604/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2008 do 30.06.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

604
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 28. novembra 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 770 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a podľa § 14 ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 76/2005 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 640/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Obchodný vestník sa vydáva v listinnej a elektronickej forme. Vydavateľ zabezpečí zhodu listinnej formy a elektronickej formy Obchodného vestníka a ak je znenie obidvoch foriem odlišné, je záväzná listinná forma Obchodného vestníka.“.
2.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Podkladom na zverejnenie písomnosti dražobníka podľa osobitného zákona1b) je písomnosť zaslaná vydavateľovi.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
„1b)
Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1991 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 5 ods. 2 sa za číslo „4“ vkladajú slová „a 6“.
4.
V § 6 ods. 3 sa za slovo „súdu“ vkladá čiarka a slová „správcovi, súdnemu exekútorovi, dražobníkovi“.
5.
V prílohe č. 2 sa slová „Údaje zverejňované správcom alebo súdnym exekútorom podľa osobitných predpisov1a)“ nahrádzajú slovami „Údaje zverejňované správcom a súdnym exekútorom podľa osobitných predpisov1a) alebo údaje zverejňované dražobníkom podľa osobitného predpisu1b)“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Robert Fico v. r.