667/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2008 do 31.12.2012

667
ZÁKON
z 11. decembra 2007,
ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení zákona č. 169/2001 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 428/2003 Z. z., zákona č. 240/2006 Z. z. a zákona č. 463/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Štátne hmotné rezervy sú vo vlastníctve štátu. Ak je to hospodárne a sú splnené podmienky skladovania a ochraňovania, zásoby určené pre potreby štátnych hmotných rezerv môžu byť aj vo vlastníctve právnických osôb alebo fyzických osôb na základe zmluvy;4b) to neplatí, ak ide o osobitný druh hmotných rezerv, ktorými sú núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4b znie:
„4b)
§ 269 Obchodného zákonníka.“.
2.
V § 5 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 6.
3.
V § 6 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 2 až 7.
4.
V § 6 ods. 4 a 5 sa slová „odseku 4“ vo všetkých výskytoch nahrádzajú slovami „odseku 3“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2008.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.