ alebo majiteľ patentu tohto záväzku vyslovene nezriekne.
Záväzok používať biologický materiál iba na experimentálne účely sa neuplatní, ak žiadateľ používa tento materiál na základe nútenej licencie. Pojem „nútená licencia“ sa vykladá ako licencia z moci úradnej i právo využívať patentované vynálezy vo verejnom záujme.
(3)
Na účely odseku 2 sa za odvodený biologický materiál považuje každý materiál, ktorý ešte vykazuje tie znaky uloženého materiálu, ktoré sú podstatné na uskutočnenie vynálezu. Záväzok podľa odseku 2 nebráni uloženiu odvodeného biologického materiálu, ktorý je potrebný na patentové konanie.
(4)
Žiadosť podľa odseku 1 sa podáva Európskemu patentovému úradu na tlačive schválenom týmto úradom. Európsky patentový úrad na tlačive potvrdí, že bola podaná európska patentová prihláška, v ktorej je odkaz na uloženie biologického materiálu, a že žiadateľ alebo ním uvedený znalec podľa pravidla 32 je oprávnený na vydanie vzorky tohto materiálu. Žiadosť môže byť predložená Európskemu patentovému úradu aj po udelení európskeho patentu.
(5)
Kópiu žiadosti spolu s potvrdením podľa odseku 4 odovzdá Európsky patentový úrad depozitnej inštitúcii, ako aj prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu.
(6)
Európsky patentový úrad zverejní v Úradnom vestníku Európskeho patentového úradu zoznam depozitných inštitúcií a znalcov uznávaných na účely pravidiel 31 až 34.
Pravidlo 34
Nové uloženie biologického materiálu
Ak biologický materiál uložený podľa pravidla 31 už nie je dostupný v inštitúcii, kde bol uložený, potom sa predpokladá, že sprístupnenie nebolo prerušené, ak sa nové uloženie tohto materiálu uskutoční uznanou depozitnou inštitúciou za rovnakých podmienok, ako ich ukladá Budapeštianska zmluva o medzinárodnom uznaní uloženia mikroorganizmov na účely patentového konania z 28. apríla 1977, a ak je kópia prevzatia nového uloženia vydaná depozitnou inštitúciou doručená Európskemu patentovému úradu do štyroch mesiacov odo dňa nového uloženia a uvádza číslo európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu.
ČASŤ III
VYKONÁVACÍ PREDPIS K ČASTI III DOHOVORU
HLAVA I
PODANIE EURÓPSKEJ PATENTOVEJ PRIHLÁŠKY
Pravidlo 35
Všeobecné ustanovenia
(1)
Európske patentové prihlášky sa podávajú písomne na Európsky patentový úrad v Mníchove, Haagu alebo Berlíne alebo na úrady podľa článku 75 odsek 1 písmeno b).
(2)
Úrad, v ktorom bola európska patentová prihláška podaná, vyznačí na písomnosti, ktoré tvoria túto prihlášku, dátum ich prijatia a bezodkladne vydá prihlasovateľovi potvrdenie, na ktorom je uvedené aspoň číslo prihlášky, druh, číslo a dátum prijatia.
(3)
Ak je európska patentová prihláška podaná na úrad, ktorý je uvedený v článku 75 odsek 1 písmeno b), tento úrad bezodkladne informuje Európsky patentový úrad o prijatí prihlášky a najmä o druhu a dátume prijatia písomností, o čísle prihlášky a o dátume uplatňovaného práva prednosti.
(4)
Ak Európsky patentový úrad dostal európsku patentovú prihlášku prostredníctvom ústredného úradu priemyselného vlastníctva zmluvného štátu, informuje o tom prihlasovateľa s udaním dátumu prijatia.
Pravidlo 36
Európske vylúčené prihlášky
(1)
Prihlasovateľ môže podať vylúčenú prihlášku týkajúcu sa ktorejkoľvek skoršej európskej patentovej prihlášky, ktorá je ešte v konaní.
(2)
Vylúčená prihláška musí byť v jazyku konania skoršej prihlášky a musí byť podaná na Európsky patentový úrad v Mníchove, Haagu alebo Berlíne.
(3)
Prihlasovací poplatok a rešeršný poplatok za vylúčenú prihlášku musia byť zaplatené do jedného mesiaca od jej podania. Ak nie je v stanovenej lehote prihlasovací alebo rešeršný poplatok uhradený, prihláška sa považuje za vzatú späť.
(4)
Určovacie poplatky musia byť uhradené do šiestich mesiacov od dátumu zverejnenia európskej rešeršnej správy v Európskom patentovom vestníku, ktorá sa týka vylúčenej prihlášky. Uplatní sa pravidlo 39 odseky 2 a 3.
Pravidlo 37
Odosielanie európskych patentových prihlášok
(1)
Ústredný úrad priemyselného vlastníctva zmluvného štátu musí v čo najkratšom čase v zhode s národným právom týkajúcim sa utajenia vynálezov v záujme štátu odoslať európske patentové prihlášky na Európsky patentový úrad a musí vykonať všetky náležité kroky na zabezpečenie tohto odoslania do:
a)
šiestich týždňov od podania, ak predmet prihlášky zreteľne nepodlieha utajeniu podľa národného práva, alebo
b)
štyroch mesiacov od podania, alebo ak bolo uplatnené právo prednosti, štrnástich mesiacov od dátumu prednosti, ak si prihláška vyžaduje hlbší prieskum, čo sa týka povinnosti jej utajenia.
(2)
Ak Európsky patentový úrad nedostane európsku patentovú prihlášku do štrnástich mesiacov od podania, alebo ak bolo uplatnené právo prednosti, od dátumu prednosti, pokladá sa prihláška za vzatú späť. Všetky poplatky uhradené v súvislosti s takouto prihláškou budú refundované.
Pravidlo 38
Prihlasovací poplatok a rešeršný poplatok
Prihlasovací poplatok a rešeršný poplatok musia byť uhradené do jedného mesiaca od podania európskej patentovej prihlášky.
Pravidlo 39
Určovacie poplatky
(1)
Určovacie poplatky musia byť uhradené do šiestich mesiacov od dátumu zverejnenia európskej rešeršnej správy v Európskom patentovom vestníku.
(2)
Ak nie je určovací poplatok uhradený včas vzhľadom na akýkoľvek zmluvný štát, určenie daného štátu sa považuje za vzaté späť.
(3)
Ak nie sú určovacie poplatky uhradené včas alebo ak sú určenia všetkých zmluvných štátov vzaté späť, európska patentová prihláška sa považuje za vzatú späť.
(4)
S výhradou ustanovenia pravidla 37 odsek 2 druhá veta určovacie poplatky nebudú refundované.
Pravidlo 40
Dátum podania
(1)
Dátum podania európskej patentovej prihlášky je dátum, keď písomnosti podané prihlasovateľom obsahujú:
a)
údaj, že bol vynájdený európsky patent;
b)
informáciu, ktorá identifikuje prihlasovateľa alebo umožňuje prihlasovateľa kontaktovať, a
c)
opis alebo odkaz na skôr podanú prihlášku.
(2)
Odkaz na skôr podanú prihlášku podľa odseku 1 písmeno c) má uvádzať dátum podania a číslo prihlášky a úrad, kde bola podaná. Tento odkaz udáva, že nahrádza opis a výkresy.
(3)
Ak prihláška obsahuje odkaz podľa odseku 2, overená kópia predtým podanej prihlášky musí byť podaná do dvoch mesiacov od podania prihlášky. Ak nie je predtým podaná prihláška v úradnom jazyku Európskeho patentového úradu, musí byť podaný v tejto lehote aj preklad do jedného z týchto jazykov. Primerane platí pravidlo 53 odsek 2.
HLAVA II
USTANOVENIA O PRIHLÁŠKE
Pravidlo 41
Žiadosť o udelenie
(1)
Žiadosť o udelenie európskeho patentu sa podáva na formulári vyhotovenom Európskym patentovým úradom.
(2)
Žiadosť obsahuje:
a)
žiadosť o udelenie európskeho patentu;
b)
názov vynálezu, ktorý musí jasne a stručne vyjadriť technické určenie vynálezu a nesmie obsahovať žiadne fantazijné názvy;
c)
meno, adresu a štátnu príslušnosť prihlasovateľa a štát, v ktorom má bydlisko alebo hlavné sídlo podniku.
V menách fyzických osôb musí byť uvedené priezvisko a meno (mená). Názvy právnických osôb, ako aj spoločností rovnajúcich sa právnickým osobám podľa príslušného zákona sa uvádzajú ich úradným označením. Adresy sa uvádzajú v súlade s obvyklými právnymi náležitosťami na rýchle poštové doručenie a musia obsahovať všetky príslušné administratívne údaje vrátane prípadného domového čísla. Odporúča sa uviesť faxové a telefónne číslo;
d)
ak prihlasovateľ ustanovil zástupcu, jeho meno a adresu sídla jeho podniku podľa písmena c);
e)
prípadný údaj o tom, že ide o európsku vylúčenú prihlášku a číslo skoršej európskej patentovej prihlášky;
f)
v prípadoch uvedených v článku 61 odsek 1 písmeno b) číslo pôvodnej európskej patentovej prihlášky;
g)
prípadne vyhlásenie uplatňovania práva prednosti skôr podanej prihlášky a uvedenie dátumu podania prihlášky a krajiny, v ktorej alebo pre ktorú bola skoršia prihláška podaná;
h)
podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu;
i)
zoznam písomností pripojených k žiadosti; v tomto zozname sa uvedie počet listov opisu, nárokov, výkresov a anotácií, ktoré sa podávajú so žiadosťou;
j)
uvedenie pôvodcu vynálezu, ak je pôvodcom vynálezu prihlasovateľ.
(3)
Ak je viac prihlasovateľov ako jeden, mala by žiadosť obsahovať ustanovenie jedného prihlasovateľa alebo zástupcu ako spoločného zástupcu.
Pravidlo 42
Obsah opisu
(1)
V opise sa musí:
a)
spresniť oblasť techniky, ktorej sa vynález týka;
b)
uviesť stav techniky, ktorý je prihlasovateľovi známy a môže sa považovať za užitočný pre pochopenie vynálezu, pre vyhotovenie správy o európskej rešerši a pre prieskum európskej patentovej prihlášky a pokiaľ možno sa uvedú aj dokumenty, z ktorých známy stav techniky vyplýva;
c)
objasniť vynález tak, ako je nárokovaný, takým spôsobom, aby bol zrozumiteľný aj technický problém, aj keď nie je ako taký presne uvedený, aj jeho riešenie a uviesť všetky výhodné účinky vynálezu vo vzťahu k známemu stavu techniky;
d)
opísať stručne obrázky na prípadných výkresoch;
e)
uviesť podrobne aspoň jeden spôsob vyhotovenia nárokovaného vynálezu, a to pokiaľ možno s použitím príkladov alebo prípadne odkazom na výkresy;
f)
výslovne uviesť, ak to nie je zrejmé z opisu alebo z povahy vynálezu, akým spôsobom je vynález priemyselne využiteľný.
(2)
Opis sa vyhotoví spôsobom a v poradí, ako je to uvedené v odseku 1, pokiaľ iný spôsob alebo iné poradie neumožní vzhľadom na povahu vynálezu lepšie pochopenie alebo úspornejšie objasnenie.
Pravidlo 43
Forma a obsah patentových nárokov
(1)
Patentové nároky vymedzujú predmet, pre ktorý sa požaduje ochrana, uvedením technických znakov vynálezu. Ak je to vhodné, patentové nároky obsahujú:
a)
úvodnú časť, ktorá obsahuje označenie predmetu vynálezu, a tie technické znaky, ktoré sú nevyhnutné na vymedzenie nárokovaného predmetu, ale ktoré v kombinácii tvoria časť stavu techniky;
b)
význakovú časť, ktorá sa začína výrazom „vyznačujúca sa“ alebo „vyznačený...“, ktorá stanoví technické znaky, o ktorých ochranu sa v spojení so znakmi uvedenými v písmene a) žiada.
(2)
S výhradou ustanovenia článku 82 môže európska patentová prihláška obsahovať viac ako jeden nezávislý patentový nárok v rovnakej kategórii (výrobok, spôsob, zariadenie alebo použitie), ak predmet prihlášky zahŕňa:
a)
množstvo vzájomne súvisiacich výrobkov;
b)
rôzne použitia výrobku alebo zariadenia;
c)
alternatívne riešenia určitého problému, kde je nevhodné pokryť tieto alternatívy jedným patentovým nárokom.
(3)
Ku každému patentovému nároku vyjadrujúcemu podstatné znaky vynálezu môže byť uvedený jeden alebo viac patentových nárokov týkajúcich sa zvláštnych prípadov vyhotovenia tohto vynálezu.
(4)
Každý patentový nárok, ktorý obsahuje všetky znaky iného patentového nároku (závislý patentový nárok), musí obsahovať, pokiaľ možno v úvodnej časti, odkaz na tento iný patentový nárok a ďalej spresniť ďalšie znaky. Prípustný je aj závislý patentový nárok, ktorý sa priamo odvoláva na iný závislý nárok. Všetky závislé nároky, ktoré sa odvolávajú na jediný predchádzajúci nárok alebo na niekoľko predchádzajúcich nárokov, majú byť čo najviac a čo najvhodnejšie zlúčené do skupín.
(5)
Počet patentových nárokov má byť primeraný povahe vynálezu, na ktorý sa požaduje ochrana. Patentové nároky sa číslujú postupne arabskými číslicami.
(6)
Patentové nároky nesmú obsahovať z hľadiska technických znakov vynálezu odkazy na opis alebo výkresy, ak to nie je bezpodmienečne nutné. Hlavne nesmú obsahovať odkazy typu „ako bolo opísané v časti... opisu“ alebo „ako je znázornené na obrázku..., na výkrese...“.
(7)
Ak európska patentová prihláška obsahuje výkresy zahrnujúce vzťahové značky, technické znaky v patentových nárokoch možno označiť vzťahovými značkami, ktoré odkazujú na tieto znaky, umiestnenými v zátvorkách, ak to uľahčí zrozumiteľnosť patentových nárokov. Vzťahové značky nesmú slúžiť ako obmedzenie patentového nároku.
Pravidlo 44
Jednotnosť vynálezu
(1)
Keď je v jednej európskej patentovej prihláške nárokovaná skupina vynálezov, je požiadavka jednotnosti vynálezu podľa článku 82 splnená iba vtedy, keď existuje technický vzťah medzi tými vynálezmi, ktoré zahŕňajú jeden alebo viaceré zhodné alebo zodpovedajúce zvláštne technické znaky. Výraz „zvláštne technické znaky“ znamená také technické znaky, ktoré definujú prínos do stavu techniky, ktorý tvorí každý z nárokovaných vynálezov posudzovaných ako celok.
(2)
Pri určení, či je skupina vynálezov navzájom spojená tak, aby tvorila jedinú všeobecnú vynálezcovskú myšlienku, sa neprihliada na to, či sú vynálezy nárokované v samostatných nárokoch, alebo ako varianty v rámci jediného nároku.
Pravidlo 45
Patentové nároky podliehajúce poplatkom
(1)
Keď európska patentová prihláška obsahuje viac ako desať patentových nárokov, platí sa za každý ďalší patentový nárok poplatok za nárok.
(2)
Poplatky za nároky sú splatné do jedného mesiaca od podania prvého súboru nárokov. Ak poplatky neboli zaplatené včas, môžu byť zaplatené ešte v lehote jedného mesiaca od doručenia oznámenia o nedodržaní lehoty.
(3)
Ak nie je zaplatený poplatok za nároky včas, predpokladá sa, že sa upustilo od príslušného nároku.
Pravidlo 46
Forma výkresov
(1)
Na listoch obsahujúcich výkresy nesmie využitá plocha prekročiť 26,2 cm x 17 cm. Použitá alebo použiteľná plocha nesmie byť v rámiku. Najmenšie okraje sú:
horný okraj 2,5 cm,
ľavý bočný okraj 2,5 cm,
pravý bočný okraj 1,5 cm,
spodný okraj 1,0 cm.
(2)
Výkresy sú vyhotovené takto:
a)
Výkresy sú vyhotovené trvanlivými čiernymi, dostatočne sýtymi a tmavými, rovnomerne hrubými a zreteľnými čiarami a ťahmi bez použitia farieb.
b)
Rezy sa vyznačia šrafovaním, ktoré neznižuje čitateľnosť vzťahových značiek a vynášacích čiar.
c)
Mierka výkresov a ich grafické vyhotovenie je také, aby elektronická alebo fotografická reprodukcia pri dvojtretinovom lineárnom zmenšení umožňovala rozoznať bez problémov aj podrobnosti. Ak je výnimočne na výkrese uvedená mierka, musí sa znázorniť graficky.
d)
Všetky čísla, písmená a vzťahové značky na výkresoch sú jednoduché a jasné. Používanie zátvoriek, krúžkov alebo úvodzoviek nie je v spojení s číslami alebo písmenami dovolené.
e)
Vo všeobecnosti všetky čiary na výkresoch sú vyhotovené pomocou rysovacích pomôcok.
f)
Prvky toho istého obrázka sú navzájom v správnom pomere, ak nie je rozdiel v pomere nevyhnutný pre zrozumiteľnosť obrázka.
g)
Výška čísel a písmen nesmie byť menšia ako 0,32 cm. Ak sú výkresy označené písmenami, použije sa latinská abeceda, a ak je to obvyklé, aj grécka abeceda.
h)
Jeden list výkresu môže obsahovať aj viac obrázkov. Ak majú obrázky vyhotovené na dvoch alebo viacerých listoch znázorňovať jeden obrázok, usporiadajú sa tak, aby z nich bolo možné zostaviť celkový obrázok bez zakrytia niektorej časti čiastkových obrázkov. Rozličné obrázky sa usporiadajú pokiaľ možno v zvislej polohe, zreteľne navzájom oddelené, bez plytvania miestom. Keď obrázky nie sú umiestnené v zvislej polohe, umiestnia sa na šírku, pričom horná časť obrázkov smeruje na ľavú stranu listu. Rôzne obrázky sú postupne číslované arabskými číslicami nezávisle od číslovania listov.
i)
Ak nie sú vzťahové značky uvedené v opise a v patentových nárokoch, nesmú sa objaviť ani na výkresoch a naopak. Vzťahové značky použité pre tie isté znaky musia byť v celej prihláške rovnaké.
j)
Výkresy neobsahujú textovú časť. Ak je to nevyhnutné na pochopenie výkresu, niekoľko krátkych kľúčových slov ako „voda“, „para“, „otvorené“, „zavreté“, „rez A-B“ sa môže použiť. Všetky tieto kľúčové slová sa umiestnia tak, aby v prípade potreby mohli byť nahradené prekladom bez zasahovania do čiar výkresu.
(3)
Technologické schémy a diagramy sa považujú za výkresy.
Pravidlo 47
Forma a obsah anotácie
(1)
V anotácii je uvedený názov vynálezu.
(2)
Anotácia obsahuje stručné zhrnutie objasnenia, tak ako je zahrnuté v opise, v patentových nárokoch a vo výkresoch. Súhrn má uvádzať technický odbor, ktorého sa vynález týka, a má byť spracovaný tak, aby umožnil jasné pochopenie technického problému, podstatu riešenia tohto problému pomocou vynálezu a základné možnosti využitia vynálezu. Anotácia obsahuje prípadne aj chemický vzorec, ktorý najlepšie zo všetkých vzorcov uvedených v patentovej prihláške charakterizuje vynález. Nemá obsahovať tvrdenia o údajných výhodách alebo hodnotách vynálezu alebo o jeho teoretickom využití.
(3)
Anotácia by nemala obsahovať viac ako 150 slov.
(4)
Ak európska patentová prihláška obsahuje výkresy, označí prihlasovateľ obrázok alebo výnimočne obrázky výkresov, ktoré by mali byť zverejnené s anotáciou. Európsky patentový úrad môže rozhodnúť o zverejnení iného alebo iných obrázkov, ak si myslí, že vynález lepšie charakterizujú. Za každým hlavným znakom uvedeným v anotácii a zobrazeným na výkrese nasleduje vzťahová značka v zátvorkách.
(5)
Anotácia je zostavená tak, aby tvorila účinný prostriedok na vyhotovenie rešerše v príslušnej oblasti techniky. Hlavne by mala umožniť posúdiť, či je potrebné nahliadnuť do samotnej európskej patentovej prihlášky.
Pravidlo 48
Neprípustné údaje
(1)
Európska patentová prihláška nesmie obsahovať:
a)
údaje alebo iné náležitosti, ktoré sú v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi;
b)
údaje, ktoré znevažujú výrobky alebo postupy tretích osôb, podstatu alebo hodnotu prihlášok alebo patentov týchto osôb. Samotné porovnanie so stavom techniky sa ako také nepovažuje za znevažujúce;
c)
údaje alebo iné záležitosti, ktoré sú za daných okolností zjavne bezvýznamné alebo nepotrebné.
(2)
Ak prihláška obsahuje neprípustné údaje v zmysle odseku 1 písmeno a), Európsky patentový úrad môže tieto údaje zo zverejnenej prihlášky vynechať označením miesta a počtu vynechaných slov alebo výkresov.
(3)
Ak prihláška obsahuje údaje uvedené v odseku 1 písmeno b), môže ich Európsky patentový úrad zo zverejnenej prihlášky vynechať označením miesta a počtu vynechaných slov. Európsky patentový úrad na žiadosť poskytne kópiu vynechaných častí.
Pravidlo 49
Všeobecné ustanovenia o vonkajšej úprave prihlášky
(1)
Preklad podaný podľa článku 14 odsek 2 alebo podľa pravidla 40 odsek 3 sa považuje za písomnosť európskej patentovej prihlášky.
(2)
Písomnosti prihlášky sa predkladajú v takej forme, ktorá umožní ich elektronickú a priamu reprodukciu na neobmedzený počet kópií, a zvlášť skenovaním, fotograficky, elektrostatickým postupom, ofsetovou tlačou a mikrofilmom. Listy musia byť bez trhlín, bez záhybov a nesmú byť pokrčené. Použije sa len jedna strana listu.
(3)
Písomnosti prihlášky musia byť na ohybnom, silnom, bielom, hladkom, matnom a trvanlivom papieri formátu A4 (29,7 cm x 21 cm). Podľa odseku 10 a pravidla 46 odsek 2 písmeno h) sa každý list použije tak, aby kratšie strany boli hore a dolu (zvisle).
(4)
Každá časť písomnosti prihlášky (žiadosť, opis, patentové nároky, výkresy a anotácia) sa začína na novom liste. Všetky listy sú spojené tak, aby sa dali ľahko obracať, oddeliť a znovu spojiť.
(5)
Podľa pravidla 46 odsek 1 najmenšie okraje listov sú:
horný okraj 2 cm,
ľavý okraj 2,5 cm,
pravý okraj 2 cm,
spodný okraj 2 cm.
Odporúčané najväčšie okraje sú:
horný okraj 4 cm,
ľavý okraj 4 cm,
pravý okraj 3 cm,
spodný okraj 3 cm.
(6)
Všetky listy obsiahnuté v prihláške sa číslujú postupne arabskými číslicami. Čísla listov sa uvádzajú hore uprostred každého listu, nezasahujú však do horného okraja.
(7)
Riadky každého listu opisu a patentových nárokov by sa mali číslovať v súboroch po piatich, čísla sa uvádzajú na ľavej strane vpravo od okraja.
(8)
Žiadosť o udelenie európskeho patentu, opis, patentové nároky a anotácia sa píšu strojom alebo sa tlačia. Iba grafické symboly a značky a chemické alebo matematické vzorce môžu byť v prípade potreby nakreslené alebo napísané rukou. Strojom písaný text má riadkovanie 1,5. Všetky textové časti sú písané písmom, pri ktorom sú veľké písmená vysoké najmenej 0,21 cm, a tmavou nezmazateľnou farbou.
(9)
Žiadosť o udelenie európskeho patentu, opis, patentové nároky a anotácia neobsahujú výkresy. Opis, nároky a anotácia môžu obsahovať chemické a matematické vzorce. Opis a anotácia môžu obsahovať tabuľky. Patentové nároky môžu obsahovať tabuľky iba vtedy, ak ich predmet použitie tabuliek vyžaduje. Tabuľky a chemické alebo matematické vzorce môžu byť na liste umiestnené na šírku, pokiaľ nemôžu byť uspokojivo uvedené v zvislej polohe. Tabuľky alebo chemické alebo matematické vzorce uvedené na šírku sa umiestnia tak, aby horné časti tabuliek alebo vzorcov boli na ľavej strane listu.
(10)
Hodnoty sa vyjadrujú v jednotkách v súlade s medzinárodnými štandardmi, pokiaľ možno v metrickom systéme s použitím jednotiek SI. Všetky údaje, ktoré nespĺňajú tieto požiadavky, sa vyjadria aj v jednotkách v súlade s medzinárodnými štandardmi. Používajú sa len technické pojmy, konvencie, vzorce, značky a symboly, ktoré sú v danej oblasti všeobecne uznávané.
(11)
Terminológia a značky musia byť jednotné v celej európskej patentovej prihláške.
(12)
Listy nemôžu byť gumované ani opravované. Nedodržanie tohto pravidla je prípustné, ak nie je dotknutá pravosť obsahu a nie sú tým ohrozené požiadavky na dobrú reprodukciu.
Pravidlo 50
Následne podané písomnosti
(1)
Pravidlá 42, 43 a 46 až 49 sa použijú na písomnosti, ktoré nahrádzajú písomnosti európskej patentovej prihlášky. Pravidlo 49 odseky 2 až 12 sa použije aj na preklad patentových nárokov podľa pravidla 71.
(2)
Všetky ostatné písomnosti než tie, ktoré tvoria prihlášku, sú spravidla napísané strojom alebo vytlačené. Na ľavej strane každého listu je voľný okraj asi 2,5 cm.
(3)
Všetky písomnosti predložené po podaní európskej patentovej prihlášky musia byť podpísané s výnimkou príloh. Ak nie je písomnosť podpísaná, Európsky patentový úrad vyzve dotknutého účastníka, aby tak urobil v stanovenej lehote. Ak je písomnosť podpísaná v lehote, zachová si pôvodný deň podania; v opačnom prípade sa písomnosť považuje za nepodanú.
HLAVA III
UDRŽIAVACIE POPLATKY
Pravidlo 51
Platenie udržiavacích poplatkov
(1)
Udržiavací poplatok za európsku patentovú prihlášku za nasledujúci rok je splatný posledný deň mesiaca, ktorý sa svojím názvom zhoduje s mesiacom, v ktorom bola podaná európska patentová prihláška. Udržiavacie poplatky nemôžu byť zaplatené skôr ako jeden rok pred ich splatnosťou.
(2)
Ak nie je udržiavací poplatok zaplatený včas, stále môže byť zaplatený do šiestich mesiacov od dátumu splatnosti za predpokladu, že príplatok je tiež zaplatený v danej lehote.
(3)
Udržiavacie poplatky už splatné vzhľadom na skoršiu prihlášku ku dňu podania vylúčenej prihlášky majú byť tiež uhradené pre vylúčenú prihlášku a sú splatné pri jej podaní. Tieto poplatky a každý udržiavací poplatok splatný v lehote štyroch mesiacov od podania vylúčenej prihlášky môžu byť zaplatené v tejto lehote bez príplatku. Použije sa odsek 2.
(4)
Ak sa európska patentová prihláška zamietne alebo sa považuje za vzatú späť v dôsledku nedodržania lehoty a ak sú prihlasovateľovi navrátené práva na základe článku 122, udržiavací poplatok,
a)
ktorému uplynula splatnosť podľa odseku 1 v lehote začínajúcej sa v deň straty práv do dňa a vrátane dňa oznámenia rozhodnutia o navrátení práv, je splatný v ten neskorší deň.
Tento poplatok a každý udržiavací poplatok splatný v lehote štyroch mesiacov od tohto neskoršieho dňa môže byť stále zaplatený v lehote štyroch mesiacov od tohto neskoršieho dňa bez príplatku. Použije sa odsek 2;
b)
ktorý v deň straty práv už bol splatný, ale lehota podľa odseku 2 ešte neuplynula, môže byť stále zaplatený v lehote šiestich mesiacov od dátumu oznámenia rozhodnutia o navrátení práv za predpokladu, že príplatok podľa odseku 2 je tiež zaplatený v danej lehote.
(5)
Ak Veľký sťažnostný senát znovu otvorí konanie pred sťažnostným senátom podľa článku 112a odsek 5 druhá veta, udržiavací poplatok,
a)
ktorému uplynula splatnosť podľa odseku 1 v lehote začínajúcej sa dňom vydania rozhodnutia sťažnostného senátu o žiadosti na preskúmanie do dňa a vrátane dňa oznámenia rozhodnutia Veľkého sťažnostného senátu o znovuotvorení konania pred sťažnostným senátom, je splatný v tento neskorší deň.
Tento poplatok a každý udržiavací poplatok splatný v lehote štyroch mesiacov od tohto neskoršieho dňa môže byť stále zaplatený v lehote štyroch mesiacov od tohto neskoršieho dňa bez príplatku. Použije sa odsek 2,
b)
ktorý v deň vydania rozhodnutia sťažnostného senátu bol už splatný, ale lehota podľa odseku 2 ešte neuplynula, môže byť stále zaplatený v lehote šiestich mesiacov od dátumu oznámenia rozhodnutia Veľkého sťažnostného senátu o znovuotvorení konania pred sťažnostným senátom za predpokladu, že príplatok podľa odseku 2 je tiež zaplatený v tejto lehote.
(6)
Udržiavací poplatok za novú európsku patentovú prihlášku podanú podľa článku 61 odsek 1 písmeno b) sa za rok, v ktorom bola táto prihláška podaná, a za predchádzajúce roky neplatí.
HLAVA IV
PRÁVO PREDNOSTI
Pravidlo 52
Vyhlásenie o práve prednosti
(1)
Vo vyhlásení o práve prednosti v zmysle článku 88 odsek 1 sa uvedie deň skoršieho podania a štát ako účastník Parížskeho dohovoru alebo člen Svetovej obchodnej organizácie, v ktorom alebo pre ktorý bola podaná, a podacie číslo. V prípade podľa článku 87 odsek 5 sa primerane uplatní prvá veta.
(2)
Vyhlásenie o práve prednosti je najlepšie vykonať v deň podania európskej patentovej prihlášky. Stále sa však môže vykonať do šestnástich mesiacov od najskoršieho uplatnenia práva prednosti.
(3)
Prihlasovateľ môže opraviť vyhlásenie o práve prednosti v lehote šestnástich mesiacov od najskoršieho uplatnenia práva prednosti, alebo ak oprava spôsobí zmenu v uplatnení najskoršieho práva prednosti, v lehote šestnástich mesiacov od dátumu opraveného najskoršieho práva prednosti podľa toho, ktorá šestnásťmesačná lehota uplynie skôr, za predpokladu, že taká oprava sa podá do uplynutia štyroch mesiacov od dátumu podania týkajúceho sa európskej patentovej prihlášky.
(4)
Avšak vyhlásenie práva prednosti sa nesmie vykonať alebo opraviť po podaní žiadosti podľa článku 93 odsek 1 písmeno b).
(5)
Náležitosti vyhlásenia práva prednosti sú uvedené vo zverejnenej európskej patentovej prihláške a v európskom patentovom spise.
Pravidlo 53
Prioritné doklady
(1)
Prihlasovateľ uplatňujúci právo prednosti podá kópiu skoršej prihlášky do šestnástich mesiacov od najskoršieho uplatnenia práva prednosti. Táto kópia a dátum podania skoršej prihlášky musia byť osvedčené úradom, na ktorý bola táto prihláška podaná.
(2)
Kópia skoršej prihlášky sa považuje za riadne podanú, ak kópia tejto prihlášky dostupná Európskemu patentovému úradu bude zahrnutá do podania európskej patentovej prihlášky za podmienok určených prezidentom Európskeho patentového úradu.
(3)
Ak nie je skoršia prihláška v úradnom jazyku Európskeho patentového úradu a platnosť uplatnenia práva prednosti je dôležitá na určenie patentovateľnosti príslušného vynálezu, Európsky patentový úrad vyzve prihlasovateľa alebo majiteľa európskeho patentu, aby podal preklad tejto prihlášky v jednom z úradných jazykov v stanovenej lehote. Alternatívne je možné predložiť vyhlásenie, že európska patentová prihláška je úplným prekladom skoršej prihlášky. Odsek 2 platí primerane.
Pravidlo 54
Vydanie prioritných dokladov
Európsky patentový úrad na žiadosť vydá prihlasovateľovi overenú kópiu európskej patentovej prihlášky (prioritný doklad) podľa podmienok určených prezidentom Európskeho patentového úradu vrátane tlačiva prioritného dokladu a za okolností, za akých má byť správny poplatok zaplatený.
ČASŤ IV
VYKONÁVACÍ PREDPIS K ČASTI IV DOHOVORU
HLAVA I
PRIESKUM PRIJÍMACÍM ODDELENÍM
Pravidlo 55
Prieskum podania
Ak sa prieskumom podľa článku 90 odsek 1 zistí, že prihláška nespĺňa náležitosti stanovené pravidlom 40 odsek 1 písmeno a) alebo c), odsek 2 alebo 3 prvá veta, Európsky patentový úrad informuje prihlasovateľa o nedostatkoch a upovedomí ho, že prihláška sa nebude pokladať za európsku patentovú prihlášku, pokiaľ nebudú nedostatky do dvoch mesiacov odstránené. Ak prihlasovateľ tak urobí, Úrad ho informuje o dátume podania ním určenom.
Pravidlo 56
Chýbajúce časti opisu alebo chýbajúce výkresy
(1)
Ak sa prieskumom podľa článku 90 odsek 1 zistí, že časti opisu alebo výkresov, na ktoré sa vzťahuje opis alebo patentové nároky, chýbajú, Európsky patentový úrad vyzve prihlasovateľa, aby podal chýbajúce časti do dvoch mesiacov. Prihlasovateľ nemôže požadovať vynechanie takého oznámenia.
(2)
Ak sú chýbajúce časti opisu alebo chýbajúce výkresy podané neskôr, ako je deň podania, ale do dvoch mesiacov od dátumu podania, alebo ak je oznámenie vydané podľa odseku 1 do dvoch mesiacov od tohto oznámenia, prihláška bude označená dátumom, ku ktorému boli chýbajúce časti opisu alebo chýbajúce výkresy podané. Európsky patentový úrad o tom informuje prihlasovateľa.
(3)
Ak sú chýbajúce časti opisu alebo chýbajúce výkresy podané v lehote podľa odseku 2 a prihláška si uplatňuje nárok na právo prednosti zo skoršej prihlášky, dátum podania za predpokladu, že chýbajúce časti opisu alebo chýbajúce výkresy sú úplne obsiahnuté v skoršej prihláške, ostáva dátumom, keď boli splnené náležitosti určené pravidlom 40 odsek 1, ak prihlasovateľ tak požaduje a predloží v lehote podľa odseku 2:
a)
kópiu skoršej prihlášky, ak taká kópia nie je dostupná Európskemu patentovému úradu podľa pravidla 53 odsek 2;
b)
ak skoršia prihláška nie je v úradnom jazyku Európskeho patentového úradu, jej preklad v niektorom z týchto jazykov, ak taká kópia nie je dostupná Európskemu patentovému úradu podľa pravidla 53 odsek 3, a
c)
uvedenie, že chýbajúce časti opisu alebo chýbajúce výkresy sú úplne obsiahnuté v skoršej prihláške a prípadne v jej preklade.
(4)
Ak prihlasovateľ
a)
nepredloží chýbajúce časti opisu alebo chýbajúce výkresy v lehote podľa odseku 1 alebo 2, alebo
b)
vezme späť podľa odseku 6 chýbajúce časti opisu alebo chýbajúce výkresy podané podľa odseku 2, akékoľvek odkazy podľa odseku 1 sa pokladajú za vymazané a akékoľvek podanie chýbajúcich častí opisu alebo chýbajúcich výkresov sa pokladá za nevykonané. Európsky patentový úrad o tom informuje prihlasovateľa.
(5)
Ak prihlasovateľ nesplní náležitosti podľa odseku 3 písmeno a) až c) v lehote podľa odseku 2, prihláške sa pridelí nový dátum podania, keď chýbajúce časti opisu alebo chýbajúce výkresy boli podané. Európsky patentový úrad o tom informuje prihlasovateľa.
(6)
Do jedného mesiaca od oznámenia podľa odseku 2 alebo 5 posledná veta prihlasovateľ môže vziať späť podané chýbajúce časti opisu alebo chýbajúce výkresy, pričom nové pridelenie dátumu sa považuje za nevykonané. Európsky patentový úrad o tom informuje prihlasovateľa.
Pravidlo 57
Prieskum formálnych náležitostí
Ak bol európskej patentovej prihláške pridelený dátum podania, Európsky patentový úrad podľa článku 90 odsek 3 preskúma, či:
a)
bol preklad prihlášky požadovaný podľa článku 14 odsek 2 alebo podľa pravidla 40 odsek 3 druhá veta podaný včas;
b)
žiadosť o udelenie európskeho patentu spĺňa požiadavky pravidla 41;
c)
prihláška obsahuje jeden patentový nárok alebo viac patentových nárokov v súlade s článkom 78 odsek 1 písmeno c), alebo odkaz na predchádzajúcu podanú prihlášku v súlade s pravidlom 40 odsek 1 písmeno c), odsek 2 a 3, aj s uvedením, že nahrádza patentové nároky;
d)
prihláška obsahuje anotáciu v súlade s článkom 78 odsek 1 písmeno e);
e)
boli zaplatené poplatky za podanie a za rešerš v súlade s pravidlom 17 odsek 2, s pravidlom 36 odsek 3 alebo s pravidlom 38;
f)
bolo označenie vynálezcu vykonané v súlade s pravidlom 19 odsek 1;
g)
tam, kde je to vhodné, boli splnené požiadavky pravidiel 52 a 53 týkajúce sa nároku na právo prednosti;
h)
tam, kde je to vhodné, boli splnené požiadavky článku 133 odsek 2;
i)
prihláška spĺňa požiadavky stanovené v pravidle 46 a v pravidle 49 odseky 1 až 9 a 12;
j)
prihláška spĺňa požiadavky stanovené v pravidle 30 alebo v pravidle 163 odsek 3.
Pravidlo 58
Odstránenie nedostatkov v prihláške
Ak európska patentová prihláška nespĺňa požiadavky pravidla 57 písmeno a) až d), h) a i), informuje o tom Európsky patentový úrad prihlasovateľa a vyzve ho, aby odstránil tieto nedostatky do dvoch mesiacov. Opis, patentové nároky a výkresy je možné pozmeniť len v rozsahu nevyhnutnom na odstránenie týchto nedostatkov.
Pravidlo 59
Nedostatky pri uplatnení práva prednosti
Ak nebolo číslo podania predchádzajúcej prihlášky podľa pravidla 52 odsek 1 oznámené včas alebo kópia tejto prihlášky podľa pravidla 53 odsek 1 nebola podaná včas, Európsky patentový úrad o tom informuje prihlasovateľa a vyzve ho, aby ich podal v lehote, ktorú stanoví.
Pravidlo 60
Dodatočné určenie vynálezcu
(1)
Ak sa zistí, že nebol v súlade s ustanovením pravidla 19 určený pôvodca vynálezu, oznámi Európsky patentový úrad prihlasovateľovi, že európska patentová prihláška bude zamietnutá, ak nebude tento nedostatok odstránený do šestnástich mesiacov odo dňa podania prihlášky alebo ak sa uplatní právo prednosti, odo dňa uplatnenia tohto práva, táto lehota sa považuje za dodržanú, ak je tento nedostatok oznámený pred ukončením technických príprav na zverejnenie európskej patentovej prihlášky.
(2)
Ak nebol v prípade európskej vylúčenej prihlášky alebo novej prihlášky podanej podľa článku 61 odsek 1 písmeno b) určený pôvodca vynálezu podľa pravidla 19, Európsky patentový úrad vyzve prihlasovateľa, aby ho určil v lehote, ktorú mu stanoví.
HLAVA II
SPRÁVA O EURÓPSKEJ REŠERŠI
Pravidlo 61
Obsah správy o európskej rešerši
(1)
V správe o európskej rešerši sa uvedú dokumenty, ktoré mal Európsky patentový úrad k dispozícii v čase vyhotovenia správy o európskej rešerši, ktoré môžu byť vzaté do úvahy pri posudzovaní, či vynález, ktorého sa prihláška týka, je nový a zahŕňa vynálezcovskú činnosť.
(2)
Každý odkaz sa odvoláva na patentové nároky, ktorých sa týka. Prípadne sa bližšie označia aj príslušné časti dokumentov.
(3)
Správa o európskej patentovej rešerši rozlišuje medzi citovanými dokumentmi zverejnenými predo dňom uplatnenia práva prednosti, medzi týmto dňom práva prednosti a dňom podania a v deň alebo po dni podania.
(4)
Dokumenty, ktoré sa týkajú ústneho zverejnenia, využívania alebo iných spôsobov sprístupnenia, ku ktorým došlo predo dňom podania európskej patentovej prihlášky, sa uvedú v správe o európskej rešerši spolu s uvedením prípadného dátumu zverejnenia dokumentu a dátumu iného ako písomného zverejnenia.
(5)
Správa o európskej rešerši sa vyhotovuje v jazyku konania.
(6)
Správa o európskej rešerši obsahuje zatriedenie predmetu vynálezu európskej patentovej prihlášky podľa medzinárodného triedenia.
Pravidlo 62
Rozšírená správa o európskej rešerši
(1)
K správe o európskej rešerši sa doloží posudok, či prihláška a vynález, ktorých sa týka, spĺňajú požiadavky Dohovoru, pokiaľ nebude vydané oznámenie podľa pravidla 71 odsek 1 alebo 3.
(2)
Posudok podľa odseku 1 sa spolu s rešeršnou správou nezverejní.
Pravidlo 63
Neúplná rešerš
Ak má Európsky patentový úrad názor, že európska patentová prihláška nevyhovuje ustanoveniam tohto Dohovoru do takej miery, že nie je možné vypracovať plnohodnotnú rešerš na stav techniky na základe všetkých alebo niektorých nárokovaných predmetov, buď vydá odôvodnené vyhlásenie s týmto zámerom, alebo, ak je to možné, vypracuje čiastočnú správu o rešerši. Vyhlásenie alebo čiastočná správa sa považujú pri ďalšom konaní za správu o európskej rešerši.
Pravidlo 64
Správa o európskej rešerši pri nesplnení požiadavky jednotnosti vynálezu
(1)
Ak má Európsky patentový úrad názor, že európska patentová prihláška nevyhovuje požiadavke jednotnosti vynálezu, vyhotoví čiastočnú správu o rešerši na tie časti prihlášky, ktoré sa týkajú vynálezu alebo skupiny vynálezov v zmysle článku 82, ktoré sú v patentových nárokoch uvedené na prvom mieste. Prihlasovateľovi oznámi, že ak má správa o európskej rešerši zahŕňať aj ďalšie vynálezy, musí byť za každý vynález zaplatený nový poplatok za rešerš v lehote, ktorú stanoví a ktorá nesmie byť kratšia ako dva týždne a dlhšia ako šesť týždňov. Správa o európskej rešerši bude vyhotovená na tie časti prihlášky, ktoré sa týkajú vynálezov, za ktoré boli zaplatené poplatky za rešerš.
(2)
Každý poplatok zaplatený podľa odseku 1 sa vráti, ak o to v priebehu prieskumu európskej patentovej prihlášky prihlasovateľ požiada a prieskumový odbor zistí, že oznámenie podľa odseku 1 bolo neoprávnené.
Pravidlo 65
Odovzdanie správy o európskej patentovej rešerši
Hneď po vyhotovení musí byť správa o európskej patentovej rešerši doručená prihlasovateľovi spolu s kópiami všetkých citovaných dokumentov.
Pravidlo 66
Konečný obsah anotácie
Po vyhotovení správy o európskej rešerši Európsky patentový úrad určí konečný obsah anotácie a doručí ju prihlasovateľovi spolu so správou o európskej rešerši.
HLAVA III
ZVEREJNENIE EURÓPSKEJ PATENTOVEJ PRIHLÁŠKY
Pravidlo 67
Technické prípravy na zverejnenie
(1)
Prezident Európskeho patentového úradu stanoví, kedy sa technické prípravy na zverejnenie európskej patentovej prihlášky považujú za ukončené.
(2)
Prihláška sa nezverejní, ak bola pred ukončením technických príprav na zverejnenie s konečnou platnosťou zamietnutá alebo vzatá späť, alebo je považovaná za vzatú späť.
Pravidlo 68
Forma zverejnenia európskych patentových prihlášok a správ o európskej rešerši
(1)
Zverejnenie európskej patentovej prihlášky musí obsahovať opis, patentové nároky a výkresy tak, ako boli podané a anotáciu, alebo ak tieto písomnosti prihlášky neboli podané v úradnom jazyku Európskeho patentového úradu, preklad v jazyku konania a v prílohe správu o európskej rešerši, prípadne pred dokončením technických príprav na zverejnenie. Ak nie je správa o rešerši alebo anotácia zverejnená v rovnakom čase ako prihláška, zverejnia sa oddelene.
(2)
Prezident Európskeho patentového úradu stanoví formu zverejnenia európskej patentovej prihlášky a údaje, ktoré musí obsahovať. To isté platí v prípade, keď sa správa o európskej rešerši a anotácia zverejnia oddelene.
(3)
Vo zverejnenej prihláške sa uvedú určené zmluvné štáty.
(4)
Ak patentové nároky neboli podané v deň podania prihlášky, určí sa, kedy sa prihláška zverejní. Ak boli pred dokončením technických príprav na zverejnenie prihlášky vykonané zmeny patentových nárokov podľa pravidla 137 odsek 2, uvedú sa nové alebo zmenené patentové nároky vo zverejnení spolu s pôvodnými patentovými nárokmi.
Pravidlo 69
Oznámenie o zverejnení
(1)
Európsky patentový úrad oznámi prihlasovateľovi dátum, kedy bolo v Európskom patentovom vestníku oznámené zverejnenie správy o európskej rešerši a v tomto oznámení ho upozorní na ustanovenie pravidla 70 odsek 1 a článku 94 odsek 2.
(2)
Prihlasovateľ nemôže žiadať vynechanie oznámenia podľa odseku 1. Ak je v oznámení uvedený neskorší dátum, ako je dátum, keď bolo zverejnenie oznámené, je tento neskorší dátum rozhodujúci pre lehotu na podanie žiadosti o prieskum, ak chyba nie je zjavná.
Pravidlo 70
Žiadosť o prieskum
(1)
Prihlasovateľ môže požiadať o prieskum európskej patentovej prihlášky do šiestich mesiacov odo dňa, keď bolo oznámené zverejnenie správy o európskej rešerši v Európskom patentovom vestníku. Žiadosť nemôže byť vzatá späť.
(2)
Ak bola žiadosť o prieskum podaná pred doručením správy o európskej rešerši prihlasovateľovi, Európsky patentový úrad vyzve prihlasovateľa, aby uviedol v stanovenej lehote, či si želá pokračovať v konaní o prihláške a dá mu možnosť pripomienkovať správu o rešerši a prípadne upraviť opis, patentové nároky a výkresy.
(3)
Ak prihlasovateľ neodpovie včas na výzvu podľa odseku 2, prihláška sa pokladá za vzatú späť.
HLAVA IV
PRIESKUM PRIESKUMOVÝM ODDELENÍM
Pravidlo 71
Prieskumové konanie
(1)
V oznámení podľa článku 94 odsek 3 vyzve prieskumové oddelenie v prípade potreby prihlasovateľa, aby odstránil akékoľvek zaznamenané nedostatky a vykonal zmeny v opise, patentových nárokoch a výkresoch v stanovenej lehote.
(2)
Oznámenie podľa článku 94 odsek 3 má obsahovať odôvodnené vyhlásenie zahŕňajúce v prípade potreby všetky dôvody, ktoré bránia udeleniu európskeho patentu.
(3)
Predtým, ako prieskumové oddelenie rozhodne o udelení európskeho patentu, informuje prihlasovateľa o znení textu, v akom zamýšľa európsky patent udeliť, a vyzve ho, aby zaplatil poplatky za udelenie a vytlačenie a predložil preklad patentových nárokov v dvoch iných úradných jazykoch Európskeho patentového úradu, ako je jazyk konania, v lehote štyroch mesiacov. Ak prihlasovateľ zaplatí poplatky a predloží preklad v tejto lehote, bude sa predpokladať, že prihlasovateľ súhlasí s textom zamýšľaným na udelenie patentu.
(4)
Ak prihlasovateľ v lehote stanovenej v odseku 3 požaduje zmeny podľa pravidla 137 odsek 3 alebo opravy chýb podľa pravidla 139, musí predložiť, ak boli patentové nároky zmenené alebo opravené, preklad zmenených alebo opravených patentových nárokov. Ak prihlasovateľ zaplatí poplatky a predloží preklad v tejto lehote, bude sa predpokladať, že súhlasí s udelením takto zmeneného alebo opraveného patentu.
(5)
Ak prieskumové oddelenie nesúhlasí so zmenou alebo opravou požadovanou podľa odseku 4, pred rozhodnutím dá prihlasovateľovi možnosť predložiť v stanovenej lehote svoje poznámky a akékoľvek zmeny, ktoré prieskumové oddelenie pokladá za nevyhnutné, a ak sú patentové nároky zmenené, preklad zmenených patentových nárokov. Ak prihlasovateľ predloží tieto zmeny, bude sa predpokladať, že súhlasí s udelením takto zmeneného patentu. Ak je európska patentová prihláška zamietnutá, vzatá späť alebo sa považuje za vzatú späť, poplatky za udelenie a tlač a akékoľvek poplatky za patentové nároky zaplatené podľa odseku 6 budú vrátené.
(6)
Ak európska patentová prihláška v znení, v akom prieskumové oddelenie mieni udeliť európsky patent, obsahuje viac ako desať patentových nárokov, vyzve prieskumové oddelenie prihlasovateľa, aby v lehote uvedenej v odseku 3, prípadne v odseku 5 zaplatil poplatky za patentové nároky za každý ďalší patentový nárok, ak neboli tieto poplatky už zaplatené v súlade s pravidlom 45 alebo pravidlom 162.
(7)
Európska patentová prihláška sa považuje za vzatú späť, ak poplatok za udelenie, poplatok za tlač alebo poplatky za patentové nároky neboli zaplatené včas alebo ak preklad nebol podaný včas.
(8)
Ak sa určovací poplatok stane splatným po oznámení podľa odseku 3, nebude oznámenie o udelení európskeho patentu zverejnené, pokiaľ nie je určovací poplatok zaplatený. Prihlasovateľ bude o tom informovaný.
(9)
Ak sa udržiavací poplatok stane splatným po oznámení podľa odseku 3 a pred ďalším možným dátumom zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu nebude oznámenie zverejnené, pokiaľ nebude zaplatený udržiavací poplatok. Prihlasovateľ bude o tom informovaný.
(10)
V oznámení podľa odseku 3 sa uvedú určené zmluvné štáty, ktoré požadujú preklad podľa článku 65 odsek 1.
(11)
V rozhodnutí o udelení európskeho patentu sa uvedie, ktoré znenie európskej patentovej prihlášky tvorí základ pre rozhodnutie.
Pravidlo 72
Udelenie európskeho patentu rôznym prihlasovateľom
Ak boli do európskeho patentového registra zapísané ako prihlasovatelia pre rôzne zmluvné štáty rôzne osoby, podľa toho udelí Európsky patentový úrad európsky patent pre každý zmluvný štát.
HLAVA V
EURÓPSKY PATENTOVÝ SPIS
Pravidlo 73
Obsah a forma európskeho patentového spisu
(1)
Spis európskeho patentu musí obsahovať opis, patentové nároky a výkresy. Musí tiež uviesť lehotu pre namietanie proti európskemu patentu.
(2)
Prezident Európskeho patentového úradu musí určiť formu zverejnenia spisu a ktoré údaje má obsahovať.
(3)
V spise musia byť uvedené aj určené zmluvné štáty.
Pravidlo 74
Európska patentová listina
Ihneď po zverejnení európskeho patentového spisu musí Európsky patentový úrad vydať majiteľovi patentu európsku patentovú listinu. Prezident Európskeho patentového úradu musí určiť obsah, formu a spôsob oznámenia o vydaní listiny a podmienky na zaplatenie správneho poplatku.
ČASŤ V
VYKONÁVACÍ PREDPIS K ČASTI V DOHOVORU
HLAVA I
NÁMIETKOVÉ KONANIE
Pravidlo 75
Vzdanie sa alebo zánik patentu
Námietka môže byť podaná, aj keď sa európskeho patentu vzdali vo všetkých určených zmluvných štátoch alebo v týchto štátoch zanikol.
Pravidlo 76
Forma a obsah námietky
(1)
Oznámenie o námietke musí byť podané písomným odôvodneným vyhlásením.
(2)
Oznámenie o námietke musí obsahovať:
a)
náležitosti oponenta podľa pravidla 41 odsek 2 písmeno c);
b)
číslo európskeho patentu, proti ktorému bola námietka podaná, meno majiteľa patentu a názov vynálezu;
c)
uvedenie, v akom rozsahu je európsky patent namietaný, a uvedenie dôvodov, o ktoré sa námietky opierajú, takisto aj uvedenie skutočností a dôkazov podporujúcich tieto dôvody;
d)
ak si oponent ustanovil zástupcu, náležitosti podľa pravidla 41 odsek 2 písmeno d).
(3)
Časť III vykonávacieho predpisu primerane platí pre oznámenie o námietke.
Pravidlo 77
Zamietnutie námietok pre neprípustnosť
(1)
Ak námietkové oddelenie zistí, že námietka nevyhovuje článku 99 odsek 1 alebo pravidlu 76 odsek 2 písmeno c), alebo že neoznačuje dostatočne patent, proti ktorému sú námietky podané, zamietne námietky ako neprípustné, ak nie sú tieto nedostatky odstránené do uplynutia lehoty na podanie námietok.
(2)
Ak námietkové oddelenie zistí, že námietky nie sú v súlade s ustanoveniami inými ako v odseku 1, oznámi to oponentovi a vyzve ho, aby zistené nedostatky odstránil v stanovenej lehote. Ak nie sú nedostatky včas odstránené, zamietne námietkové oddelenie námietku ako neprípustnú.
(3)
Rozhodnutie o zamietnutí námietky pre neprípustnosť sa zašle majiteľovi spolu s kópiou námietky.
Pravidlo 78
Konanie, ak nie je majiteľ patentu oprávnený
(1)
Ak tretia osoba poskytne dôkaz počas námietkového konania alebo počas lehoty na námietky, že začala konanie proti majiteľovi európskeho patentu a čaká na rozhodnutie v zmysle článku 61 odsek 1, konanie o námietke bude zastavené, kým tretia osoba nedoručí Európskemu patentovému úradu svoj písomný súhlas s pokračovaním v tomto konaní. Tento súhlas je neodvolateľný. Avšak konanie sa nezastaví, ak námietkové oddelenie pokladá námietku za prípustnú. Primerane platí pravidlo 14 odseky 2 až 4.
(2)
Ak tretia osoba podľa článku 99 odsek 4 nahradila predchádzajúceho majiteľa pre jeden zmluvný štát alebo viaceré zmluvné štáty, môže patent zostávajúci v námietkovom konaní obsahovať pre tieto štáty iné patentové nároky, opis a výkresy ako pre ostatné určené štáty.
Pravidlo 79
Príprava prieskumu námietok
(1)
Námietkové oddelenie doručí námietky majiteľovi patentu a dá mu možnosť podať svoje pripomienky a prípadne zmeniť opis, patentové nároky a výkresy v stanovenej lehote.
(2)
Ak bolo podaných niekoľko námietok, doručí ich námietkové oddelenie ostatným oponentom súčasne s oznámením podľa odseku 1.
(3)
Pripomienky a zmeny podané majiteľom patentu doručí námietkové oddelenie ostatným účastníkom, a ak to považuje za účelné, vyzve ich, aby sa k nim v stanovenej lehote vyjadrili.
(4)
V prípade vstupu do konania podľa článku 105 môže sa námietkové oddelenie vzdať použitia odsekov 1 až 3.
Pravidlo 80
Zmena európskeho patentu
Bez toho, aby sa porušilo pravidlo 138, je možné v opise, v nárokoch a vo výkresoch vykonať zmeny, ak sú spôsobené dôvodmi na podanie námietky v zmysle článku 100, a to aj v prípade, ak príslušný dôvod nebol oponentom uplatnený.
Pravidlo 81
Prieskum námietok
(1)
Námietkové oddelenie preskúma dôvody námietok použité vo vyhlásení oponenta podľa pravidla 76 odsek 2 písmeno c). Dôvody pre námietky, ktoré nie sú uvedené oponentom, môže námietkové oddelenie preskúmať z vlastnej iniciatívy, ak neovplyvnia zachovanie európskeho patentu.
(2)
Oznámenia podľa článku 101 odsek 2 druhá veta a všetky odpovede na ne sa zasielajú všetkým účastníkom konania. Ak to námietkové oddelenie považuje za účelné, vyzve účastníkov konania, aby sa k nim v stanovenej lehote vyjadrili.
(3)
Vo všetkých oznámeniach podľa článku 101 odsek 1 druhá veta má prípadne majiteľ európskeho patentu možnosť, aby v prípade potreby zmenil opis, patentové nároky a výkresy. Ak je nutné, v oznámení sa uvedie odôvodnené stanovisko zahŕňajúce dôvody proti zachovaniu európskeho patentu.
Pravidlo 82
Zachovanie patentu v zmenenej podobe
(1)
Predtým, ako námietkové oddelenie rozhodne o zachovaní zmeneného európskeho patentu, oznámi účastníkom konania znenie, v ktorom mieni patent zachovať, a vyzve ich, aby podali svoje pripomienky do dvoch mesiacov, ak so znením nesúhlasia.
(2)
Ak účastník konania so znením, ktoré bolo oznámené námietkovým oddelením, nesúhlasí, môže pokračovať prieskum námietok. V opačnom prípade námietkové oddelenie po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1 vyzve majiteľa patentu, aby do troch mesiacov zaplatil predpísaný poplatok a podal preklad zmenených patentových nárokov v oboch úradných jazykoch Európskeho patentového úradu, ktoré neboli jazykom konania. Táto výzva musí obsahovať aj určené zmluvné štáty, pre ktoré sa vyžaduje preklad podľa článku 65 odsek 1.
(3)
Ak úkony požadované podľa odseku 2 nie sú vykonané včas, možno ich ešte uskutočniť do dvoch mesiacov od doručenia oznámenia, ktorým sa upozorňuje, že nebola dodržaná lehota, pokiaľ je v tejto dvojmesačnej lehote zaplatený príplatok. Inak bude patent zrušený.
(4)
V rozhodnutí o zachovaní európskeho patentu v zmenenej forme sa uvedie, ktoré znenie európskeho patentu je podkladom na jeho zachovanie.
Pravidlo 83
Vyžiadanie podkladov
Dokumenty, na ktoré sa účastník námietkového konania odvoláva, sa podávajú spolu s námietkami alebo s písomnými návrhmi. Ak také dokumenty nie sú priložené ani podané včas na základe výzvy Európskeho patentového úradu, môže Úrad rozhodnúť, že nebude brať do úvahy žiadne argumenty založené na nich.
Pravidlo 84
Pokračovanie v konaní o námietkach Európskym patentovým úradom z moci úradnej
(1)
Ak sa európskeho patentu jeho majiteľ vzdal vo všetkých určených štátoch alebo ak vo všetkých týchto štátoch zanikol, je možné na žiadosť oponenta v konaní o námietkach pokračovať na žiadosť podanú do dvoch mesiacov od oznámenia Európskeho patentového úradu oznamujúceho oponentovi, že došlo k vzdaniu sa alebo zániku patentu.
(2)
V prípade smrti alebo straty právnej spôsobilosti oponenta môže Európsky patentový úrad pokračovať v konaní o námietkach z moci úradnej, a to aj bez účasti dedičov alebo právnych zástupcov. To isté platí aj v prípade, ak je námietka vzatá späť.
Pravidlo 85
Prevod európskeho patentu
Pravidlo 22 sa použije na prevod európskeho patentu uskutočnený počas lehoty na podanie námietky alebo počas konania o námietke.
Pravidlo 86
Dokumenty pri konaní o námietkach
Časť III vykonávacieho predpisu sa pri dokumentoch podaných v konaní o námietkach použije primerane.
Pravidlo 87
Obsah a forma nového európskeho patentového spisu
Nový európsky patentový spis musí obsahovať opis, patentové nároky a výkresy v zmenenej podobe. Platí pravidlo 73 odseky 2 a 3 a pravidlo 74.
Pravidlo 88
Náklady
(1)
Rozdelenie nákladov sa určí v rozhodnutí o námietkach. Pri tomto rozdelení sa prihliada iba na náklady nevyhnutné na zabezpečenie riadnej ochrany práv. Náklady zahŕňajú aj odmenu zástupcom účastníkov konania.
(2)
Námietkové oddelenie stanoví na žiadosť výšku nákladov, ktoré majú byť zaplatené na základe konečného rozhodnutia o ich rozdelení. K žiadosti sa pripojí vyčíslenie nákladov spolu s podkladmi. Náklady sa môžu určiť po overení ich vierohodnosti.
(3)
Žiadosť, aby námietkové oddelenie rozhodlo, sa podáva do jedného mesiaca po doručení stanovenia nákladov podľa odseku 2. Žiadosť sa podáva písomne a uvedú sa dôvody, na ktorých základe je založená. Žiadosť sa považuje za podanú až po zaplatení predpísaného poplatku.
(4)
Námietkové oddelenie rozhodne o žiadosti uvedenej v odseku 3 bez ústneho konania.
Pravidlo 89
Pristúpenie údajného porušovateľa
(1)
Oznámenie o pristúpení musí byť podané do troch mesiacov od začatia konania podľa článku 105.
(2)
Oznámenie o pristúpení musí byť podané odôvodneným písomným vyjadrením; primerane platia pravidlá 76 a 77. Kým nie je zaplatený poplatok za námietku, oznámenie o pristúpení sa nepokladá za podané.
HLAVA II
KONANIE O OBMEDZENÍ ALEBO ZRUŠENÍ
Pravidlo 90
Predmet konania
Predmetom konania o obmedzení alebo zrušení podľa článku 105a je európsky patent udelený alebo zmenený v námietkovom konaní alebo v konaní o obmedzení pred Európskym patentovým úradom.
Pravidlo 91
Zodpovednosť za konanie
Prieskumové oddelenie rozhoduje o žiadostiach o obmedzenie alebo zrušenie európskeho patentu podľa článku 105a. Primerane platí článok 18 odsek 2.
Pravidlo 92
Náležitosti žiadosti
(1)
Žiadosť o obmedzenie alebo zrušenie európskeho patentu musí byť podaná písomne. Časť III vykonávacieho predpisu primerane platí pre podklady podané v konaní o obmedzení alebo zrušení patentu.
(2)
Žiadosť musí obsahovať:
a)
náležitosti majiteľa európskeho patentu, ktorý žiadosť podáva (žiadateľ), podľa pravidla 41 odsek 2 písmeno c), a uvedenie zmluvných štátov, pre ktoré je žiadateľ majiteľom patentu;
b)
číslo patentu, pre ktorý sa žiada obmedzenie alebo zrušenie, a zoznam zmluvných štátov, v ktorých je patent platný;
c)
ak je to nevyhnutné, mená a adresy majiteľov patentu v tých zmluvných štátoch, v ktorých nie je žiadateľ majiteľom patentu, a dôkaz, že žiadateľ je oprávnený konať v konaní v ich prospech;
d)
ak sa požaduje obmedzenie patentu, celkové znenie zmenených patentových nárokov a prípadne zmeneného opisu a výkresov;
e)
ak žiadateľ ustanovil zástupcu, jeho náležitosti podľa článku 41 odsek 2 písmeno d).
Pravidlo 93
Prednosť námietkového konania
(1)
Žiadosť o obmedzenie alebo zrušenie sa nepovažuje za podanú, ak v čase jej podania trvá námietkové konanie o príslušnom patente.
(2)
Ak v čase podania námietky proti európskemu patentu trvá konanie o obmedzení tohto patentu, musí prieskumové oddelenie ukončiť konanie o obmedzení a vrátiť poplatok za obmedzenie. Takisto sa musí vrátiť poplatok uvedený v pravidle 95 odsek 3 prvá veta, ak žiadateľ už tento poplatok zaplatil.
Pravidlo 94
Zamietnutie žiadosti ako neprípustnej
Ak prieskumové oddelenie zistí, že žiadosť o obmedzenie alebo zrušenie nespĺňa náležitosti pravidla 92, vyzve žiadateľa, aby odstránil zaznamenané nedostatky v lehote, ktorú určí. Ak nie sú nedostatky odstránené včas, prieskumové oddelenie zamietne žiadosť ako neprípustnú.
Pravidlo 95
Rozhodnutie o žiadosti
(1)
Ak je žiadosť o zrušenie prípustná, prieskumové oddelenie zruší patent a oznámi to žiadateľovi.
(2)
Ak je žiadosť o obmedzenie prípustná, prieskumové oddelenie preskúma, či zmenené patentové nároky tvoria obmedzenie proti patentovým nárokom udeleným alebo zmeneným v námietkovom konaní alebo v konaní o obmedzenie a spĺňa náležitosti článku 84 a článku 123 odseky 2 a 3. Ak žiadosť nespĺňa tieto požiadavky, prieskumové oddelenie poskytne žiadateľovi možnosť odstrániť zaznamenané nedostatky a zmeniť patentové nároky a ak je to nevyhnutné, opis a výkresy v lehote, ktorú stanoví.
(3)
Ak je žiadosť o obmedzenie prípustná podľa odseku 2, prieskumové oddelenie to oznámi žiadateľovi a vyzve ho, aby zaplatil predpísaný poplatok a aby podal preklad zmenených nárokov v úradných jazykoch Európskeho patentového úradu iných, ako je jazyk konania, v lehote troch mesiacov; pravidlo 82 odsek 3 prvá veta platí primerane. Ak žiadateľ splní tieto požiadavky včas, prieskumové oddelenie patent obmedzí.
(4)
Ak žiadateľ neodpovie včas na oznámenie vydané podľa odseku 2 alebo ak nie je žiadosť o obmedzenie prípustná, alebo ak žiadateľ nesplní včas požiadavky podľa odseku 3, prieskumové oddelenie žiadosť zamietne.
Pravidlo 96
Obsah a forma zmeneného európskeho patentového spisu
Zmenený európsky patentový spis obsahuje zmenený opis, patentové nároky a výkresy. Použije sa pravidlo 73 odseky 2 a 3 a pravidlo 74.
ČASŤ VI
VYKONÁVACÍ PREDPIS K ČASTI VI DOHOVORU
HLAVA I
KONANIE O SŤAŽNOSTI
Pravidlo 97
Sťažnosť proti rozdeleniu a stanoveniu poplatkov
(1)
Rozdelenie poplatkov námietkového konania nemôže byť samostatným predmetom sťažnosti.
(2)
Nemožno sa odvolať proti rozhodnutiu stanovujúcemu výšku nákladov za námietkové konanie, pokiaľ suma neprekročí výšku poplatku za sťažnosť.
Pravidlo 98
Vzdanie sa alebo zánik patentu
Sťažnosť proti rozhodnutiu námietkového oddelenia je možné podať, aj keď sa európskeho patentu vzdali vo všetkých určených zmluvných štátoch alebo v týchto štátoch zanikol.
Pravidlo 99
Obsah oznámenia o sťažnosti a uvedenie dôvodov
(1)
Oznámenie o sťažnosti obsahuje:
a)
meno a adresu sťažovateľa podľa pravidla 41 odsek 2 písmeno c);
b)
uvedenie napadnutého rozhodnutia a
c)
žiadosť, ktorá určuje predmet sťažnosti.
(2)
Pri uvedení dôvodov sťažnosti uvedie sťažovateľ dôvody na odloženie napadnutého rozhodnutia alebo rozsah, v akom má byť zmenený, a fakty a dôkazy, ktoré sú základom sťažnosti.
(3)
Časť III vykonávacieho predpisu primerane platí pre oznámenie sťažnosti, uvedenie dôvodov a podkladov podaných pre konanie o sťažnosti.
Pravidlo 100
Prieskum sťažností
(1)
Pokiaľ nie je uvedené inak, ustanovenia týkajúce sa konania pred odborom, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie, platia pre konanie o sťažnosti.
(2)
Pri skúmaní sťažnosti prizve sťažnostný senát zúčastnené strany tak často, ako je potrebné, aby predložili v lehote, ktorú stanoví, svoje pripomienky k oznámeniam, ktoré vydal, alebo k pripomienkam, ktoré predložila iná strana.
(3)
Ak prihlasovateľ neodpovie na výzvu podľa odseku 2 včas, považuje sa európska patentová prihláška za vzatú späť, pokiaľ nerozhodne o napadnutom rozhodnutí právne oddelenie.
Pravidlo 101
Zamietnutie sťažnosti pre neprípustnosť
(1)
Ak sťažnosť nevyhovuje ustanoveniam článkov 106 až 108, pravidla 97 alebo pravidla 99 odsek 1 písmeno b) alebo c) alebo odsek 2, sťažnostný senát ju zamietne ako neprípustnú, kým nebudú odstránené nedostatky do uplynutia príslušnej lehoty podľa článku 108.
(2)
Ak sťažnostný senát zistí, že sťažnosť nespĺňa požiadavky pravidla 99 odsek 1 písmeno a), oznámi to sťažovateľovi a vyzve ho, aby odstránil zistené nedostatky v lehote, ktorú mu stanoví. Ak sa nedostatky neodstránia včas, sťažnostný senát zamietne sťažnosť pre neprípustnosť.
Pravidlo 102
Forma rozhodnutia sťažnostného senátu
Rozhodnutie musí byť potvrdené predsedom sťažnostného senátu a príslušným pracovníkom registra sťažnostného senátu, buď ich podpisom, alebo iným povoleným spôsobom. Rozhodnutie musí obsahovať:
a)
vyhlásenie, že bolo doručené sťažnostným senátom;
b)
dátum rozhodnutia;
c)
meno predsedu a mená ostatných prítomných členov sťažnostného senátu;
d)
mená zúčastnených strán a ich zástupcov;
e)
žiadosti zúčastnených strán;
f)
súhrn faktov;
g)
odôvodnenie;
h)
nariadenie sťažnostného senátu zahŕňajúce, ak je to nevyhnutné, rozhodnutie o nákladoch.
Pravidlo 103
Vrátenie poplatkov za sťažnosť
(1)
Poplatok za sťažnosť bude vrátený
a)
v prípade predbežného preskúmania alebo ak sťažnostný senát pokladá sťažnosť za oprávnenú, ak je toto vrátenie spravodlivé z dôvodu porušenia konania alebo
b)
ak je sťažnosť vzatá späť pred podaním dôvodov sťažnosti a pred uplynutím lehoty na ich podanie.
(2)
Odbor, ktorého rozhodnutie je napadnuté, nariadi vrátenie, ak skontroluje svoje rozhodnutie a pokladá vrátenie za spravodlivé z dôvodu porušenia konania. Vo všetkých ostatných prípadoch o predmetoch vrátenia rozhoduje sťažnostný senát.
HLAVA II
ŽIADOSTI O PRESKÚMANIE VEĽKÝM SŤAŽNOSTNÝM SENÁTOM
Pravidlo 104
Ďalšie základné chyby v konaní
Základná chyba v konaní podľa článku 112a odsek 2 písmeno d) sa môže vyskytnúť, ak sťažnostný senát,
a)
napriek ustanoveniam článku 116 nezabezpečil priebeh ústneho konania požadovaného žiadateľom alebo
b)
rozhodol o sťažnosti bez rozhodnutia o žiadosti podstatnej pre toto rozhodnutie.
Pravidlo 105
Trestné činy
Žiadosť o preskúmanie sa môže zakladať na článku 112a odsek 2 písmeno e), ak príslušný súd alebo úrad konštatoval, že bol spáchaný trestný čin; rozsudok nie je potrebný.
Pravidlo 106
Povinnosť vzniesť námietku
Žiadosť podľa článku 112a odsek 2 písmeno a) až d) je prípustná iba v prípade, ak bola vznesená námietka vzhľadom na chybu v konaní počas konania o sťažnosti a zamietnutá sťažnostným senátom okrem prípadu, keď táto námietka nemohla byť vznesená počas konania o sťažnosti.
Pravidlo 107
Obsah žiadosti o preskúmanie
(1)
Žiadosť musí obsahovať:
a)
meno a adresu žiadateľa podľa ustanovení pravidla 41 odsek 2 písmeno c);
b)
uvedenie rozhodnutia, ktoré má byť preskúmané.
(2)
V žiadosti musia byť uvedené dôvody na odloženie rozhodnutia sťažnostného senátu a fakty a dôkazy, na ktorých je žiadosť založená.
(3)
Časť III vykonávacieho predpisu platí primerane pre žiadosť o preskúmanie a dokumenty podané v konaní.
Pravidlo 108
Prieskum žiadosti
(1)
Ak žiadosť nespĺňa ustanovenia článku 112a odseky 1, 2 alebo 4, pravidla 106 alebo pravidla 107 odsek 1 písmeno b) alebo odsek 2, Veľký sťažnostný senát ju zamietne pre neprípustnosť, pokiaľ nebudú odstránené nedostatky pred uplynutím príslušnej lehoty podľa článku 112a odsek 4.
(2)
Ak Veľký sťažnostný senát zistí, že žiadosť nespĺňa požiadavky pravidla 107 odsek 1 písmeno a), oznámi to žiadateľovi a vyzve ho, aby v stanovenej lehote odstránil uvedené nedostatky. Ak nie sú nedostatky odstránené včas, Veľký sťažnostný senát zamietne žiadosť ako neprípustnú.
(3)
Ak je žiadosť prípustná, Veľký sťažnostný senát odloží rozhodnutie sťažnostného senátu a nariadi opätovné otvorenie konania pred sťažnostným senátom zodpovedným podľa pravidla 12 odsek 4. Veľký sťažnostný senát môže nariadiť, aby boli členovia sťažnostného senátu, ktorí prijali rozhodnutie, ktoré bolo odložené, nahradení.
Pravidlo 109
Konanie týkajúce sa žiadostí o preskúmanie
(1)
V konaní podľa článku 112a platia ustanovenia týkajúce sa konania pred sťažnostným senátom, pokiaľ nie je uvedené inak. Neplatí pravidlo 115 odsek 1 druhá veta, pravidlo 118 odsek 2 prvá veta a pravidlo 132 odsek 2. Veľký sťažnostný senát môže určiť lehotu odvodenú od pravidla 4 odsek 1 prvá veta.
(2)
Veľký sťažnostný senát,
a)
pozostávajúci z dvoch právne kvalifikovaných členov a z jedného technicky kvalifikovaného člena preskúma všetky žiadosti o preskúmanie a zamietne tie, ktoré sú jasne neprípustné alebo nedovolené; také rozhodnutie si vyžaduje jednohlasnosť;
b)
pozostávajúci zo štyroch právne kvalifikovaných členov a z jedného technicky kvalifikovaného člena rozhodne o každej žiadosti, ktorá nebola zamietnutá podľa písmena a).
(3)
Veľký sťažnostný senát zostavený podľa odseku 2 písmeno a) rozhoduje bez účasti ostatných strán a na základe podanej žiadosti.
Pravidlo 110
Vrátenie poplatku za žiadosti o preskúmanie
Veľký sťažnostný senát nariadi vrátenie poplatku za žiadosť o preskúmanie, ak je znovu otvorené konanie pred sťažnostným senátom.
ČASŤ VII
VYKONÁVACÍ PREDPIS K ČASTI VII DOHOVORU
HLAVA I
ROZHODNUTIA A OZNÁMENIA EURÓPSKEHO PATENTOVÉHO ÚRADU
Pravidlo 111
Forma rozhodnutí
(1)
Rozhodnutia prijaté v priebehu ústneho rokovania pred Európskym patentovým úradom môžu byť vyhlásené ústne. Následne musia byť vypracované písomne a oznámené účastníkom konania.
(2)
Rozhodnutia Európskeho patentového úradu, proti ktorým je možné podať opravný prostriedok, musia byť odôvodnené a musia obsahovať poučenie o možnosti opravného prostriedku a upozornenia účastníkov konania na ustanovenia článkov 106 až 108, ktorých znenie musí byť pripojené. Účastníci konania nemôžu žiadať vynechanie tohto poučenia.
Pravidlo 112
Zistenie straty práv
(1)
Ak Európsky patentový úrad zistí, že došlo ku strate práv bez akéhokoľvek rozhodnutia týkajúceho sa zamietnutia európskej patentovej prihlášky alebo udelenia, zrušenia alebo zachovania európskeho patentu, alebo bez dokazovania, oznámi to príslušnej zúčastnenej strane.
(2)
Ak sa príslušná zúčastnená strana domnieva, že zistenie Európskeho patentového úradu je chybné, môže v lehote dvoch mesiacov od oznámenia podľa odseku 1 požiadať o rozhodnutie v tejto veci. Európsky patentový úrad môže rozhodnúť, len ak sa nestotožňuje s názorom žiadateľa; v opačnom prípade informuje túto zúčastnenú stranu.
Pravidlo 113
Podpis, meno, pečiatka
(1)
Každé rozhodnutie, predvolanie, oznámenie a správa z Európskeho patentového úradu musia obsahovať podpis s uvedením mena zodpovedného pracovníka.
(2)
Ak je dokument podľa odseku 1 vyhotovený zodpovedným pracovníkom na počítači, je možné podpis nahradiť pečiatkou. Ak sú dokumenty vytvorené automaticky počítačom, je možné upustiť aj od mena zodpovedného pracovníka. To isté platí pre predtlačené správy a oznámenia.
HLAVA II
PRIPOMIENKY TRETÍCH STRÁN
Pravidlo 114
Pripomienky tretích strán
(1)
Všetky pripomienky tretej strany musia byť podané písomne v úradnom jazyku Európskeho patentového úradu a musia vymenovať všetky dôvody, na ktorých sa zakladajú. Platí pravidlo 3 odsek 3.
(2)
Všetky tieto pripomienky musia byť oznámené prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu, ktorý sa k nim môže vyjadriť.
HLAVA III
ÚSTNE KONANIE A DOKAZOVANIE
Pravidlo 115
Predvolanie na ústne konanie
(1)
Predvolanie účastníkov na ústne konanie podľa článku 116 obsahuje upozornenie na odsek 2 tohto pravidla. V predvolaní sa stanoví lehota aspoň dva mesiace, ak strany nesúhlasia s kratšou lehotou.
(2)
Ak sa riadne predvolaný účastník nedostaví na ústne konanie pred Európskym patentovým úradom, môže sa v konaní pokračovať bez tohto účastníka.
Pravidlo 116
Príprava ústneho konania
(1)
Pri vydaní predvolania upozorní Európsky patentový úrad na body, ktoré majú byť podľa jeho názoru prerokované, aby mohlo byť vydané rozhodnutie. Súčasne stanoví konečný dátum na písomné podania v rámci prípravy ústneho konania. Pravidlo 132 sa nepoužije. Nové skutočnosti a dôkazy predložené po tomto dátume nemusia byť vzaté do úvahy, ak nie sú prijaté z dôvodu zmeny predmetu konania.
(2)
Ak boli prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu oznámené dôvody, ktoré bránia udeleniu alebo zachovaniu patentu, môže byť vyzvaný, aby predložil najneskôr k dátumu uvedenému v odseku 1 druhá veta dokumenty, ktoré spĺňajú požiadavky Dohovoru. Odsek 1 tretia a štvrtá veta sa použijú primerane.
Pravidlo 117
Rozhodnutie o prijímaní dôkazov
Ak Európsky patentový úrad pokladá za nutné vypočuť účastníka, svedka alebo znalca alebo vykonať obhliadku, vydá k tomu rozhodnutie stanovujúce skúmanie, ktoré zamýšľa vykonať, relevantné skutočnosti, ktoré majú byť dokázané, a dátum, čas a miesto skúmania. Ak účastník požiada o výsluch svedka alebo znalca, stanoví sa v rozhodnutí Európskeho patentového úradu aj lehota, v ktorej musí žiadateľ oznámiť meno a adresu príslušného svedka alebo znalca.
Pravidlo 118
Predvolanie na vypočutie pred Európskym patentovým úradom
(1)
Predvolanie na vypočutie pred Európskym patentovým úradom musí byť vydané pre príslušných účastníkov, svedkov alebo znalcov.
(2)
V predvolaní na vypočutie účastníkov, svedkov alebo znalcov sa stanoví lehota aspoň dva mesiace, pokiaľ nesúhlasia s kratšou lehotou. Predvolanie musí obsahovať:
a)
výpis z rozhodnutia podľa pravidla 117, ktoré musí obsahovať najmä dátum, hodinu a miesto nariadeného skúmania a skutočnosti, ohľadom ktorých budú účastníci konania, svedkovia a znalci vypočutí;
b)
mená účastníkov a podrobnosti o právach, ktoré môžu svedkovia a znalci uplatniť podľa pravidla 122 odseky 2 až 4;
c)
upozornenie, že účastník, svedok alebo znalec môže požiadať o vypočutie prostredníctvom príslušného súdu v štáte trvalého bydliska podľa pravidla 120, a výzvu, aby v stanovenej lehote oznámil Európskemu patentovému úradu, či je pripravený sa tam dostaviť.
Pravidlo 119
Prieskum dôkazov pred Európskym patentovým úradom
(1)
Prieskumové oddelenie, námietkové oddelenie alebo sťažnostný senát môžu poveriť jedného zo svojich členov, aby preveril uvedené dôkazy.
(2)
Účastník, svedok alebo znalec je pred výsluchom upozornený na to, že Európsky patentový úrad môže požiadať príslušný súd v štáte trvalého bydliska príslušnej osoby o vykonanie nového výsluchu pod prísahou alebo v rovnako záväznej forme.
(3)
Účastníci sa môžu dokazovania zúčastniť a môžu vypočúvanému účastníkovi, svedkovi a znalcovi klásť relevantné otázky.
Pravidlo 120
Vypočutie na príslušnom národnom súde
(1)
Účastník, svedok alebo znalec, ktorý je predvolaný na Európsky patentový úrad, môže neskôr požadovať, aby bol vypočutý na príslušnom súde v štáte jeho trvalého bydliska. Ak sa toto požaduje alebo nie je doručená žiadna odpoveď v lehote stanovenej v predvolaní, Európsky patentový úrad môže požadovať v súlade s ustanoveniami článku 131 odsek 2, aby príslušný súd vypočul príslušnú osobu.
(2)
Ak bol účastník, svedok alebo znalec vypočutý Európskym patentovým úradom, môže neskôr podľa článku 131 odsek 2, ak považuje za potrebné, aby bolo svedectvo pod prísahou alebo v rovnako záväznej forme, vydať žiadosť na príslušný súd v štáte trvalého bydliska príslušnej osoby, aby bola znovu vypočutá za týchto podmienok.
(3)
Ak Európsky patentový úrad požiada príslušný súd o vypočutie, môže od súdu požadovať vypočutie pod prísahou alebo v rovnako záväznej forme a dovoliť členovi príslušného odboru zúčastniť sa vypočutia a klásť otázky účastníkovi, svedkovi alebo znalcovi buď cez sprostredkovateľa súdu, alebo priamo.
Pravidlo 121
Poverenie znalcov
(1)
Európsky patentový úrad rozhodne, v akej forme majú byť predložené posudky ním určených znalcov.
(2)
Poverenie znalca obsahuje:
a)
presný opis úlohy;
b)
lehotu na predloženie znaleckého posudku;
c)
mená účastníkov konania;
d)
informáciu o právach, ktoré môže uplatniť podľa pravidla 122 odseky 2 až 4.
(3)
Účastníci dostanú kópiu písomného posudku.
(4)
Účastníci môžu znalca namietať. O námietke rozhodne príslušný odbor Európskeho patentového úradu.
Pravidlo 122
Náklady na dokazovanie
(1)
Európsky patentový úrad môže podmieniť dokazovanie tým, že účastník, ktorý o dokazovanie požiadal, zloží sumu, ktorej výška sa stanoví na základe predpokladaných nákladov.
(2)
Svedkovia a znalci, ktorých predvolal Európsky patentový úrad a ktorí sa naň dostavili, majú nárok na primeranú náhradu cestovných nákladov a stravné. Na tieto výdavky im môže byť poskytnutá záloha. To platí aj pre osoby, ktoré sa dostavia na Európsky patentový úrad bez predvolania a sú vypočutí ako svedkovia alebo znalci.
(3)
Svedkovia, ktorí majú nárok na náhradu podľa odseku 2, majú rovnako nárok na primeranú kompenzáciu ušlého zisku a znalci majú nárok na odmenu za prácu. Tieto platby sú svedkom alebo znalcom vyplatené po splnení ich povinností alebo úloh.
(4)
Podrobnosti o vykonaní ustanovení odsekov 2 a 3 stanoví Správna rada. Všetky sumy splatné podľa týchto ustanovení uhradí Európsky patentový úrad.
Pravidlo 123
Uchovanie dôkazov
(1)
Európsky patentový úrad môže na základe žiadosti bezodkladne pristúpiť k uchovaniu dôkazov o skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť rozhodnutie, ktoré bude musieť pravdepodobne urobiť vo veci európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu, ak sú dôvodné obavy, že by sa vykonanie dôkazov mohlo neskôr stať ťažším alebo dokonca nemožným. Dátum vykonania opatrení sa oznámi prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu dostatočne včas, aby sa ho mohol zúčastniť. Ten môže klásť relevantné otázky.
(2)
Žiadosť obsahuje:
a)
náležitosti žiadateľa v súlade s ustanovením pravidla 41 odsek 2 písmeno c);
b)
dostatočné označenie príslušnej európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu;
c)
uvedenie skutočností, ohľadne ktorých má byť vykonaný dôkaz;
d)
náležitosti spôsobu poskytnutia alebo získania dôkazu;
e)
vyhlásenie, na ktorom sa zakladá jasný dôkaz pre obavy, že následné zistenie dôkazu môže byť ťažšie alebo nemožné.
(3)
Žiadosť sa považuje za podanú až po zaplatení predpísaného poplatku.
(4)
Rozhodnutie o žiadosti a výslednom dokazovaní spočíva na odbore Európskeho patentového úradu, ktorý by urobil rozhodnutie ovplyvnené skutočnosťami, ktoré sa majú dokázať. Platia ustanovenia týkajúce sa dokazovania v konaní pred Európskym patentovým úradom.
Pravidlo 124
Zápis ústneho konania a dokazovania
(1)
O ústnom konaní alebo dokazovaní sa vyhotoví zápis, ktorý obsahuje podstatné skutočnosti ústneho konania alebo dokazovania, relevantné vyhlásenia účastníkov, výpovede účastníkov, svedkov alebo znalcov a výsledok obhliadky.
(2)
Zápis o výpovedi svedka, znalca alebo účastníka sa číta nahlas, je mu predložený, aby si ho skontroloval, alebo ak je zaznamenaný technickými prostriedkami, sa prehrá, pokiaľ sa tohto práva nevzdá. V zápise sa uvedie, že táto formálna náležitosť bola splnená a že osoba, ktorá poskytla výpoveď, so zápisom súhlasí. Ak nebol zápis schválený, poznamenajú sa výhrady. Zápis nie je potrebné prehrať alebo schváliť, ak bola výpoveď nahraná doslovne a priamo pomocou technických prostriedkov.
(3)
Zápis podpíše zamestnanec zodpovedný za jeho vypracovanie a zamestnanec, ktorý viedol ústne konanie alebo dokazovanie.
(4)
Účastníci konania dostanú kópiu zápisu.
HLAVA IV
OZNÁMENIA
Pravidlo 125
Všeobecné ustanovenia
(1)
V konaní pred Európskym patentovým úradom každé oznámenie, ktoré sa má vykonať, má byť vo forme pôvodnej písomnosti, jej kópie, ktorá je overená alebo má pečiatku Európskeho patentového úradu, alebo počítačom vytlačených písomností s takouto pečiatkou. Kópie písomností vydaných samotnými zúčastnenými stranami si takéto potvrdenie nevyžadujú.
(2)
Oznámenie sa vykonáva:
a)
poštou v súlade s pravidlom 126;
b)
technickými prostriedkami komunikácie v súlade s pravidlom 127;
c)
odovzdaním v priestoroch Európskeho patentového úradu v súlade s pravidlom 128;
d)
verejným oznámením v súlade s pravidlom 129.
(3)
Oznámenie prostredníctvom ústredného úradu priemyselného vlastníctva zmluvného štátu sa uskutočňuje podľa právnej úpravy platnej pre tento úrad v národnom konaní.
(4)
Ak bola písomnosť doručená adresátovi, ak Európsky patentový úrad nemôže preukázať, že bola riadne oznámená, alebo ak ustanovenia týkajúce sa jej oznámenia neboli splnené, písomnosť sa považuje za oznámenú ku dňu, ktorý Európsky patentový úrad určil ako dátum prijatia.
Pravidlo 126
Oznámenie poštou
(1)
Rozhodnutia, od ktorých sa odvíja plynutie lehoty na podanie sťažnosti alebo žiadosti o preskúmanie, predvolania a ďalších písomností stanovených prezidentom Európskeho patentového úradu, sa oznamujú doporučenou zásielkou s doručenkou. Všetky ostatné oznámenia poštou sa zasielajú doporučene.
(2)
Ak je oznámenie vykonané doporučenou zásielkou, buď s doručenkou alebo bez nej, takýto list sa považuje za doručený adresátovi na desiaty deň od odoslania, pokiaľ nezastihol adresáta alebo ho zastihol neskôr; v prípade akýchkoľvek pochybností je povinnosťou Európskeho patentového úradu zistiť, či list došiel na danú adresu alebo prípadne zistiť dátum, kedy bol list doručený adresátovi.
(3)
Oznámenie doporučenou zásielkou, s doručenkou alebo bez nej, sa považuje za doručené, aj ak je prevzatie listu odmietnuté.
(4)
Ak nie je oznámenie poštou upravené odsekmi 1 až 3, použije sa zákon štátu, v ktorom sa oznámenie vykoná.
Pravidlo 127
Oznámenie technickými prostriedkami komunikácie
Oznámenie sa môže vykonať takými technickými prostriedkami komunikácie, ktoré sú určené prezidentom Európskeho patentového úradu, a v súlade s podmienkami, ktoré stanovil.
Pravidlo 128
Oznámenie priamym odovzdaním
Oznámenie je možné uskutočniť v priestoroch Európskeho patentového úradu priamym odovzdaním písomnosti adresátovi, ktorý jeho prijatie potvrdí. Oznámenie sa považuje za uskutočnené aj vtedy, ak adresát prijatie písomnosti alebo potvrdenie prijatia odmietne.
Pravidlo 129
Verejné oznámenie
(1)
Ak nie je možné zistiť adresu adresáta alebo ak oznámenie podľa pravidla 126 odsek 1 nie je možné uskutočniť ani po druhom pokuse, vykoná sa oznámenie verejným oznamom.
(2)
Prezident Európskeho patentového úradu stanoví spôsoby verejného oznámenia, ako aj začiatok plynutia jednomesačnej lehoty, po ktorej uplynutí sa považuje písomnosť za oznámenú.
Pravidlo 130
Oznámenie zástupcom
(1)
Ak bol ustanovený zástupca, oznámenia sú adresované jemu.
(2)
Ak bolo zvolených niekoľko zástupcov jedného účastníka, postačí oznámenie jednému z nich.
(3)
Ak má niekoľko účastníkov spoločného zástupcu, postačí oznámenie spoločnému zástupcovi.
HLAVA V
LEHOTY
Pravidlo 131
Počítanie lehôt
(1)
Lehoty sa stanovia na celé roky, mesiace, týždne alebo dni.
(2)
Počítanie lehoty sa začína dňom, ktorý nasleduje po dni, keď nastala rozhodujúca udalosť, udalosť, ktorá je buď úkonom v konaní, alebo uplynutím inej lehoty. Ak je procesným úkonom oznámenie, rozhodujúcou udalosťou je prevzatie oznamovanej písomnosti, pokiaľ nie je stanovené inak.
(3)
Ak je lehota vyjadrená ako jeden rok alebo určitý počet rokov, potom uplynie v príslušnom nasledujúcom roku, a to v mesiaci, ktorý má rovnaký názov, v deň, ktorý má rovnaké číslo ako mesiac a deň, v ktorom táto udalosť nastala; ak príslušný nasledujúci mesiac nemá deň rovnakého čísla, lehota uplynie posledným dňom tohto mesiaca.
(4)
Ak je lehota vyjadrená ako jeden mesiac alebo určitý počet mesiacov, potom uplynie v príslušnom nasledujúcom mesiaci, a to v deň, ktorý má rovnaké číslo ako deň, keď táto udalosť nastala; ak príslušný nasledujúci mesiac nemá deň rovnakého čísla, lehota uplynie posledným dňom tohto mesiaca.
(5)
Ak je lehota vyjadrená ako jeden týždeň alebo určitý počet týždňov, potom uplynie v príslušnom nasledujúcom týždni v deň, ktorý má rovnaký názov ako deň, keď udalosť nastala.
Pravidlo 132
Lehoty stanovené Európskym patentovým úradom
(1)
Ak je v Dohovore alebo v tomto vykonávacom predpise uvedené, že „lehotu stanoví“, túto lehotu stanoví Európsky patentový úrad.
(2)
Ak nie je stanovené ináč, lehota stanovená Európskym patentovým úradom nesmie byť kratšia ako dva mesiace ani dlhšia ako štyri mesiace; za istých okolností môže trvať až šesť mesiacov. V osobitných prípadoch je možné lehotu predĺžiť na žiadosť podanú pred uplynutím tejto lehoty.
Pravidlo 133
Oneskorené prijatie písomností
(1)
Písomnosť oneskorene prijatá Európskym patentovým úradom sa pokladá za prijatú včas, ak bola odoslaná alebo doručená doručovateľskou službou v čase pred uplynutím lehoty za podmienok určených prezidentom Európskeho patentového úradu, pokiaľ nebola písomnosť prijatá neskôr ako tri mesiace od uplynutia lehoty.
(2)
Odsek 1 platí primerane pre lehotu, podľa ktorej sa záležitosti vybavujú príslušným úradom podľa článku 75 odsek 1 písmeno b) alebo odsek 2 písmeno b).
Pravidlo 134
Predĺženie lehôt
(1)
Ak lehota uplynie v deň, keď niektorý z prijímacích úradov Európskeho patentového úradu podľa pravidla 35 odsek 1 nie je otvorený pre príjem písomností, alebo v deň, keď z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 2, nie je doručovaná bežná pošta, predlžuje sa lehota do prvého nasledujúceho dňa, keď sú všetky prijímacie úrady otvorené pre príjem písomností a keď je doručovaná bežná pošta. Ak písomnosti podané jedným z technických prostriedkov komunikácie povolených prezidentom Európskeho patentového úradu podľa pravidla 2 odsek 1 nemôžu byť prijaté, prvá veta platí primerane.
(2)
Ak uplynie lehota v deň, keď došlo ku všeobecnému prerušeniu doručovania alebo podávania pošty v zmluvnom štáte, predlžuje sa účastníkom, ktorí majú bydlisko v príslušnom štáte alebo ktorí si zvolili zástupcu so sídlom v tomto štáte, lehota do prvého nasledujúceho dňa po skončení obdobia prerušenia. V prípade, že je príslušný štát štátom, kde má sídlo Európsky patentový úrad, platí toto ustanovenie pre všetkých účastníkov a ich zástupcov. Tento odsek platí primerane pre lehotu uvedenú v pravidle 37 odsek 2.
(3)
Odseky 1 a 2 platia primerane, ak ide o úkony vykonané v príslušnom úrade podľa článku 75 odsek 1 písmeno b) alebo odsek 2 písmeno b).
(4)
Dátum začiatku a konca prerušenia podľa odseku 2 zverejní Európsky patentový úrad.
(5)
Bez ohľadu na odseky 1 až 4 príslušný účastník konania môže poskytnúť dôkaz, že v niektorom z desiatich dní predo dňom uplynutia lehoty doručovanie alebo podanie pošty bolo prerušené z dôvodu mimoriadnych okolností ako prírodnej katastrofy, vojny, občianskych nepokojov, všeobecných porúch technických prostriedkov komunikácie povolených prezidentom Európskeho patentového úradu podľa pravidla 2 odsek 1 alebo z iných podobných dôvodov zasahujúcich miesto bydliska účastníka alebo jeho zástupcu alebo miesto ich podnikania. Ak predložený dôkaz presvedčí Európsky patentový úrad, oneskorene prijatý dokument sa pokladá za prijatý včas za predpokladu, že poštová zásielka alebo podanie bolo vykonané najneskôr piaty deň po skončení prerušenia.
Pravidlo 135
Pokračovanie v konaní
(1)
Pokračovanie v konaní podľa článku 121 odsek 1 sa požaduje zaplatením predpísaného poplatku do dvoch mesiacov od upozornenia týkajúceho sa buď nedodržania lehoty, alebo straty práv. Vynechaný úkon sa dokončí v lehote na napísanie žiadosti.
(3)
Odbor, ktorý je oprávnený rozhodovať o vynechanom úkone, rozhodne na základe žiadosti o pokračovanie v konaní.
Pravidlo 136
Obnovenie práv
(1)
Každá žiadosť o obnovenie práv podľa článku 122 odsek 1 musí byť podaná písomne do dvoch mesiacov od odstránenia príčiny nedodržania lehoty, ale najneskôr do jedného roka od uplynutia zmeškanej lehoty. Žiadosť o obnovenie práv vzhľadom na ktorúkoľvek z lehôt určených v článku 87 odsek 1 a v článku 112a odsek 4 však musí byť podaná do dvoch mesiacov od uplynutia tejto lehoty. Žiadosť o obnovenie práv sa nepokladá za podanú, kým nie je zaplatený predpísaný poplatok.
(2)
Žiadosť musí vymenovať dôvody, na ktorých sa zakladá, a musí vymenovať fakty, o ktoré sa opiera. Vynechaný úkon musí byť vykonaný v príslušnej lehote na podanie žiadosti podľa odseku 1.
(3)
O obnovení práv sa rozhodne v lehote, ktorá sa týka pokračovania v konaní podľa článku 121, a vzhľadom na lehotu na podanie žiadosti o obnovenie práv.
(4)
Odbor oprávnený rozhodovať o vynechanom úkone rozhodne o žiadosti o obnovenie práv.
HLAVA VI
ZMENY A OPRAVY
Pravidlo 137
Zmeny v Európskej patentovej prihláške
(1)
Ak nie je stanovené inak, nemôže prihlasovateľ meniť opis, patentové nároky alebo výkresy európskej patentovej prihlášky skôr, ako dostal správu o európskej rešerši.
(2)
Po prijatí správy o európskej rešerši môže prihlasovateľ z vlastnej vôle meniť opis, patentové nároky a výkresy.
(3)
Po prijatí prvého oznámenia z prieskumového oddelenia môže prihlasovateľ z vlastnej vôle raz zmeniť opis, patentové nároky a výkresy za predpokladu, že táto zmena je podaná súčasne s odpoveďou na oznámenie. Ďalšie zmeny je možné uskutočniť len so súhlasom prieskumového oddelenia.
(4)
Zmenené patentové nároky sa nemôžu týkať predmetu, ktorý nebol podrobený rešerši a ktorý nie je spojený s pôvodne nárokovaným vynálezom alebo skupinou vynálezov tak, aby tvorili jedinú všeobecnú vynálezcovskú myšlienku.
Pravidlo 138
Rôzne patentové nároky, opis a výkresy pre rôzne štáty
Ak je Európsky patentový úrad informovaný o existencii práva prednosti podľa článku 139 odsek 2, môže európska patentová prihláška alebo európsky patent obsahovať pre tento štát alebo štáty patentové nároky, prípadne opis a výkresy, ktoré sú odlišné od tých, ktoré platia pre ostatné určené zmluvné štáty.
Pravidlo 139
Oprava chýb v písomnostiach podaných na Európskom patentovom úrade
Jazykové chyby, chyby prepisu a chyby v písomnostiach podaných na Európskom patentovom úrade možno na základe žiadosti opraviť. Ak sa však žiadosť týka opravy opisu, patentových nárokov alebo výkresov, musí byť oprava taká zrejmá, aby bolo okamžite jasné, že nebolo zamýšľané nič iné ako to, čo sa navrhuje ako oprava.
Pravidlo 140
Oprava chýb v rozhodnutiach
V rozhodnutiach Európskeho patentového úradu je možné opravovať len jazykové chyby, chyby prepisu a zjavné chyby.
HLAVA VII
INFORMÁCIA O STAVE TECHNIKY
Pravidlo 141
Informácia o stave techniky
Európsky patentový úrad môže vyzvať prihlasovateľa, aby poskytol v lehote, ktorú mu stanoví, informácie o stave techniky, ktoré sa berú do úvahy pri prieskume národných alebo regionálnych patentových prihlášok a ktoré sa týkajú vynálezu, na ktorý sa vzťahuje európska patentová prihláška.
HLAVA VIII
PRERUŠENIE KONANIA
Pravidlo 142
Prerušenie konania
(1)
Konanie na Európskom patentovom úrade sa preruší:
a)
v prípade úmrtia alebo právnej nespôsobilosti prihlasovateľa alebo majiteľa európskeho patentu, alebo osoby, ktorá je podľa národného práva oprávnená na jeho zastupovanie. Ak sa uvedené skutočnosti nedotýkajú oprávnenia zástupcu ustanoveného podľa článku 134, preruší sa konanie len na žiadosť tohto zástupcu;
b)
ak je prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu v dôsledku opatrenia proti jeho majetku zabránené z právnych dôvodov pokračovať v konaní;
c)
v prípade úmrtia alebo právnej nespôsobilosti zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa patentu alebo ak je tomuto zástupcovi v dôsledku opatrení proti jeho majetku zabránené z právnych dôvodov pokračovať v konaní.
(2)
Ak je v prípadoch uvedených v odseku 1 písmeno a) alebo b) Európskemu patentovému úradu známa totožnosť osoby oprávnenej pokračovať v konaní, oznámi tejto osobe a prípadne ďalšiemu účastníkovi, že sa v konaní bude pokračovať odo dňa, ktorý stanoví.
(3)
V prípade uvedenom v odseku 1 písmeno c) sa v konaní pokračuje, ak bol Európsky patentový úrad informovaný o zvolení nového zástupcu prihlasovateľa alebo ak úrad informoval ostatných účastníkov o zvolení nového zástupcu majiteľa patentu. Ak Európsky patentový úrad do troch mesiacov od prerušenia konania nedostane informáciu o zvolení nového zástupcu, oznámi prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu:
a)
v prípade uvedenom v článku 133 odsek 2, že bude európska patentová prihláška považovaná za vzatú späť alebo bude európsky patent zrušený, ak nebude informácia poskytnutá do dvoch mesiacov od tohto oznámenia; alebo
b)
bude konanie pokračovať s prihlasovateľom alebo s majiteľom patentu, a to odo dňa doručenia tohto oznámenia.
(4)
Lehoty, ktoré platili v deň prerušenia, s výnimkou lehoty na podanie žiadosti o vykonanie prieskumu a lehoty na zaplatenie udržiavacích poplatkov, začínajú znovu plynúť odo dňa, od ktorého sa pokračuje v konaní. Ak tento deň nastane neskôr než dva mesiace pred uplynutím lehoty na podanie žiadosti o prieskum, je možné uvedenú žiadosť podať do dvoch mesiacov po tomto dni.
HLAVA IX
INFORMOVANIE VEREJNOSTI
Pravidlo 143
Zápisy do európskeho patentového registra
(1)
Do registra európskych patentov sa zapisujú tieto údaje:
a)
číslo európskej patentovej prihlášky;
b)
dátum podania prihlášky;
c)
názov vynálezu;
d)
symboly zatriedenia prihlášky;
e)
určené zmluvné štáty;
f)
údaje prihlasovateľa alebo majiteľa patentu podľa pravidla 41 odsek 2 písmeno c);
g)
priezvisko, meno a adresa vynálezcu uvedeného prihlasovateľom alebo majiteľom patentu, pokiaľ sa vynálezca svojho oprávnenia byť uvedený nevzdal v zmysle pravidla 20 odsek 1;
h)
údaje zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa patentu podľa pravidla 41 odsek 2 písmeno d); ak je zástupcov niekoľko, zapíšu sa iba údaje zástupcu, ktorý je uvedený na prvom mieste, spolu s dodatkom „a ďalší“ a v prípade združenia uvedeného v pravidle 152 odsek 11 len názov a adresa združenia;
i)
údaje o práve prednosti (dátum, štát a číslo podania skoršej prihlášky);
j)
v prípade vylúčenia prihlášky čísla všetkých vylúčených prihlášok;
k)
v prípade vylúčenej prihlášky alebo novej prihlášky podľa článku 61 odsek 1 písmeno b) údaje uvedené pod písmenom a), b) a i) týkajúce sa skoršej prihlášky;
l)
dátum zverejnenia prihlášky, prípadne dátum samostatného zverejnenia správy o európskej rešerši;
m)
dátum podania žiadosti o prieskum;
n)
dátum, kedy bola prihláška zamietnutá, vzatá späť alebo sa považuje za vzatú späť;
o)
dátum zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu;
p)
dátum zániku európskeho patentu v zmluvnom štáte v priebehu lehoty na podanie námietky, prípadne v období do vydania konečného rozhodnutia o námietkach;
q)
dátum podania námietky;
r)
deň a obsah rozhodnutia o námietke;
s)
dátum zastavenia a obnovenia konania v prípadoch uvedených v pravidlách 14 a 78;
t)
dátum prerušenia a obnovenia konania v prípade uvedenom v pravidle 142;
u)
dátum navrátenia práv, ak bol vykonaný zápis podľa písmena n) alebo r);
v)
podanie žiadosti o zmenu podľa článku 135 odsek 3;
w)
práva a prevod týchto práv týkajúcich sa prihlášky alebo európskeho patentu, ak sa podľa tohto vykonávacieho predpisu ich zápis vykonáva;
x)
dátum a obsah rozhodnutia o žiadosti o obmedzenie alebo zrušenie európskeho patentu;
y)
dátum a obsah rozhodnutia Veľkého sťažnostného senátu o žiadosti o preskúmanie.
(2)
Prezident Európskeho patentového úradu môže rozhodnúť, že sa do európskeho patentového registra zapisujú aj iné údaje ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 1.
Pravidlo 144
Časti spisu vylúčené z nahliadnutia
Časti spisu vylúčené z nahliadnutia podľa článku 128 odsek 4 sú:
a)
písomnosti týkajúce sa vylúčenia alebo námietok k členom sťažnostných senátov alebo Veľkého sťažnostného senátu;
b)
návrhy rozhodnutí a oznámení a všetkých iných písomností slúžiacich na prípravu rozhodnutí a oznámení, ktoré sa neoznamujú účastníkom;
c)
označenie vynálezcu, ak sa svojho práva byť uvedený podľa pravidla 20 odsek 1 vzdal;
d)
iné písomnosti vylúčené z nahliadnutia prezidentom Európskeho patentového úradu z dôvodu, že by nahliadnutie do nich neslúžilo na účel informovania verejnosti o európskej patentovej prihláške alebo o európskom patente.
Pravidlo 145
Spôsoby nahliadnutia do spisu
(1)
Nahliadnutie do spisov európskych patentových prihlášok a patentov sa vykoná buď nahliadnutím do originálov, alebo ich kópií, prípadne do technických prostriedkov ich uchovávania, ak sú spisy uchovávané týmto spôsobom.
(2)
Prezident Európskeho patentového úradu určí všetky spôsoby nahliadnutia do spisov spolu s podmienkami, za ktorých sa platí správny poplatok.
Pravidlo 146
Oznámenie informácie obsiahnutej v spise
Podľa obmedzení uvedených v článku 128 odseky 1 až 4 a v pravidle 144 môže Európsky patentový úrad na žiadosť a po zaplatení správneho poplatku poskytovať informácie zo spisu európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu. Európsky patentový úrad však môže požadovať, aby sa využila možnosť skutočného nahliadnutia do spisu, ak to s ohľadom na požadované množstvo informácií považuje za vhodné.
Pravidlo 147
Zakladanie, uchovávanie a ochrana spisov
(1)
Európsky patentový úrad zakladá, uchováva a ochraňuje spisy týkajúce sa všetkých európskych patentových prihlášok a európskych patentov.
(2)
Prezident Európskeho patentového úradu určí formu zakladania, uchovávania a ochrany spisov.
(3)
Elektronicky začlenené spisy sa pokladajú za originály.
(4)
Spisy sa uchovávajú najmenej päť rokov od konca roku, v ktorom:
a)
je prihláška zamietnutá alebo vzatá späť, alebo sa považuje za vzatú späť;
b)
je patent zrušený Európskym patentovým úradom; alebo
c)
patent alebo zodpovedajúca ochrana podľa článku 63 odsek 2 zanikne v poslednom určenom štáte.
(5)
Bez porušenia ustanovenia odseku 4 sa spisy týkajúce sa prihlášok, ktoré vyústili do vylúčených prihlášok podľa článku 76, alebo nových prihlášok podľa článku 61 odsek 1 písmeno b) uchovávajú najmenej taký čas ako spisy týkajúce sa niektorej z posledných prihlášok. To isté platí pre spisy týkajúce sa výsledných európskych patentov.
HLAVA X
PRÁVNA A ADMINISTRATÍVNA SPOLUPRÁCA
Pravidlo 148
Komunikácia medzi Európskym patentovým úradom a úradmi zmluvných štátov
(1)
Komunikácia medzi Európskym patentovým úradom a ústrednými úradmi priemyselného vlastníctva zmluvných štátov, ktorá vznikne uplatnením tohto Dohovoru, sa bude vykonávať priamo medzi týmito orgánmi. Európsky patentový úrad a súdy alebo iné orgány zmluvných štátov môžu spolu komunikovať prostredníctvom uvedených ústredných úradov priemyselného vlastníctva.
(2)
Náklady, ktoré vzniknú pri oznámeniach podľa odseku 1, hradí ten orgán, ktorý uskutočnil oznámenie oslobodené od poplatkov.
Pravidlo 149
Nahliadnutie do spisov súdmi, prostredníctvom súdov alebo orgánov zmluvných štátov
(1)
Nahliadnutie do spisov európskych patentových prihlášok alebo európskych patentov súdmi alebo orgánmi zmluvných štátov sa vykonáva nahliadnutím do originálov alebo ich kópií; pravidlo 145 sa nepoužije.
(2)
Súdy alebo úrady štátnych žalobcov zmluvných štátov môžu v rámci svojho konania umožniť tretím osobám nahliadnuť do spisov alebo ich kópií, ktoré im boli Európskym patentovým úradom poskytnuté. Nahliadnutie do spisu sa vykoná v súlade s článkom 128 a nepodlieha správnemu poplatku.
(3)
Pri odovzdávaní spisov upozorní Európsky patentový úrad na obmedzenia, ktorým podlieha nahliadnutie tretích osôb do spisu podľa článku 128 odseky 1 a 4.
Pravidlo 150
Postup pri vyžiadaní právnej pomoci
(1)
Každý zmluvný štát určí ústredný orgán na prijímanie žiadostí o právnu pomoc vydaných Európskym patentovým úradom a na ich odovzdanie súdu alebo orgánu príslušnému na ich vykonanie.
(2)
Európsky patentový úrad vyhotoví žiadosť o právnu pomoc v jazyku príslušného súdu alebo orgánu alebo pripojí k tejto žiadosti preklad do tohto jazyka.
(3)
Podľa odsekov 5 a 6 použije príslušný súd alebo orgán pri vykonaní žiadosti svoje národné právo a hlavne primerané donucovacie prostriedky.
(4)
Ak nie je súd alebo orgán, ktorému bola postúpená žiadosť o právnu pomoc, príslušný na jeho vykonanie, pošle žiadosť o právnu pomoc bezodkladne ústrednému orgánu uvedenému v odseku 1. Tento orgán odovzdá žiadosť o právnu pomoc buď príslušnému súdu, alebo orgánu tohto štátu, alebo Európskemu patentovému úradu, ak v uvedenom štáte žiadny príslušný súd alebo orgán nie je.
(5)
Európsky patentový úrad je informovaný o čase, kedy a mieste, kde sa uskutoční vypočutie alebo iné právne opatrenie, a informuje o tom príslušných účastníkov, svedkov a znalcov.
(6)
Na žiadosť Európskeho patentového úradu umožní príslušný súd alebo orgán členom príslušného útvaru zúčastniť sa na vypočutí a klásť vypovedajúcim osobám otázky, a to buď priamo, alebo prostredníctvom príslušného súdu alebo orgánu.
(7)
Vybavenie žiadosti o právnu pomoc nie je dôvodom na náhradu akýchkoľvek poplatkov alebo nákladov. Štát, v ktorom sa vykonáva právna pomoc, má však právo žiadať, aby Organizácia uhradila odmeny znalcom a prekladateľom a náklady vzniknuté v konaní podľa odseku 6.
(8)
Ak právo použité príslušným súdom alebo orgánom ukladá účastníkom zaistiť dôkazy a príslušný súd alebo orgán nie je sám schopný vybaviť žiadosť o právnu pomoc, môže tento súd alebo orgán so súhlasom Európskeho patentového úradu poveriť vybavením vhodnú osobu. Pri žiadaní tohto súhlasu uvedie príslušný súd alebo orgán približnú výšku nákladov, ktoré pri tomto konaní vzniknú. Ak Európsky patentový úrad súhlasí, nahradí Organizácia všetky vzniknuté náklady; inak nie je Organizácia za tieto náklady zodpovedná.
HLAVA XI
ZASTUPOVANIE
Pravidlo 151
Ustanovenie spoločného zástupcu
(1)
Ak je viac ako jeden prihlasovateľ a žiadosť o udelenie európskeho patentu neuvádza spoločného zástupcu, považuje sa za spoločného zástupcu prihlasovateľ uvedený na prvom mieste. Ak je však niektorý z prihlasovateľov povinný ustanoviť kvalifikovaného zástupcu, považuje sa tento zástupca za spoločného zástupcu, ak prihlasovateľ uvedený na prvom mieste neustanovil kvalifikovaného zástupcu. To platí aj pre tretích účastníkov, ktorí konajú spoločne pri podaní námietky alebo pri vstupe do konania, a pre spolumajiteľov európskeho patentu.
(2)
Ak sa európska patentová prihláška prevedie na viac osôb a tieto osoby neustanovili spoločného zástupcu, použije sa primerane odsek 1. Ak jeho použitie nie je možné, vyzve Európsky patentový úrad uvedené osoby, aby si v stanovenej lehote ustanovili spoločného zástupcu. Ak nie je výzve vyhovené, ustanoví spoločného zástupcu Európsky patentový úrad.
Pravidlo 152
Plná moc
(1)
Prezident Európskeho patentového úradu stanoví prípady, keď majú zástupcovia konajúci pred Európskym patentovým úradom predložiť podpísanú plnú moc.
(2)
Ak zástupca nepredloží plnú moc, vyzve ho Európsky patentový úrad, aby tak urobil v lehote, ktorú mu určí. Plná moc sa môže týkať jednej alebo viacerých európskych patentových prihlášok alebo európskych patentov a musí byť predložená v príslušnom počte kópií.
(3)
Ak nie sú splnené náležitosti článku 133 odsek 2, stanoví sa tá istá lehota na ustanovenie zástupcu a na podanie plnej moci.
(4)
Môže byť podaná všeobecná plná moc oprávňujúca zástupcu konať vo všetkých patentových záležitostiach účastníka. Jedna kópia postačuje.
(5)
Prezident Európskeho patentového úradu môže určiť formu a obsah:
a)
plnej moci na zastupovanie osôb podľa článku 133 odsek 2;
b)
všeobecnej plnej moci.
(6)
Ak nie je požadovaná plná moc podaná včas, považujú sa všetky procesné úkony vykonané zástupcom s výnimkou podania európskej patentovej prihlášky za nevykonané; tým nie sú dotknuté iné právne dôsledky stanovené v tomto Dohovore.
(7)
Ustanovenia odsekov 2 a 4 sa použijú na zrušenie plnej moci.
(8)
Zástupca sa považuje za oprávneného, kým nie je Európskemu patentovému úradu oznámené ukončenie plnej moci.
(9)
Ak nie je jasne uvedené inak, plná moc voči Európskemu patentovému úradu nezanikne ani smrťou zmocniteľa.
(10)
Ak účastník konania ustanoví niekoľko zástupcov, môžu konať spoločne alebo samostatne, aj keď je v oznámení o ich ustanovení alebo v plnej moci uvedený opak.
(11)
Plná moc združenia zástupcov sa považuje za plnú moc ktoréhokoľvek zástupcu, ktorý môže preukázať, že vykonáva zastupovanie v rámci tohto združenia.
Pravidlo 153
Právo zástupcu odmietnuť výpoveď
(1)
Ak sa vyžaduje rada od patentového zástupcu v jeho funkcii ako takej, všetky kontakty medzi patentovým zástupcom a jeho klientom alebo inou osobou týkajúce sa daného zámeru a spadajúce pod článok 2 Disciplinárneho poriadku pre patentových zástupcov sú neustále chránené pred zverejnením v konaní pred Európskym patentovým úradom, kým sa tejto ochrany klient výslovne nevzdá.
(2)
Táto ochrana pred zverejnením sa poskytuje predovšetkým pri oznámeniach alebo písomnostiach týkajúcich sa:
a)
stanovenia patentovateľnosti vynálezu;
b)
prípravy alebo konania o európskej patentovej prihláške;
c)
názoru týkajúceho sa platnosti, rozsahu ochrany alebo porušenia európskeho patentu alebo európskej patentovej prihlášky.
Pravidlo 154
Zmeny v zozname patentových zástupcov
(1)
Patentový zástupca sa vymaže zo zoznamu patentových zástupcov na vlastnú žiadosť alebo v prípade, ak napriek opätovným upozorneniam nezaplatí ročný členský poplatok Inštitútu do konca septembra v roku, pre ktorý je tento poplatok splatný.
(2)
Bez toho, že budú dotknuté disciplinárne opatrenia prijaté podľa článku 134a odsek 1 písmeno c), je možné patentového zástupcu z moci úradnej vymazať iba:
a)
v prípade smrti alebo právnej nespôsobilosti;
b)
ak už nie je občanom niektorého zmluvného štátu, ak mu nebola udelená výnimka podľa článku 134 odsek 7 písmeno a);
c)
ak už nemá sídlo alebo miesto výkonu práce na území niektorého zmluvného štátu.
(3)
Osoba, ktorá bola zapísaná do zoznamu patentových zástupcov podľa článku 134 odseky 2 alebo 3, ktorej zápis bol vymazaný, môže byť na žiadosť opäť zapísaná do zoznamu patentových zástupcov, ak zaniknú podmienky na vymazanie.
ČASŤ VIII
VYKONÁVACÍ PREDPIS K ČASTI VIII DOHOVORU
Pravidlo 155
Podanie a doručenie žiadosti o zmenu
(1)
Žiadosť o zmenu podľa článku 135 odsek 1 písmeno a) alebo b) musí byť podaná do troch mesiacov od vzatia európskej patentovej prihlášky späť alebo od oznámenia, že sa prihláška považuje za vzatú späť, alebo od rozhodnutia zamietajúceho prihlášku alebo rušiaceho európsky patent. Účinok európskej patentovej prihlášky podľa článku 66 zaniká, ak nie je žiadosť podaná včas.
(2)
Pri doručení žiadosti o zmenu na ústredné úrady priemyselného vlastníctva zmluvných štátov určených v žiadosti príslušný ústredný úrad priemyselného vlastníctva alebo Európsky patentový úrad priloží k žiadosti kópiu spisu týkajúceho sa európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu.
(3)
Článok 135 odsek 4 platí, ak nie je žiadosť o zmenu podľa článku 135 odsek 1 písmeno a) alebo odsek 2 doručená pred uplynutím lehoty dvadsiatich mesiacov odo dňa podania, alebo, ak bolo nárokované právo prednosti, odo dňa práva prednosti.
Pravidlo 156
Informovanie verejnosti o zmene
(1)
Písomnosti, ktoré sú podľa článku 155 odsek 2 priložené k žiadosti o zmenu, sú ústredným úradom priemyselného vlastníctva sprístupnené verejnosti za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako písomnosti týkajúce sa národného konania.
(2)
Vo vytlačenom patentovom spise národného patentu, ktorý je udelený na základe zmeny európskej patentovej prihlášky, musí byť táto prihláška uvedená.
ČASŤ IX
VYKONÁVACÍ PREDPIS K ČASTI X DOHOVORU
Pravidlo 157
Európsky patentový úrad ako prijímací úrad
(1)
Európsky patentový úrad je oprávnený konať ako prijímací úrad v zmysle Zmluvy o patentovej spolupráci, ak je prihlasovateľ občanom alebo má trvalý pobyt v zmluvnom štáte tohto Dohovoru alebo Zmluvy o patentovej spolupráci. Bez ohľadu na odsek 3, ak si prihlasovateľ vyberie ako prijímací úrad Európsky patentový úrad, medzinárodná prihláška má byť podaná priamo na Európsky patentový úrad. Primerane platí článok 75 odsek 2.
(2)
Ak Európsky patentový úrad koná ako prijímací úrad podľa Zmluvy o patentovej spolupráci, podáva sa medzinárodná prihláška v anglickom, vo francúzskom alebo v nemeckom jazyku. Prezident Európskeho patentového úradu môže stanoviť, aby medzinárodná prihláška a všetky súvisiace položky boli podané vo viac ako jednej kópii.
(3)
Ak je medzinárodná prihláška podaná na orgán zmluvného štátu na účel postúpenia Európskemu patentovému úradu ako prijímaciemu úradu, musí zmluvný štát zaistiť, aby bola prihláška doručená na Európsky patentový úrad najneskôr dva týždne pred koncom trinásteho mesiaca od jej podania, alebo, ak bolo uplatnené právo prednosti, odo dňa vzniku tohto práva.
(4)
Príslušný poplatok za medzinárodnú prihlášku musí byť zaplatený do jedného mesiaca od podania prihlášky.
Pravidlo 158
Európsky patentový úrad ako orgán pre medzinárodnú rešerš alebo orgán pre medzinárodný predbežný prieskum
(1)
V prípade uvedenom v článku 17 odsek 3 písmeno a) Zmluvy o patentovej spolupráci sa platí dodatočný poplatok za medzinárodnú predbežnú rešerš, a to za každý ďalší vynález, pre ktorý má byť medzinárodná predbežná rešerš vykonaná.
(2)
V prípade uvedenom v článku 34 odsek 3 písmeno a) Zmluvy o patentovej spolupráci sa platí dodatočný poplatok za medzinárodný predbežný prieskum, a to za každý ďalší vynález, pre ktorý má byť medzinárodný predbežný prieskum vykonaný.
(3)
Ak bol zaplatený dodatočný poplatok s protestom, preverí Európsky patentový úrad sťažnosť podľa ustanovení pravidla 40.2 písmeno c) až e) alebo pravidla 68.3 písmeno c) až e) Zmluvy o patentovej spolupráci s podmienkou, že predpísaný poplatok za sťažnosť bol zaplatený. Ďalšie detaily týkajúce sa konania spresní prezident Európskeho patentového úradu.
Pravidlo 159
Európsky patentový úrad ako určený alebo zvolený úrad – Požiadavky na vstup do európskej fázy
(1)
V prípade medzinárodnej prihlášky podľa článku 153 vykoná prihlasovateľ nasledujúce úkony v lehote tridsaťjeden mesiacov odo dňa podania prihlášky, alebo, ak bolo uplatnené právo prednosti, odo dňa vzniku práva prednosti:
a)
predloží podľa potreby preklad medzinárodnej prihlášky požadovaný podľa článku 153 odsek 4;
b)
určí dokumenty patriace k prihláške ako dokumenty pôvodne podané a zmenené, na ktorých je založené konanie o udelenie európskeho patentu;
c)
zaplatí prihlasovací poplatok v zmysle pravidla 78 odsek 2;
d)
zaplatí určovací poplatok, ak lehota podľa pravidla 39 uplynula skôr;
e)
zaplatí poplatok za rešerš, ak má byť vyhotovená dodatočná správa o európskej rešerši;
f)
podá žiadosť o prieskum podľa článku 94, ak lehota podľa pravidla 70 odsek 1 uplynula skôr;
g)
zaplatí udržiavací poplatok za tretí rok podľa článku 86 odsek 1, ak sa poplatok podľa pravidla 51 odsek 1 stal splatným už skôr;
h)
prípadne predloží potvrdenie o vystavení podľa článku 55 odsek 2 a pravidla 25.
(2)
Prieskumové oddelenie má právomoc rozhodovať v mene Európskeho patentového úradu podľa článku 25 odsek 2 písmeno a) Zmluvy o patentovej spolupráci.
Pravidlo 160
Dôsledky nesplnenia určitých požiadaviek
(1)
Ak nie je preklad medzinárodnej prihlášky alebo žiadosť o prieskum podaná včas alebo nie je včas zaplatený prihlasovací poplatok alebo poplatok za rešerš, alebo nie je včas zaplatený určovací poplatok, európska patentová prihláška sa bude považovať za vzatú späť.
(2)
Určenie zmluvného štátu, pre ktorý nebol včas zaplatený určovací poplatok, sa bude považovať za vzaté späť.
(3)
Ak Európsky patentový úrad zistí, že prihláška alebo určenie zmluvného štátu bolo vzaté späť podľa odseku 1 alebo 2, oznámi to prihlasovateľovi. Primerane platí pravidlo 112 odsek 2.
Pravidlo 161
Zmena v prihláške
Bez porušenia pravidla 137 odseky 2 až 4 môže byť prihláška zmenená raz v lehote jedného mesiaca od oznámenia o tom informujúceho prihlasovateľa. Zmenená prihláška slúži ako základ pre doplnkovú rešerš, ktorá má byť vykonaná podľa článku 153 odsek 7.
Pravidlo 162
Spoplatnené patentové nároky
(1)
Ak prihláška, na ktorej je založené udelenie európskeho patentu, obsahuje viac ako 10 patentových nárokov, platí sa poplatok za jedenásty a každý ďalší patentový nárok v lehote určenej pravidlom 159 odsek 1.
(2)
Ak nie sú poplatky za patentové nároky uhradené včas, môžu byť stále uhradené v lehote jedného mesiaca od doručenia oznámenia týkajúceho sa nedodržania lehoty. Ak sú v tejto lehote podané zmenené patentové nároky, poplatky za ne sa vypočítajú na základe týchto zmenených patentových nárokov.
(3)
Ak poplatky za patentové nároky uhradené v lehote podľa odseku 1 prevyšujú poplatky podľa odseku 2 druhá veta, budú tieto poplatky vrátené.
(4)
Ak nebol poplatok za patentové nároky uhradený včas, bude sa predpokladať, že sa od príslušného patentového nároku upustilo.
Pravidlo 163
Prieskum určitých formálnych náležitostí Európskym patentovým úradom
(1)
Ak nebol určený vynálezca podľa pravidla 19 odsek 1, v lehote podľa pravidla 159 odsek 1 vyzve Európsky patentový úrad prihlasovateľa, aby určil vynálezcu v lehote dvoch mesiacov.
(2)
Ak sa uplatňuje právo prednosti skoršej prihlášky a číslo podania predchádzajúcej prihlášky alebo jeho kópia podľa pravidla 52 odsek 1 a pravidla 53 nebolo v lehote podľa pravidla 159 odsek 1 ešte predložené, Európsky patentový úrad vyzve prihlasovateľa, aby toto číslo alebo jeho kópiu v lehote dvoch mesiacov predložil. Platí pravidlo 53 odseky 2 a 3.
(3)
Ak v prípade uplynutia lehoty podľa pravidla 159 odsek 1 Európsky patentový úrad nemá k dispozícii sekvenčný protokol vyhovujúci štandardu uvedeného v administratívnych inštrukciách Zmluvy o patentovej spolupráci, prihlasovateľ bude vyzvaný, aby podal sekvenčný protokol vyhovujúci pravidlám predpísaným prezidentom Európskeho patentového úradu v lehote dvoch mesiacov. Primerane platí pravidlo 30 odseky 2 a 3.
(4)
Ak v prípade uplynutia lehoty podľa pravidla 159 odsek 1 chýba u ktoréhokoľvek prihlasovateľa uvedenie adresy, národnosti alebo štátu, v ktorom má prihlasovateľ trvalé bydlisko alebo sídlo podnikania, Európsky patentový úrad vyzve prihlasovateľa, aby predložil tieto údaje v lehote dvoch mesiacov.
(5)
Ak v prípade uplynutia lehoty podľa pravidla 159 odsek 1 neboli splnené požiadavky podľa článku 133 odsek 2, Európsky patentový úrad vyzve prihlasovateľa, aby si zvolil kvalifikovaného zástupcu v lehote dvoch mesiacov.
(6)
Ak nie sú nedostatky uvedené v odsekoch 1, 4 alebo 5 odstránené včas, európska patentová prihláška sa zamietne. Ak nedostatok uvedený v odseku 2 nie je odstránený včas, prihláška stratí právo prednosti.
Pravidlo 164
Posúdenie jednotnosti Európskym patentovým úradom
(1)
Ak Európsky patentový úrad posúdi, že písomnosti prihlášky, ktoré slúžia ako základ pre doplnkovú rešerš, nespĺňajú požiadavky jednotnosti vynálezu, správa o doplnkovej rešerši sa vyhotoví na tie časti prihlášky, ktoré sa týkajú vynálezu alebo skupiny vynálezov v zmysle znenia článku 82, ktoré sú uvedené v patentových nárokoch ako prvé.
(2)
Ak prieskumové oddelenie zistí, že písomnosti prihlášky, na ktorých je založené konanie o udelenie európskeho patentu, nespĺňajú požiadavky jednotnosti vynálezu, alebo dôjde k prípadu, že sa ochrana žiada pre vynález nezahrnutý do medzinárodnej rešeršnej správy alebo prípadne do doplnkovej rešeršnej správy, prihlasovateľ je vyzvaný, aby obmedzil prihlášku na jeden vynález zahrnutý do medzinárodnej rešeršnej správy alebo do doplnkovej rešeršnej správy.
Pravidlo 165
Euro-PCT prihláška ako kolízna prihláška podľa článku 54 odsek 3
Euro-PCT prihláška sa považuje za súčasť stavu techniky podľa článku 54 odsek 3, ak okrem podmienok uvedených v článku 153 odsek 3 alebo 4 bol zaplatený prihlasovací poplatok podľa pravidla 159 odsek 1 písmeno c).
Vyhotovené v Mníchove 7. decembra 2006.