111/2008 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

111
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie v Mníchove boli 6. marca 2008 prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 58/2004 Z. z., oznámenie č. 191/2005 Z. z. a oznámenie č. 590/2007 Z. z.).
Zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) nadobudnú platnosť 1. apríla 2008. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. apríla 2008.
K oznámeniu č. 111/2008 Z. z.
ZMENY
Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov
(Európskemu patentovému dohovoru)
Pravidlo 45
Patentové nároky podliehajúce poplatkom
(1)
Ak európska patentová prihláška obsahuje viac ako 15 patentových nárokov, platí sa za šestnásty a každý ďalší patentový nárok poplatok za nárok podľa Poplatkového poriadku.
Pravidlo 71
Prieskumové konanie
(6)
Ak európska patentová prihláška v znení, v akom prieskumové oddelenie mieni udeliť európsky patent, obsahuje viac ako 15 patentových nárokov, vyzve prieskumové oddelenie prihlasovateľa, aby v lehote uvedenej v odseku 3, prípadne v odseku 5 zaplatil poplatky za patentové nároky za každý ďalší patentový nárok, ak neboli tieto poplatky už zaplatené v súlade s pravidlom 45 alebo pravidlom 162.
Pravidlo 162
Spoplatnené patentové nároky
(1)
Ak prihláška, na ktorej je založené udelenie európskeho patentu, obsahuje viac ako 15 patentových nárokov, platí sa poplatok za šestnásty a každý ďalší patentový nárok podľa Poplatkového poriadku v lehote určenej pravidlom 159 odsekom 1.
Vyhotovené v Mníchove 6. marca 2008