646/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2008

646
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
opatrenie z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy.
Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. decembra 2006 č. MF/25957/2006-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre špeciálne podielové fondy nehnuteľností a ktorým sa dopĺňajú niektoré opatrenia (oznámenie č. 698/2006 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 13/2007 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.