102/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.03.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

102
OPATRENIE
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
z 19. marca 2008,
ktorým sa zrušuje opatrenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 467/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky zabezpečenia zapaľovačov proti použitiu deťmi a zákaz uvádzania zábavných zapaľovačov na trh
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 7 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Zrušuje sa opatrenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 467/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky zabezpečenia zapaľovačov proti použitiu deťmi a zákaz uvádzania zábavných zapaľovačov na trh.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. marca 2008.
Peter Lukáč v. r.