12/2008 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

12
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. januára 2008
o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vláda Slovenskej republiky podľa § 37b zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 464/2007 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády ustanovuje používanie profesijných titulov a skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, používanie profesijných titulov a skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, používanie profesijných titulov a skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností.
§ 2
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností
(1)
Profesijný titul v kategórii „lekár“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností lekára podľa osobitného predpisu.1)
(2)
Profesijný titul v kategórii „zubný lekár“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností zubného lekára podľa osobitného predpisu.2)
(3)
Profesijný titul v kategórii „farmaceut“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností farmaceuta podľa osobitného predpisu.3)
(4)
Profesijný titul v kategórii „sestra“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností sestry podľa osobitného predpisu.4) Ak sestra získala vyššie odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole, má právo používať skratku „dipl. s.“, ktorá sa uvádza za menom a priezviskom používateľa, za ktorým nasleduje čiarka.
(5)
Profesijný titul v kategórii „pôrodná asistentka“ používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností pôrodnej asistentky podľa osobitného predpisu.5) Ak pôrodná asistentka získala vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore „diplomovaná pôrodná asistentka“ na strednej zdravotníckej škole, má právo používať skratku „dipl. p. a.“, ktorá sa uvádza za menom a priezviskom používateľa, za ktorým nasleduje čiarka.
(6)
Profesijný titul „fyzioterapeut“ v kategórii iný zdravotnícky pracovník používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností fyzioterapeuta podľa osobitného predpisu.6) Ak zdravotnícky pracovník získal vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore „diplomovaný fyzioterapeut“ na strednej zdravotníckej škole, má právo používať skratku „dipl. f.“, ktorá sa uvádza za menom a priezviskom používateľa, za ktorým nasleduje čiarka.
(7)
Profesijný titul „psychológ“ v kategórii iný zdravotnícky pracovník používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností psychológa podľa osobitného predpisu.7)
(8)
Profesijný titul „liečebný pedagóg“ v kategórii iný zdravotnícky pracovník používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností liečebného pedagóga podľa osobitného predpisu.8)
(9)
Profesijný titul „logopéd“ v kategórii iný zdravotnícky pracovník používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností logopéda podľa osobitného predpisu.9)
(10)
Profesijný titul „laborant pre laboratórne vyšetrovacie metódy“ v kategórii laborant používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností laboranta podľa osobitného predpisu.10)
(11)
Profesijný titul „diplomovaný medicínsko-technický laborant“ v kategórii laborant používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností medicínsko-technického laboranta podľa osobitného predpisu11) a má právo používať skratku „dipl. mt. l.“, ktorá sa uvádza za menom a priezviskom používateľa, za ktorým nasleduje čiarka.
(12)
Profesijný titul „zdravotnícky laborant“ v kategórii laborant používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností zdravotníckeho laboranta podľa osobitného predpisu.12)
(13)
Profesijný titul „farmaceutický laborant“ v kategórii laborant používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností farmaceutického laboranta podľa osobitného predpisu.12)
(14)
Profesijný titul „verejný zdravotník“ v kategórii asistent používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností asistenta podľa osobitného predpisu.13)
(15)
Profesijný titul „diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie“ v kategórii asistent používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností asistenta hygieny a epidemiológie podľa osobitného predpisu14) a má právo používať skratku „dipl. a. h. e.“, ktorá sa uvádza za menom a priezviskom používateľa, za ktorým nasleduje čiarka.
(16)
Profesijný titul „diplomovaný rádiologický asistent“ v kategórii asistent používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností asistenta podľa osobitného predpisu14) a má právo používať používať skratku „dipl. r. a.“, ktorá sa uvádza za menom a priezviskom používateľa, za ktorým nasleduje čiarka.
(17)
Profesijný titul „zdravotnícky záchranár“ v kategórii asistent používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností asistenta podľa osobitného predpisu.15) Ak zdravotnícky pracovník získal vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore „diplomovaný zdravotnícky záchranár“14) na strednej zdravotníckej škole, má právo používať skratku „dipl. z. z.“, ktorá sa uvádza za menom a priezviskom používateľa, za ktorým nasleduje čiarka.
(18)
Profesijný titul „diplomovaná dentálna hygienička“ v kategórii asistent používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností asistenta podľa osobitného predpisu14) a má právo používať používať skratku „dipl. d. h.“, ktorá sa uvádza za menom a priezviskom používateľa, za ktorým nasleduje čiarka.
(19)
Profesijný titul „asistent výživy“ v kategórii asistent používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností asistenta podľa osobitného predpisu.15)
(20)
Profesijný titul „masér“ v kategórii asistent používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností asistenta podľa osobitného predpisu.15)
(21)
Profesijný titul „zdravotnícky asistent“ v kategórii asistent používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností asistenta podľa osobitného predpisu.15)
(22)
Profesijný titul „sanitár“ v kategórii asistent používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností sanitára podľa osobitného predpisu.16)
(23)
Profesijný titul „zubný technik“ v kategórii technik používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností technika podľa osobitného predpisu.17) Ak zdravotnícky pracovník získal vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore „diplomovaný zubný technik“18) na strednej zdravotníckej škole, má právo používať skratku „dipl. z. t.“, ktorá sa uvádza za menom a priezviskom používateľa, za ktorým nasleduje čiarka.
(23)
Profesijný titul „diplomovaný optometrista“ v kategórii technik používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností technika podľa osobitného predpisu18) a má právo používať skratku „dipl. o.“, ktorá sa uvádza za menom a priezviskom používateľa, za ktorým nasleduje čiarka.
(24)
Profesijný titul „očný optik“ v kategórii technik používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností technika podľa osobitného predpisu.17)
(26)
Profesijný titul „ortopedický technik“ v kategórii technik používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností technika podľa osobitného predpisu.17)
(27)
Profesijné tituly uvedené v odsekoch 1 až 26 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom, za ktorým nasleduje čiarka, alebo pod menom a priezviskom používateľa, ak v príslušnom ustanovení nie je uvedené inak.
§ 3
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v kategórii lekár
(1)
Profesijný titul „špecialista“ používa iba lekár, ktorý je odborne spôsobilý na výkon odborných pracovných činností1) a má aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností19) podľa osobitného predpisu.20)
(2)
Profesijný titul podľa odseku 1 možno nahradiť používaním profesijného titulu s bližším vyjadrením príslušnej špecializácie lekára podľa odsekov 3 až 98.
(3)
Profesijný titul „internista“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
vnútorné lekárstvo získanou podľa predpisov platných od 28. marca 2002,21)
b)
interné lekárstvo II. stupňa získanou podľa predpisov platných do 28. marca 200222) alebo
c)
interné lekárstvo I. stupňa získanou podľa predpisov platných do 28. marca 2002.22)
(4)
Profesijný titul „diabetológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy získanou podľa predpisov platných od 28. marca 2002,21)
b)
diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy získanou podľa predpisov platných od 1. septembra 1981 do 28. marca 200223) alebo
c)
poruchy látkovej premeny a výživy získanou podľa predpisov platných do 1. septembra 1981.24)
(5)
Profesijný titul „endokrinológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore endokrinológia získanou podľa predpisov platných od 28. marca 200221) alebo podľa predpisov platných do 28. marca 2002.22)
(6)
Profesijný titul „alergológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
klinická imunológia a alergiológia získanou podľa predpisov platných od 1. januára 2005,25)
b)
klinická imunológia a alergológia získanou podľa predpisov platných od 1. mája 2004 do 1. januára 2005,26)
c)
klinická imunológia, alergiológia a antiinfekčná imunológia získanou podľa predpisov platných do 1. mája 2004,27)
d)
lekárska imunológia získanou podľa predpisov platných od 1. septembra 1981 do 28. marca 200223) alebo
e)
alergológia získanou podľa predpisov platných do 1. septembra 1981.24)
(7)
Profesijný titul „gastroenterológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
gastroenterológia získanou podľa predpisov platných od 28. marca 200221) alebo do 1. septembra 198124) alebo
b)
gastrovenerológia získanou podľa predpisov platných od 1. septembra 1981 do 28. marca 2002.23)
(8)
Profesijný titul „geriater“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore geriatria získanou podľa predpisov platných od 28. marca 200221) alebo do 28. marca 2002.23)
(9)
Profesijný titul „infektológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
infektológia získanou podľa predpisov platných od 28. marca 200221) alebo
b)
prenosné choroby získanou podľa predpisov platných do 28. marca 2002.22)
(10)
Profesijný titul „kardiológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore kardiológia získanou podľa predpisov platných od 28. marca 200221) alebo do 28. marca 2002.22)
(11)
Profesijný titul „nefrológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore nefrológia získanou podľa predpisov platných od 28. marca 200221) alebo do 28. marca 2002.23)
(12)
Profesijný titul „pneumoftizeológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
pneumológia a ftizeológia získanou podľa predpisov platných od 28. marca 2002,21)
b)
tuberkulóza a pľúcne choroby získanou podľa predpisov platných od 1. septembra 1981 do 28. marca 200223) alebo
c)
tuberkulóza a respiračné choroby získanou podľa predpisov platných do 1. septembra 1981.24)
(13)
Profesijný titul „reumatológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore reumatológia získanou podľa predpisov platných od 28. marca 200221) alebo do 28. marca 2002.22)
(14)
Profesijný titul „radiačný onkológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
radiačná onkológia získanou podľa predpisov platných od 28. marca 2002,21)
b)
rádioterapia I. stupňa získanou podľa predpisov platných do 28. marca 200222) alebo
c)
rádioterapia II. stupňa získanou podľa predpisov platných do 28. marca 2002.22)
(15)
Profesijný titul „klinický onkológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
klinická onkológia získanou podľa predpisov platných od 1. mája 200428) alebo
b)
klinická onkológia získanou podľa predpisov platných do 28. marca 2002.23)
(16)
Profesijný titul „hematológ a transfuziológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
hematológia a transfuziológia získanou podľa predpisov platných od 28. marca 200221) alebo od 1. septembra 1981 do 28. marca 200223) alebo
b)
hematológia a transfúzna služba získanou podľa predpisov platných do 1. septembra 1981.24)
(17)
Profesijný titul „fyziater a balneológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia podľa predpisov platných od 28. marca 200221) alebo do 28. marca 2002.22)
(18)
Profesijný titul „anestéziológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
anestéziológia a intenzívna medicína získanou podľa predpisov platných od 28. marca 2002,21)
b)
anestéziológia a resuscitácia II. stupňa získanou podľa predpisov platných do 28. marca 200222) alebo
c)
anestéziológia a resuscitácia I. stupňa získanou podľa predpisov platných do 28. marca 2002.22)
(19)
Profesijný titul „chirurg“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
chirurgia získanou podľa predpisov platných od 28. marca 2002,21)
b)
chirurgia II. stupňa získanou podľa predpisov platných do 28. marca 200222) alebo
c)
chirurgia I. stupňa získanou podľa predpisov platných do 28. marca 2002.22)
(20)
Profesijný titul „ortopéd“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
ortopédia získanou podľa predpisov platných od 28. marca 2002,21)
b)
ortopédia II. stupňa získanou podľa predpisov platných do 28. marca 200222) alebo
c)
ortopédia I. stupňa získanou podľa predpisov platných do 28. marca 2002.22)
(21)
Profesijný titul „traumatológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
úrazová chirurgia získanou podľa predpisov platných od 28. marca 200221) alebo
b)
traumatológia získanou podľa predpisov platných do 28. marca 2002.23)
(22)
Profesijný titul „kardiochirurg“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore kardiochirurgia získanou podľa predpisov platných od 28. marca 200221) alebo do 28. marca 2002.23)
(23)
Profesijný titul „neurochirurg“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore neurochirurgia získanou podľa predpisov platných od 28. marca 200221) alebo do 28. marca 2002.22)
(24)
Profesijný titul „hrudníkový chirurg“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
hrudníková chirurgia získanou podľa predpisov platných od 28. marca 2002,21)
b)
pľúcna chirurgia získanou podľa predpisov platných od 1. septembra 1981 do 28. marca 200223) alebo
c)
torakochirurgia získanou podľa predpisov platných do 1. septembra 1981.24)
(25)
Profesijný titul „plastický chirurg“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore plastická chirurgia získanou podľa predpisov platných od 28. marca 200221) alebo do 28. marca 2002.22)
(26)
Profesijný titul „pediater“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
pediatria získanou podľa predpisov platných od 28. marca 2002,21)
b)
pediatria II. stupňa získanou podľa predpisov platných do 28. marca 200222) alebo
c)
pediatria I. stupňa získanou podľa predpisov platných do 28. marca 2002.22)
(27)
Profesijný titul „všeobecný lekár pre deti a dorast“29) používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
pediatria podľa odseku 26 písm. a) až c), ktorý poskytuje iba všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast,
b)
pediatria a špecializáciou v špecializačnom odbore dorastové lekárstvo získanými podľa predpisov platných do 1. mája 200427) alebo
c)
pediatria I. stupňa a špecializáciou v špecializačnom odbore dorastové lekárstvo získanými podľa predpisov platných do 28. marca 2002.22)
(28)
Profesijný titul „dorastový lekár“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore dorastové lekárstvo získanou podľa predpisov platných do 1. mája 200430) iba v prípade, že nepoužíva profesijný titul „všeobecný lekár pre deti a dorast“ podľa odseku 27 písm. b) a c).
(29)
Profesijný titul „detský psychiater“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore detská psychiatria získanou podľa predpisov platných od 28. marca 200221) alebo do 28. marca 2002.22)
(30)
Profesijný titul „detský chirurg“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore detská chirurgia získanou podľa predpisov platných od 28. marca 200221) alebo do 28. marca 2002.22)
(31)
Profesijný titul „pediatrický endokrinológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
pediatrická endokrinológia získanou podľa predpisov platných od 1. mája 2004,28)
b)
detská endokrinológia a diabetológia získanou podľa predpisov platných do 1. mája 2004,27)
c)
detská endokrinológia získanou podľa predpisov platných od 1. septembra 1981 do 28. marca 200223) alebo
d)
pediatria I. stupňa a špecializáciou v špecializačnom odbore endokrinológia získanými podľa predpisov platných do 1. septembra 1981.24)
(32)
Profesijný titul „pediatrický gastroenterológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa získanou podľa predpisov platných od 1. mája 2004,28)
b)
detská gastroenterológia, hepatológia a výživa získanou podľa predpisov platných do 1. mája 200427) alebo
c)
detská gastroenterológia získanou podľa predpisov platných do 28. marca 2002.23)
(33)
Profesijný titul „pediatrický gynekológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
pediatrická gynekológia získanou podľa predpisov platných od 1. mája 200428) alebo
b)
detská gynekológia získanou podľa predpisov platných do 1. mája 2004.31)
(34)
Profesijný titul „pediatrický hematológ a onkológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatrická hematológia a onkológia získanou podľa predpisov platných od 1. mája 2004.28)
(35)
Profesijný titul „detský onkológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
detská onkológia získanou podľa predpisov platných do 1. mája 200427) alebo
b)
pediatria I. stupňa a špecializáciou v špecializačnom odbore klinická onkológia získanými podľa predpisov platných do 28. marca 2002.23)
(36)
Profesijný titul „detský hematológ a transfuziológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
detská hematológia a transfuziológia získanou podľa predpisov platných do 1. mája 2004,27)
b)
pediatria I. stupňa a špecializáciou v špecializačnom odbore hematológia a transfuziológia získanými podľa predpisov platných od 1. septembra 1981 do 28. marca 200223) alebo
c)
pediatria I. stupňa a špecializáciou v špecializačnom odbore hematológia a transfúzna služba získanými podľa predpisov platných do 1. septembra 1981.24)
(37)
Profesijný titul „pediatrický kardiológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
pediatrická kardiológia získanou podľa predpisov platných od 1. mája 200428) alebo
b)
detská kardiológia získanou podľa predpisov platných do 1. mája 2004.30)
(38)
Profesijný titul „pediatrický imunológ a alergológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
pediatrická imunológia a alergiológia získanou podľa predpisov platných od 1. mája 2004,28)
b)
detská klinická imunológia a špecializáciou v špecializačnom odbore alergiológia získanými podľa predpisov platných do 1. mája 2004,27)
c)
pediatria I. stupňa a špecializáciou v špecializačnom odbore lekárska imunológia získanými podľa predpisov platných od 1. septembra 1981 do 28. marca 200223) alebo
d)
pediatria I. stupňa a špecializáciou v špecializačnom odbore alergológia získanými podľa predpisov platných do 1. septembra 1981.24)
(39)
Profesijný titul „pediatrický anesteziológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatrická anesteziológia získanou podľa predpisov platných od 1. mája 2004.28)
(40)
Profesijný titul „pediatrický infektológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
pediatrická infektológia získanou podľa predpisov platných od 1. mája 2004,28)
b)
detská infektológia získanou podľa predpisov platných do 1. mája 200427) alebo
c)
pediatria I. stupňa a špecializáciou v špecializačnom odbore prenosné choroby získanými podľa predpisov platných do 28. marca 2002.22)
(41)
Profesijný titul „pediater intenzívnej medicíny“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
pediatrická intenzívna medicína získanou podľa predpisov platných od 1. mája 2004,28)
b)
intenzívna medicína v pediatrii získanou podľa predpisov platných do 1. mája 200427) alebo
c)
intenzívna starostlivosť v pediatrii získanou podľa predpisov platných do 1. mája 2004.27)
(42)
Profesijný titul „pediatrický nefrológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
pediatrická nefrológia získanou podľa predpisov platných od 1. mája 2004,28)
b)
detská nefrológia získanou podľa predpisov platných do 1. mája 200427) alebo
c)
pediatria I. stupňa a špecializáciou v špecializačnom odbore nefrológia získanými podľa predpisov platných do 28. marca 2002.23)
(43)
Profesijný titul „pediatrický neurológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
pediatrická neurológia získanou podľa predpisov platných od 1. mája 200428) alebo
b)
detská neurológia získanou podľa predpisov platných do 1. mája 2004.30)
(44)
Profesijný titul „pediatrický oftalmológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
pediatrická oftalmológia získanou podľa predpisov platných od 1. mája 200428) alebo
b)
detská oftalmológia získanou podľa predpisov platných do 1. mája 2004.27)
(45)
Profesijný titul „pediatrický ortopéd“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
pediatrická ortopédia získanou podľa predpisov platných od 1. mája 200428) alebo
b)
detská ortopédia získanou podľa predpisov platných do 1. mája 2004.27)
(46)
Profesijný titul „pediatrický otorinolaryngológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
pediatrická otorinolaryngológia získanou podľa predpisov platných od 1. mája 200428) alebo
b)
detská otorinolaryngológia získanou podľa predpisov platných do 1. mája 2004.30)
(47)
Profesijný titul „pediatrický pneumológ a ftizeológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
pediatrická pneumológia a ftizeológia získanou podľa predpisov platných od 1. mája 2004,28)
b)
detská pneumológia a ftizeológia získanou podľa predpisov platných do 1. mája 2004,27)
c)
pediatria I. stupňa a špecializáciou v špecializačnom odbore tuberkulóza a pľúcne choroby získanými podľa predpisov platných od 1. septembra 1981 do 28. marca 200223) alebo
d)
detská tuberkulóza a špecializáciou v špecializačnom odbore respiračné choroby získanými podľa predpisov platných do 1. septembra 1981.24)
(48)
Profesijný titul „pediatrický reumatológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
pediatrická reumatológia získanou podľa predpisov platných od 1. mája 200428) alebo
b)
detská reumatológia získanou podľa predpisov platných do 1. mája 2004.27)
(49)
Profesijný titul „pediater urgentnej medicíny“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatrická urgentná medicína získanou podľa predpisov platných od 1. mája 2004.28)
(50)
Profesijný titul „pediatrický urológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
pediatrická urológia získanou podľa predpisov platných od 1. januára 200525) alebo
b)
detská urológia získanou podľa predpisov platných do 1. mája 2004.31)
(51)
Profesijný titul „neonatológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
neonatológia získanou podľa predpisov platných od 28. marca 200221) alebo
b)
neonatológia získanou podľa predpisov platných do 28. marca 2002.23)
(52)
Profesijný titul „dermatovenerológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
dermatovenerológia získanou podľa predpisov platných od 28. marca 2002,21)
b)
dermatovenerológia II. stupňa získanou podľa predpisov platných do 28. marca 200222) alebo
c)
dermatovenerológia I. stupňa získanou podľa predpisov platných do 28. marca 2002.22)
(53)
Profesijný titul „gynekológ a pôrodník“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
gynekológia a pôrodníctvo získanou podľa predpisov platných od 28. marca 2002,21)
b)
gynekológia a pôrodníctvo II. stupňa získanou podľa predpisov platných do 28. marca 200222) alebo
c)
gynekológia a pôrodníctvo I. stupňa získanou podľa predpisov platných do 28. marca 2002.22)
(54)
Profesijný titul „neurológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
neurológia získanou podľa predpisov platných od 28. marca 2002,21)
b)
neurológia II. stupňa získanou podľa predpisov platných do 28. marca 200222) alebo
c)
neurológia I. stupňa získanou podľa predpisov platných do 28. marca 2002.22)
(55)
Profesijný titul „oftalmológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
oftalmológia získanou podľa predpisov platných od 28. marca 2002,21)
b)
oftalmológia II. stupňa získanou podľa predpisov platných do 28. marca 200222) alebo
c)
oftalmológia I. stupňa získanou podľa predpisov platných do 28. marca 2002.22)
(56)
Profesijný titul „otorinolaryngológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
otorinolaryngológia získanou podľa predpisov platných od 28. marca 2002,21)
b)
otorinolaryngológia II. stupňa získanou podľa predpisov platných do 28. marca 200222) alebo
c)
otorinolaryngológia I. stupňa získanou podľa predpisov platných do 28. marca 2002.22)
(57)
Profesijný titul „psychiater“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
psychiatria získanou podľa predpisov platných od 28. marca 2002,21)
b)
psychiatria II. stupňa získanou podľa predpisov platných do 28. marca 200222) alebo
c)
psychiatria I. stupňa získanou podľa predpisov platných do 28. marca 2002.22)
(58)
Profesijný titul „urológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
urológia získanou podľa predpisov platných od 28. marca 2002,21)
b)
urológia II. stupňa získanou podľa predpisov platných do 28. marca 200222) alebo
c)
urológia I. stupňa získanou podľa predpisov platných do 28. marca 2002.22)
(59)
Profesijný titul „cievny chirurg“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore cievna chirurgia získanou podľa predpisov platných od 28. marca 200221) alebo do 28. marca 2002.23)
(60)
Profesijný titul „gastroenterologický chirurg“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gastroenterologická chirurgia získanou podľa predpisov platných od 1. mája 2004.28)
(61)
Profesijný titul „neuropsychiater“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore neuropsychiatria získanou podľa predpisov platných od 28. marca 2002.21)
(62)
Profesijný titul „lekár klinickej biochémie“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
klinická biochémia získanou podľa predpisov platných od 28. marca 2002,21)
b)
klinická biochémia II. stupňa získanou podľa predpisov platných do 28. marca 200222) alebo
c)
klinická biochémia I. stupňa získanou podľa predpisov platných do 28. marca 2002.22)
(63)
Profesijný titul „lekár klinickej farmakológie“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická farmakológia získanou podľa predpisov platných od 28. marca 200221) alebo do 28. marca 2002.23)
(64)
Profesijný titul „lekár klinickej mikrobiológie“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
klinická mikrobiológia získanou podľa predpisov platných od 28. marca 2002,21)
b)
lekárska mikrobiológia II. stupňa získanou podľa predpisov platných do 28. marca 200224) alebo
c)
lekárska mikrobiológia I. stupňa získanou podľa predpisov platných do 28. marca 2002.22)
(65)
Profesijný titul „lekár laboratórnej medicíny“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína získanou podľa predpisov platných od 28. marca 2002.21)
(66)
Profesijný titul „patológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
patologická anatómia získanou podľa predpisov platných od 28. marca 2002,21)
b)
patológia II. stupňa získanou podľa predpisov platných od 1. septembra 1981 do 28. marca 2002,23)
c)
patológia I. stupňa získanou podľa predpisov platných od 1. septembra 1981 do 28. marca 2002,23)
d)
patologická anatómia I. stupňa získanou podľa predpisov platných do 1. septembra 198124) alebo
e)
patologická anatómia II. stupňa získanou podľa predpisov platných do 1. septembra 1981.24)
(67)
Profesijný titul „maxilofaciálny chirurg“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
maxilofaciálna chirurgia získanou podľa predpisov platných od 28. marca 2002,21)
b)
chirurgia I. stupňa a špecializáciou v špecializačnom odbore stomatologická chirurgia získanými podľa predpisov platných od 1. septembra 1981 do 28. marca 200223) alebo
c)
chirurgia I. stupňa a špecializáciou v špecializačnom odbore ústna, čeľustná a obličajová chirurgia získanými podľa predpisov platných do 1. septembra 1981.24)
(68)
Profesijný titul „genetik“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore lekárska genetika získanou podľa predpisov platných od 28. marca 200221) alebo do 28. marca 2002.22)
(69)
Profesijný titul „lekár pracovného lekárstva“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
pracovné lekárstvo získanou podľa predpisov platných od 28. marca 200221) alebo
b)
všeobecné lekárstvo I. stupňa a špecializáciou v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo získanými podľa predpisov platných do 28. marca 2002.23)
(70)
Profesijný titul „rádiológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
rádiológia získanou podľa predpisov platných od 28. marca 2002,21)
b)
rádiodiagnostika II. stupňa získanou podľa predpisov platných do 28. marca 200222) alebo
c)
rádiodiagnostika I. stupňa získanou podľa predpisov platných do 28. marca 2002.22)
(71)
Profesijný titul „lekár tropickej medicíny“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore tropická medicína získanou podľa predpisov platných od 1. mája 2004.28)
(72)
Profesijný titul „angiológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore angiológia získanou podľa predpisov platných od 1. mája 2004.28)
(73)
Profesijný titul „hepatológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore hepatológia získanou podľa predpisov platných od 1. mája 2004.28)
(74)
Profesijný titul „všeobecný lekár“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
všeobecné lekárstvo získanou podľa predpisov platných od 28. marca 2002,21)
b)
všeobecné lekárstvo II. stupňa získanou podľa predpisov platných od 1. septembra 1981 do 28. marca 200223) alebo
c)
všeobecné lekárstvo I. stupňa získanou podľa predpisov platných do 28. marca 2002.22)
(75)
Profesijný titul „všeobecný lekár pre dospelých“32) používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo podľa odseku 74, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť iba pre dospelých.
(76)
Profesijný titul „algeziológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore algeziológia získanou podľa predpisov platných od 1. mája 2004.28)
(77)
Profesijný titul „akupunkturista“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
akupunktúra získanou podľa predpisov platných od 1. júna 2006,33)
b)
akupunktúra získanou podľa predpisov platných do 1. júna 200634) alebo
c)
akupunktúra získanou podľa predpisov platných do 1. mája 2004.27)
(78)
Profesijný titul „andrológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore andrológia získanou podľa predpisov platných od 1. mája 2004.28)
(79)
Profesijný titul „hygienik“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
verejné zdravotníctvo získanou podľa predpisov platných od 1. mája 2004,28)
b)
hygiena a epidemiológia získanou podľa predpisov platných do 1. mája 2004,27)
c)
hygiena a epidemiológia II. stupňa získanou podľa predpisov platných do 1. septembra 198124) alebo
d)
hygiena a epidemiológia I. stupňa získanou podľa predpisov platných do 28. marca 2002.22)
(80)
Profesijný titul „epidemiológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
epidemiológia získanou podľa predpisov platných od 28. marca 200221) alebo
b)
epidemiológia získanou podľa predpisov platných do 28. marca 2002.22)
(81)
Profesijný titul „foniater“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
foniatria získanou podľa predpisov platných od 1. mája 200428) alebo
b)
foniatria získanou podľa predpisov platných do 1. mája 2004.30)
(82)
Profesijný titul „gerontopsychiater“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
gerontopsychiatria získanou podľa predpisov platných od 1. mája 200428) alebo
b)
gerontopsychiatria získanou podľa predpisov platných do 1. mája 2004.31)
(83)
Profesijný titul „klinický pracovný lekár a toxikológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia získanou podľa predpisov platných od 28. marca 200221) alebo
b)
hygiena práce a pracovné lekárstvo získanou podľa predpisov platných do 28. marca 200223) a pracuje na lôžkových pracoviskách zariadení.
(84)
Profesijný titul „letecký lekár“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore letecké lekárstvo získanou podľa predpisov platných od 1. mája 2004.28)
(85)
Profesijný titul „lekár materno-fetálnej medicíny“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
materno-fetálna medicína získanou podľa predpisov platných od 28. marca 200221) alebo
b)
perinatológia získanou podľa predpisov platných do 28. marca 2002.23)
(86)
Profesijný titul „adiktológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
medicína drogových závislostí získanou podľa predpisov platných od 1. mája 2004,28)
b)
drogové závislosti získanou podľa predpisov platných do 1. mája 200427) alebo
c)
liečba alkoholizmu a iných toxikománií získanou podľa predpisov platných do 28. marca 2002.23)
(87)
Profesijný titul „onkogynekológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
onkológia v gynekológii získanou podľa predpisov platných od 1. mája 2004,28)
b)
gynekologická onkológia získanou podľa predpisov platných do 1. mája 200427) alebo
c)
gynekológia a pôrodníctvo I. stupňa a klinická onkológia získanou podľa predpisov platných do 28. marca 2002.23)
(88)
Profesijný titul „onkochirurg“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
onkológia v chirurgii získanou podľa predpisov platných od 1. mája 200428) alebo
b)
chirurgia I. stupňa a špecializáciou v špecializačnom odbore klinická onkológia získanými podľa predpisov platných do 28. marca 2002.23)
(89)
Profesijný titul „onkourológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore onkológia v urológii získanou podľa predpisov platných od 1. mája 2004.28)
(90)
Profesijný titul „ortoprotetik“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
ortopedická protetika získanou podľa predpisov platných od 1. mája 200428) alebo
b)
ortopedická protetika získanou podľa predpisov platných do 1. mája 2004.31)
(91)
Profesijný titul „lekár paliatívnej medicíny“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore paliatívna medicína získanou podľa predpisov platných od 1. mája 2004.28)
(92)
Profesijný titul „posudkový lekár“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
posudkové lekárstvo získanou podľa predpisov platných od 1. mája 200428) alebo
b)
posudkové lekárstvo získanou podľa predpisov platných do 1. mája 2004.30)
(93)
Profesijný titul „sexuológ“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
psychiatrická sexuológia získanou podľa predpisov platných od 1. mája 2004,28)
b)
gynekologická sexuológia získanou podľa predpisov platných od 28. marca 200221) alebo
c)
sexuológia získanou podľa predpisov platných do 28. marca 2002.23)
(94)
Profesijný titul „revízny lekár“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore revízne lekárstvo získanou podľa predpisov platných od 1. mája 2004.28)
(95)
Profesijný titul „súdny lekár“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore súdne lekárstvo získanou podľa predpisov platných od 28. marca 200221) alebo do 28. marca 2002.22)
(96)
Profesijný titul „telovýchovný lekár“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo získanou podľa predpisov platných od 28. marca 200221) alebo do 28. marca 2002.22)
(97)
Profesijný titul „lekár nukleárnej medicíny“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore nukleárna medicína získanou podľa predpisov platných od 28. marca 200221) alebo do 28. marca 2002.22)
(98)
Profesijný titul „lekár urgentnej medicíny“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore urgentná medicína získanou podľa predpisov platných od 28. marca 2002.21)
(99)
Profesijné tituly uvedené v odsekoch 1, 3 až 98 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom, za ktorým nasleduje čiarka, alebo pod menom a priezviskom používateľa, ak v príslušnom ustanovení nie je uvedené inak.
(100)
Profesijný titul lekára viažuci sa na príslušnú špecializáciu, ktorý nie je uvedený v odsekoch 1, 3 až 98, sa môže používať ako profesijný titul „lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore“ s uvedením príslušného špecializačného odboru, na ktorý má jeho používateľ odbornú spôsobilosť.
§ 4
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v kategórii zubný lekár
(1)
Profesijný titul „špecialista“ používa iba zubný lekár, ktorý má okrem odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností2) aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.35)
(2)
Profesijný titul podľa odseku 1 možno nahradiť používaním profesijného titulu s bližším vyjadrením príslušnej špecializácie zubného lekára podľa odsekov 3 až 6.
(3)
Profesijný titul „čeľustný ortopéd“ používa zubný lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia získanou podľa predpisov platných od 28. marca 200221) alebo do 28. marca 2002.22)
(4)
Profesijný titul „maxilofaciálny chirurg“ používa zubný lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
maxilofaciálna chirurgia získanou podľa predpisov platných od 28. marca 2002,21)
b)
stomatológia I. stupňa a špecializáciou v špecializačnom odbore stomatologická chirurgia získanými podľa predpisov platných od 1. septembra 1981 do 28. marca 200223) alebo
c)
stomatológia I. stupňa a špecializáciou v špecializačnom odbore ústna, čeľustná a obličajová chirurgia získanými podľa predpisov platných do 1. septembra 1981.24)
(5)
Profesijný titul „detský zubný lekár“ používa zubný lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
detské zubné lekárstvo získanou podľa predpisov platných od 1. júna 2006,33)
b)
detská stomatológia získanou podľa predpisov platných od 28. marca 2002,36)
c)
detská stomatológia získanou podľa predpisov platných do 28. marca 2002.22)
(6)
Profesijný titul „revízny zubný lekár“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore revízne zubné lekárstvo získanou podľa predpisov platných od 1. mája 2004.28)
(7)
Profesijné tituly uvedené v odsekoch 1, 3 až 6 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom, za ktorým nasleduje čiarka, alebo pod menom a priezviskom používateľa, ak v príslušnom ustanovení nie je uvedené inak.
§ 5
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v kategórii farmaceut
(1)
Profesijný titul „špecialista“ používa iba farmaceut, ktorý má okrem odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností3) aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.37)
(2)
Profesijný titul podľa odseku 1 možno doplniť bližším vyjadrením príslušnej špecializácie podľa prvého až šiesteho bodu takto:
1.
v „lekárenstve“ ho používa farmaceut so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
lekárenstvo získanou podľa predpisov platných od 28. marca 2002,21)
b)
lekárenstvo II. stupňa získanou podľa predpisov platných do 28. marca 2002,22)
c)
lekárenstvo I. stupňa získanou podľa predpisov platných do 28. marca 200222) alebo
d)
s najmenej tromi rokmi odbornej praxe vo verejnej lekárni alebo v nemocničnej lekárni,38)
2.
vo „farmaceutickej kontrole“ ho používa farmaceut so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
farmaceutická kontrola a zabezpečovanie kvality liekov získanou podľa predpisov platných od 28. marca 2002,21)
b)
farmaceutická analytika II. stupňa získanou podľa predpisov platných od 1. septembra 1981 do 28. marca 2002,23)
c)
farmaceutická analytika I. stupňa získanou podľa predpisov platných od 1. septembra 1981 do 28. marca 2002,23)
d)
farmaceutická analýza II. stupňa získanou podľa predpisov platných do 1. septembra 1981,24)
e)
farmaceutická analýza I. stupňa získanou podľa predpisov platných do 1. septembra 198124) alebo
f)
s najmenej dvoma rokmi odbornej praxe v oblasti kontroly liekov,39)
3.
vo „farmaceutickej technológii“ ho používa farmaceut so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
farmaceutická technológia získanou podľa predpisov platných od 28. marca 2002,21)
b)
farmaceutická technológia II. získanou podľa predpisov platných do 28. marca 2002,22)
c)
farmaceutická technológia I. stupňa získanou podľa predpisov platných do 28. marca 2002,22)
d)
výroba biologických liečiv II. stupňa získanou podľa predpisov platných do 1. septembra 1981,24)
e)
výroba biologických liečiv I. stupňa získanou podľa predpisov platných do 1. septembra 198124) alebo
f)
s najmenej dvoma rokmi odbornej praxe v oblasti výroby liekov,40)
4.
v „klinickej farmácii“ ho používa farmaceut so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
klinická farmácia získanou podľa predpisov platných od 28. marca 2002,21)
b)
klinická farmácia II. stupňa získanou podľa predpisov platných od 1. septembra 1981 do 28. marca 2002,23)
c)
klinická farmácia I. stupňa získanou podľa predpisov platných od 1. septembra 1981 do 28. marca 2002,23)
d)
lekárenstvo I. stupňa a farmakológia a toxikológia liečiv získanou podľa predpisov platných od 1. septembra 1981 do 28. marca 200223) alebo
e)
klinická farmácia I. stupňa a špecializáciou v špecializačnom odbore farmakológia a toxikológia liečiv získanou podľa predpisov platných od 1. septembra 1981 do 28. marca 2002,23)
5.
v „revíznom lekárenstve“ ho používa farmaceut so špecializáciou v špecializačnom odbore revízne lekárenstvo získanou podľa predpisov platných od 28. marca 2002,21)
6.
v „technológii rádiofarmák“ ho používa farmaceut so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
technológia rádiofarmák získanou podľa predpisov platných od 28. marca 200221) alebo
b)
farmaceutická technológia I. stupňa a rádioaktívne prípravky získanou podľa predpisov platných do 28. marca 2002.23)
(3)
Profesijné tituly podľa odsekov 1 a 2 a prvého až šiesteho bodu sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom, za ktorým nasleduje čiarka, alebo pod menom a priezviskom používateľa, ak v príslušnom ustanovení nie je uvedené inak.
§ 6
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v kategórii sestra
(1)
Profesijný titul „špecialistka“ alebo „špecialista“ používa iba sestra, ktorá má okrem odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností4) aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.41)
(2)
Profesijný titul podľa odseku 1 možno doplniť bližším vyjadrením príslušnej špecializácie podľa prvého až osemnásteho bodu takto:
1.
v „anestéziológii a intenzívnej starostlivosti“ ho používa sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
anestéziológia a intenzívna starostlivosť získanou podľa predpisov platných od 28. marca 2002,21)
b)
anestéziológia, resuscitácia a intenzívna starostlivosť získanou podľa predpisov platných od 1. septembra 1981 do 28. marca 200223) alebo
c)
anestéziológia, resuscitácia a intenzívna terapia získanou podľa predpisov platných do 1. septembra 1981,24)
2.
v „inštrumentovaní v operačnej sále“ ho používa sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
inštrumentovanie v operačnej sále získanou podľa predpisov platných od 1. mája 2004,28)
b)
inštrumentovanie v operačnej sále vo vybraných chirurgických odboroch získanou podľa predpisov platných do 1. mája 2004,27)
c)
inštrumentovanie na operačnej sále získanou podľa predpisov platných od 1. septembra 1981 do 28. marca 200223) alebo
d)
inštrumentovanie v operačnej sále získanou podľa predpisov platných do 1. septembra 1981,24)
3.
v „intenzívnom neonatologickom ošetrovateľstve“ ho používa sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii získanou podľa predpisov platných od 28. marca 2002,21)
b)
anestéziológia, resuscitácia a intenzívna starostlivosť získanou podľa predpisov platných od 1. septembra 1981 do 28. marca 200223) v závislosti od súčasného pracovného zaradenia42) alebo
c)
anestéziológia, resuscitácia a intenzívna terapia získanou podľa predpisov platných do 1. septembra 198124) v závislosti od súčasného pracovného zaradenia,42)
4.
v „ošetrovateľskej starostlivosti o dialyzovaných pacientov“ ho používa sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov získanou podľa predpisov platných od 28. marca 200221) alebo
b)
na úseku práce v dialýze získanou podľa predpisov platných do 28. marca 2002,43)
5.
v „chirurgickom ošetrovateľstve“ ho používa sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie získanou podľa predpisov platných od 28. marca 2002,21)
b)
ošetrovateľská starostlivosť o dospelých v závislosti od súčasného pracovného zaradenia získanou podľa predpisov platných do 28. marca 200244) alebo
c)
ošetrovateľská starostlivosť podľa predpisov platných do 1. septembra 198124) a pracuje na chirurgickom oddelení,
6.
v „onkologickom ošetrovateľstve“ ho používa sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v onkológii získanou podľa predpisov platných od 28. marca 2002,21)
7.
v „komunitnom ošetrovateľstve“ ho používa sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite získanou podľa predpisov platných od 28. marca 2002,21)
8.
v „pediatrickom ošetrovateľstve“ ho používa sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii získanou podľa predpisov platných od 1. mája 2004,28)
b)
ošetrovateľská starostlivosť o deti získanou podľa predpisov platných od 1. septembra 1981 do 28. marca 200223) alebo
c)
ošetrovateľská starostlivosť podľa predpisov platných do 1. septembra 198124) a pracuje na detskom oddelení,
9.
v „ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii“ ho používa sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii získanou podľa predpisov platných od 1. mája 2004,28)
b)
ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii získanou podľa predpisov platných od 1. septembra 1981 do 28. marca 200223) alebo
c)
psychiatrická starostlivosť získanou podľa predpisov platných do 1. septembra 1981,24)
10.
v „revíznom ošetrovateľstve“ ho používa sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore revízne ošetrovateľstvo získanou podľa predpisov platných od 28. marca 2002,21)
11.
v „ošetrovateľstve v zdraví pri práci“ ho používa sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľstvo v zdraví pri práci získanou podľa predpisov platných od 28. marca 2002,21)
12.
v „operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby“ ho používa sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby získanou podľa predpisov platných od 1. júna 200633) alebo
b)
dispečing záchrannej služby získanou podľa predpisov platných od 1. mája 2004,45)
13.
v „intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých“ ho používa sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých získanou podľa predpisov platných od 28. marca 2002,21)
b)
anestéziológia, resuscitácia a intenzívna starostlivosť získanou podľa predpisov platných od 1. septembra 1981 do 28. marca 200223) v závislosti od súčasného pracovného zaradenia42) alebo
c)
anestéziológia, resuscitácia a intenzívna terapia získanou podľa predpisov platných do 1. septembra 198124) v závislosti od súčasného pracovného zaradenia,42)
14.
v „intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii“ ho používa sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii získanou podľa predpisov platných od 28. marca 2002,21)
b)
anestéziológia, resuscitácia a intenzívna starostlivosť získanou podľa predpisov platných od 1. septembra 1981 do 28. marca 200223) v závislosti od súčasného pracovného zaradenia42) alebo
c)
anestéziológia, resuscitácia a intenzívna terapia získanou podľa predpisov platných do 1. septembra 198124) v závislosti od súčasného pracovného zaradenia,42)
15.
v „špecializovanej urgentnej starostlivosti“ ho používa sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore špecializovaná urgentná starostlivosť získanou podľa predpisov platných od 28. marca 2002,21)
16.
vo „výchove k zdraviu“ ho používa sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
výchova k zdraviu získanou podľa predpisov platných od 28. marca 2002,21)
b)
zdravotná výchova obyvateľstva získanou podľa predpisov platných od 1. septembra 1981 do 28. marca 200223) alebo
b)
zdravotnícka výchova obyvateľstva získanou podľa predpisov platných do 1. septembra 1981,24)
17.
v „zdravotníckej informatike“ ho používa sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore zdravotnícka informatika získanou podľa predpisov platných od 28. marca 2002,21)
18.
v „ošetrovateľstve vo vnútornom lekárstve“ ho používa sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva získanou podľa predpisov platných od 28. marca 2002,21)
b)
ošetrovateľská starostlivosť o dospelých získanou podľa predpisov platných od 1. septembra 1981 do 28. marca 200223) v závislosti od súčasného pracovného zaradenia44) alebo
c)
ošetrovateľská starostlivosť podľa predpisov platných do 1. septembra 198124) a pracuje na internom oddelení.
(3)
Profesijné tituly podľa odsekov 1 a 2 a prvého až osemnásteho bodu sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom, za ktorým nasleduje čiarka, alebo pod menom a priezviskom používateľa, ak v príslušnom ustanovení nie je uvedené inak.
§ 7
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v kategórii pôrodná asistentka
(1)
Profesijný titul „špecialistka“ používa iba pôrodná asistentka, ktorá má okrem odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností5) aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu.46)
(2)
Profesijný titul podľa odseku 1 možno doplniť bližším vyjadrením príslušnej špecializácie podľa prvého až šiesteho bodu takto:
1.
v „intenzívnej starostlivosti v gynekológii a pôrodníctve“ ho používa pôrodná asistentka so špecializáciou v špecializačnom odbore intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve získanou podľa predpisov platných od 28. marca 2002,21)
2.
v „inštrumentovaní v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve“ ho používa pôrodná asistentka so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
inštrumentovanie v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve získanou podľa predpisov platných od 28. marca 2002,21)
b)
inštrumentovanie na operačnej sále získanou podľa predpisov platných od 1. septembra 1981 do 28. marca 200223) alebo
c)
inštrumentovanie v operačnej sále získanou podľa predpisov platných do 1. septembra 1981,24)
3.
v „pôrodnej asistencii a starostlivosti o ženu v rodine a komunite“ ho používa pôrodná asistentka so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine a komunite získanou podľa predpisov platných od 28. marca 2002,21)
b)
ošetrovateľská starostlivosť o ženu získanou podľa predpisov platných od 1. septembra 1981 do 28. marca 200223) alebo
c)
ošetrovateľská starostlivosť získanou podľa predpisov platných do 1. septembra 1981,24)
4.
vo „výchove k zdraviu“ ho používa pôrodná asistentka so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
výchova k zdraviu získanou podľa predpisov platných od 28. marca 2002,21)
b)
zdravotná výchova obyvateľstva získanou podľa predpisov platných od 1. septembra 1981 do 28. marca 200223) alebo
c)
zdravotnícka výchova obyvateľstva získanou podľa predpisov platných do 1. septembra 1981,24)
5.
v „zdravotníckej informatike“ ho používa pôrodná asistentka so špecializáciou v špecializačnom odbore zdravotnícka informatika získanou podľa predpisov platných od 28. marca 2002,21)
6.
v „sociálnej starostlivosti“ ho používa pôrodná asistentka so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
sociálna starostlivosť získanou podľa predpisov platných od 28. marca 200247) alebo
b)
sociálna služba získanou podľa predpisov platných do 28. marca 2002.22)
(3)
Profesijné tituly podľa odsekov 1 a 2 a prvého až šiesteho bodu sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom, za ktorým nasleduje čiarka, alebo pod menom a priezviskom používateľa, ak v príslušnom ustanovení nie je uvedené inak.
§ 8
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v kategóriách laborant, asistent, technik a iný zdravotnícky pracovník
(1)
Profesijný titul „špecialista“ používa zdravotnícky pracovník v inom zdravotníckom povolaní, ktoré je uvedené v § 3 až 7, ako prívlastok nasledujúci za profesijným titulom a čiarkou podľa § 2 ods. 6 až 23 vtedy, ak okrem odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností má aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu48) okrem prípadov uvedených v nasledujúcich odsekoch 2 až 6.
(2)
Profesijný titul „klinický logopéd“ používa logopéd, ktorý má okrem odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností9) aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore klinická logopédia získanú podľa predpisov platných od 28. marca 200221) alebo do 28. marca 2002.49)
(3)
Profesijný titul „klinický psychológ“ používa psychológ, ktorý má okrem odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností7) aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore klinická psychológia získanú alebo priznanú podľa predpisov platných od 28. marca 200221) alebo do 28. marca 2002.50)
(4)
Profesijný titul „poradenský psychológ“ používa psychológ, ktorý má okrem odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností7) aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore poradenská psychológia získanú alebo priznanú podľa predpisov platných od 1. januára 2005.51)
(5)
Profesijný titul „pracovný psychológ“ používa psychológ, ktorý má okrem odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností7) aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore pracovná a organizačná psychológia získanú alebo priznanú podľa predpisov platných od 1. januára 2005.52)
(6)
Profesijný titul „operátor operačného strediska záchrannej zdravotnej služby“ používa zdravotnícky záchranár, ktorý má okrem odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností15) aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore
a)
operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby získanú podľa predpisov platných od 1. júna 200633) alebo
b)
dispečing záchrannej služby získanú podľa predpisov platných od 28. marca 2002.36)
(7)
Profesijné tituly podľa odsekov 1 až 6 sa neskracujú, používajú sa za menom a priezviskom, za ktorým nasleduje čiarka, alebo pod menom a priezviskom používateľa, ak v príslušnom ustanovení nie je uvedené inak.
§ 9
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností určených na riadenie a organizáciu zdravotníctva
(1)
Profesijný titul „zdravotnícky manažér“ alebo jeho ekvivalent v podobe spojenia názvu príslušného povolania podľa § 2 so slovom „manažér“ používa zdravotnícky pracovník, ktorý má okrem odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačných odboroch určených na riadenie a organizáciu zdravotníctva podľa osobitného predpisu.53) Profesijný titul sa neskracuje a používa sa za menom a priezviskom, za ktorým nasleduje čiarka alebo pod menom a priezviskom používateľa.
(2)
Namiesto profesijného titulu podľa odseku 1 možno používať skratku „MPH“, ktorá sa používa za menom a priezviskom používateľa, za ktorým nasleduje čiarka, ak používateľ absolvoval spoločné štúdium určené pre všetky kategórie pracovníkov v zdravotníctve s vysokoškolským vzdelaním „verejné zdravotníctvo Master of Public Health“ podľa osobitného predpisu.54)
(3)
Profesijný titul „zdravotnícky manažér“ môže používať aj zdravotnícky pracovník, ktorý nesplnil podmienku uvedenú v odseku 1, ale má odbornú spôsobilosť podľa osobitného predpisu v študijnom odbore zameranom na manažment.
§ 10
Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností
(1)
Profesijný titul „dopravný psychológ“ používa zdravotnícky pracovník, ktorý získal certifikát na výkon certifikovaných pracovných činností v dopravnej psychológii podľa osobitného predpisu.55)
(2)
Profesijný titul „klinický psychofyziológ“ používa zdravotnícky pracovník, ktorý získal certifikát na výkon certifikovaných pracovných činností v klinickej psychofyziológii podľa osobitného predpisu.56)
(3)
Profesijný titul „psychoterapeut“ používa zdravotnícky pracovník, ktorý získal certifikát na výkon certifikovaných pracovných činností v psychoterapii podľa osobitného predpisu.57)
(4)
Profesijné tituly v odsekoch 1 až 3 sa neskracujú a používajú sa za menom a priezviskom, za ktorým nasleduje čiarka, alebo pod menom a priezviskom používateľa, ak v príslušnom ustanovení nie je uvedené inak.
§ 11
Spoločné ustanovenia
(1)
Zdravotnícky pracovník, ktorému by podľa tohto nariadenia vlády prislúchalo používanie viacerých profesijných titulov a ich skratiek súčasne, môže používať iba jeden z týchto profesijných titulov vrátane jeho skratky, a to ten, ktorý najviac vystihuje povahu ním aktuálne prevažne vykonávaných pracovných činností.
(2)
Zdravotnícky pracovník, ktorý získal akademický titul podľa osobitného predpisu,58) môže používať profesijný titul podľa tohto nariadenia vlády súčasne s akademickým titulom.
(3)
Zdravotnícky pracovník, ktorý okrem odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania má aj pedagogickú spôsobilosť podľa osobitného predpisu,59) môže pri svojom profesijnom titule podľa tohto nariadenia používať označenie
a)
„školiteľ“, ak ako zdravotnícky pracovník popri výkone zdravotníckeho povolania vo výučbovom zdravotníckom zariadení podľa osobitného predpisu60) vykonáva aj vedenie a dohľad nad vzdelávaním študentov vysokých škôl v zdravotníckom zariadení,
b)
„mentor“, ak ako zdravotnícky pracovník popri výkone zdravotníckeho povolania vo výučbovom zdravotníckom zariadení podľa osobitného predpisu60) zabezpečuje aj nácvik a hodnotenie praktických zručností počas odbornej praxe študentov vysokých škôl v zdravotníckom zariadení.
§ 12
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. januára 2008.
Robert Fico v. r.
1)
§ 3 ods. 1 a § 21a ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania v znení neskorších predpisov.
3)
§ 7 ods. 1 a § 21a ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 11 ods. 1 a 2 a § 21a ods. 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
§ 19 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8)
§ 19 ods. 1, § 21 ods. 3 a § 21a ods. 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9)
§ 19 ods. 1 a § 21a ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
§ 13 ods. 1 písm. a) a § 21a ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11)
§ 13 ods. 1 písm. b) a § 21a ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
§ 13 ods. 1 písm. c) a § 21a ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15)
§ 15 ods. 1 písm. d) a § 21a ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
§ 17 ods. 1 písm. b) a § 21a ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
§ 17 ods. 1 písm. a) a § 21a ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 743/2004 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 179/2005 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 213/2004 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2004 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 157/2002 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 156/2002 Z. z. o odbornej spôsobilosti pracovníkov v zdravotníctve.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 79/1981 Zb. o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 77/1971 Zb. o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve v znení neskorších predpisov.
20)
§ 3 ods. 2 a § 21a ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 743/2004 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 179/2005 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 213/2004 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2004 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 157/2002 Z. z.
22)
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 79/1981 Zb.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 77/1971 Zb. v znení neskorších predpisov.
23)
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 79/1981 Zb.
24)
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 77/1971 Zb. v znení neskorších predpisov.
25)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 743/2006 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 179/2005 Z. z.
26)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 213/2004 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2004 Z. z.
27)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 157/2002 Z. z.
28)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 743/2004 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 179/2005 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 213/2004 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2004 Z. z.
29)
§ 8 ods. 3 písm. b) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
30)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 157/2002 Z. z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 79/1981 Zb.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 77/1971 Zb. v znení neskorších predpisov.
31)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 157/2002 Z. z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 79/1981 Zb.
32)
§ 8 ods. 3 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
33)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34)
§ 14 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
36)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 743/2004 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 179/2005 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 213/2004 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2004 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 157/2002 Z. z.
37)
§ 7 ods. 2 a § 21a ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
38)
§ 7 ods. 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
39)
§ 7 ods. 2 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40)
§ 7 ods. 2 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
41)
§ 9 ods. 4 a § 21a ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 27 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 156/2002 Z. z.
42)
§ 26 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/2002 Z. z.
43)
§ 15 ods. 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 213/2004 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2004 Z. z.
44)
§ 26 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/2002 Z. z.
45)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 743/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 213/2004 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2004 Z. z.
46)
§ 11 ods. 4 a § 21a ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
47)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 213/2004 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2004 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 157/2002 Z. z.
48)
§ 13 ods. 2, § 15 ods. 2, § 17 ods. 2, § 19 ods. 2 a § 21a ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. v znení neskorších predpsiov.
49)
§ 30 ods. 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/2002 Z. z.
50)
§ 30 ods. 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/2002 Z. z.
51)
§ 21 ods. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
52)
§ 21 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
53)
Príloha č. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 21 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
54)
Príloha č. 4 písm. f) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 21 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
55)
Príloha č. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 743/2004 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 179/2005 Z. z.
Príloha č. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
56)
§ 21 ods. 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
57)
§ 21 ods. 9 a 10 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
58)
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
59)
§ 2 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov.
Zákon č. 29/1984 Z. z. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon).
Zákon č. 131/2002 Z. z.
60)
§ 16 ods. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 770/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov.