124/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2008 do 31.07.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

124
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 26. marca 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 538/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 108/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 418/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „§ 6a ods. 2 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „§ 5 ods. 8 písm. a) zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ nahrádza citáciou „§ 5 ods. 6 písm. c) bod 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 17 sa citácia „§ 6a zákona č. 634/1992 Zb.“ nahrádza citáciou „§ 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 404/2007 Z. z.“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa citácia „§ 26 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 337/2006 Z. z. o podrobnostiach o prevencii a kontrole prenosných ochorení.“ nahrádza citáciou „§ 16 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z.“.
5.
V § 15 ods. 2 písm. a) sa za slovo „trh“ vkladajú slová „písomne alebo elektronicky“.
6.
V § 15 ods. 7 sa za slovo „povinní“ vkladajú slová „písomne alebo elektronicky“.
7.
Za § 17b sa vkladá § 17c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠17c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. apríla 2008
(1)
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 2 pod referenčnými číslami 1244 až 1328, možno podľa doterajších predpisov uvádzať do obehu do 17. júna 2008.
(2)
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčnými číslami 26 až 43, 47 a 56, možno podľa doterajších predpisov uvádzať do obehu do 18. marca 2009.
(3)
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látku uvedenú v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčným číslom 102, možno podľa doterajších predpisov umiestniť na trh do 15. novembra 2008 a predávať do 15. februára 2009.“.
8.
Príloha č. 2 sa dopĺňa referenčnými číslami 1244 až 1328, ktoré znejú:
„1244 5-metylbenzén-1,2,4-triol (1-Methyl-2,4,5-trihydroxybenzene o) (CAS 1124-09-0) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1245 6-hydroxy-4-metyl-2-pyridón (2,6-Dihydroxy-4-methylpyridine o) (CAS 4664-16-8) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1246 2,3-dihydro-1,4-benzodioxín-5-ol (5-Hydroxy-1,4-benzodioxane o) (CAS 10288-36-5) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1247 3,4-Methylenedioxyphenol ** (CAS 533-31-3) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1248 3,4-Methylenedioxyaniline ** (CAS 14268-66-7) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1249 Hydroxypyridinone ** (CAS 822-89-9) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1250 3-Nitro-4-aminophenoxyethanol**(CAS 50982-74-6) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1251 2-metoxy-4-nitrofenol (2-Methoxy-4-nitrophenol o) (CAS 3251-56-7) (4-Nitroguaiacol **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1252 C.I. Acid Black 131 ** (CAS 12219-01-1) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1253 Floroglucinol (1,3,5-Trihydroxybenzene o) (CAS 108-73-6) (Phloroglucinol **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1254 Benzén-1,2,4-triyl-triacetát (1,2,4-Benzenetriacetate o) (CAS 613-03-6) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1255 Produkty reakcie 2,2'-iminobisetanolu (Ethanol, 2,2'-iminobis- o) s epichlórhydrínom (epichlorohydrin o) a 2-nitrobenzén-1,4-diamínom (2-nitro-1,4-benzenediamine o ) (CAS 68478-64-8) (CAS 158571-58-5) (HC Blue No. 5 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1256 Produkty reakcie N-metyl-1,4-diaminoantrachinónu (N-Methyl-1,4-diaminoanthraquinone o) s epichlórhydrínom (epichlorohydrin o) a monoetanolamínom (monoethanolamine o) (CAS 158571-57-4) (HC Blue No. 4 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1257 Kyselina sulfanilová (4-Aminobenzenesulfonic acid o) (CAS 121-57-3) a jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1258 Kyselina 3,3'-[sulfonylbis[(2-nitro-4,1-fenylén)imino]]bis(6-(fenylamino)benzén-sulfónová (3,3'-(Sulfonylbis(2-nitro-4,1-phenylene)imino)bis(6-(phenylamino)) benzenesulfonic acid o) a jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1259 3 (alebo 5)-[[4-[benzylmetylamino]fenyl]diazenyl]-1,2-(alebo 1,4)-1H-1,2,4 triazol (3 (or 5)-((4-(Benzylmethylamino)phenyl)azo)-1,2-(or1,4)-dimethyl-1H-1,2,4-tria-zolium o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1260 2,2'-[[3-chlór-4-[(2,6-dichlór-4-nitrofenyl)diazenyl]fenyl]imino]bis(etanol) (2,2'-((3-Chloro-4-((2,6-dichloro-4-nitrophenyl)azo)phenyl)imino)bisethanol o) (CAS 23355-64-8) (Disperse Brown 1 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1261 2-[[4-[etyl(2-hydroxyetyl)amino]fenyl]diazenyl]-6-metoxy-3-metylbenzotiazol (Benzothiazolium, 2-[[4- -[ethyl (2-hydroxyethyl)amino]phenyl]azo]-6-methoxy-3-methyl- o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1262 2-[(4-chlór-2-nitrofenyl)diazenyl]-N-(2-metoxyfenyl)-3-oxobutánamid (2-[(4-Chloro-2-nitrophenyl)azo]-N- (2-methoxyphenyl)-3-oxobutanamide o) (CAS 13515-40-7) (Pigment Yellow 73 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1263 2,2'-[(3,3'-dichlór[1,1'-bifenyl]-4,4'-diyl)bis(diazéndiyl)]bis[N-fenyl-3-oxobutánamid] (2,2'-[(3,3'-Dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-phenylbutanamide]o) (CAS 6358-85-6) (Pigment Yellow 12 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1264 Kyselina 2,2'-(1,2-eténdiyl)bis[5-((4-ethoxyfenyl)diazenyl] benzénsulfónová (2,2'-(1,2-Ethenediyl)bis[5- -((4-ethoxyphenyl)azo]benzenesulfonic acid o) jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1265 2,2-dimetyl-6-[[1-naftyl-4-(fenyldiazenyl)]-diazenyl]-2,3-dihydro-1H-pyrimidín (2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-6-[(4-(phenylazo)-1-naphthalenyl)azo]-1H-pyrimidine o) (CAS 4197-25-5) (Solvent Black 3 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1266 Kyselina 3(alebo 5)-[[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfonáto-2-naftyl)diazenyl]-1-naftyl]diazenyl] salicylová (3(or5)-[[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl)azo]-1-naphthyl]azo]salicylic acid o) jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1267 Kyselina 7-(benzoylamino)-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulfofenyl)diazenyl]fenyl]diazenyl]-2-naftalénsulfónová (2-Naphthalenesulfonic acid, 7-(benzoylamino)-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulfophenyl)azo]phenyl]azo]- o) jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1268 [µ-[[7,7-iminobis[4-hydroxy-3-[[2-hydroxy-5-(N-metylsulfamoyl)fenyl]diazenyl]naftalén-2-sulfonáto]] (6-)]]dimeďnatan((µ-7,7-Iminobis(4-hydroxy-3-((2-hydroxy-5-(N-methylsulphamoyl)phenyl)azo)naphthalene- -2-sulphonato))(6-)))dicuprate(2-) o) jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1269 Kyselina 3-[(4-(acetamino)fenyl)diazenyl]-4-hydroxy-7-[[[[5-hydroxy-6-(fenyl-diazenyl)-7-sulfonaftalén-2-yl]amino]karbonyl]amino]-2-naftelénsulfónová (3-[(4-(Acetylamino)phenyl)azo]-4-hydroxy-7-[[[[5-hydroxy-6-(phenylazo)-7-sulfo-2-naphthalenyl]amino]carbonyl]amino]-2-naphthalenesulfonic acid o) jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1270 Kyselina 7,7-(karbonyldiimino)bis(4-hydroxy-3-[[2-sulfo-4-[(4-sulfofenyl)diazenyl]fenyl]diazenyl]-2-naftalénsulfónová (2-Naphthalenesulfonic acid, 7,7-(carbonyldiimino)bis(4-hydroxy-3-[[2-sulfo-4- [(4-sulfo-phenyl)azo]phenyl]azo]- o) (CAS 25188-41-4) a jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1271 N-[4-[bis[4-(dietylamino)fenyl]metylén]cyklohexa-2,5-dién-1-ylidén]-N-etyletán-amín (Ethanaminium, N-(4-[bis[4-(diethylamino)phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-N-ethyl- o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1272 [2-[[(4-metoxyfenyl)metylhydrazono]metyl]-1,3,3-trimetyl-3H-indol] (3H-Indolium, 2-[[(4-methoxyphenyl) methylhydrazono]methyl]-1,3,3-trimethyl- o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1273 2-(2-((2,4-dimethoxyfenyl)amino)vinyl)-1,3,3-trimetyl-3H-indol (3H-Indolium, 2-(2-((2,4-dimethoxyphenyl)amino)ethenyl)-1,3,3-trimethyl- o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1274 Nigrozín (Nigrosine o) (CAS 11099-03-9) (Solvent Black 5 **) rozpustný v alkohole, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1275 3,7-bis(dietylamino)fenoxazín-5-ium (Phenoxazin-5-ium, 3,7-bis(diethylamino)- o) (CAS 47367-75-9) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1276 9-(dimetylamino)-benzo[a]fenozaxín-7-ium (Benzo[a]phenoxazin-7-ium, 9-(dimethylamino)- o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1277 6-amino-2-(2,4-dimetylfenyl)-1H-benz[de]izochinolín-1,3(2H)-dión (6-Amino-2-(2,4-dimethylphenyl)-1H-benz[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione o) (CAS 2478-20-8) (Solvent Yellow 44 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1278 1-amino-4-[[4-[(dimetylamino)metyl]fenyl]amino]antrachinón (1-Amino-4-[[4-[(dimethylamino)methyl] phenyl]amino]anthraquinone o) (CAS 12217-43-5) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1279 Laccaic Acid**(CAS 60687-93-6) (CI Natural Red 25 o) a jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1280 Kyselina 2-anilino-5-[(2,4-dinitrofenyl)amino]benzénsulfónová (Benzenesulfonic acid, 5-[(2,4-dinitrophenyl) amino]-2-(phenylamino)- o) (CAS 15347-52-1) a jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1281 4-[(4-nitrofenyl)diazenyl]anilín (4-[(4-Nitrophenyl)azo]aniline o) (CAS 730-40-5) (Disperse Orange 3 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1282 4-Nitro-m-phenylenediamine ** (CAS 5131-58-8) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1283 1-amino-4-(metylamino)antrachinón (1-Amino-4-(methylamino)-9,10-anthracenedione o) (CAS 1220-94-6) (Disperse Violet 4 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1284 N-Methyl-3-nitro-p-phenylenediamine ** (CAS 2973-21-9) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1285 2-(2-amino-4-nitroanilino)etanol (N1-(2-Hydroxyethyl)-4-nitro-o-phenylenediamine o) (CAS 56932-44-6) (HC Yellow No. 5 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1286 2-[(2-amino-4-nitrofenyl)amino]-2-(hydroxymetyl)propán-1,3-diol (N1-(Tris(hydroxymethyl))methyl-4- nitro-1,2-phenylenediamine o) (CAS 56932-45-7) (HC Yellow No. 3 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1287 2-Nitro-N-hydroxyethyl-p-anisidine ** (CAS 57524-53-5) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1288 N,N'-Dimethyl-N-Hydroxyethyl-3-nitro-p-phenylenediamine ** (CAS 10228-03-2) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1289 3-[N-metyl-N-(4-metylamino-3-nitrofenyl)amino]propán-1,2-diol (3-(N-Methyl-N-(4-methylamino-3- -nitrophenyl)amino)propane-1,2-diol o) (CAS 93633-79-5) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1290 Kyselina 4-etylamino-3-nitrobenzoová (4-Ethylamino-3-nitrobenzoic acid o) (CAS 2788-74-1) (N-Ethyl-3- -Nitro PABA **) a jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1291 [8-[(4-amino-2-nitrofenyl)diazenyl]-7-hydroxy-2-naftyl]trimetylamónium ((8-[(4-Amino-2-nitrophenyl) azo]-7-hydroxy-2-naphthyl)trimethylammonium o) a jeho soli s výnimkou Basic Red 118 ** (CAS 71134-97-9), ak je prítomná ako nečistota v Basic Brown 17 **, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1292 5-[[4-(dimetylamino)fenyl]diazenyl]-1,4-dimetyl-1H-1,2,4-triazol(5-((4-(Dimethylamino)phenyl)azo)-1,4-dimethyl -1H-1,2,4-triazolium o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1293 4-(fenyldiazenyl)benzén1,3-diamín (m-Phenylenediamine, 4-(phenylazo)- o) (CAS 495-54-5) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1294 4-metyl-6-(fenyldiazenyl)benzén-1,3-diamín (1,3-Benzenediamine, 4-methyl-6-(phenylazo)- o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1295 Kyselina 5-(acetamino)-4-hydroxy-3-[(2-metylfenyl)diazenyl]-2,7-naftaléndi-sulfónová (2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-(acetylamino)-4-hydroxy-3-((2-methylphenyl)azo)- o) a jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1296 4,4'-[(4-metyl-1,3-fenylén)bis(diazéndiyl)]bis[6-metylbenzén-1,3-diamín] (4,4'-[(4-Methyl-1,3-phenylene)bis(azo)]bis[6-methyl-1,3-benzenediamine] o) (CAS 4482-25-1) (Basic Brown 4 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1297 3-[[4-[[diamino(fenyldiazenyl)fenyl]diazenyl]-2-metylfenyl]diazenyl]-N,N,N-trimetylbenzénamín (Benzenaminium, 3-[[4-[[diamino(phenylazo)phenyl]azo]-2-methylphenyl]azo]-N,N,N-trimethyl o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1298 3-[[4-[[diamino(fenyldiazenyl)fenyl]diazenyl]naftalén-1-yl]diazenyl]-N,N,N-trimetylbenzénamín (Benzenaminium, 3-[[4-[[diamino(phenylazo)phenyl]azo]-1-naphthalenyl]azo]-N,N,N-trimethyl o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1299 N-[4-[[4-(dietylamino)fenyl]fenylmetylén]cyklohexa-2,5-dién-1-ylidén]-N-etyletánamín (Ethanaminium, N-[4-[(4-(diethylamino)phenyl)phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl- o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1300 1-[(2-hydroxyetyl)amino]-4-(metylamino) antrachinón (9,10-Anthracenedione, 1-[(2-hydroxyethyl)amino]-4-(methylamino)- o) (CAS No 86722-66-9) a jeho deriváty, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1301 1,4-diamino-2-metoxyantrachinón (1,4-Diamino-2-methoxy-9,10-anthracenedione o) (CAS 2872-48-2) (Disperse Red 11 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1302 1,4-dihydroxy-5,8-bis[(2-hydroxyetyl)amino]antrachinón (1,4-Dihydroxy-5,8-bis[(2-hydroxyethyl)amino]anthraquinoneo) (CAS 3179-90-6) (Disperse Blue 7 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1303 1-[(3-aminopropyl)amino]-4-(metylamino)antrachinón (1-[(3-Aminopropyl)amino]-4-(methylamino) anthraquinone o) jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1304 N-[6-[(2-chlór-4-hydroxyfenyl)imino]-4-metoxy-3-oxocyklohexa-1,4-dién-1-yl]acetamid (N-[6-[(2-Chloro-4-hydroxyphenyl)imino]-4-methoxy-3-oxo-1,4-cyclohexadien-1-yl]acetamide o (CAS 66612-11-1) (HC Yellow No. 8 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1305 [6-[[3-chlór-4-(metylamino)fenyl]imino]-4-metyl-3-oxocyklohexa-1,4-dién-1-yl]močovina ([6-[[3-Chloro-4-(methylamino)phenyl]imino]-4-methyl-3-oxocyclohexa-1,4-dien-1-yl]urea o) (CAS 56330-88-2) (HC Red No. 9 **) a jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1306 3,7-bis(dimetylamino)fenotiazín-5-ium (Phenothiazin-5-ium, 3,7-bis(dimethylamino)- o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1307 4,6-bis(2-hydroxyetoxy)-m-fenylénediamín (4,6-Bis(2-Hydroxyethoxy)-m-Phenylenediamine o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1308 5-Amino-2,6-Dimethoxy-3-Hydroxypyridine ** (CAS 104333-03-1) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1309 4,4-Diaminodiphenylamine ** (CAS 537-65-5) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1310 N,N-dietyl-2-metylbenzén-1,4-diamín (4-Diethylamino-o-toluidine o) (CAS 148-71-0) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1311 4-amino-N,N-dietylanilín (N,N-Diethyl-p-phenylenediamine o) (CAS 93-05-0) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1312 4-amino-N,N-dimetylanilín (N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine o) (CAS 99-98-9) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1313 4-metylbenzén-1,2-diamín (Toluene-3,4-Diamine **) (CAS 496-72-0) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1314 2,4-diamino-5-metylfenoxyetanol (2,4-Diamino-5-methylphenoxyethanol **) (CAS 141614-3-5) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1315 6-Amino-o-cresol ** (CAS 17672-22-9) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1316 Hydroxyethylaminomethyl-p-aminophenol ** (CAS 110952-46-0) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1317 2-Amino-3-nitrophenol ** (CAS 603-85-0) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1318 2-Chloro-5-nitro-N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine ** (CAS 50610-28-1) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1319 2-Nitro-p-phenylenediamine ** (CAS 5307-14-2) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1320 Hydroxyethyl-2,6-dinitro-p-anisidine ** (CAS 122252-11-3) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1321 6-Nitro-2,5-pyridinediamine ** (CAS 69825-83-8) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1322 3,7-diamino-2,8-dimetyl-5-fenylfenazínium (Phenazinium, 3,7-diamino-2,8-dimethyl-5-phenyl- o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1323 Kyselina 3-hydroxy-4-[(2-hydroxynaftyl)diazenyl]-7-nitronaftalén-1-sulfónová (3-Hydroxy-4-[(2-hydroxynaphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonic acid o) (CAS 16279-54-2) a jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1324 3-[[2-nitro-4-(trifluórmetyl)fenyl]amino]propán-1,2-diol (3-[(2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)amino] propane-1,2-diol o) (CAS 104333-00-8) (HC Yellow No. 6 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1325 2-[(4-chlór-2-nitrofenyl)amino]etanol (2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)amino]ethanol o) (CAS 59320-13-7) (HC Yellow No. 12 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1326 3-[[4-[(2-hydroxyetyl)metylamino]-2-nitrofenyl]amino]propán-1,2-diol (3-[[4-[(2-Hydroxyethyl)Methylamino]-2-Nitrophenyl]Amino]-1,2-Propanediol o) (CAS 173994-75-7) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1327 3-[[4-[etyl(2-hydroxyetyl)amino]-2-nitrofenyl]amino]propán-1,2-diol (3-[[4-[Ethyl(2-Hydroxyethyl)Amino]-2-Nitrophenyl]Amino]-1,2-Propanediol o) (CAS 114087-41-1) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1328 N-[4-[[4-(dietylamino)fenyl][4-(etylamino)-1-naftyl]metylén]cyklohexa-2,5-dién-1-ylidén]-N-etyletánamínium(Ethanaminium,N-[4-[[4-(diethylamino)phenyl][4-(ethylamino)-1-naphthalenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl- o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov“.
9.
V prílohe č. 3 časti 1 pre referenčné číslo 8 stĺpec b znie:
„p-fenyléndiamín, jeho N-substituované deriváty a jeho soli, N-substituované deriváty o-fenyléndiamínu2) s výnimkou derivátov uvedených v inej časti tejto prílohy a v prílohe č. 2 pod referenčnými číslami 1309, 1311 a 1312
p-Phenylenediamine, its N-substituted derivatives and its salts; N-substituted derivatives of o-Phenylenediamine5), with the exception of those derivatives listed elsewhere in this Annex and under reference numbers 1309, 1311, and 1312 in Annex II o.“.
10.
V prílohe č. 3 časti 1 pre referenčné číslo 9 stĺpec b znie:
„Metyl fenyléndiamíny, ich N-substituované deriváty a ich soli2) s výnimkou látok uvedených v prílohe č. 2 pod referenčnými číslami 364, 1310 a 1313
Methylphenylenediamines, their N-substituted derivatives and their salts1) with the exception of substances under reference numbers 364, 1310 and 1313 in Annex II o.“.
11.
V prílohe č. 3 časti 1 pre referenčné čísla 26 až 43, 47 a 56
a)
stĺpec d znie:
„0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F - ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F - 0,15 % hm.“.
b)
v stĺpci f sa dopĺňa text, ktorý znie: „Všetky zubné pasty s obsahom fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluór prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.“.
12.
V prílohe č. 3 časti 1 sa dopĺňa referenčné číslo 102, ktoré znie:
Ref.
číslo
Látka O b m e d z e n i a Podmienky použitia
 a upozornenia, ktoré musia 
byť
uvedené na obale
kozmetického výrobku
Oblasť
 aplikácie/použitia  
Najvyššia prípustná
 koncentrácia v kozmetickom
výrobku
 Ďalšie obmedzenia 
a požiadavky
a b c d e f
  „102    Glyoxal Glyoxalo Glyoxal ** CAS 107-22-2 EINEC 203-474-9          100 mg/kg“.    
13.
V prílohe č. 3 časti 2 sa vypúšťajú referenčné čísla 1, 2, 8, 13, 15, 30, 41, 43, 45, 46, 51 až 54.
14.
V prílohe č. 3 časti 2 stĺpci g sa pre referenčné čísla 3 až 7, 9 až 12, 14, 16, 18 až 22, 24 až 29, 31 až 39, 44, 47 až 50, 55 až 60 dátum „31. 12. 2007“ nahrádza dátumom „31. 12. 2009“.
15.
Príloha č. 17 sa dopĺňa bodmi 56 až 59, ktoré znejú:
„56.
Smernica Komisie 2007/53/ES z 29. augusta 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS týkajúca sa kozmetických výrobkov s cieľom prispôsobiť technickému pokroku jej prílohu III (Ú. v. EÚ L 226, 30. 8. 2007).
57.
Smernica Komisie 2007/54/ES z 29. augusta 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS týkajúca sa kozmetických výrobkov s cieľom prispôsobiť jej prílohy II a III technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 226, 30. 8. 2007).
58.
Smernica Komisie 2007/67/ES z 22. novembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS týkajúca sa kozmetických výrobkov s cieľom prispôsobiť jej prílohu III technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 305, 23. 11. 2007).
59.
Smernica Komisie 2008/14/ES z 15. februára 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS o kozmetických výrobkoch s cieľom prispôsobiť jej prílohu III technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 42, 16. 2. 2008).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2008.
Robert Fico v. r.