120/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2008 do 31.05.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

120
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 19. marca 2008,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 102/2004 Z. z. o úhradách za niektoré úkony Puncového úradu Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 55 zákona č. 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) v znení zákona č. 221/2007 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 102/2004 Z. z. o úhradách za niektoré úkony Puncového úradu Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe položke 2 písmeno a) znie:
„a)
za každú značku na
1.
strieborný tovar 3 Sk,
2.
zlatý tovar 5 Sk,
3.
platinový tovar 10 Sk,“.
2.
V prílohe položke 2 sa dopĺňajú písmená d) a e), ktoré znejú:
„d)
vydanie osvedčenia 20 Sk,
e)
za každú laserom vypálenú puncovú značku na zlatý, strieborný alebo platinový tovar alebo doznačenie tovaru zodpovednostnou značkou, výrobnou značkou alebo rýdzostným číslom 8 Sk.“.
3.
V prílohe položke 4 úvodná veta znie:
„Približné určenie obsahu drahých kovov v predložených predmetoch z drahých kovov a zlomkoch za každý kus alebo za každú voľne oddeliteľnú časť predmetu“.
4.
V prílohe položke 5 úvodná veta znie:
„Chemické stanovenie rýdzosti drahých kovov v klenotníckych zliatinách, minciach a dentálnych zliatinách“.
5.
V prílohe položke 5 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo kupeláciou“.
6.
V prílohe položke 6 písmeno a) znie:
„a)
v kovových materiáloch a odpadoch,“.
7.
V prílohe položke 6 písm. c) sa pred slovo „metódou“ vkladajú slová „určenie obsahu kovov“.
8.
V prílohe položka 8 znie:
„Položka 8
a)
overenie pravosti puncovej značky,
za každú značku 100 Sk,
b)
vyhotovenie odborného posudku,
za každú začatú hodinu 500 Sk,
c)
identifikácia drahých kameňov,
za každú začatú hodinu 500 Sk“.
9.
V prílohe položke 9 sa vypúšťa písmeno c).
10.
V prílohe položke 10 sa slová „za každých 100 ml 60 Sk“ nahrádzajú slovami „za každých 50 ml 50 Sk“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2008.
Ľubomír Jahnátek v. r.