128/2008 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

128
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 14. decembra 2007 prijaté Zmeny Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 88/2004 Z. z., oznámenie č. 89/2004 Z. z., oznámenie č. 116/2004 Z. z., oznámenie č. 192/2005 Z. z., oznámenie č. 163/2006 Z. z. a oznámenie č. 575/2007 Z. z.).
Zmeny Poplatkového poriadku nadobudli platnosť 1. apríla 2008. Pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň, t. j. 1. apríla 2008.
K oznámeniu č. 128/2008 Z. z.
ZMENY
Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
Článok 2
Poplatky stanovené v Dohovore a vo Vykonávacom predpise
Poplatky, ktoré sa platia Úradu podľa článku 1, sú:
  EUR
 1. Prihlasovací poplatok (článok 78 ods. 2), ak     
- je podaná Európska patentová prihláška on-line alebo v prípade medzinárodnej prihlášky je formulár na vstup do európskej fázy (EPO Formulár 1200) podaný on-line 100 
- nie je podaná Európska patentová prihláška on-line alebo v prípade medzinárodnej prihlášky nie je formulár na vstup do európskej fázy (EPO Formulár 1200) podaný on-line  180
2. Poplatok za rešerš týkajúci sa  
- európskej alebo doplnkovej európskej rešerše prihlášky podanej 1. júla 2005 alebo po tomto dni (článok 78 ods. 2, pravidlo 62, pravidlo 64 ods. 1, článok 153 ods. 7) 1 050
- európskej alebo doplnkovej európskej rešerše prihlášky podanej pred 1. júlom 2005 (článok 78 ods. 2, pravidlo 64 ods. 1, článok 153 ods. 7) 760
- medzinárodnej rešerše  (pravidlo 16.1 PCT a pravidlo 158 ods. 1)  1 700
3. Určovací poplatok za každý určený zmluvný štát  (článok 79 ods. 2); určovacie poplatky sa pokladajú za zaplatené za všetky zmluvné štáty na základe platby 7-násobku výšky tohto poplatku 85
3a. Poplatok za spoločné určenie Švajčiarskej konfederácie a Lichtenštajnského kniežatstva 85
4. Udržiavacie  poplatky za európske patentové prihlášky (článok 86 ods. 1) vypočítané v každom prípade odo dňa podania prihlášky  
- za 3. rok  400
- za 4. rok   500
- za 5. rok  700
- za 6. rok   900
- za 7. rok  1 000
- za 8. rok  1 100
- za 9. rok 1 200
- za 10. a každý nasledujúci rok 1 350
5. Príplatok za oneskorenú platbu udržiavacieho poplatku za európsku patentovú prihlášku (pravidlo 51 ods. 2) 50 % z oneskoreného udržiavacieho poplatku
6. Poplatok za prieskum (článok 94 ods. 1) týkajúci sa  
- prihlášky podanej pred 1. júlom 2005 1 565
- prihlášky podanej 1. júla 2005 alebo po tomto dni 1 405
- medzinárodnej prihlášky podanej 1. júla 2005 alebo po tomto dni, pre ktorú nebola vyhotovená žiadna doplnková správa o európskej rešerši (článok 153 ods. 7) 1 565
7. Poplatok za udelenie vrátane poplatku za tlač európskeho patentového spisu (pravidlo 71 ods. 3), ak podklady prihlášky určené na tlač obsahujú:  
7.1 najviac 35 strán 790
7.2 viac ako 35 strán 790 plus 12 EUR za 36. a každú ďalšiu stranu
8. Poplatok za tlač nového európskeho patentového spisu (pravidlo 82 ods. 2, pravidlo 95 ods. 3)  
- paušálny poplatok 60
9. Príplatok za oneskorené vykonanie úkonov potrebných na zachovanie európskeho patentu v zmenenej forme (pravidlo 82 ods. 3, pravidlo 95 ods. 3)  
- paušálny poplatok   100
10. Poplatok za námietky (článok 99 ods. <?xml:namespace prefix = st1 />1 a článok 105 ods. 2) 670
10a. Poplatok za obmedzenie alebo zrušenie (článok 105a ods. 1  
- žiadosť o obmedzenie 1 000
- žiadosť o zrušenie 450
11. Poplatok za sťažnosť (článok108) 1 120
11a. Poplatok za žiadosť o preskúmanie (článok 112a ods. 4 2 500
12. Poplatok za pokračovanie v konaní  (pravidlo 135 ods. 1) 210
- v prípade oneskorenej platby poplatku  50 % príslušného poplatku
- v prípade oneskoreného vykonania úkonov požadovaných podľa pravidla 71 ods. 3 210
- v ostatných prípadoch 210
13. Poplatok za obnovenie práv/poplatok za žiadosť o obnovenie práva na prioritu/poplatok za uvedenie do predošlého stavu [pravidlo 136 ods. 1, pravidlo 26bis.3(d) PCT, pravidlo 49ter.2(d) PCT, pravidlo 49.6(d)(i) PCT] 550
14. Poplatok za zmenu (článok 135 ods. 3 a článok 140) 60
14a. Poplatok za oneskorené predloženie sekvenčného protokolu (pravidlo 30 ods. 3 200
15. Poplatok za šestnásty patentový nárok a každý ďalší patentový nárok (pravidlo 45 ods. 1, pravidlo 71 ods. 6 a pravidlo 162 ods. 1) 200
16. Poplatok za určenie nákladov (pravidlo 88 ods. 3) 60
17. Poplatok za uchovanie dôkazu (pravidlo 123 ods. 3) 60
18. Poplatok za odovzdanie medzinárodnej prihlášky (pravidlo 157 ods. 4) 110
19. Poplatok za predbežný prieskum medzinárodnej prihlášky (pravidlo 58 PCT a pravidlo 158 ods. 2) 1 675
20. Poplatok za technický posudok (článok 25)  3 345
21. Poplatok za sťažnosť [pravidlá 40.2(e) a 68.3(e) PCT]  
- za medzinárodné prihlášky, ktoré sú 13. decembra 2007 stále v konaní 1 120
- za medzinárodné prihlášky podané 13. decembra 2007 alebo po tomto dni (pravidlo 158 ods. 3) 750
Toto rozhodnutie nadobúda platnosť 1. apríla 2008. Nové sumy poplatkov sú záväzné pre platby vykonané v tento deň alebo po tomto dni.
Ak v lehote šiestich mesiacov od 1. apríla 2008 bude poplatok zaplatený včas, ale len vo výške platnej pred uvedeným dňom, považuje sa poplatok za riadne zaplatený, ak bude do dvoch mesiacov po výzve Európskeho patentového úradu zaplatený nedoplatok.
V Mníchove 14. decembra 2007