121/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.04.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

121
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 43 ods. 6 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 1. apríla 2008 č. 4/2008 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní.
Opatrenie ustanovuje rozsah, spôsob a termíny predkladania výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní.
Opatrenie nadobúda účinnosť 15. apríla 2008.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 12/2008 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.