608/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

608
ZÁKON
zo 4. decembra 2007
o štátnom rozpočte na rok 2008
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2008 sa rozpočtujú sumou 348 251 725 000 Sk. Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2008 sa určujú sumou 380 233 025 000 Sk.
(2)
Schodok štátneho rozpočtu na rok 2008 sa určuje sumou 31 981 300 000 Sk.
(3)
Celkový prehľad príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2008 je uvedený v prílohe č. 1.
(4)
Rozdelenie príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok 2008 je uvedené v prílohách č. 2 a 3.
(5)
Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2008 poskytujú do rozpočtov obcí a do rozpočtov vyšších územných celkov dotácie, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 5, v celkovej sume 29 123 825 000 Sk; z toho do rozpočtov obcí 17 875 011 000 Sk a do rozpočtov vyšších územných celkov 11 248 814 000 Sk.
(6)
Rezervy štátneho rozpočtu sa v roku 2008 rozpočtujú v celkovej sume 6 723 873 000 Sk; ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 6.
§ 2
(1)
Vláda Slovenskej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky môže v priebehu roka upraviť záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2008 uvedené v prílohách č. 2 až 6. Vláda vykonáva v roku 2008 úpravy v systemizácii v súlade s osobitným predpisom.1)
(2)
Úpravami podľa odseku 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2008 uvedené v § 1 ods. 1 môžu prekročiť najviac o 1 %. Úpravami podľa odseku 1 sa nesmie zvýšiť schodok štátneho rozpočtu na rok 2008 podľa § 1 ods. 2.
§ 3
(1)
Štátny príspevok poskytovaný poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu2) sa na rok 2008 určuje vo výške 0 % ročne.
(2)
Štátny príspevok pre mladých poskytovaný mladému poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu3) sa na rok 2008 určuje vo výške 1,5 % ročne.
§ 4
Objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu v roku 2008 je 138 151 693 300 Sk.
§ 5
(1)
Platové tarify4) sa v roku 2008 zvýšia o 3 % od 1. januára 2008.
(2)
Stupnica platových taríf5) sa v roku 2008 zvýši o 4 % od 1. januára 2008.
(3)
Funkčné platy príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Národného bezpečnostného úradu a colníkov6) sa v roku 2008 zvýšia o 4 % od 1. januára 2008; uvedené zvýšenie funkčných platov pre príslušníkov Policajného zboru platí do dňa účinnosti nového systému odmeňovania.
(4)
Hodnostné platy profesionálnych vojakov7) sa v roku 2008 zvýšia o 4 % od 1. januára 2008.
§ 6
(1)
Lesy Slovenskej republiky, š. p., odvedú za rok 2008 do štátneho rozpočtu osobitný odvod zo zisku po zdanení8) (ďalej len „osobitný odvod“) v sume 200 000 000 Sk.
(2)
Na úhradu osobitného odvodu podľa odseku 1 odvedú Lesy Slovenskej republiky, š. p., na príjmový rozpočtový účet kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky preddavok v sume 200 000 000 Sk do 31. októbra 2008.
(3)
Zúčtovanie osobitného odvodu podľa odseku 1 so štátnym rozpočtom sa vykoná v termíne určenom na zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2008.
(4)
Ak na osobitný odvod podľa odseku 1 nepostačujú prostriedky nerozdeleného zisku, znížia Lesy Slovenskej republiky, š. p., prídely do svojich fondov podľa osobitného predpisu;9) minimálna tvorba a minimálny zostatok rezervného fondu podľa osobitného predpisu9) ostávajú nedotknuté.
§ 7
(1)
Vodohospodárska výstavba, š. p., odvedie za rok 2008 do štátneho rozpočtu osobitný odvod zo zisku po zdanení8) (ďalej len „osobitný odvod“) v sume 350 000 000 Sk.
(2)
Na úhradu osobitného odvodu podľa odseku 1 odvedie Vodohospodárska výstavba, š. p., na príjmový rozpočtový účet kapitoly Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky preddavok v sume 350 000 000 Sk do 31. októbra 2008.
(3)
Zúčtovanie osobitného odvodu podľa odseku 1 so štátnym rozpočtom sa vykoná v termíne určenom na zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2008.
(4)
Ak na osobitný odvod podľa odseku 1 nepostačujú prostriedky nerozdeleného zisku, zníži Vodohospodárska výstavba, š. p., prídely do svojich fondov podľa osobitného predpisu; minimálna tvorba a minimálny zostatok rezervného fondu podľa osobitného predpisu9) ostávajú nedotknuté.
§ 8
(1)
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., odvedie za rok 2008 do štátneho rozpočtu osobitný odvod zo zisku po zdanení8) (ďalej len „osobitný odvod“) v sume 150 000 000 Sk.
(2)
Na úhradu osobitného odvodu podľa odseku 1 odvedie Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., na príjmový rozpočtový účet kapitoly Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky preddavok v sume 150 000 000 Sk do 31. októbra 2008.
(3)
Zúčtovanie osobitného odvodu podľa odseku 1 so štátnym rozpočtom sa vykoná v termíne určenom na zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2008.
(4)
Ak na osobitný odvod podľa odseku 1 nepostačujú prostriedky nerozdeleného zisku, zníži Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., prídely do svojich fondov podľa osobitného predpisu;9) minimálna tvorba a minimálny zostatok rezervného fondu podľa osobitného predpisu9) ostávajú nedotknuté.
§ 9
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 608/2007 Z. z.
BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2008 (v tis. Sk)
Príloha č. 2 k zákonu č. 608/2007 Z. z.
PRÍJMY KAPITOL NA ROK 2008 (v tis. Sk)
Kapitola Záväzný
ukazovateľ
Prostriedky
z rozpočtu EÚ
a 1 2
Kancelária Národnej rady SR 27 700
Kancelária prezidenta SR 295
Úrad vlády SR 22 050
Ústavný súd SR 500
Najvyšší súd SR 35
Generálna prokuratúra SR 8 900
Najvyšší kontrolný úrad SR 300
Slovenská informačná služba 4 500
Ministerstvo zahraničných vecí SR 312 500
Ministerstvo obrany SR 1 170 000
Ministerstvo vnútra SR 2 010 000
Ministerstvo spravodlivosti SR 238 500
Ministerstvo financií SR 330 400 899 070
Ministerstvo životného prostredia SR 508 720 3 232 765
Ministerstvo školstva SR 100 261 2 035 783
Ministerstvo zdravotníctva SR 336 570 250 774
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 632 862 2 526 236
Ministerstvo kultúry SR 106 500
Ministerstvo hospodárstva SR 149 700 1 999 335
Ministerstvo pôdohospodárstva SR 739 000 18 734 495
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 46 000 3 319 685
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 458 000 2 986 511
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 17 600
Štatistický úrad SR 6 770
Úrad pre verejné obstarávanie 7 100
Úrad jadrového dozoru SR 119 705
Úrad priemyselného vlastníctva SR 22 000
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 3 810
Protimonopolný úrad SR
Národný bezpečnostný úrad 1 340
Správa štátnych hmotných rezerv SR 30 000
Všeobecná pokladničná správa
Slovenská akadémia vied 66 500
Spolu 7 478 118 35 984 654
Príloha č. 3 k zákonu č. 608/2007 Z. z.
VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2008 (v tis. Sk)
Príloha č. 4 k zákonu č. 608/2007 Z. z.
VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA REALIZÁCIU PROGRAMOV NA ROK 2008
Príloha č. 5 k zákonu č. 608/2007 Z. z.
ZÁVÄZNÉ LIMITY DOTÁCIÍ OBCIAM A VYŠŠÍM ÚZEMNÝM CELKOM NA ROK 2008 (v tis. Sk)
Bežné
výdavky
Kapitálové
výdavky
Spolu
a 1 2 3
Dotácie pre obce a vyššie územné celky spolu 28 997 725 126 100 29 123 825
z toho :
Obce
Spolu 17 748 911 126 100 17 875 011
z toho:
A. Dotácie z kapitoly Všeobecná pokladničná správa 675 603 126 100 801 703
v tom:
a) dotácia na individuálne potreby obcí
81 000 81 000
b) dotácia pre zariadenia sociálnych služieb 675 603 45 100 720 703
B. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na obce 17 073 308 0 17 073 308
a) Ministerstvo vnútra SR
– matričná činnosť podľa zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
151 409 0 151 409
– hlásenie a evidencia pobytu občanov a register občanov podľa zákona č. 253/1998 Z. z. 70 060 0 70 060
b) Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR – pôsobnosti na úseku stavebného poriadku a bývania 174 433 0 174 433
c) Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR – doprava 7 869 0 7 869
d) Ministerstvo životného prostredia SR – životné prostredie 21 600 0 21 600
e) Ministerstvo školstva SR – školstvo 16 647 937 0 16 647 937
Vyššie územné celky
Spolu 11 248 814 0 11 248 814
z toho:
A. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej
správy na vyššie územné celky
11 248 814 0 11 248 814
v tom: Ministerstvo školstva SR – školstvo 11 248 814 0 11 248 814
Príloha č. 6 k zákonu č. 608/2007 Z. z.
REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2008 (v tis. Sk)
Rezerva vlády SR 350 000
Rezerva predsedu vlády SR 150 000
Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii 6 223 873
Spolu 6 723 873
1)
§ 5 ods. 3 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 251/2003 Z. z.
§ 15 ods. 1 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 729/2004 Z. z.
§ 5 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 212/2003 Z. z.
2)
§ 84 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 85a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 105 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2003 Z. z.
5)
§ 131 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
§ 80 ods. 5 zákona č. 200/1998 Z. z.
§ 85 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
§ 139 ods. 4 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8)
§ 8 ods. 3 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
9)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 175/1993 Z. z. o finančnom hospodárení štátnych podnikov.