619/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2008 do 31.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

619
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 12. decembra 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 594/2006 Z. z. o technických požiadavkách interoperability systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 594/2006 Z. z. o technických požiadavkách interoperability systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11 ods. 2 prvá veta znie:
„Pred uvedením štrukturálneho a prevádzkového subsystému tvoriaceho európsky vysokorýchlostný železničný systém do prevádzky musí notifikovaná osoba na žiadosť výrobcu, zhotoviteľa alebo prevádzkovateľa subsystému vydať certifikát o overení subsystému.“.
2.
V § 11 ods. 2 sa za slová „v osobitnom predpise10)“ vkladá čiarka a slová „v prílohe č. 6“.
3.
V § 11 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Overovanie subsystému prebieha v etapách uvedených v prílohe č. 6 v súlade s požiadavkami uvedenými v špecifikáciách interoperability. Pri overovaní subsystému v etape projektovej dokumentácie alebo v etape výroby notifikovaná osoba na základe žiadosti výrobcu alebo zhotoviteľa vydá potvrdenie o čiastkovom overení subsystému podľa požiadaviek uvedených v špecifikáciách interoperability. Výrobca alebo zhotoviteľ na základe potvrdenia o čiastkovom overení subsystému vydá ES vyhlásenie o čiastkovej zhode subsystému. ES vyhlásenie o čiastkovej zhode subsystému sa vydáva pre každú príslušnú etapu.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
4.
V § 11 odsek 4 znie:
„(4)
Výrobca, zhotoviteľ alebo prevádzkovateľ vydá na základe certifikátu o overení subsystému ES vyhlásenie o overení subsystému. Ak ES vyhlásenie o overení subsystému vydá výrobca alebo zhotoviteľ, odovzdá ho prevádzkovateľovi. ES vyhlásenie o overení subsystému predkladá prevádzkovateľ regulačnému úradu na zaevidovanie. ES vyhlásenie o overení subsystému je prevádzkovateľ povinný uchovávať a podľa osobitného predpisu17) na požiadanie predložiť. Obsah ES vyhlásenia o čiastkovej zhode subsystému a obsah ES vyhlásenia o overení subsystému je uvedený v prílohe č. 5.“.
5.
V § 14 ods. 1 prvej vete sa slová „ES vyhlásenie o zhode subsystému podľa § 11 ods. 3,“ nahrádzajú slovami „ES vyhlásenie o čiastkovej zhode subsystému a ES vyhlásenie o overení subsystému“.
6.
V § 14 ods. 2 poslednej vete sa slová „ES skúšky“ nahrádzajú slovami „ES overenia“.
7.
V § 15 odsek 1 znie:
„(1)
Notifikovaná osoba, ktorá vydáva certifikát o overení subsystému, je povinná dodržiavať ES overenie. Kontrolnú činnosť vykonáva notifikovaná osoba počas všetkých etáp ES overovania. Kontrolná činnosť musí zahŕňať aj overenie rozhraní príslušného subsystému vo vzťahu k systému, do ktorého sa integruje na základe dostupných informácií v príslušných špecifikáciách interoperability a registroch uvedených v § 18 ods. 2. Po vykonaní kontroly je notifikovaná osoba povinná vypracovať správu o kontrole.“.
8.
V § 15 ods. 2 prvej vete sa slová „ES vyhlásenia o zhode“ nahrádzajú slovami „ES vyhlásenia o overení subsystému“.
9.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Prevádzkovateľ uchováva kópiu súboru technickej dokumentácie počas prevádzkovej životnosti subsystému a na žiadosť príslušného orgánu členského štátu mu zašle kópiu súboru technickej dokumentácie.“.
10.
V § 16 prvej vete sa slová „ES vyhlásenie o zhode“ nahrádzajú slovami „ES vyhlásenie o overení subsystému“.
11.
V § 17 ods. 2 sa slová „v prílohe č. 6“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 7“.
12.
V § 19 sa slová „v prílohe č. 7“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 8“.
13.
Príloha č. 5 znie:
„Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 594/2006 Z. z.
1.
ES VYHLÁSENIE O ČIASTKOVEJ ZHODE SUBSYSTÉMU A ES VYHLÁSENIE O OVERENÍ SUBSYSTÉMU
ES vyhlásenie o čiastkovej zhode subsystému a ES vyhlásenie o overení subsystému obsahuje najmä
a)
stručný opis subsystému,
b)
identifikačné údaje toho, kto vydáva ES vyhlásenie; ak ide o právnickú osobu, uvedie sa obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, ak bolo pridelené; ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa uvedie sa meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
c)
meno a priezvisko osoby, ktorá ES vyhlásenie podpisuje; ak ide o právnickú osobu, uvedie sa meno a priezvisko štatutárneho orgánu,
d)
názov a adresu notifikovanej osoby, ktorá vykonala ES overenie,
e)
zoznam dokumentov, ktoré obsahuje súbor technickej dokumentácie,
f)
dočasné požiadavky, ktoré majú subsystémy spĺňať, najmä obmedzenia alebo podmienky prevádzky,
g)
obdobie platnosti ES vyhlásenia, ak ide o dočasné ES vyhlásenie,
h)
odkazy na smernicu Rady 96/48/ES z 23. júla 1996 o interoperabilite systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc v platnom znení.
ES vyhlásenie o čiastkovej zhode subsystému a ES vyhlásenie o overení subsystému musí byť napísané v rovnakom jazyku ako súbor technickej dokumentácie. Všetky dokumenty musia byť datované a podpísané.
2.
CERTIFIKÁT O OVERENÍ SUBSYSTÉMU
Certifikát o overení subsystému podpisuje notifikovaná osoba zodpovedná za ES overovanie. Prílohou certifikátu o overení subsystému sú aj výpočty podľa požiadaviek špecifikácií interoperability a európskych špecifikácií. V certifikáte sa uvedie, že projekt spĺňa požiadavky tohto nariadenia vlády, požiadavky špecifikácií interoperability a požiadavky európskych špecifikácií.
Prílohami certifikátu sú správy o kontrole, ktoré sa vypracujú pri monitorovaní. Ak notifikovaná osoba uplatnila výhrady, ktoré neboli stiahnuté, uvedú sa tieto výhrady v certifikáte o overení subsystému.
Ak bolo vydané potvrdenie o čiastkovom overení subsystému, notifikovaná osoba pri vydávaní certifikátu o overení subsystému kontroluje
a)
príslušnosť predloženého potvrdenia o čiastkovom overení subsystému k overovanému subsystému,
b)
súlad vyrobeného subsystému s aspektmi, na ktoré sa potvrdenie o čiastkovom overení subsystému vzťahuje,
c)
súlad potvrdenia o čiastkovom overení subsystému s požiadavkami špecifikácií interoperability.
Notifikovaná osoba posúdi prvky projektovej dokumentácie a výroby, na ktoré sa nevzťahuje potvrdenie o čiastkovom overení subsystému.“.
14.
Za prílohu č. 5 sa vkladá príloha č. 6, ktorá znie:
„Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 594/2006 Z. z.
POSTUP PRI POSUDZOVANÍ SUBSYSTÉMOV
1.
ES OVEROVANIE
1.1
ES overovanie je postup, pri ktorom notifikovaná osoba na žiadosť výrobcu, zhotoviteľa alebo prevádzkovateľa kontroluje a potvrdzuje, že subsystém spĺňa požiadavky tohto nariadenia vlády, požiadavky špecifikácií interoperability a požiadavky európskych špecifikácií a že sa môže uviesť do prevádzky.
Súčasťou ES overovania je aj monitorovanie, ktoré vykonáva notifikovaná osoba.
1.2
Etapy overovania
Overovanie zhody subsystému sa vykonáva pri každej z nasledujúcich etáp
a)
projektová dokumentácia,
b)
výroba, ktorá zahŕňa výstavbu subsystému vrátane napríklad stavebných činností, výroby, montáže komponentov a celkového nastavenia,
c)
záverečné odskúšanie subsystému.
Výrobca, zhotoviteľ alebo prevádzkovateľ vyberá zo skupiny modulov uvedenej v príslušnej špecifikácii interoperability modul, ktorý sa aplikuje na ES overenie.
Notifikovaná osoba môže počas ES overovania uplatniť výhrady proti postupu výroby.
1.3
Súbor technickej dokumentácie obsahuje najmä
a)
pre železničnú infraštruktúru najmä stavebné plány, záznam o schválení výkopu a výstuží, záznamy o testovaní a kontrole betónu,
b)
pre iné subsystémy najmä celkové a podrobné výkresy, elektrické a hydraulické schémy, schémy kontrolných okruhov, opis systémov spracúvania dát a automatických systémov, návody na prevádzku a údržbu,
c)
zoznam komponentov interoperability tvoriacich daný subsystém,
d)
kópie ES vyhlásení o zhode alebo ES vyhlásení o vhodnosti používania pre komponenty tvoriace daný subsystém, ku ktorým sú podľa potreby priložené zodpovedajúce podklady o výpočtoch a kópie záznamov o testoch a skúškach, ktoré vykonali notifikované osoby na základe európskych špecifikácií,
e)
potvrdenia o čiastkovom overení subsystému a ES vyhlásenia o čiastkovej zhode subsystému vydané na jeho základe, ak boli vydané,
f)
certifikát o overení subsystému.
1.4
Monitorovanie
1.4.1
ES monitorovaním sa sleduje dodržiavanie postupov, parametrov a iných špecifikácií vyplývajúcich zo súboru technickej dokumentácie.
1.4.2
Notifikovaná osoba zodpovedná za kontrolu výroby musí mať prístup na staveniská, do výrobných dielní, skladových priestorov, na prefabrikačné alebo testovacie zariadenia a do iných objektov, ktoré uzná za potrebné. Ten, kto požiadal notifikovanú osobu o ES overenie, musí predložiť potrebné dokumenty, najmä realizačné plány a technické záznamy. Notifikovaná osoba zodpovedná za záverečné odskúšanie subsystému musí v pravidelných intervaloch vykonávať kontroly. Môže požadovať svoju účasť v etape výroby. Notifikovaná osoba je oprávnená vykonať náhodne úplnú alebo čiastočnú kontrolu. Notifikovaná osoba poskytne tomu, kto požiadal o ES overenie, správu o kontrole.
1.5
Notifikovaná osoba pravidelne uverejňuje na svojej internetovej stránke informácie
a)
o prijatých žiadostiach o ES overenie subsystému,
b)
o vydaných potvrdeniach o čiastkovom overení subsystému alebo o ich nevydaní,
c)
o vydaných certifikátoch o overení subsystému alebo o ich nevydaní.
1.6
Záznamy a korešpondencia o ES overovaní musia byť napísané v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom má ten, kto požiadal o ES overenie, sídlo, alebo v dohodnutom jazyku.“.
Doterajšie prílohy č. 6 a 7 sa označujú ako prílohy č. 7 a 8.
15.
V prílohe č. 8 sa doterajší text označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
„2.
Smernica Komisie č. 2007/32/ES z 1. júna 2007, ktorou sa mení a dopĺňa príloha VI k smernici Rady 96/48/ES o interoperabilite systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc a príloha VI k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/16/ES o interoperabilite transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy (Ú. v. EÚ L 141, 2. 6. 2007).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Robert Fico v. r.