664/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2008 do 31.12.2013

664
ZÁKON
z 11. decembra 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 72/1969 Zb., zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 395/1998 Z. z., zákona č. 343/1999 Z. z., zákona č. 388/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 439/2001 Z. z., zákona č. 524/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 639/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z. a zákona č. 275/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Súčasťami diaľnic, ciest a miestnych komunikácií nie sú zariadenia na elektronický výber mýta a kontrolu elektronického výberu mýta, najmä stavby, portály, brány, stožiare, technológie určené na elektronický výber mýta a kontrolu elektronického výberu mýta.“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
Napríklad § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z .“.
3.
V § 3d ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Diaľnice, cesty pre motorové vozidlá a cesty I. triedy, ktorých verejným obstarávateľom je Slovenská republika na základe koncesnej zmluvy podľa osobitného predpisu2cba) (ďalej len “koncesné cesty„), sú vo vlastníctve štátu.“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2cba sa citácia „Zákon č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou: „§ 14, 15 a § 66 až 69 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
5.
V § 3d ods. 5 písm. a) sa za slovo „priestory“ vkladajú slová „a koncesných ciest“.
6.
V § 3d sa odsek 5 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
ak ide o koncesné cesty – koncesionár počas koncesnej lehoty“.
7.
Za § 3f sa vkladá § 3g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠3g
Práva k niektorým nehnuteľnostiam
Vlastník diaľnice, cesty pre motorové vozidlá a cesty I. triedy je povinný v nevyhnutnom rozsahu za jednorazovú úhradu strpieť právo správcu elektronického výberu mýta alebo ním poverenej osoby2cbb) na umiestnenie, údržbu a správu zariadení na elektronický výber mýta a kontrolu elektronického výberu mýta, vrátane ich pripojenia na technickú infraštruktúru a inžinierske siete.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2cbb znie:
„2cbb)
§ 6 ods. 1 zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 664/2007.“.
8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2fa znie:
„2fa)
Zákon č. 639/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
9.
V § 6 ods. 5 sa na začiatok vkladá tento text: „Výšku úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy určí Národná diaľničná spoločnosť, a. s. v súlade s prílohou II smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Ú. v. ES L 187, 20. 7. 1999) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006 (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006). Oznámenie o výške úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy uverejní Národná diaľničná spoločnosť, a. s. vo vestníku ministerstva.“
10.
V § 8 odsek 1 sa na konci pripája táto veta:
„Povolenie cestného správneho orgánu na účely konania automobilových pretekov je možné vydať len po predložení kladného stanoviska od organizácie, ktorá je členom medzinárodnej federácie automobilového športu (FIA Paríž).“.
11.V § 22c odsek 3 znie:
„(3)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. g) možno uložiť vodičovi pokutu do 20 000 Sk a v blokovom konaní do 10 000 Sk.“.
12.
V § 24 sa vypúšťa odsek 1.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.
13.
Za § 25a sa vkladá § 25b, ktorý znie:
㤠25b
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 623/2006 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 476/2007 Z. z.“.
Čl. II
Zákon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak sú prioritným infraštruktúrnym majetkom diaľnice, cesty pre motorové vozidlá a cesty I. triedy, ktorých verejným obstarávateľom je Slovenská republika na základe koncesnej zmluvy podľa osobitného predpisu2a) (ďalej len “koncesné cesty„), sú vždy vo vlastníctve štátu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
§ 3d ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov“.
2.
V § 2 odsek 4 znie:
„(4)
Ak ďalej nie je ustanovené inak, prioritný infraštruktúrny majetok nemožno prenechať do výpožičky. Súčasti diaľnic môže diaľničná spoločnosť, v prípade koncesných ciest štát, prenechať do nájmu6) na dobu určitú, najviac na 30 rokov.7) Na účinnosť nájomnej zmluvy uzavretej diaľničnou spoločnosťou sa vyžaduje súhlas ministerstva. Na prenajatom prioritnom infraštruktúrnom majetku nemožno zriadiť a prevádzkovať iné stavby ako stavby slúžiace účastníkom cestnej premávky; v prípade diaľnic vo vlastníctve diaľničnej spoločnosti tiež stavby slúžiace na plnenie úloh v rámci predmetu podnikania a predmetu činnosti diaľničnej spoločnosti podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu.7a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a)
Zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 664/2007 Z. z.“.
3.
V § 2 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Prioritný infraštruktúrny majetok môže diaľničná spoločnosť, v prípade koncesných ciest štát, prenechať do výpožičky ak je to nevyhnutné na plnenie úloh, ktoré podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov7a) vykonáva diaľničná spoločnosť, v prípade koncesných ciest štát, v spolupráci alebo v súčinnosti s útvarmi Policajného zboru, Železničnej polície, Hasičského a záchranného zboru alebo záchrannej zdravotnej služby.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
4.
Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý znie:
㤠7a
(1)
Rozpracovaná dokumentácia pre pripravované koncesné cesty, obstaraná do vzniku diaľničnej spoločnosti, prechádza bez náhrady do vlastníctva štátu. Rozpracovaná dokumentácia pre pripravované koncesné cesty, obstarávaná diaľničnou spoločnosťou, prechádza do vlastníctva štátu ku dňu určenému ministerstvom, a to za náhradu vo výške určenej znaleckým posudkom podľa osobitného predpisu.9)
(2)
Rozostavané stavby ciest, ktoré majú byť použité na výstavbu koncesných ciest, ktorých investorom je diaľničná spoločnosť, prechádzajú do vlastníctva štátu ku dňu určenému ministerstvom, a to za náhradu vo výške určenej znaleckým posudkom podľa osobitného predpisu.9)“.
5.
V § 8 ods. 2 sa za slovo „poplatkov“ vkladajú slová „okrem poplatkov podľa odseku 3“ a za slovo „majetku“ sa vkladajú slová „okrem koncesných ciest“.
6.
§ 8 sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:
„(3)
Diaľničná spoločnosť zabezpečuje vyberanie poplatkov podľa osobitného predpisu11a) za používanie koncesných ciest.
(4)
Poplatky vybrané podľa odseku 3, znížené o nevyhnutné náklady diaľničnej spoločnosti spojené so zabezpečením ich výberu, sú príjmom štátneho rozpočtu. Príjmy štátneho rozpočtu z poplatkov vyberaných podľa odseku 3 sú účelovo viazané na krytie výdavkov na úhradu záväzkov štátu vyplývajúcich z koncesných zmlúv uzavretých medzi štátom a koncesionárom.
(5)
Diaľničná spoločnosť vykonáva na základe dohody s ministerstvom a podľa jeho požiadaviek činnosti súvisiace s obstaraním koncesionára podľa osobitného predpisu,11b) s prípravou výstavby koncesných ciest a činnosti súvisiace s plnením záväzkov štátu vyplývajúcich z koncesných zmlúv uzavretých medzi štátom a koncesionárom.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11a a 11b znejú:
„11a)
Zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 664/2007 Z. z.
11b)
§ 14 zákona č. 25/2006 Z. z.“.
7.
V § 12 ods. 1 sa za slovo „diaľnic“ vkladá čiarka a slová „okrem koncesných ciest, a to“.
8.
V § 12 ods. 2 sa za slovo „stavby“ vkladá čiarka a slová „okrem koncesných ciest“.
Čl. III
Zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 druhej vete sa za slovo „Mýto“ vkladá čiarka a text: „okrem mýta vybraného za užívanie diaľnic obstaraných na základe koncesnej zmluvy podľa osobitného predpisu,2a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
§ 3d ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 4 zákona č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 664/2007 Z. z.“.
2.
V § 6 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Správca výberu mýta je oprávnený výkonom činností podľa tohto zákona poveriť inú osobu.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.