592/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2008 do 31.12.2013

592
ZÁKON
z 27. novembra 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 601/2003 Z. z., zákona č. 471/2005 Z. z. a zákona č. 676/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 3a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Nárok na príplatok k príspevku nevzniká oprávnenej osobe podľa § 2 ods. 2 písm. a), ak sa od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva do pôrodu nezúčastňovala raz za mesiac na preventívnych prehliadkach u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo alebo na obdobných prehliadkach v cudzine. Za účasť oprávnenej osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) na preventívnej prehliadke podľa prvej vety v príslušnom mesiaci sa považuje aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti tejto osobe v ústavnej zdravotnej starostlivosti.“.
2.
V § 4 odsek 3 znie:
„(3)
Príplatok k príspevku je 20 440 Sk.“.
3.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Ak sa dieťa narodilo pred 1. februárom 2008, nárok na príplatok k príspevku a na jeho výšku sa posudzuje podľa zákona účinného do 31. januára 2008.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2008.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.